Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hydrostatika

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Hydrostatika bylo praktické ověření nabytých znalostí v oblasti hydrostatiky, zjištění, že vztlaková síla roste se zvětšováním hmotnostního zlomku roztoku, využití mnoha fyzikálních vztahů v praktické úloze.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Mechanické vlastnosti tekutin » předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Chemie
  3. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: odměrné válce, váhy, lžičku a tyčinku, filtrační papír, několik sáčků se solí, misky na odkládání vajec, 1–2 syrová vejce, sklenice na zavařování
Klíčová slova: laboratorní práce, projekt ESF, hydrostatika

Laboratorní práce je určena na závěr kapitoly Hydrostatika, když už žáci mají procvičené výpočty, a před závěrečnou prací. (Na naší škole máme Hydrostatiku posunutou do osmého ročníku a paralelně se probírá v chemii hmotnostní zlomek. Proto tato práce obě témata spojuje.)

Na začátku hodiny je nutno přesně vysvětlit každý úkol.

Žáci řeší úkoly samostatně.

(Rozdělila jsem žáky do trojic a každé trojici jsem přidělila 1 váhu, 2 odměrné válce, sůl, 3 lžičky a 3 tyčinky. Důvodem byl nedostatek pomůcek.)

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Lze ji stihnout za hodinu, pokud pracujete s polovinou třídy a máte k dispozici několik digitálních laboratorních vah. Stejně ji pár žáků dodělává ještě o přestávce. Dobré je využít poslední hodiny.

Poznámky k výpočtům:

Vejce se zvedne v okamžiku, kdy se vyrovná hustota vejce s hustotou solného roztoku a výsledná síla působící na vejce je rovna nule. Žákům to také přibližně vychází. Nepřesnosti jsou dány přibližným určením hmotnosti soli a nedokonalým rozpouštěním. Při velkých odchylkách od nuly je na vině zpravila špatně převedená jednotka.

Hodnocení:

Žáci si naměří všechny hodnoty, a pokud mají k dispozici dvouhodinovou časovou dotaci, dopočítají a zkompletují pracovní list a odevzdají na konci hodiny.

Jestliže se práce stihne jen naměřit, žáci si výpočty dodělají doma a odevzdávají vyplněný pracovní list následující hodinu.

Hodnotíme provedení práce, správnost vyplnění pracovního listu, zápis všech vzorců a jednotek.

Práci hodnotím stejným bodovým ohodnocením jako pololetní práce.

Doporučení:

Po dokončení práce je vhodné, aby každý žák odevzdal papírek s naměřenými hodnotami. Je to opatření proti opisování.

Může se stát, že si žák přinese staré vejce, které plave. Proto je třeba mít pár rezervních vajec připravených.

Hustota vody závisí na teplotě, a proto je vhodné zajistit pro všechna měření vodu o stejné teplotě. Díky tomu budou měření zatížená stejnou chybou, což se neprojeví na výsledcích.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc462 kBHydrostatika TL
Odstranitdoc476 kBHydrostatika PL
Odstranitdoc456 kBHydrostatika ML
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 29. 01. 2013
Zobrazeno: 5781krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Hydrostatika. Metodický portál: Články [online]. 29. 01. 2013, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16971/HYDROSTATIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 01. 2013 08:42
V článku autorky navrhují konkrétní možnost, jak propojit poznatky žáků z hydrostatiky (fyzika) s jejich poznatky z chemie o hmotnostním zlomku. Přílohy k článku pak poskytují učiteli komplexní podporu při jeho práci se žáky na jejich praktických úkolech (Teoretický list a Pracovní list pro žáky a Metodický list pro učitele).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.