Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Making a telephone call (Zvukový záznam v Mojí sbírce)
Odborný článek

Making a telephone call (Zvukový záznam v Mojí sbírce)

9. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Dalibor Dostál
Spoluautor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Anotace

Tento příspěvek reflektuje tři kroky práce s e-portfoliem – plánování, sebehodnocení a hodnocení. Cílem je naučit žáky říci několik vět o sobě a své rodině, rozumět otázkám na dané téma a na závěr zvládnout telefonát do rádia. Svůj rozhovor si žáci nahrají a uloží do sekce Moje sbírka.

Cíl

Žáci se v průběhu aktivit sebehodnotí prostřednictvím těchto deskriptorů e-portfolia ze sekce Co už umím;

  • Dokážu odpovědět na jednoduché otázky pomocí slov nebo krátkých vět.
  • Umím o sobě říct několik jednoduchých vět, umím sdělit základní informace o členech své rodiny.
  • Rozumím jednoduchým otázkám, které se týkají mé osoby či osobního života.

Kontext školy a regionu:

ZŠ Terezín se nachází na malém městě, do této školy také dojíždí žáci ze spádových vesnic. ŠVP ZŠ Terezín vychází z historického kontextu města, významným tématem jsou události během druhé světové války. Mezi priority také patří výuka cizích jazyků. Na této škole se vyučují čtyři světové jazyky – jazyk anglický (jako hlavní cizí jazyk), francouzský, německý a ruský jazyk (jako další cizí jazyk).

Angličtina je vyučována od 3. ročníku čtyři hodiny týdně, v 6. ročníku výuka pokračuje s hodinovou dotací tři hodiny týdně. Další cizí jazyk je volen v 6. ročníku s dvouhodinovou časovou dotací týdně.

Na podporu anglického jazyka se na škole v 1. a 2. ročníku zařazuje tzv. angličtina napříč předměty. Jedná se o zjednodušený CLIL, angličtina je v pravidelných dávkách zařazována v různých momentech rozličných předmětů (např. v matematice, prvouce, hudební výchově apod.). Jazyková úroveň žáků odpovídá dle testů Kalibro celorepublikovému průměru.

Kontext výuky:

S EJP jsem se setkal na seminářích Mgr. Radky Perclové. Na naší škole pracujeme s EJP (tištěná podoba) již deset let. Žáci EJP dostávají v šestém ročníku, EJP zakupuje škola. Vyučující i žáci cítí, že práce s EJP je přínosná, podporuje dobrou atmosféru ve třídě a zprůhledňuje učební proces. Jelikož naše škola spolupracuje s NÚV, byla také přizvána k pilotáži e-portfolia.

Tematická oblast EJP:

V současné době pracujeme s e-portfoliem pravidelně jednou za týden. V hodině jazyka naplánujeme konkrétní kroky (co se budeme učit), pracujeme na různých cvičeních, které slouží k upevnění dovedností, a poté pracujeme se sebehodnocením a hodnocením a sekcí Co už umím. Je-li na konci některé aktivity možnost, ukládáme výstupy do Sbírky prací (např. pohled z prázdnin, hlasovou nebo video nahrávku), které si žáci navzájem hodnotí.

Časová náročnost:

Vzhledem k tomu, že se jedná o žáky 5. ročníku, věnuje se přípravné fázi velká pozornost. Žáci se připravují na nahrávku v průběhu pěti (i více) vyučovacích hodin, ale příprava nezabere vždy celou hodinu, realizace nahrávky a uložení do sbírky se počítá na finální 6. vyučovací hodinu. Celková realizace PDP je odhadována na jeden měsíc v případě, že se daný měsíc nepracuje pouze na tomto tématu.

Realizace:

Žáci budou schopni zavolat do rádia a odpovědět na několik jednoduchých otázek. Při tom rozvíjejí interaktivní dovednosti – umí začít, vést a ukončit telefonický rozhovor na téma píseň na přání. Při přípravě žáci postupují po krocích, které po zhodnocení zapisují do e-portfolia. Prvním krokem je zápis v části Co už umím – žáci se ohodnotí v ústní interakci; na úrovni A1 vyberou deskriptor – Dokážu odpovědět na jednoduché otázky pomocí slov nebo krátkých vět.

Dalším krokem je zápis v dovednosti Ústní projev na úrovni A1, kde si označí vlaječku u deskriptoru Umím o sobě říct několik jednoduchých vět, umím sdělit základní informace o členech své rodiny. Posledním krokem před přípravou samotného telefonátu je zvládnutí (alespoň částečné) deskriptoru u dovednosti Poslech s porozuměním (A1); Rozumím jednoduchým otázkám, které se týkají mé osoby či osobního života.

Výstupem a shrnutím těchto dovedností je nahrání připraveného rozhovoru – žák tím prokáže, že umí zavolat do rádia a objednat píseň na přání pro někoho blízkého (kamarád, rodina, známý).

1. hodina – Napojení na práci v učebnici

Pracuje se s učebnicí, v níž motivační fotografie muže sedícího v rozhlasovém studiu pomáhá vyvodit, co bude následovat. Učitel se ptá, kdo je na obrázku, co dělá, kde je. Třída poslouchá nahrávku rozhovoru DJ – volající a žáci odpovídají na otázky v učebnici (kdo je na obrázku, kolik let je volajícímu, kdo má narozeniny, ...). Po druhém poslechu žáci doplní slova z textu do vynechaných vět v učebnici. (25 minut)

Ve zpětné vazbě se učitel domlouvá s žáky, co by bylo dobré naplánovat na příští hodinu. Žáci snadno s pomocí učitele zjišťují, že jedna dovednost v telefonátu vůbec není náročná a že ji dokonce většina umí. Dokážu odpovědět, když se mě někdo pomalu a zřetelně ptá na moji rodinu, jak se jmenuji, kolik mi je let, kde bydlím a podobně.

Zadání DÚ: připravte si rozhovor doma, ve škole ověříme, pokud to bude v pořádku, zapíšeme do e-portfolia.

2. hodina – „Co už umím“

V PC učebně žáci pracují ve dvojicích. Samostatně ověřují zadaný rozhovor, učitel monitoruje průběh ověřování a koriguje nedostatky. Učitel vyzve jednu dvojici k sehrání scénky – dialogu před ostatními. Učitel nyní vyzve žáky k zapnutí počítačů, přihlášení se do e-portfolia a zaznamenání dovednosti do části Co už umím.

Po zaznamenání se učitel ptá žáků, jestli byla příprava a ověření náročnou činností, téměř jednomyslně zazní odpověď, že to bylo snadné. Na základě kladné odpovědi nabídne učitel zajímavou možnost, o které budou žáci hlasovat. Otázka zní: „Chceme v přípravě pokračovat a na konci jako výstup nahrát rozhovor do rádia na diktafon?“ Bez rozmýšlení je slyšet nadšené „ano“.

Na základě rozhodnutí žáků učitel navádí k dalšímu plánování. V e-portfoliu si označíme vlaječkou (takto se označují deskriptory, které si žák plánuje) tento deskriptor: Umím o sobě říct několik jednoduchých vět, umím sdělit základní informace o členech své rodiny.

Učitel nastavuje množství a kvalitu informací pro nahrávku – každý žák řekne šest vět. (20 min).

Ve zbytku hodiny mohou žáci ve dvojicích samostatně ověřovat a zapisovat další dovednosti do e-portfolia, pracují s částí Co už umím.

3. hodina – V PC učebně

V PC učebně učitel vyzve žáky k přihlášení se do e-portfolia a u všech žáků prohlíží zaznamenané deskriptory. Více než třetina žáků může mít zaznamenáno poměrně hodně deskriptorů, mezi nimiž je plánovaný deskriptor. V této fázi žáci píšou do slovního hodnocení (tam, kde se zobrazují naplánované deskriptory) to, co jim jde dobře, jak to mohou zlepšit pro daný deskriptor nebo dovednost. (Žáci si mohou vytyčit cíl, např. budu si nacvičovat s tatínkem rozhovor s DJ, abych mu pak zvládl zavolat a objednat si píseň na přání pro kamaráda.) Pak učitele požádají o komentář. Proběhne kontrola sebehodnocení za pomoci učitele. Učitel v přípravě na hodinu se vyjádří k sebehodnocení a další hodinu může pak s každým jednotlivě ověřit, zda zaznamenaný deskriptor žák skutečně ovládá. Někteří žáci mohou zjistit, že své schopnosti a dovednosti přecenili a že ani ve dvojicích neodhadli, zda dovednost ovládají. Práci s e-portfoliem jsme tímto ukončili a věnovali se přípravě dovednosti „Umím o sobě říct několik jednoduchých vět, umím sdělit základní informace o členech své rodiny.“ společně se všemi žáky.

(Plánem příští hodiny je naposledy ověřit dovednost samostatný ústní projev z této hodiny a dalším krokem bude poslech s porozumění, nácvik aktivit směřující k deskriptoru: Rozumím jednoduchým otázkám, které se týkají mé osoby či osobního života.)

4. hodina – Práce na stanovištích

Cílem je ověření dvou naplánovaných dovedností (deskriptorů). Rozdělení do stanovišť probíhá tak, že je v každé minimálně jeden žák, kterému se podařilo naplánovanou dovednost samostatného ústního projevu perfektně zvládnout. Ostatní žáci jsou přiděleni náhodným výběrem ke konkrétnímu stanovišti. Na všech stanovištích probíhá ověřování zadané dovednosti. Žáci dostávají okamžitou zpětnou vazbu o výkonu. (7 min)

Samostatná práce  Na tabuli je připravená tabulka, do které budou žáci zaznamenávat informace z poslechu, žáci si ji překreslí do sešitu. Během poslechu zaznamenávají do tabulky nahrávku rozhovoru „volající – DJ“. Jedná se o podobný rozhovor, který slyšeli při první hodině. (Tento rozhovor v podstatě budou později sami nahrávat s obměnami.) Učitel píše na tabuli správné řešení a vysvětluje pomocí škály, kdy je možné danou dovednost pokládat za ověřenou – splněnou. Z 6 informací musí být správně minimálně 5, aby se toto dalo považovat za splněnou dovednost. Pokud nebyl zachycen správně přesný název písně, je možné to uznat za správné. (10 min)

Přesun do PC učebny pro zaznamenání splnění daných deskriptorů do e-portfolia. Tentokrát po zaznamenání deskriptorů je vhodné práci s e-portfoliem opustit. Nenásilnou formou pomocí hry v závěru hodiny se upevňují jednoduché fráze a slova k rozhovoru. Dovednosti byly ověřeny, žáci jsou připraveni k samotnému rozhovoru a nahrávání.

5. hodina – Písemná příprava vlastního rozhovoru

V další hodině žáci ve dvojicích přepisují, upravují a nacvičují rozhovor. Dvojice pracují samostatně, učitel pomáhá s výslovností a obměnou textu. V závěru hodiny jsou všichni žáci připraveni na nahrávku.

6. hodina – Realizace nahrávky

Učitel vytvoří iluzi rozhovoru DJ – volající do rádia přinesením určitých artefaktů. Jeden žák přináší telefon s funkcí diktafonu. Každá dvojice si může nejprve rozhovor vyzkoušet a poté jej nahráváme. Je možné pořídit fotografie dvojic „ze studia“ v průběhu natáčení rozhovorů, výsledek, tj. samotnou zvukovou nahrávku, budou žáci individuálně vkládat do části Moje sbírka.

Ukázka výstupu žáků – an example radio call:

Dj: Hello, this is Petr Král, your DJ on the Radio One Show, and here´s our firt caller today, Hello, what´s your name?
Listener: Hello, my name is Matěj.
Dj: How old are you?
Listener: I´m ten.
Dj: Who´s your song for?
Listener: It´s for my brother, it´s his birthday today.
Dj: What´s his name?
Listener: Vláďa
Dj: How old is he?
Listener: He´s fourteen.
Dj: Well, happy birthday, Vláďa, from your brother, Matěj. OK. Matěj. Thank you and good bye.
Bye. And now here´s the song for Matěj and his brother Vláďa. Their song is ´Our House´ by The Heeby Jeebies.

Využité zdroje a pomůcky:

učebnice Project, nahrávka příkladového rozhovoru, e-portfolio, mobilní telefon s funkcí diktafonu nebo diktafon a telefon

Reflexe

Cíl zrealizovat telefonát do rádia byl velikou motivací, žáci měli po celou dobu daných aktivit jasně dáno, proč to či ono dělají. V jedné z následujících hodin byl zařazen test, v podstatě čistě gramatický (sloveso být, přivlastňovací zájmena) shrnující probranou lekci. Někteří žáci byli mile překvapeni, že vlastně téměř vše se objevilo v nahrávce a že se moc nemuseli připravovat, a přesto byli v testu úspěšní.

Své žáky jsem při pilotáži tohoto PDP neznámkoval v celém průběhu nacvičování a ověřování. Bylo však využíváno sebehodnocení e-portfoliem a formativního hodnocení – ústně se hodnotily provedení a výkony žáků, kteří se zapojovali dobrovolně. O to větší význam měla známka ze závěrečného testu, ve kterém většina uspěla na výbornou (sumativní hodnocení).

Jako nejtěžší část pro žáky je zaznamenání slovního hodnocení (tj. samostatně formulovat, jak mohu dovednost zlepšit, příp. do kdy – např. do 1 měsíce). Žák si tak sám lépe uvědomuje, co mu jde a co naopak ne, a má možnost určit si svůj cíl, který je možno splnit v relativně krátkém čase. Učitel je klíčovým pomocníkem při sebehodnocení – svými komentáři pomáhá žákům se realisticky hodnotit a určovat vlastní pokrok.

I když byla realizace zvukové nahrávky časově náročná (zabrala cca 6 vyuč. hodin), byla vyrovnána nadšením žáků ze smysluplné práce.

Technická poznámka: Kvůli omezenému technickému vybavení školy nahrávky do počítače uložil žák, který poskytl diktafon. Ten stejný žák všem žákům poslal nahrávky na e-mail. Na školním serveru učitel vložil fotky z průběhu nahrávání. Žáci si samostatně nebo s pomocí učitele vložili nahrávky do e-portfolia. Při nahrávání někteří žáci rozhovor četli, je vhodné však žáky vést k samostatnému ústnímu projevu – interakci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dalibor Dostál

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice Project, e-portfolio, mobilní telefon s funkcí diktafonu nebo diktafon a telefon