Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak individualizovat výuku pomocí EJP na...

Jak individualizovat výuku pomocí EJP na 1. stupni ZŠ

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Monika Venclová
Spoluautor: Mgr. Tereza Šmídová MBA
Příklad dobré praxe pracuje s rozvojem sebehodnocení u mladších školních žáků a má za cíl ukázat učitelům možný způsob individualizace práce při stanovení vlastních jazykových cílů žákem. Ukazuje, jak je možné do výuky na 1. stupni zapojit e-portfolio s pomocí interaktivní tabule v případě, že ne každý žák ovládá dobře počítač a ne každý žák je v e-portfoliu registrován (a zvládne plně ovládat prostředí svého portfolia).

Cíl výuky

Obecně ve výuce na 1. stupni využívám individualizaci práci žáka a stanovení si vlastních cílů. Prostřednictvím e-portfolia se žáci zamýšlejí nad svojí prací, uvědomují si, co a proč se mají učit, stanovují si svůj cíl a časový horizont jeho splnění, ujasňují si, co již pro splnění svého cíle udělali a co pro to musí ještě udělat.

Se svou třídou pracuji zejména se sekcemi „Co už umím“ pro rozvoj sebehodnocení. V této sekci si upravuji deskriptory (na menší dílčí kroky) e-portfolia dle probírané látky (tematického plánu) a daného cíle, který chce učitel hodnotit tak, aby byl měřitelný a zvládnutelný v krátkém časovém úseku. (Např. namísto deskriptoru „Umím počítat do 100“ žáci pracují s deskriptorem „Umím počítat do 10“ v úseku dvou vyučovacích hodin.) Vychází se z toho, že každý pokrok by měl být zaznamenán a že důležité je umět porovnat vlastí pokroky v jazyce oproti srovnávání svého výkonu s ostatními.

Systematická práce s EJP tak rozvíjí u mých žáků rozličné kompetence (k učení, kompetence komunikativní, sociální, personální i pracovní). Snažíme se, aby žáci co nejpřesněji uměli zhodnotit v dané hodině výsledky z AJ, a proto jsme si upravili deskriptory e-portfolia (nadstavbové, dle SERR) a stanovili měřitelné dosažení krátkodobého měsíčního cíle. Žáci se pak vyjadřují v diskuzi k naplnění těchto cílů ve vztahu k deskriptorům.

Žáci:

  • zvládnou stanovit si vlastní cíle, zhodnotit, co již umí a jaký učinili pokrok v cizím jazyku za období jednoho měsíce,
  • vyjadřují se v diskuzi k naplnění vlastních cílů,
  • postupně se seznamují s elektronickou verzí EJP, do níž se registrují,
  • pracují s e-portfoliem po uzavření jednoho tematického celku.

Kontext školy a regionu:

Základní škola a Mateřská škola Úprkova, Hradec Králové, je menší městská škola rodinného typu, založená v roce 1905 s cca 400 žáky. Výuka probíhá zpravidla ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Počínaje rokem 1993 se škola profiluje v oblasti environmentální výchovy. Je součástí sítě ekologicky orientovaných škol v ČR a členy KEV Praha (Klub ekologické výchovy). Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Úprk do života“. Pro podporu cizích jazyků mají žáci v 1. a 2. ročníku možnost navštěvovat jazykové kroužky. Výuka anglického jazyka dle ŠVP začíná ve 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci mohou zvolit v rámci volitelných předmětů konverzaci v anglickém jazyce, nebo německý jazyk. Tato výuka pak probíhá do 9. třídy.

Kontext výuky:

EJP přes počítač se doposud ve výuce nepoužívalo. Používali jsme ovšem jiná tištěná portfolia z různých školení, např. Využívaní EJP na ZŠ a SŠ (říjen 2006 – květen 2007). Všechny dosavadní práce si žáci ukládali pouze v písemné podobě do Portfolia prací – barevně označených desek, kde si žáci ukládají práce z různých oblastí 1. stupně. Nyní se pokoušíme fotit, skenovat atd. a ukládat do e-portfolia části „Má sbírka“.

Tematická oblast EJP:

Pracuje s částí „Co už umím“ a částí „Sebehodnocení“. Jejím cílem  je zopakovat učivo probrané během jednoho měsíce v rámci jedné vyučovací hodiny.

Časová náročnost:

PDP pokrývá jednu vyučovací hodinu. Práci s e-portfoliem zařazujeme vždy na 15–20 minut po každém uceleném tematickém celku.

Realizace:

Struktura hodiny – aktivity s doporučeným časovým plánem;

a. Pozdrav a sdělení cíle hodiny (Procvičit barvy a číslovky) – 1 minuta

b. Píseň Hello – 2 minuty

c. Opakování slovíček – hravě, pomůcka – palice (Učitel chodí s nafukovací pískací palicí a říká slovíčka. Ten žák, který slovíčko neví, dostane palicí ránu na hlavu.) – 4 minuty

d. Skupinová práce – skládání (učitelem nakopírovaných a zalaminovaných) českých a anglických slovíček – 6 minut

e. Opakování barev – využití flash cards – 1 minuta

f. Práce na knížce „Colours“ – z papíru formátu A4 si žáci složí přehýbáním knížku formátu A6. Nadepíší si ji Colours. Na každé další stránce nadepíší jednu barvu a pod ni nakreslí obrázek např. ovoce, které tuto barvu má. Například pod barvu red nakreslí jahodu. – 5 minut                

g. Píseň „Colours“ – jednotliví žáci u tabule ukazují barvy dle textu písně. – 2 minuty

h. Práce na interaktivní tabuli – nástroj – kbelík – porozumění textu a doplnění barev a vynechaných slov. 4 minuty

i. Práce ve dvojicích – vybarvují číslice dle zadání. – 3 minuty

j. Opakování jednotlivých frází – formou otázek a odpovědí (např. How old are you?), učitel při tom využívá pomůcky – házecí míč. – 3 minuty

k. Práce s EJP – 14 minut

l. Zpětná vazba a reflexe žáků – 2 minuty

Postup v hodině od písmene k:                                                                                     

Práce s e-portfoliem začíná s jedním žákem, který jde k počítači a s pomocí p. učitelky se zaregistruje do e-portfolia.

Otevře si sekci „Co už umím“ dovednost „Ústní projev“ na úrovni A1 a zhodnotí svou práci / svůj pokrok, může za pomoci učitele. Má za úkol vlaječkou označit deskriptor, který je pro něj nejdůležitější a nejvíc se chce naučit (např. Umět nahlas počítat od 1 do 100). Klikne na Uložit a vrátit se k tabulce. Tam vidí obrázek prasátka, který se přiblížil o nějakou vzdálenost zleva doprava k obrázku brambory (o několik procent).

Ostatní žáci mají pouze tištěnou formu e-portfolia, pracují však souběžně a vybraný deskriptor označí pěknou samolepkou (na místo, kam měla přijít vlaječka). Tím se ohodnotí všichni žáci a další z nich je zaregistrován do e-portfolia. Žáci vloží ofocený list do svých AJ portfolií (barevně označené nadepsané folie) a učitel je vybere. Učitel si později sám provede statistiku a vytvoří závěr o hodnocení žáků (Kdo se nadhodnotil či naopak). Další hodinu si jejich znalosti, na které odpověděli ANO, prověří a popř. prodiskutuje, proč se tak ohodnotili. Po každém opakovacím bloku (barvy, čísla) si žáci doplní do svého jazykového životopisu – Své dosavadní dovednosti.

Na konci vyučovací hodiny učitel rozdá čtvrtky A4 se smajlíky (veselý, smutný, ...). Žáci se postaví k danému obrázku podle toho, jak si myslí, že celou hodinu pracovali. Učitel se náhodně zeptá vždy jednoho ze skupiny, proč se tam postavil.

Využité zdroje a pomůcky:

tištěné pracovní listy elektronického portfolia k procvičení učiva, pastelky, nůžky, lepidlo k tvorbě výstupů (např. jazykové knížky), interaktivní tabule s promítnutím prostředí e-portfolia pro opakování a výklad učiva, fotoaparát k dokumentaci projektů

Reflexe

Doporučuji uzpůsobit vybrané rubriky v části Jazykový životopis, popř. část „Co už umím“, ty zjednodušit a přizpůsobit dle věku a pomalejšímu pokroku u žáků; žáci pak vykazují vyšší motivaci. Také vložit do jednotlivých úrovní více deskriptorů (rozpracování původních, obecnějších), na které žáci budou moci odpovědět ANO nebo TROCHU. Můžeme též pracovat s částí „Mé další dovednosti“ Jazykového životopisu a inspirovat se tak pro tvorbu dílčích deskriptorů, např. Dokáži vyjmenovat barvy, umím alespoň dvě písničky nebo básničky v Aj.

Myslím si, že pro odstranění prvotních nezdarů práce s PC by bylo vhodné, aby všichni žáci prošli základním kurzem ovládání počítače z toho důvodu, aby dokázali pracovat s myší a lépe se orientovali v textu a na PC klávesnici.

Při zavedení emailu žákům jsem použila jméno a příjmení@seznam.cz a všem přiřadila stejné heslo. Kdykoli se tedy mohu podívat, jak pracují s EJP. Až budou všichni žáci zaregistrovaní, napíši jim název stránek EJP na tabuli a oni se doma sami mohou podívat na různé sekce a doplnit si za domácí úkol např. svůj životopis – cestování, údaje o rodině aj. Postupně se naučí současné papírové výstupy zpracovat elektronicky a zařazovat je do sekce „Moje sbírka“. Do této sekce plánuji shromažďovat všechny důležité projekty, testy a jednotlivé výstupy, fotky aj.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek