Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL ve francouzštině: etiketa zdravení
Odborný článek

CLIL ve francouzštině: etiketa zdravení

23. 9. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eliška Glatzová

Anotace

Následující příspěvek je věnovaný výuce etikety metodou CLIL ve francouzském jazyce. Žáci se hravou formou naučí, jak vhodně pozdravit v českém i francouzském prostředí a rozvíjí otevřenost a pochopení vůči jiným kulturám.

Před výukou učitel napíše na tabuli motto hodiny:

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu.

Le comportement un miroir dans lequel chacun affiche sa propre image.

Johan Wolfgang von Goethe


1.hodina

 • 5 minut: Učitel žáky pobídne k interpretaci motta – interpretace bude probíhat v českém jazyce. Ve společnosti jsou pravidla zdvořilého chování, kterým se říká etiketa. Společnou metodou (brainstorming) napíší pojmy, které se vztahují k tématu.
 • 3 minuty: Učitel rozdá do trojic nastříhané obrázky (příloha 1. Obrázky pozdravy). Žáci najdou, co je všem obrázkům společné (pozdravení). Učitel říká pozdravy ve francouzštině, žáci vyberou a ukážou správný obrázek. Existuje více možností.
 • 2 minuty: Učitel rozdá pracovní listy (příloha 2. Pracovní list). Žáci vyplní správně oslovení osoby ve cvičení 1 – Madame, Monsieur, Mademoiselle. Učitel pro kontrolu napíše řešení na tabuli.
 • 5 minut: Žáci ve cvičení 2 rozdělí pozdravy do množin podle toho, jestli se jedná o přivítání nebo o loučení. Zkontrolují nejdříve ve dvojicích, potom společně.
 • 5 minut: Žáci obrátí obrázky. Poté postupně ve dvojicích obrátí tři obrázky a správně se podle nich pozdraví, např. jsou-li na fotografii dva muži, pozdraví se „bonjour Monsieur, bonjour Monsieur“. Třetí známkuje od 1-5. Poté se dvojice vystřídají. Žáci si navzájem prezentují známky a v češtině vysvětlí, proč oznámkovali daným způsobem (kladné hodnocení a zdůvodnění případných chyb).
 • 10 minut: Žáky posadíme do kroužku. Ve dvojici se francouzsky pozdraví, aniž by se na sebe usmáli. Poté se pozdraví tak, že se na sebe usmějí. Následně vyzkouší pozdrav, aniž by se na sebe podívali (bez očního kontaktu), a potom s očním kontaktem a s úsměvem. Ve dvojicích popíší, jaký byl mezí jednotlivými pozdravy rozdíl, jak se cítili; v kroužku popíší a sdělí si své pocity navzájem. Žáci sami shrnou, jak by měl vypadat ideální pozdrav (oční kontakt, úsměv, oslovení) a závěrem si ideální pozdravy také vyzkouší.
 • 5 minut: Žáci zůstávají v kroužku. Učitel vybraným dvojicím rozdá papírky s napsanými pozdravy (příloha 3. Scénky I.). Vybraní žáci prezentují pozdrav a ostatní žáci na základě vlastních zkušeností hádají, zda je tento pozdrav zvyklost v České republice, ve Francii nebo v obou zemích.
 • 5 minut: Žáci se posadí do lavic a společně s učitelem vyplní pracovní list. Podtrhnou a načrtnou části těla ve cvičení 4 a podle předchozího shrnutí ve skupině vyplní, zda je pozdrav francouzský, český nebo v obou kulturách.
 • 5 minut: Společná reflexe třídy a shrnutí hodiny v českém jazyce. Učitel pobídne žáky, ať se opět podívají na motto hodiny. Jak po dnešních informacích hodnotí tento citát? Proč je důležité umět vhodně pozdravit v českém i francouzském prostředí? Jak působí na ostatní, když se chováme slušně nebo naopak neslušně? Proč potřebujeme etiketu?

2.hodina

 • 5 minut: Žáci nakreslí na pracovní list ve cvičení 5 pána, paní, nebo slečnu. Poté vstanou, chodí po třídě a pozdraví se navzájem podle toho, jaký mají nakreslený obrázek, např. má-li žák nakresleného pána, ostatní ho zdraví „Bonjour Monsieur“. Poté se navzájem i správně rozloučí, např. „au revoir, Monsieur, et bonne journée“.
 • 2 minuty: Učitel se zeptá žáků, zda znají Ladislava Špačka, čím je známý (bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla, propagátor etikety). Jednou větou napíší do cvičení 6, čím je významný. Poté učitel žáky pobídne, ať si přečtou otázky v pracovním listě ve cvičení 7. Žáci podtrhnou správné informace na základě videodokumentu.
 • 7 minut: Učitel pustí žákům 7 minutové video od Ladislava Špačka nazvané Zdravení, žáci podtrhnou správné odpovědi (video je k dispozici na internetu – zadat do vyhledávače).
 • 2 minuty: Žáci zkontrolují společně s učitelem odpovědi ve cvičení 7.
 • 14 minut: Žáci se posadí do kroužku. Vytvoří si dvojice a učitel rozdá nastříhané zadání scének (příloha 4. Scénky II.) Zadání je v českém jazyce, žáci ale scénky hrají ve francouzštině. Žáci dostanou několik minut na přípravu scénky. Poté se opět posadí do kruhu a postupně dvojice předvedou scénky. Ostatní hádají, jaké jsou ve scénce nesprávné typy chování a porušení etikety. Dotyční je poté mohou zahrát správně.
 • 10 minut: Učitel rozdá žákům do čtveřice vytisknuté obrázky světových pozdravů (v různých situacích), případně vyvěsí zvětšené obrázky na tabuli (příloha 5. Obrázky mezinárodní). Žáci nejdříve sami vyzkouší identifikovat, o kterou se jedná národnost a situaci. Poté seřadí obrázky podle toho, který pozdrav je jim nejbližší a který pozdrav nejvzdálenější (od nejvíce příjemného po nejméně příjemný). Učitel napíše na tabuli otázky:
  • Proč jste seřadili tímto způsobem?
  • Proč je důležité znát zdravení (obecně zvyklosti) v jiné kultuře?
  • Proč respektujeme zdravení (zvyklosti) v odlišné kultuře?

Skupinky si porovnají své seřazení a zdůvodní, proč tímto způsobem seřadili obrázky. Zamyslí se, z jakého důvodu by jim byl ten který pozdrav příjemný či nepříjemný, kterým pozdravem by byli schopni a ochotni pozdravit a z jakého důvodu je nutné přizpůsobit se zvyklostem dané kultury. Uvědomí si, jak se zdraví naši politici a jak se zdravíme my mezi sebou. Obrázky je vhodné uvést do kontextu.

  1. Honecker a Brežněv – rok 1979
  2. Arabská zvyklost, pozdrav v Jeruzalémě
  3. Salutování v armádě
  4. Polibek na tvář (různé země, Francie dva polibky nebo na jihu Francie tři polibky na tvář)
  5. Setkání Sarkozy a Medvedev – podání ruky
  6. Tradiční pozdrav Eskymáků
 • 5 minut: Žáci se zaměří na sebehodnocení a zhodnocení dvouhodinového bloku. Poté s učitelem dané okruhy shrnou a uzavřou.

Reflexe hodiny:

Klady: Co se týče české části, žáky nejvíce bavilo hraní scének a video s Ladislavem Špačkem. Žáci si na YouTube doma vyhledali a pouštěli další videa. Velké překvapení přineslo i téma pozdravů v jiných kulturách. Konkrétně ruský polibek byl pro žáky naprosto novou informací. Téma etikety patřilo k oblíbeným blokům.

Zápory: Zadání scének nebylo příliš možné rozdat ve francouzském jazyce (v cizím jazyce pouze u vyšší úrovně žáků). Zadání jsem rozdávala v daných třídách v češtině, scénky probíhaly ve francouzštině. Je třeba vnímat i atmosféru ve třídě, protože kdyby měli provozovat žáci, kteří mají napjaté vztahy, aktivitu, při které se mají dívat do očí a usmívat se na sebe, zbytečně by vznikaly další spory a napětí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
561.52 kB
Dokument
1. Obrázky pozdravy
doc
238.28 kB
Dokument
2. Pracovní list
doc
31.25 kB
Dokument
3. Scénky I.
doc
39.06 kB
Dokument
4. Scénky II.
doc
369.14 kB
Dokument
5. Obrázky mezinárodní

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Eliška Glatzová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 9. 2014
Článek ukazuje jak zábavnou formou vyučovat etiku metodou CLIL. Nabízí řadu drobných dynamických aktivit zasazených do jednotného celku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Obrázky, tužky, nůžky, pracovní listy pro žáky, připojení k internetu, zařízení na přehrání videa (interaktivní tabule, televize, počítač), kopie scének