Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Otvírání lesů a studánek
Odborný článek

Otvírání lesů a studánek

12. 7. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Jelena Darášová

Anotace

Projekt nám pomáhá vést děti k ochraně životního prostředí, k empatii vůči živým tvorům. Objevujeme s dětmi obyčeje a zvyky, které jsou spojeny s příchodem jarního období.

Tento projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a rostlin, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Vede děti k rozvoji empatického cítění a chování k druhým lidem, zvířatům i rostlinám. Připravujeme a prožíváme s dětmi tajemné obyčeje a zvyky jara.

Dílčí vzdělávací cíle

 • posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 • získávání schopností řídit své chování, vůli a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjení schopností žít ve společenství ostatních lidí, přijímání základních hodnot v tomto společenství uznávaných
 • vytváření a upevňování pocitu sounáležitosti s přírodou a se světem

Organizační a materiální podmínky

Tento integrovaný blok je přímo předurčen pro organizaci v přírodě a my jej i tak pojímáme. V co největší míře, dle počasí a možností jej uskutečňujeme v přírodě, která okolí mateřské školy obklopuje, využijeme především lesíky v okolí Všetat a kopec Cecemín. Dále je možná spolupráce s majiteli hospodářských zvířat v naší obci, kterým se narodí v tomto období mláďata. Dále děti navštíví zahradnictví (skleníky s jarními a letními květinami).

Spolupráce a zapojení rodičů

Za pomoci a doprovodu rodičů je v našich možnostech návštěva statků s domácími a hospodářskými zvířaty a zahradnictví plné květin. Zapojení rodičů do příprav akcí pořádané mateřskou školou.

Časový rozsah: 4 – 5 týdnů

Věk: 3 až 6 let

Vnitřní tematické okruhy

 • jarní probuzení
 • domek pod leknínem
 • víly Pomněnky
 • malá čarodějnice Pamprlice
 • brouci a kytky

Dílčí výstupy

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, v přírodě kolem nás
 • osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích
 • koordinovat lokomoci
 • sladit pohyb se zpěvem
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • uvědomovat si krásu a rozmanitost živé přírody v jarním období
 • uvědomovat si a přemýšlet o nutnosti ochrany živé i neživé přírody
 • dokázat vytvářet výtvarná díla na základě vlastních zážitků a zkušeností

Vzdělávací nabídka činností

 • Činnosti relaxační a odpočinkové, při kterých je navozována příjemná atmosféra a pohoda prostředí. Hry a aktivity podporující rozvoj poznatků o dění v přírodě, smyslové hry a tvořivé činnosti podporující znalosti o lidském i zvířecím těle a jeho částech, o vývoji jedinců v přírodě (mláďata, dospělí jedinci).
 • Řečové a komunikativní hry, vyprávění, rozhovor, pohádky, příběhy. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, jejich charakteristických znaků a funkcí. Spontánní hry, námětové činnosti, činnosti zajišťující spokojenost a radost, výlety do okolí.
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije – příroda živá i neživá v okolí Všetat. Společné hry s různým zaměřením, společenské hry, společné sdílení a naslouchání druhému – květinové kruhy. Poslech a vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem.
 • Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, tématické hry seznamující s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými druhy pracovní činnosti a pracovními předměty, dopřáváme dětem příležitosti k praktickým činnostem.
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, procházky do přírody s možností sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Činnosti a experimenty s živou i neživou přírodou – setí, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, zařazujeme činnosti směřující k péči o životní prostředí, o okolní krajinu, praktické činnosti a tvořivé činnosti, kognitivní činnosti.
Jak se prožívá radost
Jak se prožívá radost (autor © J. Darášová).

Hodnotící záznam integrovaného bloku

Poznámky k integrovanému bloku.

Integrovaný blok splnil stanovené cíle, byly zde zastoupeny všechny oblasti předškolního vzdělávání. Děti hry a činnosti zaujaly. Pomůcky vyhovovaly a byly pro děti stimulující. Ve velké míře byla využita okolní příroda, lesní i vodní plochy. Tělesné aktivity byly zařazovány v hojné míře a děti je každodenně vyžadují. Byla nastartována chuť přírodě pomáhat a zajímat se o možnosti její ochrany (opatrné zacházení s broučky, hlemýždi, švadlenkami, netrháme květiny v přírodě, protože na jaře je potřebují včelky a jiný hmyz apod.).

Zájem dětí o činnosti, znalosti a dovednosti dětí.

Zájem dětí o činnosti v tomto bloku byl bez problémů. Je vždy nutné aktivity ve třídě i v přírodním prostředí prokládat herními činnostmi, které si děti volí, zvláště u mladší věkové skupiny dětí. Děti mají velmi dobré znalosti o přírodě a to i proto, že si mohou vše přímo pozorovat a na téměř vše si také sáhnou. Vímání smysly se nám jeví jako velice důležité.

Co se zdařilo, nezdařilo, čeho se příště vyvarovat.

V tomto projektu nám přálo počasí, a proto jsme mohli spoustu aktivit a pozorování provádět přímo v přírodě. Hry a aktivity v přírodním prostředí jsou našimi dětmi velice oblíbené.

Nepodařilo se nám najít malé rybky, je nutné zjistit, jestli se ještě v Klokoči nachází nebo jsme je neviděli z důvodu dlouhé zimy. Naplánováno je společné pátrání po rybkách kolejuškách.

Individuální přístup, plánování, opakování.

IP je nadále potřebný v oblasti hrubé motoriky, konzultace o bezpečnostních opatřeních s rodiči, pokud je potřeba. V současné době, je velmi dobrá zpětná vazba v této oblasti u chlapce, který IP v této oblasti potřebuje. Návrh k návštěvě ortopeda byl rodiči akceptován a zpětně nás informovali o nálezu a dalším možném vývoji.

Individuální přístup je dále potřebný u dětí z méně podnětného prostředí a zajišťování  opakování pro získání dovedností a vědomostí.

Projevená přání dětí a jejich nápady, postřehy k činnostem a k tématu.

Děti si vybíraly procházky do přírody a vždy zvítězily procházky ke Klokoči a pozorování malých vodních kaskádek. Děti chtěly najít víly a vidět malé rybky kolejušky. Ty jsme ale bohužel ještě nespatřili.

Děti si chtěly hrát na pískovištích. Po zimním období je tato herní činnost dětmi velice často volena jako vítězná.

Literatura a použité zdroje

[1] – HOLAS, M. Abeceda. Praha : Sid & Nero: Librex, 1995. ISBN 80-85886-06-5.
[2] – PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7.
[3] – ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Jaro. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7346-074-7.
[4] – KALABIS, Viktor. Skřivánek. Praha : Panton, 1980.
[5] – KINCL, J. Rákosníček a rybník. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01272-3.
[6] – BARÁNKOVÁ, V. Když jsem já sloužil. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. 15 s. ISBN 80-7200-699-1.
[7] – HRADECKÝ, E. Zpěvník do dětské kapsy. Praha : Hradecký, 1999. ISBN 80-238-8561-8.
[8] – HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. 7. vydání. Praha : Albatros, 2006. 292 s. ISBN 80-00-01652-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
10.51 MB
Dokument
Příloha – Fotoalbum
doc
84.96 kB
Dokument
Příloha – Jarní probuzení
doc
68.36 kB
Dokument
Příloha – Domek pod leknínem
doc
10.2 MB
Dokument
Příloha – Malá čarodějnice
doc
61.52 kB
Dokument
Příloha – Víly pomněnky
doc
46.88 kB
Dokument
Příloha – Kytky a brouci

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jelena Darášová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 7. 2010
Zajímavé nápady, jak rozvíjet vnímavost dětí k okolnímu prostředí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě