Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Graf kvadratické funkce
Odborný článek

Graf kvadratické funkce

Anotace

Aktivita ve formě pracovního listu sloužící ke zkoumání grafu kvadratické funkce pomocí aplikace GeoGebra. Úkolem žáků je vytvořit několik konkrétních modelů grafů kvadratické funkce a snažit se přijít na zobecnění v závislosti na daných parametrech. Zároveň v aplikaci zjišťují vrchol paraboly, průsečíky s osami x a y a nulové body.

Cíl

 • Žák manipuluje s nákresnou aplikace GeoGebra při zkoumání grafů funkcí
 • Žák na základě experimentování zobecní závislost polohy grafu v souřadnicovém systému na koeficientech
 • Žák dle předpisu funkce určí, jak bude daná parabola vypadat
 • Žák určí pomocí matematického softwaru důležité body funkce
 • Žák v aplikaci GeoGebra vytvoří dynamický model se třemi parametry pomocí posuvníku
Základní údaje
 • Typ materiálu: pracovní list
 • Stupeň vzdělávání: střední škola
 • Metody: badatelská výuka
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tématický okruh: závislosti a funkční vztahy
 • Časová dotace:
  • Výuka: 30-40 minut
  • Příprava: 10 minut
Pomůcky
 • Učitel: PC s připojením na internet, dataprojektor
 • Žák: PC s připojením na internet, pracovní list
Potřebné vstupní znalosti a dovednosti
 • Oborové: kvadratická funkce a její předpis, kartézská soustava souřadnic
 • Digitální: základní znalost programu GeoGebra (nákresna, příkazový řádek, posuvník, důležité body), žák zadá předpis funkce do příkazového řádku, manipuluje s nákresnou, využívá tlačítka „důležité body“ a posuvníku
Přínos využití digitálních technologií
 • využití matematického softwaru k danému zkoumání, vizualizaci a prezentaci matematických konceptů
 • schopnost práce s daty v digitální podobě
Metodická poznámka

Aktivita je badatelská, učitel má ve třídě pozici průvodce. Tlačítko „důležité body“ lze využít pouze v aplikaci GeoGebra – Grafický kalkulátor.

Zdroje
Popis vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivita se skládá ze dvou úloh. K oběma úlohám je vytvořen pracovní list.

 • První úloha: Žáci si zvolí libovolnou kvadratickou funkci ve tvaru s konkrétními hodnotami\[ a \],\[ m \],\[ n \] a zadají ji do programu GeoGebra. Postupně začnou měnit jednotlivé parametry. Předpisy nových kvadratických funkcí budu zapisovat do připravených tabulek. Zároveň u každé nové kvadratické funkce pomocí tlačítka „důležité body“ určí vrchol paraboly, průsečíky s osami\[ x \] a\[ y \] a nulové body, navíc však zkoumají, v jakých případech průsečíky s osami\[ x \] a\[ y \] a nulové body existují vzhledem k prováděné transformaci grafu funkce. Dochází k tvorbě několika izolovaných modelů. Jakmile si žák vyzkouší dostatečný počet izolovaných modelů a dojde k tvorbě generického modelu, dokáže popsat, jak se mění tvar paraboly v závislosti na jednotlivých parametrech a určit vrchol paraboly z předpisu funkce.

 

 • Druhá úloha: Tvorba kvadratické funkce s posuvníky v GeoGebře, žák zkoumá zvláště speciální případy, kdy \[ a=0 \], \[ b=0 \], \[ c=0 \] .
Pracovní list

1. Úloha: Zvolte si libovolnou kvadratickou funkci ve tvaru \[ f(x)=a{(x+m)}^{2}+n \] (s konkrétními hodnotami\[ a \],\[ m \],\[ n \]) a zapište ji:

Funkci zadejte do programu GeoGebra. Nyní postupně zaměňujte dané parametry\[ a \],\[ m \],\[ n \]. Předpisy funkcí vždy zapisujte do tabulky. Pomocí tlačítka „důležité body“ zapisujte do tabulky také: vrchol paraboly, průsečíky s osami\[ x \] a\[ y \] a nulové body. Zkoumejte, jak se graf paraboly mění v závislosti na daných parametrech.

a) Zaměňujte parametr\[ a \]:

Předpis funkce Vrchol paraboly Průseříky s osami Nulové body
       
       
       
       
       

 

 • Jak se mění graf paraboly v závislosti na parametru\[ a \]?

b) Zaměňujte parametr\[ m \]:

Předpis funkce Vrchol paraboly Průsečíky s osami Nulové body
       
       
       
       
       

 

 • Jak se mění graf paraboly v závislosti na parametru\[ m \]?

c) Zaměňujte parametr\[ n \]:

Předpis funkce Vrchol paraboly Průsečíky s osami Nulové body
       
       
       
       
       
 • Jak se mění graf paraboly v závislosti na parametru\[ n \]?
 • Co se děje s grafem funkce, pokud je parametr\[ a \] záporný?

2. Úloha: Vytvořte v programu GeoGebra kvadratickou funkci s předpisem \[ f(x) =a{(x+m)}^{2}+m \], kde\[ a \],\[ m \],\[ n \]. Zkoumejte, jak se mění graf kvadratické funkce v závislostech na parametrech\[ a \],\[ m \],\[ n \] speciálně pro nulové hodnoty.

 

Ukázka možného řešení v Geogebře:

Applet s posuvníky
1. Možné řešení
Autor díla: Veronika Procházková

 

Možné řešení
2. Možné řešení
Autor díla: Veronika Procházková

 

Možné řešení
3. Možné řešení
Autor díla: Veronika Procházková

 

Applet s posuvníky
4. Applet s posuvníky
Autor díla: Veronika Procházková

 

Pokud budeme měnit parametr\[ a \], parabola se bude uzavírat a otevírat; pokud budeme měnit parametr\[ m \], graf se bude posouvat ve směru osy\[ x \] proti znaménku; a pokud budeme měnit parametr \[ n \], graf se bude posouvat ve směru osy\[ y \] dle znaménka.

Je možné využít i tento odkaz: https://www.geogebra.org/m/zfn6rtvd.

Reflexe

Před aktivitou doporučuji připomenout žákům tlačítko „důležité body“ a práci s posuvníky. Po skončení celé aktivity by žák měl být schopen určit z předpisu funkce, jak bude daná parabola vypadat. Doporučuji ponechat dostatek času k diskuzi ve dvojicích a poté aktivitu celkově shrnout u tabule. První aktivita je časově náročnější, je však možné, že ji někteří žáci stihnou rychleji – pro rychlejší žáky je připravena aktivita druhá. Jestliže druhou aktivitu žáci nestihnou, doporučuji využít výše zmíněný odkaz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
216.8 kB
PDF
Pracovní list_Graf kvadratické funkce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Procházková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení