Odborný článek

LES NUMÉRAUX (A2)

Anotace

Cílem této výukové aktivity je seznámit žáky s „vysokými“ číslovkami ve francouzštině – tedy v rozmezí od 1000 do 100 000 000 000. Třída se promění v tým datových analytiků, kteří si budou muset nutná data „vytěžit“ z krátkého zajímavého dokumentu. Ten prozradí, kolik (přepočteno na dnešní dobu) stála výstavba nejslavnějších francouzských památek. Žáci z dat vytvoří pomocí excelu sloupcové grafy. Výsledná zjištění nakonec odprezentují svým spolužákům – díky tomu si zopakují i stupňování přídavných jmen (levnější, dražší).

Úvod

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ 

Věková skupina: 13–14 let

Tematický okruh: číslovky, slavné francouzské památky

Časová dotace: 1 vyučovací hodina

Výuka: 45 minut

Příprava: 10 minut

Očekávané výstupy:

Žák/žákyně 

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou položeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně;
 • mluví o slavných francouzských památkách – o jejich významu, stáří a ceně;
 • se naučí základní principy práce s tabulkovým procesorem – vytvoří tabulku naformátujte velikost i vzhled buněk, vloží fotografie nebo obrázky a nakonec použije funkci pro tvorbu sloupcového grafu;
 • s pomocí vizuální a lexikální opory odprezentuje krátké zjištění své datové analýzy – použije správné tvary nově naučených číslovek a hodnotu památek srovná pomocí stupňovaných přídavných jmen.

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové: 

Jedná se o nový sumarizující tematický celek. Pracuje se s vědomostmi žáků z předchozích hodin. Základní znalosti francouzštiny se postupně upravují a v závěru hodiny konfrontují se získanými znalostmi.

Žáci a žákyně

 • sestaví jednoduché věty, a to i v záporu;
 • znají názvy jednotlivých francouzských památek;
 • časují slovesa první slovesné třídy a hlavní nepravidelná slovesa (být, mít, jít, vzít, dělat);
 • umí francouzsky počítat do 1000.

Digitální: 

Žáci a žákyně

 • znají základní funkcionality tabulkového procesoru Microsoft Excel (tvorba tabulek, organizování dat do tabulek, funkce SUM pro součet, formátování buněk, tvorba jednoduchých grafů, sdílení dokumentů;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management).

Přínos využití digitálních technologií:

Žáci a žákyně

 • na základě učitelem stanovených kritérií pro sběr dat (ceny francouzských památek) vytvoří tabulku v prostředí tabulkového editoru;
 • navrhnou graf, který srozumitelně vizualizuje ceny francouzských památek; 
 • svá data, informace a obsah sdílí se svými vrstevníky;
 • vytváří a upravují digitální obsah – jeden digitální formát (text) doplňují jiným formátem (fotografie);
 • zvýrazní tabulku díky použití formátovacích nástrojů pro lepší čitelnost, například změní barvu pozadí nebo styl písma;
 • vytvoří graf – sloupcový nebo koláčový, který bude vizualizovat cenu jednotlivých francouzských památek či monumentálních staveb. 

Cíl

 • Hlavním cílem této aktivity je používat ve větách vyšší číslovky a tvořit věty se správným tvarem stupňovaných přídavných jmen a spojkou „que“ (je dražší než…, je levnější než…).
 • Žáci a žákyně navrhnou a realizují jednoduchou tabulku v tabulkovém procesoru, formátují buňky, vloží fotografie nebo obrázky, poté vytvoří graf, který logicky seřadí jednotlivé francouzské stavby podle sum potřebných k jejich realizaci.
 • Žáci a žákyně si zajímavým způsobem připomenou historii nejslavnějších francouzských památek.

Popis vzdělávací aktivity: 

EVOKACE

Opakování základních číslovek (15 minut)

Dialogizace – rychlé opakování číslovek od 1 do 1000. Každý žák si pomocí aplikace mapy.cz vyhledá údaj o jedné ze vzdáleností promítnutých na tabuli (učitel určí, co který žák najde). Poté odpoví na otázku: 

C'est combien de kilomètres de… jusqu'à/au/aux…?

Zdrojový materiál ve vysoké kvalitě zde 

Vzor dialogu: 

Učitel: C'est combien de kilomètres de Lille jusqu'à Paris?

Žák: La distance de Lille à Paris est d'environ 225 kilomètres.

Učitel zapíše údaj na interaktivní tabuli – do obláčku, jenž je součástí promítaného materiálu. Poté je na řadě další žák. 

 

UVĚDOMĚNÍ

Ten Ludvík to ale přehnal! (30 minut)

Žáci se pomocí krátkého a vizuálně atraktivního francouzského dokumentu dozvědí, kolik by stály hlavní francouzské památky a výjimečné stavby v přepočtu na dnešní dobu – v eurech. 

Zadání: 

1. Učitel vyzve žáky, aby si připravili papír a tužku. Upozorní je na to, že si mají zapsat název památky, rok, kdy byla dostavěna, a její dnešní hodnotu v přepočtu na měnu euro. Poté pustí video – zde

2. V Excelu nebo jiném tabulkovém editoru žáci poté navrhnou a vytvoří jednoduchý graf.

3. Učitel poté promítá grafy (odeslané do prostředí pro sdílení digitálních výstupů třídy – Teams, GCR, Padlet, Miro ad.) a vyzve každého z žáků, aby odpověděl na dvě typově podobné otázky – jednou bude mířit na cenu (číslovka) a druhou na porovnání dvou cen památek (stupňování přídavných jmen, procvičení slovního spojení: dražší nebo levnější než…). 

Vzor dialogu: 

 • otázka:

Učitel: Quel est le prix de La Tour Eiffel recalculé aujourd’hui?

Žák: Le prix de La Tour Eiffel c'est le … euros. 

 • otázka: 

Učitel: Qu’est-ce qui est plus cher – le viaduc de Millau ou le château de Versailles?

Žák: Le château de Versailles est plus cher que le viaduc de Millau. 

 • otázka: 

Učitel: En quelle année ont-ils fini de construire La Tour Eiffel? 

Žák: Ils ont fini de construire La Tour Eiffel en… 

 

REFLEXE

Shrnutí dnešní hodiny (10 minut)

Učitel žákům ještě jednou popíše hlavní zásady tvoření vysokých číslovek ve francouzštině (viz tmavě zelený čtverec níže „Les grands nombres“).

Zdůrazní, že způsob tvoření vysokých číslovek ve francouzštině není složitý. Nejrychleji si je poté společně zopakují pomocí Kola štěstí.

Editovatelné kolo štěstí naleznete například zde.

 

Zdroje: 

  • HALÍK, Petr: Tipy a triky pro výuku cizích jazyků, Grada Publishing a.s., Praha 2021
  • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi: kniha s online podporou. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN isbn978-80-7676-175-9.
  • NOVÁKOVÁ, Sylva, Jana KOLMANOVÁ, Danièle GEFFROY-KONŠTACKÝ a Jana TÁBORSKÁ. Le français entre nous plus 2: francouzština pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 9788074893841.

 

Reflexe

V oktávě na osmiletém gymnáziu lekce zabrala žákům o něco více času – souvisí to s tím, že do té doby příliš nepracovali v Excelu. Bylo tedy nutné pustit žákům nejdříve tutoriály o tom, co to je Excel, jak se v něm vytvářejí tabulky a jak se přidávají jednotlivé řádky a sloupce. Kdyby ale žáci tyto znalosti měli, lze lekci krásně stihnout. Jinak to ale žáky bavilo a aktivita se jim líbila. Byli mile překvapeni, když Excel sám vygeneroval hezké grafy. Myslím, že lze touto formou nenuceně zopakovat poměrně důležitý celek, kterým číslovky zajisté jsou, a k tomu si připomenout základní funkcionality Excelu. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC nebo tablety do dvojic