Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Digitální technologie v oblasti člověk a svět práce na gymnáziích
Odborný článek

Digitální technologie v oblasti člověk a svět práce na gymnáziích

Anotace

Článek poskytuje informace o oblasti člověk a svět práce v souvislosti s revizí RVP G a zařazením digitální kompetence. Obsahuje odkazy na další články a konkrétní digitální výukové nástroje, které lze použít, a přináší tak inspiraci pro pedagogy a kariérové poradce.

V roce 2021 byl vydán revidovaný RVP pro gymnázia, který obsahuje zcela proměněný vzdělávací obor informatika a do kterého byla doplněna nová digitální kompetence. Tento revidovaný RVP G nabyl účinnosti 1. 9. 2022, od tohoto termínu mohou podle něj školy dobrovolně zahájit vzdělávání – nejpozději však od 1. 9. 2025, kdy mají tuto povinnost všechna gymnázia.

I když se může zdát, že se revize nedotkla jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů, nenechte se mýlit. Digitální technologie ovlivňují všechny obory a klíčovou kompetenci, jako je ta digitální, je zapotřebí rozvíjet napříč obory.

Změny se tak dotýkají i vzdělávací oblasti člověk a svět práce, která v současném RVP gymnázií propojuje kariérové a ekonomické vzdělávání. Navazuje na tematický okruh svět práce vzdělávací oblasti člověk a svět práce (kariérové vzdělávání) a tematický okruh člověk, stát a hospodářství vzdělávacího oboru výchova k občanství (finanční a ekonomické vzdělávání) na 2. stupni základního vzdělávání. Vzdělávání v oblasti světa práce má žáka uvést do plnohodnotného profesního i ekonomického občanského života a digitální technologie jsou dnes jeho běžnou součástí.

Digitální technologie, svět práce a kariérové vzdělávání

Gymnázium připravuje žáky na další studium a povolání, v nichž se předpokládá využívání digitálních technologií. Ve vztahu k volbě a plánu své budoucí kariéry žáci využívají různé digitální vzdělávací a informační zdroje k sebepoznání, sebeprezentaci a posouzení profesní a vzdělávací nabídky a celkově trendů na mezinárodním trhu práce. Žáci vědomě budují svou digitální identitu, propojují se s ostatními a rozvíjí dovednosti prezentovat sebe a své kariérové cíle i prostřednictvím osobního e-portfolia – např. v rámci přijímacího řízení k dalšímu studiu nebo ve zvolené profesi. Osobní e-portfolio jim pomáhá tvořit si osobní i profesní profil a zaznamenávat zkušenosti, dovednosti a úspěchy.

 • Více o tom, jak digitální technologie proměňují svět práce a jak to ovlivňuje kariérové vzdělávání a vzdělávací oblast člověk a svět práce na 2. stupni základní školy, se dočtete v tomto článku: Člověk, svět práce a digitální technologie.

Digitální technologie ve světě financí a ekonomiky

V oblasti finančního a ekonomického vzdělávání se díky digitalizaci rozvíjí např. nové prostředky elektronického placení a kryptoměny, se kterými se musí žáci naučit zacházet. Nakupování se přesouvá na internet, což přináší nové příležitosti, ale i rizika spojená s kyberprostorem. Při hospodaření nám mohou pomoci různé aplikace, finanční instituce dnes fungují online. Také marketing se přesouvá do digitálního prostředí, média působí na ekonomický svět a rozvíjí se e-komerce (elektronické obchodování). Vznikají nové formy sdílené ekonomiky a kvůli omezeným zdrojům se zvyšuje tlak na zavedení principů cirkulární ekonomiky. Během studia na gymnáziu by se žáci měli v těchto nových trendech zorientovat a naučit se bezpečně využívat různé digitální nástroje při platebním styku, nakupování, hospodaření, marketingu, analýze dat nebo při realizaci projektu. Pro zodpovědné ekonomické rozhodování je také velmi důležitá schopnost vyhledat a analyzovat ekonomické informace a statistická data.

Oblast finančního a ekonomického vzdělávání je také úzce propojena s tématem digitalizace státu. Např. daňové přiznání je dnes možné podávat elektronicky, stejně jako žádat o sociální dávky či příspěvky státu. Více o digitalizaci státu se dočtete v článku Digitalizace státu a nové RVP G (Petr Caloň, 2022).

Propojení digitální kompetence se vzdělávacím obsahem oblasti člověk a svět práce – podle jednotlivých témat a očekávaných výstupů v RVP G

V souvislosti s novou digitální kompetencí nebyl do RVP G 2021 doplněn pro vzdělávací oblast člověk a svět práce nový vzdělávací obsah. Nebyly doplněny žádné nové očekávané výstupy a zároveň také žádné stávající výstupy nebyly upravovány nebo redukovány (s výjimkou úpravy terminologie). Právě proto se podívejme na očekávané výstupy oboru člověk a svět práce v RVP G z pohledu jejich možného propojení s digitální kompetencí. K citaci očekávaného výstupu, který je níže vyznačen kurzivou, doplňujeme komentář, který může pomoci digitální problematiku v daném výstupu vidět.

Trh práce a profesní volba

kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího

studia a profesní orientace

 • Pro posouzení předpokladů je vhodné využívat elektronické sebehodnotící nástroje a obecně pro kariérové plánování spravovat osobní e-portfolio, viz níže u čtvrtého výstupu.

posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním

 • Profesní a vzdělávací nabídku i informace o poptávce po profesích na trhu dnes najdeme na internetu v různých digitálních zdrojích. Žáci se učí vyhledávat informace a pracovat s různými databázemi a statistikami.

vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi

 • Také dokumentace k přijímacímu řízení se dnes často zpracovává elektronicky.

vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu

 • Pro prezentaci vlastní osoby a práce je vhodné sestavit a používat osobní e-portfolio, kde žák prezentuje dovednosti, zkušenosti, výstupy a úspěchy ve vztahu k dalšímu studiu nebo zvolené profesi.

vhodně reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh

s ohledem na své osobní vztahy

 • S psychickým zdravím člověka souvisí i reflektování rizik spojených s využíváním digitálních technologií, žáci by měli pečovat o vlastní digitální wellbeing.

Pracovněprávní vztahy

uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti

 • V rámci pracovních vztahů je zapotřebí naučit se efektivně a eticky používat elektronickou pracovní komunikaci s ohledem na pracovní práva a povinnosti

volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky

 • Svět práce se mění a často se dnes při práci setkáváme s různými digitálními technologiemi, které by se měli žáci naučit bezpečně používat. V práci se také setkáváme s digitalizovanými systémy, jako je elektronická evidence práce apod., využíváme digitální technologie ke komunikaci, sdílení informací, pro týmovou práci či práci na dálku.

Tržní ekonomika

vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu

 • Aktuálním tématem spojeným mj. s digitalizací je cirkulární a sdílená ekonomika (pozn.: téma také navazuje na průřezová témata výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a environmentální výchova).

rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a klamavé nabídky

analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu

 • Oblast marketingu a reklamy je zapotřebí posunout k online (digitálnímu) marketingu, neboť ten je dnes hlavním marketingovým nástrojem. Je důležité, aby se žáci naučili rozpoznat reklamní sdělení na internetu, včetně sociálních sítí, identifikovat cílové skupiny, analyzovat záměr a skrytý obsah reklamního sdělení.

uvede, jak postupovat při zakládání vlastní podnikatelské činnosti a jak zažádat o živnostenské oprávnění

 • V souvislosti s digitalizací veřejné správy (státu) již dnes není zapotřebí chodit na úřady, většinu věcí je možné vyřešit na dálku.

Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice

uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání, především k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění

uvede postup, jak vypočítá životní minimum své domácnosti a jak zažádá o sociální dávku, na niž má nárok

objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a personálních agentur, vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech médií

 • Digitalizace se týká také podání daňového přiznání nebo žádostí o sociální dávky či podpory v nezaměstnanosti.

na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni občanů

 • Oblast médií se proměnila a dnes převažují digitální média.

Finance

používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kurzovního lístku

uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem investic do cenných papírů

rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, včetně produktů finančního trhu)

navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč

vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení

vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby 

využívá moderní formy bankovních služeb, včetně digitálních technologií, ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku

 • Oblast financí byla digitálními technologiemi také velmi zasažena. Dnes běžně používáme digitální platební nástroje, spravujeme finance přes webové nebo mobilní aplikace, nakupujeme na internetu, investujeme volné finanční prostředky přes specializované portály atd.
 • Žáci by se měli naučit využívat různé finanční portály, online kalkulačky, aplikace a další digitální nástroje:
  • k sestavení rozpočtu domácnosti;
  • k výběru nejvýhodnějšího investičního, úvěrového nebo pojišťovacího produktu;
  • ke zpracování ekonomických údajů a dat.
 • Dále zde máme velmi aktuální téma kryptoměny, se kterým by se žáci gymnázií měli seznámit a pochopit základní princip těchto decentralizovaných virtuálních měn.

Odkazy a inspirace do výuky – kariérové vzdělávání

Odkazy a inspirace do výuky – finanční a ekonomické vzdělávání

Kam dál?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Kateřina Lichtenberková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.