Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Lubor Brázda
Anotace: Poznejme ulice města (obce) pomocí práce se systémem názvů ulic, učme se orientovat se na mapě...
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Počítačová učebna s připojením na internet, videokonferenční systém (popř. webkamera pro komunikaci obrazem i slovem přes internet), digitální fotoaparát, encyklopedie, plán města
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, projektové vyučování, Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie, prezentace, videokonference
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvodní evokační a organizační část

Organizační část

 • rozdělení žáků ve třídě do 4 - 5členných skupin
 • rozdělení rolí - každá skupina si zvolí zástupce, který celou skupinu vede, dalšího, který má za úkol sledovat časové rozvržení práce, a žáka, jehož úkolem bude komunikovat při obtížích (nejasnostech) v práci a postupu s vyučujícím apod.
 • pravidla - zdůraznění dodržování některých pravidel, jejichž porušování by mělo rušivé účinky na celkovou atmosféru a efektivitu práce

Motivační část

Po ustanovení skupin a pravidel následuje brainstorming (snahou je v úvodu práce vycházet z dosavadních zkušeností žáků). Žáci mají za úkol jmenovat názvy ulic, které znají ve svém městě. Vyučující zapisuje na tabuli. Pak vyučující zadává úkol na sestavení systému (viz prezentace), do kterého by se názvy ulic daly zařazovat (podobnost např. se systémem živočichů či rostlin apod.). Společně naznačí cestu, jak tento systém zpracovat. Možnosti vystavění systému a možnosti následného zpracování v jednotlivých programech se liší (MS Word - organizační diagram x O.O. Writer - skládání jednotlivých objektů). Dále žáci proberou s učitelem způsob zpracování (představení, prezentace) některých ulic v jejich městě.

Realizační část

Žáci mají v jednotlivých skupinách několik úkolů (stejné úkoly budou zadány i žákům v partnerském městě nebo obci).

První část (1 měsíc)

 1. Zpracovat vlastní systém názvů ulic a zařadit názvy ulic do tohoto systému.
 2. Zpracovat počítačové prezentace představující 2 ulice a jejich názvy (takové, které se vyskytují v obou městech).
 3. Zpracovat prezentace představující 2 ulice a jejich názvy (takové, jejichž názvy jsou regionálního charakteru).
 4. Zjistit název nejmladší ulice ve městě (v obci) a název ulice, která v průběhu historie města (obce) zanikla, zjistit důvod zániku (vhodné téma pro hodinu dějepisu, realizovatelné jako návštěva místního archivu, popř. muzea).

Druhá část (14 dní)

 1. Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin.
 2. Žáci společně s vyučujícím vyberou 2 prezentace, které použijí při videokonferenčním spojení s žáky z partnerské školy (stejný výběr proběhne i v partnerské škole).

Třetí část (2 vyučovací hodiny)

Proběhne videokonferenční spojení s žáky v partnerské škole. Žáci vzájemně představí výsledky své práce (2 prezentace, nejmladší ulice, zaniklá ulice s důvodem zániku + diskuze nad systémem názvů ulic).

Závěrečná reflexe projektu

Na závěr celého projektu proběhne sebehodnocení, kdy žáci zhodnotí své práce a úspěšnost celého projektu formou diskuse po skončení závěrečného videokonferenčního spojení.

Hodnocení projektu
 • kvalita zpracovaných prezentací (použití pravidel typografických, estetických, ergonomických...)
 • přesnost a správnost údajů v prezentacích
 • logická správnost sestaveného systému názvů ulic
 • úroveň vlastní „fyzické" prezentace práce
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf47 kBSystém ulic
Odstranitppt897 kBVzorová prezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 05. 2008
Zobrazeno: 10440krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRÁZDA, Lubor. Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím. Metodický portál: Články [online]. 20. 05. 2008, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCBA/2316/PROJEKT-POZNEJ-NASE-MESTO-ANEB-U-NAS-NIKDY-NEZABLOUDIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.