Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Koláž jako netradiční evaluační metoda
Odborný článek

Koláž jako netradiční evaluační metoda

11. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Střední průmyslová škola Uherský Brod si vedle běžných evaluačních metod (např. dotazníky, průzkumy, rozhovory) vybrala i jednu netradiční, a to metodu evaluace pomocí obrazu, konkrétně koláže, která vyžaduje zapojení jiných částí mozku než mluvené slovo.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.Škola:
Střední průmyslová škola, Uherský Brod
Realizátor: Alena Buráňová
Konzultant VÚP: Lucie Procházková

Střední průmyslová škola Uherský Brod si vedle běžných evaluačních metod (např. dotazníky, průzkumy, rozhovory) vybrala i jednu netradiční, a to metodu evaluace pomocí obrazu, konkrétně koláže, která vyžaduje zapojení jiných částí mozku než mluvené slovo. Cílem je vyjádřit prostřednictvím obrazu svůj pohled na školu, učitele a vzájemné vztahy. Koláže měly zachytit, co se žákům ve škole líbí nebo nelíbí, jak vidí své učitele, co považují za klady a zápory školy.

Kontext

Střední průmyslová škola Uherský Brod se nachází ve Zlínském kraji. Je školou nového typu s širokou nabídkou vzdělávacích programů. Možnost vzdělání zde najdou žáci základních škol, absolventi učebních oborů i všichni ostatní, kteří si chtějí rozšířit a doplnit své původní vzdělání.

Ve školním roce 2006/2007 měla škola 650 žáků, z toho 110 dívek. Vyučují se tu jak studijní, tak učební obory. V letošním školním roce navštěvovalo 450 žáků obory maturitní a 200 žáků obory učební.

Ve škole pracuje jako poradní orgán ředitele školy studentská rada, kterou tvoří zástupci všech tříd. Na svých pravidelných schůzkách tak mají žáci možnost vyjadřovat se k dění ve škole, ovlivňovat její činnost a podílet se na její správě.

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně se SPŠ Uherský Brod zapojila do dvouletého projektu „Bridges Across Boundaries" v rámci evropského programu Sokrates, který byl zaměřen na oblast evaluace kvality školy a vyučování. Mezi účastníky ze sedmi zemí byly také školy z České republiky. Cílem projektu bylo podpořit autoevaluační praxi ve školách zúčastněných zemí, a to především její pilotní realizaci. Do projektu se zapojilo 6 českých škol, každá přišla s vlastní verzí autoevaluační metody. Příspěvkem SPŠ Uherský Brod byla právě metoda pomocí obrazu (koláže).

Východiska

Podle vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. je každá škola povinna vypracovávat vlastní hodnocení. Školy mají možnost zvolit nástroje, které poskytují různé úhly pohledu na to, co se ve škole děje.

Autoevaluace byla v SPŠ Uherský Brod v různých formách realizována již před tím, než vešel v platnost zákon, který to ukládá všem školám. Evaluací pomocí obrazu škola chtěla zábavnou formou zjistit názory žáků na klima a prostředí školy, kterou navštěvují.

Před rokem na téma klima školy provedla dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili žáci, zaměstnanci i rodiče. Výsledky byly natolik zajímavé, že se škola rozhodla toto téma rozvinout jinou formou. Cílem bylo dosáhnout toho, aby se žáci nad problémem zamysleli a nezůstalo jen u pouhého zaškrtávání odpovědí v dotazníku.

K tomuto účelu byly vybrány třídy různých ročníků, protože jinak může školu vidět nový žák a jinak ten, který v ní strávil již delší dobu. Cíl celé akce žáci znali, asi týden dopředu se připravovali a promýšleli, jak vše vyjádří. Motivací pro ně bylo i to, že mohli v průběhu vyučování pořizovat fotografie, využívali školní fotoaparát i tiskárnu. Všichni vyučující o jejich přípravě věděli a do ničeho nezasahovali.

Cíle

Hlavním cílem bylo zjistit prostřednictvím koláže pohled žáků na školu:

 • klady a zápory školy,
 • co se jim ve škole líbí a nelíbí,
 • jak vidí osobnosti učitelů,
 • jak cítí celkové klima školy.
Realizace - postup a metody

Evaluace pomocí obrazu se zúčastnily 4 šestičlenné skupiny žáků 1., 2. a 3. ročníku, které pracovaly nezávisle na sobě. Měly za úkol pomocí obrazu nebo plakátu vyjádřit klady a zápory školy. Dostaly k dispozici fotoaparát a mohly použít jakýkoli materiál a formu zpracování. Ještě před vlastní realizací měli žáci možnost přípravy, využili především fotoaparát a možnost dokumentace školního prostředí. Zakoupili si a připravili další pomůcky, např. fixy, pastelky, papíry apod.

Při samotné realizaci měla každá skupina k dispozici bílý papír formátu A0. Na tuto činnost se předem připravovali, každý se již individuálně zamyslel nad vlastním provedením. Každý člen skupiny měl možnost konkrétně se vyjádřit, zapojit se do diskuse a přednést svůj návrh řešení. Některé skupiny vytvořily jen jednu koláž, některé se zaměřily na obě oblasti, zhodnotily jak klady, tak i zápory školy.

Základem každého obrazu se staly fotografie, ty totiž přinášejí jiné svědectví, než jaké může poskytnout slovo, výpověď nebo dotazník. Své obrazy žáci mohli dotvořit kresbou, psaným slovem, pestrými výstřižky z novin a časopisů i jinými nápady. Měli k dispozici celé dopoledne pro realizaci svých nápadů, nikdo z vyučujících jim do jejich práce nezasahoval.

Vzniklo 6 velkých koláží, které odrážely pohledy žáků na celkové klima školy. Většinou žáci zobrazovali dva hlavní motivy - klady školy a zápory školy. Jedna skupina vytvořila pomyslné „nebe a peklo", jiná se snažila vše vyjádřit použitými barvami (tmavá a světlá). Zajímavým nápadem bylo zachycení školního života formou skládání puzzle.

Jako pozitivum žáci velmi často hodnotili vzhled školy, vybudování nových prostor, přístavbu respiria a moderní sportovní halu. Jedna koláž dokumentovala všechny stavební úpravy v posledním desetiletí, což svědčí o tom, že žákům záleží na esteticky upraveném prostředí. Vysoce hodnocena byla také vybavenost odborných učeben, mnohé z nich byly zachyceny na fotografiích.

Školu netvoří jen prostory, ale i učitelé. Fotografie některých vyučujících s podtitulem „Naši šampióni" jistě svědčí o vztahu žáků k nim. Na kolážích se objevily také fotografie ze školních výletů, z poznávacího zájezdu do Anglie, z lyžařského výcviku. Dokazují, že současná mladá generace opravdu ráda cestuje. S titulkem „Rozjeď to na plný plyn" se nezapomnělo ani na autoškolu, která ve škole působí.

Jako negativa žáci často vnímali neupravená zákoutí v blízkosti školy, zastaralý systém objednávání stravy, stísněné prostory šaten, nemoderní vybavení dílen. Sami dokázali posoudit, že schází venkovní hřiště a chemická laboratoř. Bylo překvapivé, jak žáci svými kolážemi dokázali přesně vystihnout svůj podíl na estetice školních prostor a negativních stránkách školy (rozbité okno, poškozené dveře, kouření žáků). Bylo by velmi dobře, kdyby náhled spolužáků dokázal ovlivnit i ostatní. Možná si uvědomili, že prostředí, ve kterém žijeme, si zčásti tvoříme sami.

Využité zdroje a pomůcky a způsob jejich využití

Před zahájením práce si žáci připravili:

 • čisté bílé papíry formátu A0,
 • fotoaparát, případně již vytištěné fotografie,
 • lepidlo,
 • pastelky, fixy, barvy a běžné psací potřeby,
 • další předměty využitelné pro koláže dle návrhu samotných tvůrců (obrázky z časopisů, drobné předměty apod.).
Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe

Hotové koláže byly vystaveny v aule školy, kde si je mohli prohlédnout všichni žáci i učitelé. V den rodičovských schůzek byly prezentovány rodičům i další veřejnosti.

Zveřejněné koláže vyvolávaly diskuse jak mezi žáky, tak mezi učiteli. Klady potěšily, mnohé zápory pak přesně vystihly slabá místa a měly výpovědní hodnotu hlavně pro vedení školy.

Vystavené koláže v aule školy - fotografie instalace

Obrázek
1. Obrázek
Obrázek
2. Obrázek
Obrázek
3. Obrázek
Obrázek
4. Obrázek
Obrázek
5. Obrázek
Obrázek
6. Obrázek
Obrázek
7. Obrázek
Obrázek
8. Obrázek

Během doby, která od tvorby koláží uplynula, už můžeme zaznamenat spoustu změn, a to například ve změně stravovacího systému, modernizaci dílen, vybudování chemické laboratoře. Použitá metoda, i když trošku netradiční, podala škole dostatek informací o tom, jak ji žáci vnímají. Až překvapivě přesně dokázali obrazem vystihnout její slabiny i přednosti. Žáky tvorba koláží zaujala, byli schopni pracovat zcela samostatně, i když to mnohdy nebylo jednoduché, někteří si poprvé vyzkoušeli týmovou práci a zároveň jim záleželo na tom, aby je výsledek dostatečně prezentoval. Analýza jejich práce se pro školu stala důležitou hodnotou v celkovém procesu evaluace.

Názory tvůrců koláží
Jak jsme tvořili evaluační projekt školy...
(očima žáků)

1. Zahájení projektu

 • „V našem školství se zrodil nečekaně kvalitní nápad." (Patrik F.)
 • „Šesti žákům naší třídy se naskytla možnost pracovat na evaluačním projektu. Zprvu nás trápila nejistota, zda to vůbec zvládneme, ale postupem času nás tento projekt ohromil." (Zuzana S.)
 • „Ze začátku se nám zdál projekt celkem jednoduchý, ale když přišlo na spolupráci, zjistilo se, že má každý úplně odlišné představy." (Monika G.)

2. Tvorba koláží

 • „Byli jsme seznámeni se všemi pravidly a možnostmi výběru pomůcek. Obdrželi jsme digitální fotoaparát a hned v úvodu nás velmi překvapilo, že nám škola do rukou svěřila vlastní majetek. Chodili jsme sem a tam, tam a sem a všude jsme fotili. Fotili jsme všechno a velmi rádi." (Zuzana S.)
 • „Nejdříve jsme sepsali nápady, zprvu jich moc nebylo, ale potom už jsme je skoro nestačili psát." (Lenka M.)
 • „Naše fantazie se měly spojit pomocí papíru a šikovných ručiček." (Monika G.)
 • „Začalo se pracovat, jenže nápady není tak jednoduché zrealizovat." (Monika G.)
 • „Když někdo něco navrhl, nelíbilo se to ostatním, a tak to šlo pořád dokola. Vznikla hádka. Třídou se šířilo dusno. Scházelo málo k tomu, aby vzduchem létaly tužky." (Zuzana S.)
 • „Domluva byla taková, že krásy naší školy budou jako nebe a sluníčko, zápory naopak zachytíme jako peklo, černo, tmu." (Monika G.)
 • „Bílá plocha se postupně začala zaplňovat fotografiemi a výstřižky z časopisů. Střed koláže jsme věnovali tomu, jak se naše škola změnila. Z původní šedé budovy se stala o patro vyšší budova s modrou fasádou." (Lenka M.)
 • „Jako další klad jsme uvedli naše nejlepší učitele, stojí za zmínku nejen proto, že nás něco naučí, ale i proto, že jsou v hodinách vtipní a rádi nám se vším pomohou." (Zuzana S.)
 • „Před několika lety se postavila krásná tělocvična, ale cvičení venku nám moc radosti nepřináší, zvláště když máme sprintovat po neupraveném terénu." (Lenka M.)
 • „Počítačové i odborné učebny jsou vybaveny kvalitně, ale chybí zde chemická laboratoř a dějepisné a zeměpisné mapy." (Lenka M.)
 • „Kluci s radostí lepili růžové papírové stravenky na černou plochu koláže." (Monika G.)
 • „Nakonec jsme se snažili odevzdat dobře odvedenou práci." (Monika G.)
 • „Naše koláže nejsou nejhorší..." (Zuzana S.)
 • „I když v mnoha případech se naše názory neshodovaly, o to byla práce zajímavější." (Mirek I.)
 • „Na tomto projektu znamenal kompromis pro mnohé mé spolužáky španělskou vesnici!!!" (Patrik F.)

3. Zveřejnění výsledků ve škole

 • „Považuji tuto práci, která byla vystavena v aule naší školy, za inteligentní. Každý, kdo ji uvidí, hned pozná klady a zápory..." (Monika G.)

4. Přínos projektu

 • „Otázkou je, jestli měl projekt smysl, zda se díky němu něco změní, zlepší. Myslím, že názor žáka je velmi důležitý, a proto by měl být vyslyšen v co největší míře. Nechci tvrdit, že mají žáci vždy pravdu v tom, co je nejlepší, protože mnoha věcem ještě nemohou rozumět, ale ke studijnímu prostředí, vyučovacím metodám a vybavení školy snad mají co říct." (Mirek I.)
 • „Snad i s pomocí tohoto projektu se začínají odstraňovat některé nedostatky, např. řešení stravného." (Monika G.)
 • „Projektů podobného typu, které nezahrnují práci jednotlivce, ale skupiny, by mohlo být v českém školství více." (Patrik F.)
 • „Snad tento projekt k něčemu prospěl. Práce to byla velmi různorodá, dala nám mnohá ponaučení. Každý si vyzkoušel, co znamená pracovat v týmu." (Mirek I.)
 • „Doufám, že naše společnost se bude více zajímat o prostředí, ve kterém žijí žáci a učitelé." (Monika G.)
Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

Uvedený příklad dobré praxe popisuje využití netradičního přístupu k evaluaci školy. Představuje pro žáky jednoduchou možnost vyjádřit se k životu ve škole, k prostředí, které je obklopuje, a k dalším aspektům, které ovlivňují studentský život. V rámci autoevaluačního procesu jej hodláme na naší škole dál využívat. Protože se jedná o zábavnou formu sebehodnocení, chceme dát žákům prostor vyjádřit se i k jiným věcem souvisejícím se vzdělávacím procesem.

Dalšími tématy by mohlo být:

 • hodnocení vzájemných vztahů ve třídě,
 • vybavení školy (sportovní, odborné),
 • jak si představuji školu budoucnosti,
 • ekologie - jak se ve škole chováme k životnímu prostředí,
 • kdybychom mohli ve škole změnit jednu věc...

V budoucnu se lépe zaměříme na výběr tříd, které se procesu zúčastní - studijních i učebních oborů, pouze chlapecké, smíšené a na následné srovnání výsledků.

Překvapilo nás, jak zodpovědně žáci k úkolu přistupovali, snažili se vystihnout nejen zápory školy (jak by se dalo očekávat), ale i co dobrého jim škola poskytuje a dává. Ve velké míře si vyzkoušeli týmovou spolupráci, se kterou se budou setkávat při dalším studiu a ve své profesi.

Další zdroje informací k PDP:
www.phil.muni.cz/ped/selfeval – web projektu Bridges Across Boundaries
MACBEATH, J., SCHRATZ, M., MEURET, D., JAKOBSEN, L. B. a kol.: Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě. Fakta, Žďár nad Sázavou 2006. ISBN 80-902614-8-5.

Kontaktní osoba:
Alena Buráňová
e-mail: aburanova@sps-ub.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy