Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vaříme Evropě

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Petra Boháčková
Anotace: Žáci a žákyně si osvojí základní anglická slovíčka, která se týkají státních symbolů. Seznámí se s typickými svátky v Maďarsku a Turecku. Také se dozvědí informace o jídlech typických pro tyto státy. Nakonec nakoupí suroviny a jedno maďarské a jedno turecké jídlo sami uvaří. Také se pokusí vyhodnotit, jak tato jídla odpovídají zásadám správné výživy.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Příprava pokrmů » připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy
 2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Příprava pokrmů » používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
 2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: Psací potřeby, desky na portfolio, jízdné, peníze na nakoupení surovin
Klíčová slova: státní symboly ČR, Projekt, státní symboly jiných států, recepty
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíle

 • komunikovat s našimi zahraničími partnery z turecké a maďarské školy
 • získat informace o stáních symbolech a svátcích v obou uvedených zemích
 • získat recept na jedno maďarské a jedno turecké jídlo
 • uvařit obě jídla
 • zjistit, jak obě jídla vyhovují zásadám správné výživy

Úvod

Naší škole se pro tento a příští školní rok povedlo získat grant z Programu Comenius v rámci Projektu Partnerství škol. Spolupracujeme s jednou maďarskou a jednou tureckou školou na projektu nazvaném Odpad jako nástroj imaginace a umění – neprofesionální recyklace. Součástí této spolupráce jsou návštěvy v partnerských školách. A protože se návštěva našich partnerů shodovala i s termínem projektových dnů, které naše škola pořádá třikrát ročně, rozhodla jsem se naše partnery zahrnout do svého projektu. Projekt je zaměřený na výživu a kuchyně Maďarska a Turecka. Celoškolní téma – Jsme Evropané – se mi také tímto projektem podařilo postihnout. Týden před zahájením projektu jsem vyvěsila upoutávku a žáci pak měli možnost se přihlásit.

Realizace

První den

První část toho dne jsme spolu s žáky a našimi zahraničními partnery pracovali s interaktivní tabulí. Zájemcům ráda poskytnu tuto aplikaci přímo v programu pro Active Board.

První den - ve třídě s našimi partnery z Maďarska a Turecka
1. První den – ve třídě s našimi partnery z Maďarska a Turecka

Protože jednacím jazykem naší spolupráce je angličtina, probíhala komunikace v tomto jazyku. Nejprve jsme se seznámili na příkladu České republiky se základními pojmy, které se týkají státních symbolů. Pak jsme se seznámili se státními symboly Maďarska a Turecka, vše za pomoci našich partnerů, kterých se žáci ptali, když zjišťovali např. barvy státních vlajek. Pro zpestření jsme zařadila i puzzle vytvořené z fotografií hlavních měst, žáci měli za úkol puzzle sestavit a uhodnout, o jaké město se jedná. Zjištěné údaje žáci zapisovali do pracovních listů. Dále jsme, opět nejprve na příkladu naší republiky, mluvili o svátcích. Připomněli jsme si, jak v angličtině správně čteme a píšeme datum a pak jsme přiřazovali data a svátky. Totéž potom pro Turecko a Maďarsko. Poté jsme z ledničky vyndávali ingredience, žáci měli za úkol uhodnout, jaké jídlo se během kterého svátku jí. Společně jsme potom našim partnerům nadiktovali recept na smaženého kapra a bramborový salát. Oni nám pak nadiktovali (už předem připravené) recepty na jejich dvě jídla (Csirke paprikash a Sekerpare). I toto si žáci zapsali do pracovního listu. Pak se rozdělili do dvou skupin – snažila jsem se dodržet rovnoměrné věkové rozložení obou skupin – a naplánovali si nákupní seznam. Ten jsem potom vybrala a do druhého dne měla u sebe, aby je žáci nezapomněli doma.

Na závěr tohoto dne jsme šli do počítačové učebny a s pomocí internetu jsme vypracovávali třetí pracovní list. Jako velmi vhodná se jevila adresa uvedená v pracovním listu.

Druhý den

Tento den jsme šli do Maďarského kulturního střediska (http://www.magyarintezet.hu). Zástupkyně ředitele, paní Ilona Harsányi Zoltánné, byla velmi vstřícná a s její pomocí vznikla velmi krásná beseda a ochutnávka maďarského jídla. Žáci nejprve shlédli scénu z maďarského filmu o jídle – se simultánním tlumočením do sluchátek – pak se seznámili s běžnými dochucovadly a přísadami, a pak došlo i na ochutnávku jídel připravených ženami pracujícími v tomto středisku. To vše zdarma, z pouhého nadšení. Žáci měli možnost se během besedy zeptat na otázky z pracovního listu.

Ochutnávka v Maďarském centru
2. Ochutnávka v Maďarském centru

Cestou zpátky do školy jsme nakoupili ingredience na uvaření jídel. Peníze jsme rozpočítali na žáka (cca 30,- Kč). Ingredience jsme uložili do školní lednice.

Nákup surovin
3. Nákup surovin

Třetí den

Ráno jsme se sešli ve školní cvičné kuchyňce, rozdělili se do dvou skupin a každá z nich pracovala na svém jídle. Po uvaření jsme si prostřeli a společně jídla snědli. Po úklidu kuchyňky žáci pracovali s pracovními listy a snažili se posoudit uvařená jídla z hlediska zdravé výživy.

Příprava pokrmu
4. Příprava pokrmu

Na úplný závěr žáci vyplnili závěrečné reflexe.

Přínos pro zúčastněné žáky

Žáci velmi oceňovali to, že jídlo mohli sami uvařit. Zažili velký úspěch, protože dali jídlo ochutnat i jiným zaměstnancům školy, a těm tak chutnalo, že hned požádali o recepty. Také velmi oceňovali možnost kontaktu s našimi partnery, možnost vyzkoušet si to, co se učí v angličtině, v praxi. Každý žák si z projektu odnesl portfolio s vyplněnými pracovními listy, kde si recept v případě dalšího zájmu vyhledají. Někteří z žáků se rozhodli uvařit jídla i doma.

Překážky v práci na projektu

V tomto projektu se ukázala nutnost komunikovat i s ostatními učiteli ze školy a zamluvit si předem učebny s interaktivní tabulí a počítavou učebnu.

Možná rozšíření projektu

 • zabývat se ještě v průběhu jednoho dne i tureckým jídlem podrobněji
 • připravit počítačovou prezentaci českého jídla a našich jídelních zvyklostí

Finanční náročnost

 • peníze na nákup surovin
 • jízdné
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 12. 2009
Zobrazeno: 9129krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOHÁČKOVÁ, Petra. Vaříme Evropě. Metodický portál: Články [online]. 09. 12. 2009, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6863/VARIME-EVROPE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.