Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Simona Šedá
Spoluautor: PhDr. Jana Stará, Ph.D. , Mgr. Jakub Holec , Mgr. Dana Šidláková

Pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) v roce 2014 vytvořeny Standardy pro základní vzdělávání. Tyto standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pomocí indikátorů a ilustrativních úloh blíže specifikují minimální cílové požadavky v klíčových etapách vzdělávání, na konci 5. a 9. ročníku základní školy.

Ilustrativní úlohy zařazené ve Standardech pro základní vzdělávání jsou vztaženy k jednomu či více indikátorům a jejich prostřednictvím by žáci měli prokázat dosažení alespoň minimální úrovně příslušného očekávaného výstupu RVP ZV. Záměrem pedagogů by však měla být snaha o dosažení maximální možné úrovně požadovaného výsledku učení, samozřejmě s ohledem na individuální schopnosti každého žáka.

Ve spolupráci s odborníky z praxe proto NÚV připravil soubory ilustrativních úloh s metodickými komentáři, které by pro učitele mohly být inspirací při plánování i realizaci diferencované a individualizované výuky. Prostřednictvím těchto úloh by žáci měli dostat šanci zabývat se úkoly, které svou náročností odpovídají aktuální úrovni jejich znalostí a dovedností. Nezbytným předpokladem tohoto procesu je průběžná pedagogická diagnostika a soustavné sledování žákova učebního pokroku. Skutečnost, že žák obdrží úkol, který je pro něho přiměřenou výzvou, a současně je v jeho silách úkol úspěšně řešit, přispívá k žákově pozitivní sebereflexi a podporuje motivaci k dalšímu vzdělávání. Učitel by tedy měl výběru odpovídající úrovně úlohy věnovat patřičnou pozornost a být připraven operativně reagovat na situaci, kdy se během řešení úlohy ukáže, že je úloha pro žáka nepřiměřeně těžká, či naopak příliš lehká.

Soubory ilustrativních úloh a metodických komentářů pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Každý soubor ilustrativních úloh a metodických komentářů je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Je tvořen odkazem na příslušný tematický okruh, očekávaný výstup RVP ZV a indikátory Standardu pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, čtyřmi úlohami, metodickým komentářem a přehledem zdrojů. Úlohy jsou formulovány tak, aby směřovaly k naplnění požadavků příslušného očekávaného výstupu, avšak na různých úrovních ‒ snížené, minimální, optimální a excelentní. Úloha pro sníženou úroveň je určena pro žáky s potřebou podpůrných opatření, kteří mají s ohledem na své schopnosti upraven a redukován vzdělávací obsah (žáci se specifickými poruchami učení, lehkým mentálním postižením, autistickými rysy, vadami řeči apod.). Úloha pro minimální úroveň je koncipována tak, aby naplňovala požadavky RVP ZV a zvládli ji vyřešit i slabší žáci, požadavky na žádoucí výkon žáka představuje úroveň optimální. Pro žáky nadané a mimořádně nadané je určena úroveň excelentní.

Soubory úloh a metodických komentářů doplňují pracovní listy pro žáky, které učitelé naleznou v části Přílohy. Přehled pracovních listů pro jednotlivé úrovně obtížnosti je umístěn vždy na konci oddílu příslušného tematického okruhu. Pracovní listy obsahují název úlohy, základní identifikační údaje (jméno žáka, třídu), označení úrovně obtížnosti úlohy (A., B., C., D.), zadání a dostatečný prostor pro záznam řešení a požadované výstupy. Každá úroveň je graficky zpracována na samostatném listu, což usnadňuje učiteli přípravu na vyučování a distribuci úloh mezi žáky. V části Přílohy jsou k dispozici také další obrazové materiály, které žáci ke splnění úkolu potřebují (fotografie, obrázky, kartičky apod.).

Soubory ilustrativních úloh pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět byly ověřeny na Základní škole, nám. Curieových 2, Praha 1, a Sportovní soukromé základní škole, s. r. o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám