Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Podmínky vzdělávání
Odborný článek

Podmínky vzdělávání

2. 7. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Švecová

Anotace

Popis podmínek vzdělávání, které škola má a které vytváří. Popis vychází z analýzy konkrétních podmínek školy a závěrů vlastního hodnocení.

Popis podmínek vzdělávání v naší mateřské škole

Věcné podmínky

Vybavení školy je kvalitní a účelové. Prostory, osvětlení, zatemnění vyhovuje hygienickým normám i standardům. Budova má vlastní vzduchotechniku a v hernách vyhřívané podlahy. Nábytek je účelový, bezpečný, přístupný dětem. Hračky i pomůcky jsou tak pro děti plně dostupné, množstvím dostačující počtu dětí.

V celé mateřské škole jsou vybudovány bezbariérové vstupy. Ve třídě, která je architektonicky přizpůsobena imobilním dětem, jsou dveře se širšími zárubněmi a na dveřích a toaletách jsou umístěna madla.

Dětem poskytujeme příležitost zdobit svými výtvory šatnu, okna, interiér třídy. Tím se aktivně podílejí na zvyšování estetičnosti školy.

Zahrada je ze základní části vybudovaná. Jsou zde umístěny čtyři účelové dřevěné domky, které slouží k uskladnění hraček na písek, mobilních hraček a pomůcek, zahradního náčiní. Jeden domeček slouží pro námětové hry dětí. Zahrada má prostorný altán s bočními plůtky a pevným podkladem. Velkou výhodou je zastřešené pískoviště, což je velmi praktické při drobném dešti či prudkém slunci. Na zahradě je i sezónní svah, který je plně využíván během celého roku. Máme malé hřiště se dvěma brankami na míčové hry. Dominantu zahrady tvoří dřevěná průlezka se skluzavkou, „šplhací" stěnou a houpačkou.

Chystáme se upravit i zahradní zeleň, osázet ji stromky, keři a trvalkami. Zřídíme zde i pérové houpačky na umělém povrchu. Budeme rozšiřovat cyklodráhu a přístupové cesty kolem budovy. Tyto úpravy jsou součástí dokončení našeho projektu „Pohyb zdravý, veselý a hravý".

Životospráva

V naší mateřské škole podporujeme zdravý životní styl. Tomu odpovídá i režim dne. Zároveň respektujeme individuální potřeby a zájmy dětí. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci i odpočinek.

Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí. Předškolní děti po obědě neodpočívají na lůžku, ale relaxují při klidných činnostech ve třídě či herně.

Stravu zajišťuje Školní jídelna při Základní škole Libiš, která s naším subjektem spolupracuje. Rádi bychom se v budoucnosti více podíleli na tvorbě jídelníčku a výběru ze sortimentu potravin. Snažíme se zvýšit podíl čerstvého ovoce a zeleniny. Začínáme proto ve spolupráci s rodiči realizovat projekt „Mlsáme ovoce a zeleninu". Hlavní myšlenkou je zajistit nejen dostatečný přísun ovoce a zeleniny, ale především rozšířit jejich nabídku.

Kvalitně je zajištěn pitný režim. Děti se samy obsluhují z nerezového termosu s výpustí. Každé dítě má svou skleničku, kterou po použití ukládá do závěsné skříňky.

Psychosociální podmínky

Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě". Pro dobrý základ této myšlenky je důležitá správná adaptace. Každé dítě má na přizpůsobení tolik času, kolik potřebuje. Zohledňujeme i individuální požadavky rodičů. Rodiče mohou být v tomto období přítomni a zapojovat se do dění libovolnou měrou, třeba i po celou dobu adaptačního pobytu dětí v mateřské škole.

Dalším naším cílem je zajistit, aby všechny děti měly v mateřské škole rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni jsou si rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti.

Učitelky respektují vývojové a věkové zvláštnosti a charakterové vlastnosti dětí. Plně respektujeme rodinnou výchovu. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, dítě dostává na výběr a rozhoduje samo o své činnosti.

Organizace

Organizace průběhu dne je dána rámcově, je možno ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Počet dětí ve třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení, počty nepřevýší stav 24 dětí na třídu. Ke slučování tříd dochází pouze ve výjimečných případech a opět nesmí být překročen počet dětí stanovený tímto právním předpisem.

Pobyt venku zařazujeme každodenně. Jednou měsíčně ho nahrazují návštěvy divadelních představení. Nabízíme také účast na plaveckém výcviku, pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni a plánujeme i rozšířit nabídku o další aktivity podporující zdraví. Respektujeme zájem rodičů, ale také přihlížíme k možnostem regionu. Mimoškolní akce probíhají během dopoledního pobytu tak, aby nebyl narušen potřebný odpočinek.

Organizačně jsou třídy věkově smíšené, k odpolednímu odpočinku jsou organizovány podle věku do dvou skupin. Mladší děti odpočívají na lůžku a starší mají v nabídce klidový program ve druhé třídě.

Nadstandardní aktivity v oblasti logopedické prevence a seznamování dětí s cizím jazykem (angličtinou) probíhají formou hry bezúplatně v dopoledních hodinách tak, aby byly přirozeně začleněny do standardního vzdělávacího programu.

Řízení mateřské školy

Jsme malá škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry.

Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny. Ředitelka školy podporuje týmovou spolupráci, motivuje jednotlivce, podporuje a vyžaduje vysokou účast na vzdělávacích akcích.

Profesní chování a názory zaměstnanců na činnost školy jsou v souladu s managementem školy. Strategie rozvoje školy je všem jasná a všemi respektovaná. Všichni plně respektují ŠVP, jeho cíle i obsah berou za své, stejně tak jako vnitřní směrnice. Máme společné symboly a rituály školy, pořádáme společné oslavy.

Máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém. Preferujeme osobní živou komunikaci, užíváme informační nástěnky a vlastní webové stránky.

Spolupráce se zřizovatelem přispívá především ke zkvalitňování materiálních podmínek školy. Ředitelka se účastní jednání zastupitelstva spolu s učitelkou, jeho členkou. Veřejná vystoupení dětí přispívají k sepjetí naší školy se životem v obci.

Personální a pedagogické zajištění

Pracovní kolektiv představuje pět žen, z toho čtyři jsou pedagogické pracovnice. Tři učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci a pravidelně se účastní dalšího vzdělávání. Jedna učitelka (s polovičním pracovním úvazkem) sice není odborně kvalifikovaná, ale plně využívá zkušenosti z role pedagogické asistentky, kterou v předchozím školním roce na naší mateřské škole vykonávala. K základní orientaci v oblasti předškolního vzdělávání ji slouží poznatky získané studiem pedagogického minima. Do doby získání plné odborné kvalifikace je její pracovní smlouva uzavírána jen na dobu určitou. Pracuje pod vedením zkušené učitelky (zástupkyně ředitelky), která tím byla pověřena. Druhou půlkou úvazku pracuje ve škole jako provozní zaměstnanec. Kromě ní zabezpečuje úklid mateřské školy další zaměstnankyně pracující na plný úvazek.

Ředitelka je, jako promovaný speciální pedagog, profesně způsobilá k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, vykonává také činnosti spadající do oblasti pedagogické diagnostiky či poradenství. Vzdělávací nabídka naší mateřské školy proto zahrnuje také logopedickou prevenci. Na základě zájmu rodičů provádíme v mateřské škole ve spolupráci s profesionálním logopedem pravidelnou depistáž logopedických poruch, zejména u dětí předškolních.

Ředitelka plně podporuje profesionalizaci celého pracovního týmu, zajišťuje další růst jejich profesních kompetencí.

Interpersonální vztahy a komunikace jsou na výborné úrovni. Vztahy jsou velmi přehledné, přátelské a dochází i k osobním setkáním mimo zařízení, například při kulturních a společenských akcích. Jako manažer subjektu se ředitelka snaží vytvářet klidné, vstřícné, motivující pracovní prostředí, a to vlastní osobní přesvědčivostí, pracovním nasazením a příkladem, silou argumentů a rovným přístupem ke všem pracovníkům.

Krédo naší organizace zní: „Chcete se těšit do práce? Vytvořte si takové prostředí, aby tomu tak opravdu bylo".

Spoluúčast rodičů

Jsme otevřená mateřská škola a spolupracujeme s mnoha dalšími partnery. Nejvýznamnějšími jsou pochopitelně rodiče dětí. Spolupráci zahajujeme již v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat po celou dobu adaptace. Ale i v dalším průběhu života dítěte v mateřské škole je rodičům nabízeno po ranním přijetí dítěte či odpoledním předání setrvat ve třídě libovolnou dobu. Mohou se aktivně zapojovat do dění, hrát si spolu s dětmi a odpoledne se seznámit s jejich výtvory apod. Rodiče mají možnost podílet se na dění a programech konaných mateřskou školou.

Rodiče mají možnost podílet se na tvorbě různých projektů, účastní se organizace mimoškolních aktivit a pomáhají nám získávat sponzory. Pořádáme společné pracovní dílny, které doplňují rodinnou výchovu a navazují na výchovné působení v mateřské škole.

Respektujeme rodinou výchovu, výchovný styl rodiny i její soukromí. Jsme připraveni poskytovat rodičům informace z oblasti předškolního vzdělávání. Podle zájmu rodičů plánujeme nabídku společného semináře na některé z témat předškolního vzdělávání.

Dalším záměrem je tuto spolupráci prohlubovat, a přispívat tak k tomu, aby se zde děti cítily opravdu šťastně a bezpečně.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Švecová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.