Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – identifikace a vcítění
Odborný článek

Interaktivní hry – identifikace a vcítění

16. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na schopnost identifikace s druhými a vcítění se.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Vcítění (empatie) je schopnost vnímat děje z pozice jiného člověka, poznávat jevy z pohledu druhého, poznávat jeho potřeby. Není přitom nutné sdílet jejich přesvědčení, normy a hodnoty a schvalovat jejich jednání. Pod identifikací rozumíme opakované poznání již známého a prožitého (pocity, obavy, způsoby chování) u svého protějšku. To umožňuje druhému porozumět a přiměřeně na něho reagovat. K tomu, aby mohlo dojít k smysluplné identifikaci a vcítění, je třeba splnit několik předpokladů: určitá emocionální vyrovnanost, pocit, že není nucen do role, do které se mu nechce, a vědomí, že je nezávislý.

Funkce a cíl

Hry v tomto oddílu mají napomoci vnímání stanoviska jiných lidí, porozumění jejich potřebám a prohloubení komunikace. K tomuto cíli vede řada dílčích kroků, na které je v jednotlivých hrách kladena různá váha - vyjadřování vlastních pocitů, mínění, kritiky, nespokojenosti, hodnocení apod. Učení se identifikaci a vcítění umožňuje lépe se zaměřit na myšlenky a způsoby chování i chování druhých, na dosavadní životní historii, zpochybnit jejich dosavadní správnost a navodit v nich vědomě změny.

Při prezentaci těchto her je třeba si uvědomit, že předsudky a stereotypy snižují nebo zcela brzdí možnost identifikace či schopnost vcítit se do druhých. Při výcviku empatie a vcítění existuje nebezpečí, že někteří jedinci zneužijí získaných dovedností k prosazování svých cílů zdánlivým prosazováním přání druhých. Jiným nebezpečím je ztráta identity zaměřením pouze na potřeby druhých.

Nácvik identifikace
Kontrolovaný rozhovor

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů (trojice - až do 40)

Osoba A pronese reálnou výpověď. Osoba B se musí ptát interpretujícím způsobem: myslíš tím, že .... A odpovídá "ne", když její názor není prezentován správně, a "ano", když správně, či "zčásti", když je výpověď opakována jen lehce zkresleně. Odpověď B není předepsána, nutné je pouze to, aby A poznal, zda opakoval správně.

Kritéria pozorování:
 • Čím je A nejvíce podněcován k dalšímu vyprávění?
 • Jak často užívá B odpovědi "ne"?
Varianta:

Skupina se rozdělí do trojic. A a B hovoří, C kontroluje. Role se postupně střídají.

Cvičení důvěry v partnera

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Hráči vytvoří dvojice. Jeden z partnerů zavře oči a druhý ho vodí v místnosti či v okolí. Pak se role vymění. Vodit lze - beze slov, se slovním doprovodem, oběma rukama. Zejména vhodné jako úvod k "Hadu".

Kritéria pozorování:
 • Kdo se první ujme role vedoucího?
 • Je obtížné se nechat vést?
 • Jsou vedení taženi nebo tlačeni?
 • Pohybuje se vedoucí rychle, pomalu, pozorně, příliš opatrně?
 • Jak tyto okolnosti prožívá vedený?
 • Jak se dorozumívají?
Had

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 14 členů

Cíle: naučit se vzájemné důvěře a zodpovědnosti. Je třeba pozorovat, zda jedinci nemají potíže s rovnováhou apod.

Skupina vytvoří hada tím, že se členové drží za ramena nebo za ruce. Jen první člen hada má odkryté oči a vede hada přes rozmanité překážky (schody, předměty v místnosti, pod stolem apod.). Signály se předávají stiskem ruky.

Kritéria hodnocení:
 • Kdo vede? Proč (v počátcích by měl vést vedoucí)?
 • Jak jsou signály předávány?
 • Jak jdou vedené osoby?
Sochy

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Členové skupiny tvoří dvojice. Jeden se zcela uvolní, zavře oči. Druhý ho "formuje" do podoby sochy. Během dění není dovoleno hovořit. Pak si hráči vymění role.

Modifikace: ten, kdo sochu tvoří, reguluje jen slovy

Kritéria pozorování:
 • Jak se sochař dotýká svého modelu - váhavě, opatrně, úzkostně, sebejistě, hrubě?
 • Je sochař schopen zřetelně svému modelu sdělit, co od něj očekává?
 • Je model sto chápat přání sochaře?
 • Jaké potíže vznikají při omezení na jedno komunikační medium?
Sousoší

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Hráč A je hráčem B vymodelován jako základ sousoší. Nato hráč C k hráči A přimodeluje hráče B atd. Poslední přimodeluje sám sebe. Nikdo nesmí stát izolovaně. Při hře není dovoleno hovořit.

Kritéria pozorování:
 • Kdo modeluje koho?
 • Jsou hráči v tělesném kontaktu?
Varianta:

Téma sousoší je hráčům dáno (např. nálady, obrazy z dějin, historické výjevy apod.). Druhá skupina pozoruje vznik sousoší a má téma uhodnout.

Vciťování do rolí
Protichůdné chování

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Materiál: papír a psací potřeby, lístky, na kterých jsou napsány názvy různých míst a lístky, na kterých je označení protichůdných způsobů chování

Dvojice hráčů (zvolených např. šňůrkami) si vytáhnou (z klobouku) lístek s názvem místa (např. soudní síň, benzinová pumpa, kancelář představeného). Pak si náhodně vytáhnou (opět z klobouku, krabice, nebo pytlíku) lístek s dvěma protichůdnými způsoby chování (úzkostný - statečný, veselý - smutný, klidný - neklidný, hovorný - mlčenlivý). Dvojice si vymyslí scénu, ke které by na určeném místě mohlo dojít, a předvede ji skupině, která má uhodnout, kde se děj odehrává.

Kritéria pozorování:
 • Jak se dvojice s úlohou vyrovnává?
Neznámý potká neznámého

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Dva hráči stojí proti sobě. Každý z nich představuje nějakou známou osobu. Osoba je mu určena vedoucím, také si ji může zvolit sám. Podle toho ostatní hráči buď znají, nebo neznají, koho předvádějící hráči představují. Z dvojice tedy každý zná toho, koho představuje sám, nikoli toho, kdo je jeho protějšek. To má zjistit otázkami tak, aby odpověď byla možná vždy jen "ano" nebo "ne".

Variace:

Každý z hráčů ví, kdo je jeho protějšek, neví však, koho představuje sám. Stejným způsobem musí zjistit, kdo je. Velmi záleží na sečtělosti a úrovni vzdělání členů skupiny. Bylo by snad možné hrát také tak, že by hráči představovali někoho z přítomných.

Kritéria pozorování:
 • Jaké otázky jsou kladeny?
 • Pomáhají si partneři nebo se vědomě vhánějí do úzkých?
Fotografie

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Materiál: 10 - 15 fotografií, na kterých jsou lidé v interakci - fotografie musí být nějak označeny (např. čísly)

Vedoucí položí před skupinu fotografie, na kterých jsou znázorněni lidé, kteří mezi sebou nějak komunikují. Členové skupiny si je prohlíží, ale nechají je ležet na místě. Pak se rozdělí do dvojic, každá si zvolí některou z fotografií. Dvojice pak mají za úkol předvést rozhovor, který by mohly osoby na obrázku vést. Ostatní hádají, o který obrázek jde.

Kritéria pozorování:
 • Kdo se spojí s kým?
 • Je snadné identifikovat obrázek?
Přerušená scéna

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Hráči jsou rozděleni do trojic. Členové každé z nich (A, B, C) dostanou lístečky, kde jsou uvedeny různé situace - oprava automobilů, návštěva restaurace, zkouška ve škole. Nikdo nezná situace druhých. Na pokyn vedoucího začne A představovat svou scénu, B a C mají za úkol se připojit. Po určité době dá vedoucí pokyn - A svou scénu přeruší a zahájí B. A a C se mají připojit a hrát, dokud není dán pokyn, aby zahájil C. Tuto hru je možno provést verbálně i neverbálně. Skupina se může zapojit tím, že také hádá, jaké scény jsou předváděny.

Kritéria pozorování:
 • Kdo přehrál nejpěknější scénu?
 • Jak se spoluhráči zapojili?
Interview rodičů

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

V této dobové hře hrají tři osoby - matka, otec a tazatel, který se "rodičů" ptá na jejich chování, pocity, roli. Na pokyn vedoucího se role v trojici vystřídají - tazatel hraje matku, matka otce, otec tazatele, takže v průběhu hry má každý všechny role. Tuto hru doporučují autoři jen pro zkušené skupiny, protože nejsou dány žádné další bližší postupy a hra by mohla ztroskotat.

Výchovná porada

Trvání: asi 2 hodiny

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 3 - 18 (podskupiny po 3 členech, nebo jen jedna skupina, ostatní jsou pozorovateli)

Materiál: návod pro matku a výchovného poradce

V této hře jsou vždy tři aktéři: matka, výchovný poradce a pozorovatel. Matka přichází k výchovnému poradci, protože její 15letá dcera byla přivedena domů policií, neboť se v noci pohybovala v pochybné společnosti ve městě. Protože to není u dívky její první přestupek, hrozí jí, že při dalším přečinu bude umístěna ve výchovném ústavu. Matka je zaměstnána a nemůže se o dívku více starat. Neví, co má dělat, aby se dcera do ústavu nedostala. V pozadí celé situace je to, že matka je rozvedená a v současné době žije s mužem, který má zároveň poměr s její dcerou. Tato situace je matce tak nepříjemná, že o ní bude hovořit jen tehdy, když poradce plně získá její důvěru.

NÁVOD PRO MATKU: pokuste se co nejvěrněji podat roli matky. O skutečném důvodu návštěvy však začnete hovořit až tehdy, když skutečně začnete mít pocit důvěry k poradci.

NÁVOD PRO PORADCE: Pokuste se vžít do role poradce. Lidem, kteří k vám přicházejí, můžete pomoci jen tehdy, když si plně získáte jejich důvěru. Mějte na paměti, že mnozí lidé své skutečné problémy jen nepřímo naznačí.

Kritéria pozorování:
 • Jak se chová poradce?
 • Radí matce?
 • Snaží se proniknout do pozadí celého případu?
 • Pomáhá matce nalézt řešení?

Poznámka:

Autorova verze, kdy se role střídají, je velmi dobrá. Problémy je však nutno přizpůsobit tomu, o jakou skupinu jde. V podstatě je třeba mít připraveny tři situace, pro každého hráče jinou.

Předsudky

Trvání: asi 2 hodiny

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 10 - 20

Materiál: papír a tužky

Cíle: uvědomit si své předsudky, ujasnit si, jak předsudky, i když nejsou plně vědomé, omezují vlastní chování

Muži a ženy vytvoří vlastní skupiny. V obou skupinách probíhá asi 20 minut debata o vlastnostech opačného pohlaví:

 • Co je typické pro muže?
 • Co je typické pro ženy?

V obou skupinách je pořízen písemný zápis a je zvolej jeden člen, který o výsledku debaty referuje. Z obou skupin jsou zvoleni dva zástupci, kteří spolu sehrají scénku, jejíž téma si skupina sama zvolí. Přitom si muži se ženami vymění role. Oba zástupci svých skupin přednesou zprávu o průběhu diskuse. V plénu proběhne diskuse o příčinách a formách předsudků.

Kritéria pozorování:
 • Které charakteristiky jsou považovány za specifické pro mužské - ženské pohlaví?
 • Je možno se pohybovat neustále v roli, která přísluší určitému pohlaví?
Spolky

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 10 - 20 členů

Čtyři účastníci opustí místnost a dohodnou se, jaký spolek budou představovat (pěstitelé drobného zvířectva, ochránci přírody apod.). Zvolí si předsedu. Po návratu do místnosti přehrají schůzi své organizace. Jsou podány zprávy, kladeny požadavky, debatuje se, hlasuje se - ale vše tak, aby nebylo zcela jasné, oč jde. Zbytek skupiny hádá, o jaký spolek jde.

Kritéria pozorování:
 • Je obtížné oddělit věcný obsah od formy?
Přednáška

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Cíle: zaměřit se na vnější charakteristiku role

Jeden hráč se pokusí přednést přednášku na téma, které mu skupina určí. Při svém projevu má napodobit někoho, koho všichni členové skupiny nepochybně dobře znají (někoho z vedoucích, člena skupiny). Ostatní členové v průběhu přednášky nesmí hovořit, mohou se dohadovat jen posunky. Mají poznat, kdo byl znázorněn. Po ukončení hry se debatuje, jak se protagonistovi dařilo předvést druhou osobu, eventuálně jak se tato osoba cítila (pokud je přítomna) a podle čeho posluchači představovanou osobu identifikovali.

Vyměněné role

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 16 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Ve skupině, která se poměrně dobře zná, napíše každý na papír své jméno. Lístečky se vyberou, zamíchají a každý dostane lísteček se jménem někoho jiného. Pak postupně každý vypovídá o osobě, kterou jen představuje tak, že hovoří v 1. osobě podle návodu:

 • Jsem ...
 • Často říkám ...
 • Přál bych si ...
 • Nerad ...
 • Obávám se ...
 • Nejraději ...

Skupina hádá, kdo je představován. Lze také konfrontovat výpovědi X s tím, koho vlastně má představovat.

Stínové role

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20

Dva hráči, A a B, debatují. Za každým stojí jeho stín - "a" a "b". A něco říká nebo se ptá. Nato formuluje "a", co vlastně A chtěl výpovědí říci, co zamlčel, co skutečně myslel nebo cítil. Po reakci B se "b" vyjadřuje stejně.

Kritéria pozorování:
 • Jsou stíny s to vyjádřit skutečné pohnutky svých hráčů?
 • Nedochází u stínů k nepřiměřené projekci?
 • Kdo určuje průběh diskuse: hráči nebo jejich stíny?
Telefonistka

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 14 členů

Cíle: naučit se hovořit s někým, koho jsem si nezvolil, na téma, které mi bylo určeno

Účastníci sedí se zavřenýma očima v kruhu. Vedoucí - "telefonistka" - otáčí pomyslným ciferníkem. Zazvoní u některého hráče, kterému řekne, kým se stává. Pak vytvoří spojení k jinému účastníkovi tím, že se ho dotkne a sdělí mu, kým se stává. Oběma partnerům rozhovoru sdělí, o čem mají hovořit. Oba si představují, že jsou od sebe značně vzdáleni a mezi nimi je pouze telefonní spojení. Hovor ukončí vedoucí.

PŘÍKLADY: Pan Novák z Písku volá slečnu Vandrovou z Mělníka a domlouvá si s ní schůzku. Paní Chlídková volá své přítelkyni Evě, aby si postěžovala na svého muže. Pan Voříšek z Prahy volá svou matku v Plzni, aby jí pogratuloval k 70. narozeninám.

Poznámka:

Průběh hry závisí ve velké míře na vedoucím, jeho přehledu o členech skupiny. Hra dává možnost navodit situaci, kdy spolu musí hovořit členové, kteří spolu obvykle hovoří málo.

Gibberština - dětská řeč

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Cíle: naučit se věnovat pozornost spádu řeči, intenzitě zvuku, melodii řeči bez ohledu na obsah a adekvátně reagovat

Vedoucí uvede hru tím, že existuje dětská řeč - gibberština, kterou se lidé mohou dohovořit, i když znají jen svou mateřštinu. Dvěma hráčům se určí, jaké národnosti jsou a pak mají sehrát např. scénu setkání na Brodwayi. Oba hráči se pokusí domlouvat pomocí různých zvuků, dětskou řečí - gibberštinou.

Poznámka: hra je vhodná pouze pro skupiny zvyklé na hraní

Sebehodnocení a hodnocení druhých
Příprava na cestu

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Jeden z hráčů, který má "odcestovat", opustí místnost. Ostatní pro něj na cestu připraví kufr, do kterého mu zabalí věci, ale i různé vlastnosti, které mu kdo přeje (např. vyrovnanost, umění si uvařit, moderní obleky apod.). Cestující si po návratu kufr prohlédne a hádá, kdo mu co přibalil.

Vyhodnocení: jde o to ujasnit si, jak ostatní vidí cestujícího, a jak si cestující představuje, že je ostatními vnímán

Seznamování

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 10 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Při rozdávání jmenovek obdrží každý lístek se jménem jiného člena skupiny. Jeho jménem má zformulovat seznamovací inzerát. Inzeráty se promíchají a postupně jsou předčítány. Skupina hádá, od koho a jménem koho byl inzerát podáván.

Modifikace: každý formuluje inzerát za sebe sama. Pak jde o to uhodnout autora

Co bys udělal, kdyby...

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 14 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Vedoucí klade všem otázky, každý je za sebe stručně zodpoví. Nepodepsané odpovědi se vyberou a vedoucí je předčítá. Pisatelé mají být identifikováni.

Příklady:
 • Co bys dělal, kdybys vyhrál 100 000 Kč?
 • Kterou roční dobu máš nejraději?
 • Co obzvlášť rád jíš?
 • Kterých vlastností si u svého partnera zvláště ceníš?
 • Co bys dělal, kdyby tě budík probudil o hodinu dříve?
 • Ve kterém století bys nejraději žil?
 • Která známá osobnost tě nejvíce zaujala?
 • Kterou knihu by sis vzal na opuštěný ostrov?
 • Kam bys nejraději odcestoval?
 • Kterého zvířete se štítíš?
 • Co přeješ svému příteli?
 • Žil bys raději v minulosti nebo v přítomnosti?
Uražený král

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 14 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Král a jeho ministr jsou určeni losem. Král sedí na trůně, jeho ministr sedí vedle něho, v určité vzdálenosti sedí ostatní hráči. Jsou se svým králem nespokojeni. Ministr jde k nim a zjišťuje, co se jim na králi nelíbí. Jednomu se nelíbí králův vzhled, jiný má námitky, jak král vládne. Ministr se vrátí ke králi a jednotlivé stížnosti mu přednese (má je napsané, neřekne však, kdo kterou stížnost podal). Na to se ministr ptá krále, které obvinění ho nejvíce rozhněvalo. Král smí 3x hádat, kdo toto obvinění vznesl. Když neuhodne, sbírá ministr nové stížnosti a král musí hádat znova.

Kritéria pozorování:
 • Co je králi vytýkáno?
 • Vzhled, banality, věci, které nemůže změnit, chování, které změnit může?
 • Může král přiznat, co se ho skutečně dotklo, nebo dává přednost úspěšnosti ve hře a nepolapitelnosti?
Analogie

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 5 - 14 členů

Účastníci se pokoušejí blíže poznat vytvářením analogií. Jeden z hráčů si myslí na některého ze spoluhráčů. Skupina se pokouší zjistit, o kterého spoluhráče jde, a to tak, že klade otázky, jako:

 • Kdyby ta osoba byla barvou, jaká barva by to byla?
 • ... nápoj...
 • ... krajinou...
Varianta:

Jeden z hráčů jde za dveře, ostatní se domluví na jednom ze spoluhráčů, hádající se vrátí a klade otázky jak uvedeno výše, než uhodne. Tato varianta je náročnější, hádající je více exponován, mohou nastat obavy ze ztrapnění.

Co by to bylo, kdyby to bylo

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 10 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Jeden z hráčů si zvolí předmět, který je v místnosti. Sdělí ho skupině a opustí místnost. Spoluhráči pak mají za úkol zvážit, které vlastnosti má hráč i předmět společné. Vlastnosti jsou sepsány (vedle je vždy zaznamenáno jméno toho spoluhráče, který ji uvedl). Pak se hráč vrátí. Má skupině zdůvodnit, proč si zvolil právě ten určitý předmět. Asociace jsou přečteny. Hráč se pokusí uhodnout, od koho která asociace pochází. Hráč, jehož asociaci uhodne první, jde za dveře.

Kdybych musel žít jako zvíře

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20 členů

Materiál: papír a psací potřeby

Každý člen skupiny namaluje sám sebe v podobě zvířete, znázorní tak, jak se ve skupině cítí. Nepodepsané kresby se vyberou, vyloží před skupinu a hádá se, kdo se nakreslil jako které zvíře.

Varianta:

Každému hráči je náhodně losem určen spoluhráč, pro kterého si má vymyslet a asociovat představu zvířete. Obojí je zapsáno na lístek. Papíry se vyberou, jsou promíchány a předčítány. Celá skupina se dohaduje, kdo je zvířetem a kdo je autorem. Autor pak své asociace vysvětlí.

Mlčení

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20 členů

Hráči vytvoří dvě skupiny. Vytvoří se dvě řady židlí, orientovaných proti sobě. Na jednu řadu židlí se usadí polovina hráčů. Druhá polovina se postaví za židle, které stojí naproti. Pak si sedící zvolí v mysli jednoho ze stojících, kterého by chtěli mít proti sobě. Stojící si pak zvolí židli tak, jak si myslí, že byli voleni sedícími hráči. Když si najdou správné místo, smějí si sednout, jinak hádají ještě jednou. Může se ovšem přihodit, že několik sedících zvolí téhož stojícího, takže hru nelze do důsledků "dohrát". Vedoucí hry by se neměl hry zúčastnit - vnášel by do hry prvky, o které nejde. Pocity hráčů je nutno po ukončení prohovořit a tenze nezvolených relativizovat.

Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Agrese a prosazování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída