Odborný článek

Cesta do Vancouveru

10. 2. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Stratilová
Spoluautor
Mgr. Zlatka Kotulová

Anotace

Celoškolní tematicky zaměřená činnost s prvky projektu zabývající se nedávnou historií OH a zároveň směřující k blízkým ZOH ve Vancouveru.

Téma projektu

Školní projekt zabývající se tematikou zimních olympijských her.

Časová náročnost

Projekt probíhá 5 měsíců, jeho vyvrcholení proběhne v období kolem termínu konání ZOH ve Vancouveru.

Zapojení tříd:

Do projektu se zapojí všechny třídy školy: 1. – 5. ročník plní zadané úkoly formou spolupráce, 6. – 9. ročníky pracují na zadaných úkolech samostatně.

Popis projektu

Projekt se skládá ze dvou částí:

1) Teoretická část (1. 5. ročník) 5 témat společných pro celý 1. stupeň. Na zpracování každého mají třídy zhruba měsíc. Důraz je kladen především na spolupráci jednotlivých ročníků. Žáci 4. a 5. ročníků spíše vyhledávají informace, žáci 1. – 2. ročníků plní dílčí úkoly – malování obrázků, vybarvování apod. Žáci 3. ročníků se starají o výslednou prezentaci, např. o přípravu nástěnek.

2) Teoretická část (6. – 9. ročník) – 4 společné oblasti a jedno volitelné téma – „žolík". Každé téma symbolizuje jeden z olympijských kruhů. Propojením získaných olympijských kruhů se třída kvalifikuje pro účast na sportovním olympijském dni. Každé téma (olympijský kruh) bude po měsíci vyhodnoceno a obodováno nestrannou komisí složenou ze 3 učitelů a 4 žáků školy. Pokud třída téma splnila a odevzdala, obdrží olympijský kruh (samolepku), která opravňuje k postupu do dalšího kola. Za splnění žolíka třída dostane předem stanovený počet bodů, žolík může být plněn kdykoli v průběhu teoretické části.

3) Sportovní část – proběhne v období kolem ZOH ve Vancouveru. Zvlášť bude soutěžit první a druhý stupeň. Za každou třídu bude soutěžit 17 žáků (jejich průměrný počet ve třídě je cca 20 – 22, počítáno je s určitou mírou absence) v pěti různých disciplínách (viz příloha), které budou také bodově hodnoceny. Součet bodů z teoretické a sportovní části určí konečného vítěze projektu.

Témata teoretické části – 1. stupeň ZŠ

1. olympijský kruh (téma): Zpracování informací o Vancouveru

1. + 2. ročník – vlajka Kanady, obrázky
4. + 5. ročník – vyhledání informací
3. ročník – informace a obrázky zpracují tak, aby mohly být prezentovány na nástěnce.

2. olympijský kruh (téma): Symboly OH

Každá třída zpracuje jeden ze symbolů OH.

1. ročník – olympijské kruhy
2. ročník – pochodeň
3. ročník – olympijský slib
4. ročník – jméno předsedy mezinárodního (českého) olympijského výboru a něco o něm 
5. ročník – olympijská hymna

Do této etapy bude rovněž zahrnuta fair play.

3. olympijský kruh (téma): Sporty

Ve všech ročnících se žáci seznámí se všemi sporty, které budou na zimních olympijských hrách. Pro společný výstup na nástěnku žáci 1. ročníku vystřihnou a vybarví ikonky, které budou používány ve Vancouveru u jednotlivých sportů. Ostatní třídy mají rozděleno po dvou sportech, které zpracují.

4. olympijský kruh (téma): Sportovci

Seznámení s některými sportovci minulosti i současnosti.
Výroba medailí a diplomů pro sportovní část.

5. olympijský kruh (téma): Státy OH

Všechny žáci 1. stupně ZŠ budou rozděleni do skupin (států), které budou vést jednotliví vyučující. Ti žáky seznámí se státem, za který budou soutěžit, s jeho sportovci apod. Společně vyrobí vlaječky států na trička a také výstup na nástěnku.

Sportovní část – 1. stupeň ZŠ

Sportovní část bude probíhat jeden den, odděleně budou soutěžit žáci prvního a druhého stupně. Žáci druhého stupně budou pomáhat s organizací her pro žáky prvního stupně a budou pomáhat s měřením výkonů žáků prvního stupně. Časové rozvržení: 1 – 3 vyučovací hodiny. Ve sportovní části budou soutěžit všichni žáci, rozdělení do jednotlivých států.

Témata teoretické části – 2. stupeň ZŠ

1. olympijský kruh (téma) – Historie novodobých ZOH – města

Počet měst = počet tříd. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy si vylosuje jedno město, které v historii hostilo zimní olympijské hry. Každá třída během měsíce informace o tomto městě zpracuje libovolnou formou (plakát, referát, model, prezentace ...). Čím nápaditější forma, tím více bodů (u odevzdaných prací se bude hodnotit především nápad a originalita zpracovaného tématu, dále využití informačních technologií při zpracování, estetická kvalita odevzdaného materiálu a faktická správnost). Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány. Žáci budou po každém kole seznámeni s průběžnými výsledky, všechny práce budou vystaveny v aule školy.

Zapojení předmětů:

 • Zeměpis – pomoc při tvorbě plakátu, při hledání informací, tvorba olympijské mapy.
 • Dějepis – pomoc při tvorbě plakátu, při zjišťování informací.
 • Informatika – pomoc při hledání informací.
 • Pracovní činnosti – tvorba olympijských vlaječek pro jednotlivá města (následné připíchnutí na zeměpisnou mapu).
 • Výtvarná výchova – tvorba plakátů, zpracování tématu.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli dohlédnout na podrobné seznámení žáků s projektem, motivovat žáky, zvolit olympijského mluvčího = zástupce třídy pro projekt a zavést nástěnku, kde se bude zapisovat bodové hodnocení, psát úkoly pro třídu a lepit obdržené olympijské kruhy za splněná témata.

2. olympijský kruh (téma) –  Naši slavní sportovci v historii ZOH

Počet tříd = počet slavných českých sportovců. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy obdrží jméno jednoho sportovce, který v minulosti pro ČR dosáhl významného umístění. Každá třída  zpracuje během měsíce informace o tomto sportovci libovolnou formou (plakát, životopis, prezentace). Forma zpracování je ponechána v kompetenci tříd. Měla by být dodržena pravidla psaní životopisu (pomohou učitelé ČJ). Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány.

Zapojení předmětů:

 • Český jazyk – pomoc při tvorbě životopisu, při hledání informací.
 • Občanská výchova – pomoc při tvorbě plakátu, při zjišťování informací.
 • Informatika – pomoc s hledáním informací.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli během měsíce dohlížet na motivaci žáků, plnění stanoveného úkolu, poradit „jak na to", případně pomoci s tvorbou. Zároveň dohlédnout na vedení „olympijské nástěnky" (může se o ni starat i olympijský mluvčí).

3. olympijský kruh (téma) – Sporty ZOH

Počet tříd = počet sportů. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy obdrží jeden sport, ve kterém se bude na ZOH ve Vancouveru soutěžit. Každá třída zpracuje během měsíce informace o tomto sportu libovolnou formou (plakát, referát, model, prezentace) Zpracování tématu bude doplněno obrázkem daného sportu a matematickým nebo fyzikálním příkladem, který se bude týkat např. měření rychlosti, vzdálenosti, příp. fyzikálními zákonitostmi sportu. Čím nápaditější forma, tím více bodů. Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány. Po tomto kole budou také ohodnoceny tři nejoriginálnější matematické a tři fyzikální příklady. Ohodnocené třídy budou odměněny.

Zapojení předmětů:

 • Výtvarná výchova – pomoc při kreslení daného sportu pro plakát (např. nejlepší kresba ze třídy bude tvořit základ plakátu).
 • Matematika – pomoc při tvorbě plakátu, při hledání informací, při tvorbě matematického příkladu.
 • Informatika – pomoc při zajišťování informací.
 • Fyzika – pomoc při tvorbě plakátu, při nacházení informací, při tvorbě matematického příkladu.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli během měsíce dohlížet na motivaci žáků, plnění stanoveného úkolu, poradit „jak na to", případně pomoci s tvorbou. Zároveň dohlédnout na vedení „olympijské nástěnky" (může se o ni starat i olympijský mluvčí).

4. olympijský kruh (téma) – Olympijské naděje

Počet tříd = počet českých olympijských nadějí. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy má jednoho sportovce, který má naději pro ČR získat dobré umístění. Každá třída během měsíce informace o tomto sportovci zpracuje libovolnou formou (plakát, životopis, prezentace). Forma zpracování je ponechána v kompetenci tříd. Žáci by již na základě zkušeností z předchozích témat měli pracovat sami, práce bude převážně probíhat samostatně, popř. po dohodě s učiteli Inf., OV, Pč, ČJ, třídními učiteli ...

5. olympijský kruh – „Žolík" – Zásady fair play; Olympijské symboly

Každá třída si vybere z možných nabízených témat a zpracuje ho vhodným způsobem.

Témata žolíka:

 • olympijská pochodeň (PČ)
 • kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • olympijská vlajka (VV)
 • nahrávka olympijské hymny kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • možná i vlastní tvorba (HV)
 • povídka na téma „fair play"

Zapojení předmětů:

 • Český jazyk – pomoc při osnově povídky
 • Občanská výchova – zaměření se na téma olympismus, olympijská myšlenka, zásada fair play
 • Informatika – pomoc při hledání informací, při úpravě textu
 • PČ, popř.VV, popř. HV – realizace olympijských symbolů

Tímto posledním kruhem bude ukončena teoretická část.

Výsledným výstupem teoretické části bude to, že si žáci uvědomí provázanost historických sportovních úspěchů s možnými budoucími sportovními úspěchy. Žáci v podstatě nevědomky zpracovávají jednu sportovní oblast, která jim po skončení teoretické části utvoří jeden celek. Např: žáci si vylosují město Sarajevo (ZOH r. 1984 – významný úspěch československého sjezdového lyžování), slavný sportovec minulosti, kterého třída obdrží, bude Olga Charvátová Křížová (medailistka ve sjezdu), sport, který třída zpracuje, bude alpské lyžování – naše olympijská naděje, kterou třída bude zpracovávat, bude Šárka Záhrobská. Stejným způsobem se bude postupovat i u ostatních tříd: Např.: Sapporo – Ondrej Nepela, krasobruslení – Tomáš Verner, Turín – Kateřina Neumannová, běžecké lyžování – Lukáš Bauer.

Sportovní část – 2. stupeň ZŠ

Sportovní část bude probíhat jeden den, odděleně budou soutěžit žáci prvního a druhého stupně. Žáci druhého stupně budou pomáhat s organizací her a měřením výkonů žáků prvního stupně. Žákům druhého stupně budou měřit výkony učitelé. Časové rozvržení: 4 – 6 vyučovacích hodin pro druhý stupeň. Každá třída si zvolí 3 – 5 zástupců (mělo by to být v poměru 2 žáci s dobrými sportovními výkony a 3 žáci, kteří pro bodový zisk v teoretické části udělali nejvíce). Každé družstvo zastupující třídu bude soutěžit v různých disciplínách, které budou také bodově hodnoceny. Součet bodů z teoretické a sportovní části určí konečného vítěze projektu.

Výsledky obou částí se sečtou v průběhu konání olympijských her a měly by být vyhlášeny těsně před závěrečným ceremoniálem ve Vancouveru (28. 2. 2010).

Výsledné zhodnocení této akce bude otištěno ve školním časopisu, uveřejněno na webových stránkách školy a v listech městského obvodu.

Časové rozvržení

Přípravný týden:

Seznámení učitelů s projektem, připomínky, návrhy, nápady. Rozdělení funkcí a úkolů mezi učiteli. Sestavení přesného harmonogramu.

První týden v září:

Podrobné seznámení tříd s projektem, motivování žáků, ustavení žákovských funkcí (olympijský mluvčí).

Třetí týden v září: Vyhlášení prvního tématu.

Druhý týden v říjnu:

Odevzdání splněného tématu, hodnocení atd.

Třetí týden v říjnu:

Vyhlášení druhého tématu.

Druhý týden v listopadu:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v listopadu: Vyhlášení třetího tématu.

Druhý týden v prosinci:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v prosinci:

Vyhlášení čtvrtého tématu.

Druhý týden v lednu:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v lednu:

Uzavření teoretické části.

První týden v únoru:

Příprava sportovního olympijského dne.

Rozdělení úkolů a funkcí pro učitele

 • Podrobně seznámit žáky s projektem, motivovat žáky, zvolit olympijského mluvčího = zástupce třídy pro projekt a zavést nástěnku, kde se bude zapisovat bodové hodnocení, psát úkoly pro třídu a zakreslovat olympijské kruhy pro třídu, která splnila téma.
 • Sestavit komisi pro hodnocení prací z žáků a učitelů, stanovit termín schůzek (může korespondovat s radou žáků), vést tabulku bodového hodnocení, body hlásit třídním učitelům. Bylo by vhodné zavést komisi zlášť pro 1. a pro 2. stupeň, zvlášť také bodovat.
 • Schůzky olympijských mluvčích, informace, losování témat.
 • Příprava olympijských témat (seznam měst, sportů, sportovců, nadějí).
 • Pomoc při zpracování témat, vyhledávání informací a formě zpracování.
 • Zavést systém bodování.
 • Průběžná informovanost žáků ve školním časopisu.
 • Informace na webu školy.
 • Soupis a obstarání cen v průběhu projektu i pro vítězné třídy.
 • Soupis možných sportovních disciplín.
 • Příprava a organizace sportovního dne.
 • Pomoc při vyhodnocování, psaní diplomů apod.

Podle stejného principu může škola využít získaných zkušeností např. při zpracování tematiky letních olympijských her.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
odt
3.12 MB
Dokument
Obrázky
doc
41.02 kB
Dokument
Příloha 1 – Olympijské kruhy
doc
140.63 kB
Dokument
Příloha 2 – Bodové hodnocení
doc
27.34 kB
Dokument
Příloha 3 – Olympijský den

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zuzana Stratilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Sportovní vybavení pro školní Olympijský den