Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Výchova k manželství a rodičovství
Odborný článek

Výchova k manželství a rodičovství

Anotace

Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za své blízké a učí se chránit své zdraví.

Cíl

a) na úrovni oborů Sledovaný příklad dobré praxe rozvíjí řadu očekávaných výstupů vzdělávacích oborů Přírodopis a Biologie, Výchova k občanství a Občanský a společenský základ, z RVP ZV a RVP G. b) na úrovni klíčových kompetencí Pozn.: Škola si tyto cíle stanovila ve svém ŠVP. Cíle v oblasti kompetence sociální a personální Žák: •tvoří si vlastní úsudek a postoj na základě argumentů, •plně respektuje druhé, •vnímá lidskou schopnost lásky, rozumovost a svobodnou vůli, •má respekt k manželskému stavu a k rodině, •vnímá schopnosti potřebné k tomu, stát se rodičem, jako pozitivní hodnotu, •je si vědom zodpovědnosti za zralou volbu partnera, •zná zákonitosti harmonického života v manželství a rodině. Cíle v oblasti kompetence komunikativní Žák: •zformuluje osobní názor a podloží jej argumenty, •naslouchá druhým a respektuje je, diskutuje, •rozlišuje racionální argumentaci a emotivní přístupy, •rozlišuje morální hodnotu skutků, předmět skutků a úmysl, •využívá informační a komunikační prostředky. Cíle v oblasti kompetence k řešení problémů Žák: •rozpozná problémové situace, •pozná příčinu vzniku vztahových konfliktů, •počítá s problémovými situacemi ve vztazích, •pojmenuje jádro problému, •nezaměňuje problém s koncem vztahu, •tvoří konstruktivní návrhy řešení, uvažuje před rozhodnutím, •má vědomí odpovědnosti a schopnost předvídat, •racionálně se rozhoduje o životních krocích. c) na úrovni průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci: •uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr, •uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci: •směřovat k porozumění sobě samému, vytvářet vyvážené sebepojetí, •tvořit kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si vědom svých práv, závazků a zodpovědnosti v rámci skupiny i práv a závazků druhých, •věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenoménů ve vlastním jednání.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: Biskupské gymnázium, Ostrava - Zábřeh
Realizátor: Marie Fridrichová
Konzultant VÚP:
Marie Pojerová

Cyklus seminářů pod názvem Výchova k manželství a rodičovství je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Integruje se v nich vybraný vzdělávací obsah vyučovacích předmětů Biologie, Občanské výchovy, Náboženské výchovy a průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za své blízké a učí se chránit své zdraví.

Kontext

Školní vzdělávací program Biskupského gymnázia v Ostravě má název Po jejich ovoci je poznáte... a zaměřuje se, kromě přípravy na další vzdělávání, na výchovu žáků v duchu křesťanských hodnot. Tento záměr se projevuje v propracované sociální náplni a v programu Výchova k manželství a rodičovství, který objasňuje východiska křesťanské antropologie a dává žákům inspiraci pro formování osobních postojů v otázkách mezilidských vztahů. Svým obsahem je přizpůsoben věku cílové skupiny žáků. Cyklus seminářů Výchova k manželství a rodičovství je uveden ve všech typech informací o škole (ŠVP, web, Den otevřených dveří, informační letáky apod.). Rodiče jsou s jeho obsahem seznámeni na schůzkách před zahájením studia.

Východiska

Východiskem pro cyklus seminářů Výchova k manželství a rodičovství je sama filozofie školy a její školní vzdělávací program. Lektorkou projektu je pastorační asistentka Biskupství ostravsko-opavského (centra pro rodinu), která se školou dlouhodobě spolupracuje. Tvůrci projektu se zaměřili nejen na poskytování informací, ale i na zamýšlení se žáků nad různými problémy. Žáci mají dojít k vlastnímu postoji společně s vědomím zodpovědnosti; také by měli umět v tomto smyslu vhodně argumentovat. V každém ročníku totiž probíhá nejprve přednáška a v krátkém časovém úseku po ní je vymezen prostor pro diskusi.

Cíle

a) na úrovni oborů
Sledovaný příklad dobré praxe rozvíjí řadu očekávaných výstupů vzdělávacích oborů Přírodopis a Biologie, Výchova k občanství a Občanský a společenský základ, z RVP ZV a RVP G.

b) na úrovni klíčových kompetencí
Pozn.: Škola si tyto cíle stanovila ve svém ŠVP.

Cíle v oblasti kompetence sociální a personální
Žák:

 • tvoří si vlastní úsudek a postoj na základě argumentů,
 • plně respektuje druhé,
 • vnímá lidskou schopnost lásky, rozumovost a svobodnou vůli,
 • má respekt k manželskému stavu a k rodině,
 • vnímá schopnosti potřebné k tomu, stát se rodičem, jako pozitivní hodnotu,
 • je si vědom zodpovědnosti za zralou volbu partnera,
 • zná zákonitosti harmonického života v manželství a rodině.

Cíle v oblasti kompetence komunikativní
Žák:

 • zformuluje osobní názor a podloží jej argumenty,
 • naslouchá druhým a respektuje je, diskutuje,
 • rozlišuje racionální argumentaci a emotivní přístupy,
 • rozlišuje morální hodnotu skutků, předmět skutků a úmysl,
 • využívá informační a komunikační prostředky.

Cíle v oblasti kompetence k řešení problémů
Žák:

 • rozpozná problémové situace,
 • pozná příčinu vzniku vztahových konfliktů,
 • počítá s problémovými situacemi ve vztazích,
 • pojmenuje jádro problému,
 • nezaměňuje problém s koncem vztahu,
 • tvoří konstruktivní návrhy řešení, uvažuje před rozhodnutím,
 • má vědomí odpovědnosti a schopnost předvídat,
 • racionálně se rozhoduje o životních krocích.

c) na úrovni průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova
V oblasti postojů a hodnot má PDP žákovi pomoci:

 • uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr,
 • uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení.

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností má PDP žákovi pomoci:

 • směřovat k porozumění sobě samému, vytvářet vyvážené sebepojetí,
 • tvořit kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si vědom svých práv, závazků a zodpovědnosti v rámci skupiny i práv a závazků druhých,
 • věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci etických fenoménů ve vlastním jednání.
Realizace - postup a metody

Projekt iniciovalo vedení gymnázia ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským, Centrem pro rodinu. Při jeho tvorbě byla využita zkušenost lektorky z programů pro manželské páry. Disharmonické vztahy jsou často způsobeny neznalostí základních principů nebo nepřiměřeným akcentem jen na emotivní složku osobnosti. Protože základem zdravého sociálního uspořádání příští generace je prevence, byla témata, která souvisejí s velkými a zásadními rozhodnutími, zpracována do jednotlivých seminářů. Obsah seminářů v projektu navazuje na aktuálně probíraná témata, vede však k přesahu, k vědomému formování osobních odpovědných postojů.

Témata jednotlivých seminářů

 • prima
  sebepřijetí, hodnota člověka, základ úcty k druhému člověku
 • sekunda
  člověk, lidská důstojnost, svoboda, hodnota vztahu muže a ženy, život ve vztazích, potřeba lásky, dospívání, zamilovanost, postupná cesta k naplnění
 • tercie
  role lidské sexuality, souvislost s odpovědným vztahem, plodnost, biologie lidské pohlavní soustavy, vývoj plodu, úcta k životu dítěte
 • kvarta
  lidský život z hlediska práva, odpovědný postoj k vlastní sexualitě, etické otázky, respektování člověka jako osoby
 • kvinta
  zamilovanost, specifika křesťanského pohledu na lásku, manželství a sexualita, smysl doby známosti, náplň doby známosti
 • sexta
  antikoncepce a mechanismy jejího účinku, zdravotní dopady užívání antikoncepce, postoj k plodnosti, odpovědnost
 • septima
  sexualita v životě dospělých, otázky sexuologie, problematika pohlavních chorob, přehledný souhrn biologického pohledu na lásku, manželství, sexualitu a plodnost, odpovědné rodičovství
 • oktáva
  rozdíly mezi mužem a ženou, vzájemná komplementarita

Semináře probíhají v kmenových třídách, podle potřeby v komunitním kruhu nebo i v běžném uspořádání lavic. V první části, dvouhodinové přednášce, při které jsou účastníci „vtahováni" do rozhovoru, se žáci seznamují s mnoha skutečnými příběhy z běžného života. Ve druhé části (také dvouhodinové) lektorka shrnuje probrané téma a žáci mají možnost klást otázky, diskutovat, vyjadřovat svůj souhlas i pochybnosti.

Při seminářích se využívají následující metody a formy práce:

 • přednáška,
 • projekce obrazového materiálu s komentářem (PPT prezentace),
 • aktivita „tržiště názorů" se skupinovou prací, diskusí mezi skupinami,
 • aktivita „hlasování o důležitosti".

V průběhu přednášky se zapisují hlavní myšlenky na tabuli, žáci pak sami vybírají nejdůležitější. Své místo má při výuce i dramatizace, různé kvízy (i s humornou nadsázkou), významné je vyprávění příběhů, kdy konkrétní kasuistiky z praxe Centra pro rodinu ilustrují zákonitosti mezilidských vztahů.

Využité zdroje a pomůcky a způsob jejich využití

Finanční prostředky vynaložené na tento projekt nejsou vysoké, lektorka je zaměstnancem zřizovatele. Realizaci doplňují vlastní PowerPointové prezentace, materiály s hlavními body semináře, kvízy, osvětové letáčky, názorné pomůcky. U tematiky Vývoj plodu je využit kvíz převzatý z brněnského sdružení CENAP. Při seminářích je využíván notebook s dataprojektorem.

Reflexe sledovaného příkladu dobré praxe

Sledovaný příklad dobré praxe nabízí východiska k pochopení zákonitostí lidských vztahů. Během seminářů se daří rozvíjet sociální a spirituální inteligence žáků a respekt k manželství a rodičovství. Dalším fenoménem je zkvalitňování vlastního sebepoznání. Úcta k člověku, zdůrazňovaná pro oblast vztahů, vede i k osobnímu zralejšímu sebepřijetí.

Dosažené výsledky slouží spíše k vybudování postojů, k předcházení patologickým jevům v osobním životě než jako rozmnožení faktických vědomostí. U některých žáků mohou podnítit zájem o hlubší studium společenských věd nebo biologie, genetiky a lékařské etiky, případně sociální práce.

Ve spolupráci s dalšími pedagogy v jednotlivých třídách by bylo možné sledovat posun postojů žáků. Zajímavé by byly zpětné vazby, např. v sextě vypracování eseje na zvolené téma, které by vyplývalo z obsahu jednotlivých seminářů.

Shrnutí a zhodnocení celkové kvality příkladu dobré praxe

Příklad dobré praxe pomohl k poznání a pochopení vztahu lásky pro naplnění života, vybídl k vytváření vlastního postoje, upozornil na možné patologie a nebezpečí. Při realizaci PDP měla velký význam osobnost pedagoga. Bylo zřejmé, že lektorka přednášela to, co skutečně cítí a v co věří. Díky její praxi v Centru pro rodinu dostává seminář „punc života", jednotlivé argumenty mají v těchto případech podporu. Ukazuje se, že bude v budoucnu přínosem rozšíření diskusních technik i metod pro získávání zpětné vazby a efektivity naplňování cílů programu. Nabízí se srovnávání žáků kvinty a prvního ročníku čtyřletého studia.

Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

Program má preventivní funkci a navíc se zaměřuje na osobnost žáků. Má tedy komplexní dopad na jejich další život. Rozvíjí klíčové kompetence, k jejichž získání využívá znalosti získané ve výuce. Je jistě beze zbytku využitelný pro křesťanské školy. Také ostatní školy se mohou inspirovat, jak tento program využít ve výchově mladých lidí pro odpovědný přístup k vlastnímu životu a existenci vůbec.

Kontaktní osoba
Maria Fridrichová
e-mail: maria.fridrichova@seznam.cz; zenyadivky@prorodiny.cz

Reflexe

Příklad dobré praxe pomohl k poznání a pochopení vztahu lásky pro naplnění života, vybídl k vytváření vlastního postoje, upozornil na možné patologie a nebezpečí. Při realizaci PDP měla velký význam osobnost pedagoga. Bylo zřejmé, že lektorka přednášela to, co skutečně cítí a v co věří. Díky její praxi v Centru pro rodinu dostává seminář „punc života", jednotlivé argumenty mají v těchto případech podporu. Ukazuje se, že bude v budoucnu přínosem rozšíření diskusních technik i metod pro získávání zpětné vazby a efektivity naplňování cílů programu. Nabízí se srovnávání žáků kvinty a prvního ročníku čtyřletého studia.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení ho na části

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Finanční prostředky vynaložené na tento projekt nejsou vysoké, lektorka je zaměstnancem zřizovatele. Realizaci doplňují vlastní PowerPointové prezentace, materiály s hlavními body semináře, kvízy, osvětové letáčky, názorné pomůcky. U tematiky Vývoj plodu je využit kvíz převzatý z brněnského sdružení CENAP. Při seminářích je využíván notebook s dataprojektorem.