Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den zprávy o havárii UFO u Roswellu
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den zprávy o havárii UFO u Roswellu

4. 8. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s hypotézou o možné existenci UFO. V rámci aktivity ani tak nejde o případné důkazy existence, ale spíše o úvahu, proč by se vlády jednotlivých zemí, kde výzkum UFO probíhá, měly bát možného odhalení mimozemské civilizace.

Cíl

Žáci:

 • vysvětlí postoje jednotlivých aktérů k dané situaci;
 • dají najevo svůj postoj k dané situaci / zaujímají stanovisko;
 • osvojí si jednotlivé teorie.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel promítne nebo rozdá nakopírovanou fotografii (najdete v metodice pro SŠ). Zeptá se žáků, co si myslí, že je na dané fotografii zobrazeno (možnosti viz poznámka 1). Zda se dle nich jedná o podvrh. Pokud ano, proč by měl někdo chuť falšovat případné svědectví o existenci UFO?
 2. Učitel žákům poskytne stručné informace o mapování fenoménu UFO (neidentifikovatelné létající předměty – pokud je identifikujeme, již se nejedná o UFO).
 3. Učitel promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
 4. Učitel se zeptá, proč by měl případně někdo snahu utajit existenci mimozemské civilizace. Cílem je rozproudit řízenou debatu na téma vliv mimozemské civilizace na klid a pořádek jednotlivých politických systémů. Jak by na to případně obyvatelé zareagovali? Čekala by nás anarchie? Jak by se změnilo smýšlení lidí o správě jednotlivých politických systémů, historii, kultuře a v neposlední řadě o nás samých?
 5. Žáci mají za úkol sestavit 10 otázek, které by chtěli zodpovědět případným návštěvníkem z jiné planety nebo z budoucnosti (dvě nejčastější teorie). Vybrat si mohou sami.
 6. Učitel následně s žáky diskutuje, proč je zajímá daná otázka, co se prostřednictvím volby otázek dozvídáme sami o sobě. Zajímá-li nás například, zda bude třetí světová, nejspíš to znamená, že riziko jejího vzniku je přítomno teď a tady. Volbou osobnějších otázek zase žák zjišťuje, co jej zajímá v jeho životě. Vycházíme z předpokladu, že se většinou ptáme na věci, které sami řešíme. Je dobré se nad tím zamyslet.
 7. Žáci mají za domácí úkol zhlédnout Kontakt z roku 1997 a mají zjistit souvislost mezi námětem a Jill Tarterovou.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad jednotlivými otázkami, které žáky uvádějí. Nejde ani tak o to, aby odcházeli z hodiny přesvědčeni o existenci UFO, ale spíš by se měli zamyslet nad tím, co by případné potvrzení znamenalo pro myšlení člověka a jaké změny v chápaní světa by to přineslo. Výsledkem diskuze sice budou hypotézy, přesto proces, který k nim vede, může žákům sdělit něco o nich samých a o světě, ve kterém žijí.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

1.

a) Podvrh

b) UFO nerozdělujeme podle původu, protože jejich původ je neznámý. Můžeme je však obecně podle Nosretiho dělit do tříd podle původu předpokládaného. (Musíme si však uvědomit, že pokud nějaké UFO dokážeme jednoznačně podle původu zařadit, tím automaticky ve většině případů jevem zvaným UFO být přestává.)

 • Třída A (tzv. hlavní třída): UFO vzniklé zcela nebo částečně působením dosud neznámých nebo nedostatečně vysvětlených přírodních sil a zákonů
 • Třída B: UFO vzniklé kombinací známých přírodních sil a vysvětlitelné kombinací známých přírodních zákonů
 • Třída C: UFO mimozemského inteligentního původu
 • Třída D: UFO pozemského inteligentního původu (lidská civilizace, nelidská civilizace, paralelní lidská civilizace, lidská pozemská civilizace z jiného času či časoprostoru)
 • Třída E: UFO relativně nemateriálního původu (paranormální, psychotronický, duchovní jev)
 • Třída X: Pozorovatel/zapisovatel si netroufá určit ani přibližně žádnou z předcházejících tříd.

UFO inteligentního původu můžeme dále dělit na

 • technického charakteru (tech.)
 • energoinformačního (psychotronického) charakteru (EI)
 • relativně materiálního charakteru (RM)
 • relativně nemateriálního charakteru (např. projekce UFO z vyššího prostoru; RNM)
 • časově, prostorově, resp. časoprostorově přítomného charakteru (TSP)
 • průnik či průmět z jiného času, prostoru (např. paralelního prostoru), resp. vyššího (časo)prostoru (OTS)
 • armádního či špionážního charakteru (army, spy)
 • civilního charakteru (civil.) UFO technického charakteru může být řízeno
 • živou posádkou lidské nebo srovnatelné pozemské nebo srovnatelné mimozemské inteligence (do této kategorie patří i psychotronické řízení, pokud je ovládající subjekt na palubě)
 • posádkou zvířecí nebo nižších organizmů
 • dálkově technickými prostředky
 • dálkově psychotronickými prostředky (paranormálně)
 • automaticky, kyberneticky, např. pomocí elektronických systémů biokyberneticky, resp. umělými biologickými systémy
 • kombinovanou technikou 

V lidovém povědomí termín UFO splývá s létajícími technickými prostředky mimozemských inteligentních bytostí, tedy hovorově s tzv. „létajícími talíři“.

V případě této fotografie se jedná o podvrh, ale vzhledem k mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků byly vládami všech zainteresovaných států (především USA) ustanoveny různé komise a výbory které měly vnést jasno do otázky původu nevysvětlených fenoménů UFO.

Patrně největším z těchto projektů byl Projekt Blue Book, který pod patronací a finančního zabezpečení vlády USA v letech 1952–1970 prozkoumal více než 10 000 hlášení o výskytu UFO na území USA. Výsledkem této velmi obsáhlé odborné studie bylo konstatování, že ve více než 90 % případů lze hlášená pozorování zcela racionálně vysvětlit přírodními jevy a úkazy.

Přesto však zbývá přibližně 3 % hlášení, pro která nebylo uspokojivé vysvětlení nalezeno a zůstávají dodnes záhadou. V 90. letech byla provedena ve Francii rozsáhlá studie pracovní skupiny COMETA, která analyzovala data sbíraná již od 50. let po současnost. Výsledkem bylo, že v roce 1999 byla vydána Zpráva COMETA. Zpráva konstatovala, že přibližně 5 % ze studovaných UFO případů byly naprosto nevysvětlitelné. Jako nejlepším vysvětlením pro tyto případy byla zvolena mimozemská hypotéza. COMETA byla francouzská skupina studující fenomén UFO sestavená na konci 90. let.

Jejími členy byli vysoce postavení důstojníci a úředníci, velitelé vojenských sil a představitelé leteckého průmyslu. Zkratka COMETA v češtině znamená Komise pro hloubkové studie. Studie probíhala po mnoho let a byla vedena nezávislými, mnohdy bývalými, „auditory“ v Ústavu vyšších studií národní obrany (v originále: Institut des hautes études de défense nationale alias IHEDN), vysokými armádními činiteli Francie a dalšími experty.

Tato skupina byla zodpovědná za výslednou zprávu s názvem Zpráva COMETA (1999), která se týkala UFO a jeho možných důsledků pro národní bezpečnost Francie. Zpráva konstatovala, že přibližně 5 % ze studovaných UFO případů bylo naprosto nevysvětlitelných. Jako nejlepším vysvětlením pro tyto případy byla zvolena mimozemská hypotéza. Autoři zprávy také obvinili vládu Spojených států amerických z masivního zatajování důkazů.

Zpráva COMETA má 90 stránek a je složena ze tří hlavních kapitol včetně závěrečného zhodnocení týkajícího se případové studie na nejbližších 60. let se zaměřením na aspekty národní obrany. Zpráva nevznikla na žádost francouzské vlády, přesto byla před jejím oficiálním zveřejněním přednostně zaslána francouzskému prezidentovi Jacquesi Chiracovi a premiérovi vlády Lionelu Jospinovi. Bezprostředně poté francouzský týdeník a magazín zvaný VSD věnoval několik stran (včetně úvodní) této zprávě. Poté, co byla zpráva přijata i dalšími médii, následovalo vydání knihy: UFO a obrana: Na co musíme být připraveni?. Zpráva si získala hodně pozornosti po celém světě – v zahraničním tisku a dalších médiích, zejména ve Spojených státech. Zde vyšla kniha UFO – Generálové, piloti a vládní zaměstnanci podávají svědectví.

Pro tuto knihu poskytl rozhovor i prezident projektu COMETA, generál Letty. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zpr%C3%A1va_COMETA

Doporučení:

Tiskovou zprávu letecké základny v Roswellu naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii. Je dobré ji žákům na závěr přečíst a společně s žáky debatovat o tom, kdo a jak může manipulovat médii.

(Metodiku pro učitele k tisku najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/823285/den-zpravy-o-havarii-ufo-u-roswellu-8-cervenec )


Kapitolu Den zprávy o havárii UFO u Roswellu z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/823285/den-zpravy-o-havarii-ufo-u-roswellu-8-cervenec včetně příloh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Účinky mediální produkce a vliv médií

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 174)