Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interkulturalita a Evropské jazykové portfolio ve výuce anglického jazyka
Odborný článek

Interkulturalita a Evropské jazykové portfolio ve výuce anglického jazyka

19. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Helena Daňková
Spoluautor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Nedílnou součástí výuky jakéhokoli jazyka je také seznamování se s kulturou dané jazykové oblasti. Tento praktický příklad popisuje, jak lze propojit interkulturalitu a Evropské jazykové portfolio (dále EJP nebo e-portfolio) ve výuce anglického jazyka, a tím přispět nejen k rozvoji jazykových dovedností žáků, ale zároveň podpořit i klíčové kompetence a průřezová témata. Popsaná aktivita je zároveň i vynikající příležitostí k využití mezipředmětových vztahů ve výuce jazyka, neboť se úzce dotýká zejména dějepisu, výchovy k občanství a zeměpisu, ale i dalších předmětů. Při práci s e-portfoliem pak žáci uvedené poznatky využijí v Jazykovém životopise v rubrice Zkušenosti z cest, protože o daném svátku mohou slyšet při mnoha příležitostech nejen na cestách, ale i v televizních seriálech nebo filmech z amerického kulturního prostředí.

Kontext školy a regionu

Základní škola a Mateřská škola Blansko Dvorská dlouhodobě věnuje výuce jazyků velkou pozornost, kterou podporuje zapojováním se do různých mezinárodních projektů. Výuka anglického jazyka je zařazována již od prvního ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně, od druhého ročníku 2 hodiny týdně a dále 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku je povinně zařazován další cizí jazyk – většinou německý a volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci, kteří mají o jazyk větší zájem, mohou navštěvovat kroužek: Kultura a literatura anglicky mluvicích zemí, kde se dozví mnohé o tradicích, o spisovatelích a také sami vyrábějí různé tradiční pokrmy.

Již několik roků navštěvuje školu výraznější minoritní skupina žáků z Mongolska, jejichž rodiče přicházejí do regionu za prací. Škola se snaží o začleňování těchto žáků do kulturního prostředí školy i regionu též zapojováním do evropských projektů. Posledním z nich je projekt EU VOP s názvem: Za vzděláním společně. Pro tyto žáky je možnost práce s e-portfoliem výrazným přínosem jak z hlediska jejich dalšího jazykového vývoje tak i rozvoje jejich interkulturních kompetencí.

Kontext výuky

Vyučuji na ZŠ a MŠ Blansko Dvorská anglický jazyk již od roku 1989. Kromě výuky pracuji se žáky v kroužku a zapojujeme se již roky do mezinárodních jazykových projektů se zahraničními partnery. Osobně jsem se seznámila s EJP v roce 2001 při své spolupráci s institucí Europa Büro ve Vídni, kde jsme pod vedením prof. Mag. Franze Schimeka realizovali projekt Europe in Primary Education. V rakouských školách již měli tou dobou zkušenosti s prací s EJP.

Já jsem se poté pokusila o zavedení práce s EJP na naší škole. K výuce se mi podařilo získat jednu vyučující anglického jazyka a společně jsme jeden školní rok EJP k výuce používali. Jelikož v té době nebylo EJP tak snadno k sehnání (kromě německé verze), používali jsme právě tuto německou verzi, kterou jsem složitě předělávala na verzi anglickou. Poté, co kolegyně přešla na jinou školu, používání EJP postupně upadlo (bylo to zapříčiněno i mými dalšími studijními povinnostmi na fakultě, a tudíž nedostatkem času).

Ve školním roce 2010/2011 mi byla paní ing. Hanou Pospíšilovou nabídnuta pilotáž EJP, což jsem s radostí uvítala jako možnost navázat na předchozí zkušenosti. Zároveň se kolegyně z 1. stupně také zapojila do projektu příhraniční spolupráce EdTwin, realizovaném pod hlavičkou Střediska služeb školám v Brně, kde se navazuje opět na spolupráci s prof. Mag. Schimekem ve Vídni. Spolupráce se týká využití EJP pro žáky 1. stupně. S tímto EJP se na naší škole pracuje v 5. ročníku. Já osobně jsem se zapojila do pilotáže e-portfolia se žáky 8. a 9. ročníku. V současné době na naší škole tedy probíhají dvě různé pilotáže EJP.

Tematická oblast EJP

Tématem mého příkladu dobré praxe s e-portfoliem je začlenění interkulturních témat do jazykové výuky. Zařazování kulturních tradic a svátků do jazykové výuky je na škole ZŠ a MŠ Blansko Dvorská aktivně využíváno již od zavedení výuky dle ŠVP jako výchozího podkladu jazykové výuky. Pomáhá při začleňování průřezových témat do jazykové výuky, rozvíjí klíčové kompetence a podporuje mezipředmětové vztahy. Za dobu používání těchto materiálů jsem nasbírala mnoho zkušeností včetně zpětné vazby ze strany žáků. Zjistila jsem, že ačkoliv řadu tradic bezděky začleňujeme i do našeho kulturního prostředí (Halloween, St. Valentine′s Day), o jejich původu nemají žáci téměř žádné informace ani znalosti. Tyto informace je však zajímají a mohu říci, že jejich zařazování se vždy setkává s kladnou reakcí a slouží jako výborná motivace pro jazykovou výuku. Jelikož mám k většině témat zpracovány i výukové programy pro smartboard, je jejich přitažlivost pro žáky ještě větší, protože začlenění ICT do jakékoli výuky je pro dnešního žáka atraktivní.

Pilotní skupiny žáků 8. a 9. ročníku používají e-portfolio od začátku školního roku 2011/2012 a postupně se snažíme pracovat se všemi částmi e-portfolia. Ve svém příkladu dobré praxe jsem se zaměřila na učivo doplňující a rozšiřující, které podporuje kromě uvedených jazykových dovedností také zapojení interkulturního průřezového tématu do výuky jazyka a ukazuje, jak jej lze propojit s e-portfoliem a jak s pomocí e-portfolia reflektovat a podpořit různé učební strategie žáků. Můj příklad dobré praxe je zaměřen na sekci e-portfolia Jazykový životopis – učební strategie a zkušenosti s jazykem a dále na sekci Co už umím – práce s deskriptory a sebehodnocení. Dále je zde využita i sekce Moje sbírka.

Časová náročnost

Popsaná aktivita má časový nárok 2 až 3 vyučovací hodiny. Vždy to záleží na konkrétní skupině žáků, jejich jazykové vybavenosti, tempu výuky a zájmu o dané téma. Tomu lze přizpůsobit i počet hodin věnovaných tématu.

Realizace

Přípravná fáze

Žáci jsou v předstihu (počátkem měsíce) vyzváni, aby samostatně popátrali, který svátek se bude slavit v anglicky mluvících zemích koncem listopadu. Učitelka požádá žáky, aby využili své zkušenosti s jazykem mimo školu. Thanksgiving Day (Den díkůvzdání) je jedním z nejvýznamnějších svátků, které se v USA slaví, a je velmi pravděpodobné, že o něm většina žáků již slyšela buď na cestách, nebo viděla jeho oslavy v televizních seriálech nebo v některém filmu.

Poté je žákům emailem zaslán text Thanksgiving Day (Příloha 1). Žáci si jej doma vloží do svého e-portfolia do sekce Moje sbírka do části Moje práce sdílené s učitelem, kde si jej mohou v předstihu přečíst (není to podmínkou), prohlédnout si obrázek, okomentovat, jak se jim text líbí, a tak učiteli poskytnout zpětnou vazbu přímo v e-portfoliu nebo při diskuzi ve třídě. Žáci jsou pak seznámeni s plánem, jak bude práce s tématem probíhat. V této části lze zapojit i vyučující dějepisu, občanské výchovy a zeměpisu, aby se žáky zopakovali témata, která se ke svátku vztahují – osídlování Ameriky, první kolonie, vláda Jindřicha VIII. v Anglii, náboženská otázka ve Velké Británii.

1. hodina

Žáci pracují s e-portfoliem v sekci Jazykový životopis s rubrikou Zkušenosti s jazykem mimo školu. Zde popíší, co o svátku vědí, popřípadě co zjistili v zaslaném textu, vzájemně si sdělují a doplňují informace. Po zapracování svých poznatků do této části žáci pracují pod vedením učitelky s další částí životopisu Jak se učím cizí jazyky, která zahrnuje učební strategie.

Žáci vědí, že budou pracovat s neznámým textem, v němž neznají všechnu slovní zásobu, takže si pozorně projdou strategie týkající se čtení s porozuměním a poté si nahlas sdělují, které strategie by zde mohli využít, aby textu porozuměli (např. text si přelétnu a kontroluji, zda pochopím hlavní myšlenku; využiji obrázek; podtrhám si neznámá slova; snažím se odhadnout význam slov z kontextu; použiji slovník, internetový překladač, ...). Podobně postupují se strategiemi pro osvojování slovní zásoby (např. tematicky související slovní zásoba – hodně nových slovíček se týká potravy; použití slova v jiných situacích; procvičování motivační křížovkou, ...).

Poté jsou žáci vyzváni, aby si text přečetli, vyhledali neznámou slovní zásobu, pokusili se ji přeložit a připravili si dotazy k textu. Na procvičení nové slovní zásoby dostanou žáci pracovní listy s křížovkou a osmisměrkou k procvičení (Příloha 2 a Příloha 3). Mohou s nimi pracovat buď ve škole, nebo za domácí úkol. Vypracované pracovní listy je možno vložit do sekce Moje sbírka. Na takto nacvičený text naváží v další hodině s dalším pracovním listem (Příloha 4), kde pomocí otázek žáci zjistí, zda a jak danému textu porozuměli. Uložený materiál pak žákům slouží jako opora a dokladování toho, co zvládli pro sebehodnocení v EJP v sekci Co už umím.

2. hodina

V další hodině pracují žáci s tématem na interaktivní tabuli, pro kterou si učitel připraví vlastní prezentaci k tématu. Učitel má prezentaci uloženu v sekci Moje sbírka v části Moje práce.

Žáci v této fázi již znají nová slovíčka a také znají text Thanksgiving Day z minulé hodiny. Pracují aktivně s prezentací: čtou, odpovídají na různé dotazy a procvičují si opět získanou slovní zásobu. Blíže se dotknou historických i zeměpisných souvislostí a dopadu na dnešní dobu. Jsou také seznámeni interaktivní formou s různými zajímavostmi. Žáci s danou prezentací na interaktivní tabuli přímo aktivně pracují. Jsou vyzýváni k plnění různých úkolů, aktivně naslouchají mluvenému jazyku a přímo reagují na položené otázky. V rámci jednotlivých aktivit jsou podporovány mezipředmětové vztahy a rozvíjí se klíčové kompetence, zejména kompetence k učení – učební strategie, komunikativní kompetence – naslouchání a snaha porozumět promluvě druhých lidí, kompetence sociální a personální – práce ve skupině.

V této hodině učitel a žáci opět pracují intenzivně s učebními strategiemi týkající se čtení s porozuměním (využití obrázků, nadpisů, vyhledávání informací v textu, ...) a osvojování slovní zásoby (přiřazování slov k obrázkům). Žáci poté diskutují své učební strategie, které využili jednak ve skupinkách, kde se vzájemně hodnotí a porovnávají svoje učební strategie a poté vše proberou s učitelkou. Do e-portfolia si zapíší, které další své strategie popřípadě využili, co jim pomohlo k tomu, aby textu porozuměli, jaké strategie jim pomáhají při čtení s porozuměním a učení se nové slovní zásoby.

3. hodina

Tato hodina může navazovat na předchozí hodinu jako rozšiřující. Je určená zejména pro žáky 9. ročníku, pokud u nich chceme výuku ještě zintenzivnit a podpořit v e-portfoliu také jazykovou složku týkající se ústního projevu. Úkolem hodiny bude pomocí obrázků a návodných otázek volně převyprávět, co se dozvěděli o Thanksgiving Day a jeho oslavách v minulých hodinách.

Žáci pracují v sekci Jazykový životopis se strategiemi mluvení, které potom použijí. Jedná se například o procvičování nových slov, použití pomůcek (text, obrázky, smartboard prezentace), vzájemnou pomoc při práci s novou slovní zásobou, plánování, co řeknu – osnova, mluvení o méně známých tématech.

Učitelka pak žáky rozdělí do 3 skupin. Každá skupina dostane otázky a obrázky (Příloha 5), který viděli během prezentace na interaktivní tabuli. Na jejich základě mají volně převyprávět vždy část historie nebo současnosti Thanksgiving Day. Žáci si připraví osnovu, podle které pak postupně v pořadí skupin 1, 2, 3 převypráví celé téma.

Jakmile jsou žáci se všemi úkoly hotovi, pracují v sekci Co už umím v Tabulce sebehodnocení s dovedností ústní projev, kde se mohou zhodnotit na základě deskriptorů a zvážit, která kritéria již splnili a nakolik se blíží úrovni B1. V části Slovní hodnocení mohou okomentovat, jak konkrétní úkol splnili a jak obtížný se jim jevil a které deskriptory pro danou dovednost (B1) již splnili. Mohou zhodnotit, které části pro ně byly obtížnější, jak dobře kterou dovednost zvládli a naplánovat si, v čem se mohou zlepšit. Toto sebehodnocení pak mohou žáci porovnat se sebehodnocením, které již provedli dříve, a zhodnotit, jak je daná aktivita posunula vpřed (např. umím vyprávět příběh, umím shrnout obsah krátkých textů s použitím dané slovní zásoby). (Příloha 6)

Využité zdroje a pomůcky:

smartboard interaktivní tabule

Pracovní listy, které jsou v jednotlivých přílohách, lze využít pro práci v hodinách, k domácí přípravě nebo jen jako doplňkový materiál.

Literatura a použité zdroje

[1] – Evropské jazykové portfolio. [cit. 2012-4-15]. Dostupný z WWW: [http://ejp.rvp.cz/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
16.6 kB
Dokument
Příloha 1 Hlavní text
docx
18.55 kB
Dokument
Příloha 2 Křížovka
docx
609.38 kB
Dokument
Příloha 3 Osmisměrka
docx
15.63 kB
Dokument
Příloha 4 Otázky k textu
docx
2.08 MB
Dokument
Příloha 5 Speaking Practice
docx
1.2 MB
Dokument
Příloha 6 Práce žáků s e-portfoliem
docx
627.93 kB
Dokument
Příloha 7 Fotografie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Daňková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň