Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků
Odborný článek

Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků

29. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Naděžda Vojtková

Anotace

Profesní portfolio pro budoucí učitele cizích jazyků vzniklo v rámci projektu Evropského centra moderních jazyků (ECML) ve Štýrském Hradci. Portfolio, jehož hlavním cílem je vést studenty k reflexi a sebehodnocení, se může stát výchozím bodem k výzkumné činnosti kateder vzdělávající učitele cizích jazyků, nabízí možnost vývoje programů vzdělávání učitelů v souladu s evropskými požadavky a ověření si účinnosti nových metod hodnocení a sebehodnocení v praxi. Učitelům cizích jazyků může pomoci při vyhodnocování svých vzdělávacích potřeb a plánování profesního růstu.

Zároveň s integrací Evropy přichází stále větší potřeba posílení jazykové výuky, která by měla podpořit větší mobilitu obyvatel jednotlivých zemí Evropy a jejich účinnější mezinárodní komunikaci. Tato snaha vedla k vytvoření několika základních dokumentů v oblasti jazykového vzdělávání, které mají svoji logickou a chronologickou návaznost. Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků (EPOSTL) je zatím posledním dokumentem z této řady.

EPOSTL v kontextu jazykového vzdělávání

Již v roce 1971 začal proces, v němž se zástupci členských států Rady Evropy snažili poskytnout společný základ pro „srozumitelný popis cílů, obsahu a metod" jazykového vzdělávání a navrhnout objektivní kritéria pro popis jazykové způsobilosti. Tato snaha vyvrcholila vydáním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v roce 2001. V českém překladu tento dokument vyšel o rok později. Tento základní dokument je určen odborníkům, např. učitelům, examinátorům, autorům učebnic, školitelům učitelů a lidem, kteří tvoří jazykovou politiku svých zemí.

Po vydání Společného evropského referenčního rámce pro jazyky vznikla potřeba rozšířit jeho myšlenky v laické veřejnosti, především je využít a prezentovat studentům cizích jazyků. Výsledkem práce odborníků, kteří se zároveň snažili podpořit autonomní, a zodpovědný přístup k učení, bylo vydání Evropských jazykových portfolií pro čtyři věkové kategorie studentů.

Dalším logickým krokem byla snaha reflektovat zmíněné dokumenty ve vzdělávání učitelů cizích jazyků. Proto vznikl jako výsledek dalšího projektu ECML (Evropského centra moderních jazyků), které působí při Radě Evropy, Evropský profil učitele cizích jazyků.

Jedná se o rámec, který mohou využívat vzdělavatelé učitelů a pracovníci odpovědní za jazykovou politiku svých zemí a může sloužit jako informační materiál při zavádění aktuálních změn v programech vzdělávajících učitele cizích jazyků. V souladu se Společným evropským referenčním rámcem, a z něj vycházejících portfolií i v případě Profilu, následovalo Portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků, které srozumitelně formuluje cíle, obsah a dovednosti učitele jazyků a zároveň umožňuje sledovat rozvoj učitelských kompetencí pomocí sebereflexe.

Projekt ECML - od profilu k portfoliu (rámec pro reflexi ve vzdělávání učitelů cizích jazyků)

Ve druhém střednědobém programu si ECML (Evropské centrum moderních jazyků) vytyčilo jako svou prioritu harmonizaci programů vzdělávání učitelů cizích jazyků.

V prosinci 2004 bylo rozhodnuto skupinou odborníků při ECML, že bude realizován projekt, který naváže na existující dokumenty - Evropský profil, Společný evropský referenční rámec pro jazyky a Evropské jazykové portfolio. Skupina expertů z šesti evropských zemí, která na projektu pracovala, si stanovila jako cíl své práce „vytvoření základního portfolia kompetencí, znalostí a hodnot, které vyžaduje vzdělání učitele cizích jazyků a které by sloužilo k reflexi studentů v průběhu jejich pregraduálního vzdělávání." Portfolio však může zároveň sloužit i jako inspirace při vytváření programů v pregraduálním a dalším vzdělávání učitelů jazyků.

V dubnu 2006 se uskutečnilo pracovní setkání projektového týmu s nominovanými zástupci členských zemí Rady Evropy, kde bylo Portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků oficiálně představeno a účastníci setkání jej analyzovali, hodnotili a navrhovali změny. Zároveň se zamýšleli nad tím, zda a jak by se dalo Portfolio využít v jejich národním kontextu.

Po setkání a diskusi autoři zapracovali připomínky a vytvořili finální verzi Portfolia (viz odkaz na elektronickou verzi).

Evropské portfolio pro studenty učitelství cizích jazyků (EPOSTL) - forma a obsah

Už v počáteční fázi projektu se autoři snažili následovat formu Evropského jazykového portfolia. Ta byla ve finální verzi trochu přizpůsobena kontextu vzdělávání učitelů.

V úvodu se uživatelé seznámí s cíli, obsahem portfolia, organizací jednotlivých deskriptorů a způsobem sebehodnocení.

V první části portfolia uživatelé vyplní své osobní prohlášení (Personal statement), v němž kromě osobních údajů zmíní své zkušenosti, pozitivní i negativní, z průběhu svého školního vzdělávání a svůj postoj k profesi učitele. Zároveň se budou snažit vyjádřit, co konkrétně očekávají od programu učitelského vzdělávání. Důležitou součástí je stanovení role a významu reflexe v učitelské profesi.

Druhá, nejdelší část portfolia je věnována sebehodnocení a obsahuje 193 (cando) deskriptorů, které jsou zorganizovány do následujících částí:

 • kontext - kurikulum, cíle a potřeby, role učitele cizích jazyků, institucionální zdroje a překážky
 • metodika - mluvený projev a interakce, psaný projev a interakce, poslech, čtení, gramatika, slovní zásoba, kultura
 • zdroje a materiály
 • příprava na hodiny - určení cílů hodiny, obsah hodiny, organizace
 • výuka - využití přípravy na hodinu, obsah, interakce s žáky, vedení hodiny, vyučovací jazyk
 • autonomní učení - autonomní žák, domácí úkoly, projekty, portfolia, virtuální učební programy, mimoškolní aktivity
 • hodnocení ve výuce - způsoby hodnocení, evaluace, sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků, hodnocení jazykové a kulturní kompetence, rozbor chyb

S těmito deskriptory může student pracovat v průběhu svých kurzů vzdělávání učitelů se svým školitelem z fakulty nebo s mentorem na pedagogické praxi, mohou být také využity ke společné reflexi a sdílení zkušeností s ostatními studenty. Autoři apelují na vzdělavatele, aby deskriptory používali především jako nástroj reflexe, nikoli hodnocení studentů. Nicméně deskriptory mohou vést ke stanovení kritérií hodnocení a také mohou pomoci při evaluaci jednotlivých programů.

Třetí část portfolia odpovídá názvem Evropskému jazykovému portfoliu. Je to soubor dokumentů a prací (Dossier). Po úvodní vysvětlující části se studenti seznámí s tím, jaké práce a dokumenty mohou dokladovat jejich profesionální zdatnost. Návrh obsahuje:

 • doklady z vyučovacích hodin (přípravy na hodinu, video nahrávky)
 • pozorovací archy a hodnocení hodin
 • zprávy, hodnocení, poznámky od vzdělavatelů, školitelů, mentorů apod.
 • vlastní analýzy svých výsledků
 • případové studie a akční výzkum
 • doklady o pedagogické reflexi

Studenti si vedou systematický přehled o svých dokumentech v souboru. Poslední část portfolia obsahuje detailní přehled terminologie a pokyny pro uživatele. Ideální forma je využití kroužkového bloku, kde si studenti mohou flexibilně vkládat a vybírat části portfolia. V současné době je EPOSTL v anglickém, německém, francouzském a polském jazyce. Z diskuse odborníků z několika institucí vzdělávajících učitele cizích jazyků vyplynulo, že by bylo v zájmu učitelů všech cizích jazyků přeložit EPOSTL do češtiny. Umožnilo by to jeho využití i ve vzdělávacích programech učitelů jiných jazyků.

Zavádění a využití EPOSTLu - nový střednědobý projekt ECML

V březnu 2007 se sešla projektová skupina s několika novými členy, aby navrhla další pokračování projektu v letech 2008 až 2011. Navržené oblasti, ve kterých se stávající projekt bude rozvíjet, zahrnují následující aktivity:

 1. Teorie a odůvodnění EPOSTLu
 2. Rozšíření EPOSTLu a spolupráce institucí
 3. Možnost spolupráce s Nizozemskem, kde vyvinuli elektronickou verzi Evropského jazykového portfolia a své vlastní učitelské portfolio
 4. Praktické ukázky práce s EPOSTLem, příklady dobré praxe
 5. Pilotování EPOSTLu s možnými výzkumnými záměry
 6. Vývoj inovovaných sylabů programů vzdělávání učitelů cizích jazyků, srovnání programů

Všechny výše uvedené aktivity povedou k národním i mezinárodním projektům a zveřejnění výsledků v publikacích ECML. V současné době reprezentuje Českou republiku v novém projektu Natalia Orlova z PdF UJEP v Ústí nad Labem. Využití portofolia v pregraduálním i dalším vzdělávání učitelů cizích jazyků poskytuje učitelům možnost si vyzkoušet, jak funguje sebehodnocení a jaký přínos má v rozvoji jazyka i učitelských kompetencí. Díky této zkušenosti budou učitelé lépe připraveni a více motivováni používat portfolio jako prostředek sebehodnocení ve svých hodinách. V současné době se také mluví o Standardu učitele. Učitelské portfolio by mohlo být dobrým ukazatelem profesního rozvoje každého učitele.

Použitá literatura

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak hodnotíme. Council of Europe. 2001. Univerzita Palackého v Olomouci 2002 - 1. české vydání.
Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty v České republice. Praha: Scientia, 2004.
European Profile for Language Teacher Education. A Frame of Reference. Michael Kelly and Michael Grenfell, University of Southhampton.
Information at: www.lang.soton.ac.uk/profile/index.html
NEWBY, D.; ALLAN, R.; FENNER, A.; JONES, B.; KOMOROWSKA, H.; SOGHIKYAN, K. European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education.
Information at: epostl2.ecml.at

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Vojtková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň