Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > UNESCO: Rozšiřme seznam světového dědictví!
Odborný článek

UNESCO: Rozšiřme seznam světového dědictví!

Anotace

V této výukové aktivitě do hodin výchovy k občanství se zaměříme nejen na připomenutí českých památek UNESCO, ale zahrajeme si také roli žadatelů o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Cílem hodiny tedy bude naučit děti hledat seriózní zdroje informací o českých památkách. Poté musí vybrat tu, která je nejvíce zaujme, a v aplikaci Mentimeter ji dokonale popsat a představit pomyslné odborné porotě podle předem daných kritérií. Ta budou vycházet z reality – podíváme se pod pokličku procesu, který z našich českých památek může udělat ty světové.

Úvod

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ / 8.–9. ročník

Věková skupina: 13–15 let

Vzdělávací obor: výchova k občanství

Tematický okruh: památky UNESCO

Očekávané výstupy:

Žáci a žákyně budou schopni identifikovat klíčové oblasti působení UNESCO a pochopit, proč ochrana kulturního a přírodního dědictví hraje velikou roli ve světovém kontextu. Naučí se vyhledávat odborné a ověřené informace a získané poznatky vloží do digitálního obsahu v různých formátech (zvuk, video, fotografie, text).

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 10 minut

Pomůcky: PC nebo tablety, wifi

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Oborové: Zná nebo umí vyhledat na internetu zajímavá česká památná místa, tradice, kulturní památky, vzácné přírodní zdroje a lokality. Uvědomuje si jejich hodnotu pro současnost i budoucnost.
 • Digitální: Vyhledá a uloží digitální obsah na témata týkající se významných českých památek (texty, fotografie, prezentace).

Přínos využití digitálních technologií: Žáci a žákyně se naučí inovativní formou prezentovat obsah podle předem stanovených kritérií. Naučí se rozpoznávat kvalitní odborné zdroje informací a jednotlivé poznatky poté roztřídí podle zadání vyučujícího a přenesou do poutavé prezentace – pomocí aplikace Mentimeter.

Cíl

Cílem této hodiny je seznámit žáky se základními principy a funkcemi UNESCO, porozumět důvodu jejího vzniku a tomu, proč má význam pro mezinárodní spolupráci. Žáci a žákyně budou povzbuzeni k zamyšlení se nad tím, jak mohou sami propagovat hodnoty, které UNESCO zastupuje. Uvědomí si potřebu chránit přírodní i kulturní dědictví naší země pro další generace. Dozvědí se podrobnosti o českých památkách UNESCO, také o té sedmnácté nejnovější (Žatec a krajina žateckého chmele), která přibyla v roce 2023. V hlavní části hodiny se ve dvojicích pokusí navrhnout dalšího kandidáta a pomocí kvalitně zpracované prezentace (podle předem stanovených kritérií) se pokusí alespoň fiktivně obhájit potřebu jeho zapsání na seznam UNESCO.

Popis vzdělávací aktivity:

EVOKACE

Úloha č. 1 (10 minut): Znáš některou z památek UNESCO?

Nejdříve představíme téma hodiny, tedy organizaci UNESCO.

Motivujte děti k diskuzi o tom, co vědí o UNESCO a zda znají nějakou českou památku, která je zařazena do seznamu. Své odpovědi mohou sdílet pomocí aplikace Mentimeter (návod zde). Díky ní vznikne vizuálně atraktivní slovní mrak, kde památky, které děti znají nejlépe, budou výraznější a ty méně známé budou zvýrazněné méně.

Ukázka výstupu (7. ročník, ZŠ Zeleneč)

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce: Doporučuji začít hodinu touto aktivitou, protože se díky úvodní anketě žáci seznámí s aplikací, ve které budou už za chviličku sami tvořit obsah.

UVĚDOMĚNÍ

Úloha č. 2 (20 minut): Tvoje superstar patří do UNESCA!

Hlavním cílem této aktivity je přimět žáky, aby uvažovali nad tím, jak složité je „stát se UNESCO památkou“. Žáky nejdříve seznámíme se systémem schvalování nové památky UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu). Ten opravdu není jednoduchý – zahrnuje několik kroků a procesů. UNESCO uděluje světové dědictví místům s výjimečnou kulturní nebo přírodní hodnotou, která je považována za univerzální a nezastupitelnou.

Zadání:

Žáky rozdělíme do dvojic a vyzveme je, aby začali hledat ověřené, důvěryhodné a odborné příspěvky týkající se dalších slavných českých památek, které zatím nejsou v UNESCO. Ale co není, může být! Žáky tedy vyzveme k tomu, aby si každá dvojice vybrala nějakou svoji „superstar památku“ a připravila o ní v aplikaci Mentimeter prezentaci, kterou posléze odprezentuje fiktivní porotě Mezinárodní rady pro památky a sídla. V případě potřeby si ve třídě pomůžeme krátkým tutoriálem.

REFLEXE

Úloha č. 2 (10 minut): Přesvědči porotu!

V závěru hodiny učitel obejde postupně všechny dvojice a vybere tři top prezentace – jde se do finále! Žáci přijdou před virtuální tabuli (obrazovku) a své památky během tří minut představí publiku. Po prezentacích může třída hlasovat o tom, která památka by měla být do UNESCO přijata.

Zdroje:

SIEGLOVÁ, Dagmar, 2019. Konec školní nudy: didaktické metody pro 21. století. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2254-7.

https://www.mzp.cz/

https://www.mentimeter.com/

https://www.itnetwork.cz/

Reflexe

Ověření ve výuce:

Se žáky jsme nasimulovali celý proces schvalovacího „kolečka“ – připravila jsem si také finální řeč pro vítěznou památku. Po této smyšlené schůzi UNESCO jsme si ještě povídali o tom, co bylo během procesu tvorby jejich prezentací nejtěžší. Nejvíce času strávily děti u výběru nejkrásnějších a poutavých fotek (zadání vyhodnotily tak, že pokud se má památka líbit porotě, musí být jejich prezentace zejména vizuálně přitažlivá, což vyhodnotily správně). Tato aktivita mým žákům tedy nejen pomohla pochopit proces pro přijetí některé z dalších památek na seznam UNESCO, ale také rozvíjela dovednosti ve výběru, systematickém cloudovém ukládání a opětovném použití digitálního obsahu v prezentaci a to vše na dostatečně kvalitní úrovni.

Metodická poznámka:

Vedlejším cílem této výukové aktivity může být opakování pravidel kvalitní prezentace, což je samozřejmě vhodné probrat se žáky v hodině těsně předtím, než se pustí do tvorby samotné prezentace. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída