Odborný článek

My family (A1)

14. 2. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Spoluautoři
Mgr. Veronika Korbelová
Mgr. Jitka Maříková Tůmová

Anotace

Tento pracovní list je určen žákům 5. ročníku ZV, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1, kteří se učí anglický jazyk jako další cizí jazyk (2. stupeň ZV, SOŠ). Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zásoby tematického celku rodina. Jednotlivé úkoly rozvíjí všechny jazykové dovednosti. Pro procvičení, rozšíření a správné používání slovní zásoby je využita forma poslechu, psaní, čtení a mluvení.

Úvod

Škola: ZŠ, SOŠ

Ročník: doporučeno pro 5. ročník ZŠ, 1. ročník SOŠ

Metody: jazykové hry, tvorba rodokmenu a videa

Vzdělávací obor: anglický jazyk

Tematický okruh: rodina

Očekávané výstupy: Žáci si procvičí slovní zásobu na téma „Family“ (rodina), zopakují si rodinné vazby podle rodokmenu, procvičí si přivlastňovací zájmena a vytvoří souvislé vypravování o rodině. Klíčová slova: mother, father, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin.

Časová dotace

 • Výuka: 2 vyučovací hodiny
 • Příprava: 15–20 minut

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor, interaktivní tabule
 • Žák: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje

 • Všechny níže uvedené aplikace
 • Šmídová, Tereza, Tejkalová, Lenka, Vojtková, Naděžda: CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2012
 • Záleský, Ondřej: Hlavní dovednosti žáků v digitálním světě. 2017 [cit. 2017-11-27]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21597/HLAVNI-DOVEDNOSTI-ZAKU-V-DIGITALNIM-SVETE.html].

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

Digitální dovednosti:
Žáci:

 • používají technologie k provádění zadaných úkolů;
 • legálními způsoby získávají, upravují a sdílejí média;
 • ovládají efektivní způsob, jak vyhledávat nejrůznější informace;
 • ukládají, třídí a později znovu nalézají informace.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci jsou vedeni 

 • k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů;
 • k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání.

Cíl

Vzdělávací cíle:

Žáci

 • představí členy rodiny před skupinou, podají základní informace o rodinných příslušnících, popíší rodokmen;
 • tvoří jednoduché věty o sobě i jiných osobách, umí vytvořit a aplikovat základní gramatické struktury a typy vět;
 •  v písemném projevu správně používají hlásky i odpovídající slovní zásobu;
 • umí získané informace digitálně zpracovat, uložit, zálohovat a sdílet;
 • na základě získaných informací žáci dokáží vytvořit digitální obsah (rodokmen, vlastní video nebo prezentaci vlastních fotografií);
 • provedou na základě zvolené metody sebehodnocení své práce i práce ostatních.

Popis vzdělávací aktivity

Úvod hodiny 

 1. V prvním cvičení žáci opakují slovní zásobu. Učitel promítne úlohu na plátno nebo pracuje s interaktivní tabulí. Otevře si odkaz níže, v aplikaci Wordwall klikne na políčko „Spustit“ a žáci (nebo učitel na základě odpovědí žáků) spojují odpovídající česká a francouzská slovíčka. Lze vybrat i jinou z nabízených možností, jak slovíčka procvičit, např. kvíz, křížovku nebo najít shodu. Pokyny k jednotlivým možnostem jsou v aplikaci velmi dobře vysvětleny. https://wordwall.net/cs/resource/28463410/angli%C4%8Dtina/family

2. Ve druhém cvičení žáci pracují s rodokmenem anglické rodiny. Poslouchají audionahrávky a označují správnou variantu. https://learningapps.org/view11796260

3. Žáci pracují se slovy z tematického okruhu „Family“ a přiřazují slovo a jeho správný význam. https://learningapps.org/view131585?&allowFullscreen=1

4. Žáci vytvoří rodokmen buď fiktivní anglické, nebo své vlastní rodiny pomocí některé z bezplatných aplikací:

https://www.myheritage.cz/

https://cs.dnaweekly.com/

https://www.ubry.net/rodokmeny/sablony-zdarma.html

Prezentace

Na základě vytištěného rodokmenu nebo po zhlédnutí videa žáci představí svoji nebo fiktivní rodinu ve skupince, ve dvojicích nebo před celou třídou.

Příklady tvořených vět:

„It’s me. It’s my brother. Her name is… She has two sisters. Her sisters have three children. They are my cousins… My cousin Nela is 12 years old.“

Pokud žáci budou prezentovat před třídou, je možné vytvořit náhodné kolo.

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel#edit-wheel

 

Evaluace a sebereflexe

Pro rychlou zpětnou vazbu využijeme aplikaci Mentimeter. Pro vyplnění evaluačního dotazníku si buď žáci načtou QR kód, nebo na www.menti.com zadají kód. 

https://www.menti.com/alftxcrm1wsu

Pro hlubší sebereflexi si sedneme se žáky do kruhu. Nejprve každý sám za sebe poví, co se mu nejvíce líbilo a co se mu povedlo. Potom po skupinkách prezentují svou práci, vyjádří se k výběru fotografií a k řešení celkového vzhledu práce – kde měli problémy, co se jim povedlo, jak se jim spolupracovalo. Po prezentaci vytištěné práce vyvěsíme ve třídě.   

Zdroje

Reflexe

Metodická poznámka

Nabízené aktivity umožňují žákům i učitelům využívat různé druhy práce, od samostatné po skupinovou. Jednotlivé aplikace nabízí velkou škálu šablon, se kterými může učitel nebo žák pracovat. V prvním cvičení je využita aplikace Wordwall. Jedná se o on-line aplikaci pro tvorbu vlastních interaktivních aktivit, např. spojování slov, řazení, kvízy, přiřazování, anagramy, hádání slov, pexeso, osmisměrky atd. Cvičení může učitel buď vytvářet sám, zdarma lze vytvořit 5 aktivit, nebo si může vyhledat už hotová cvičení podle klíčových slov v menu. Kliknutím na vybraný náhled se cvičení otevře a stačí si už jen vybrat jednu z nabízených aktivit. Pracovní list je možné přizpůsobit slovní zásobě a použít i pro pokročilejší jazykové úrovně. Pro menší skupiny je vhodná práce ve dvojicích, pro větší skupiny doporučuji skupinovou práci s rozdělením jednotlivých rolí. Vypracované pracovní listy doporučuji předem zkontrolovat a opravit případné chyby. Předejdeme opravování v průběhu prezentace, které by ji zbytečně mohlo narušit. Po každé prezentaci je fajn využít i vzájemné hodnocení. Pracuji s metodou „barev“. Rozdělím mezi žáky barvy, pomocí kterých budou své spolužáky hodnotit. Zelená chválí obecně, černá hledá rezervy, modrá chválí to praktické a červená upozorňuje, co by nefungovalo. Učiteli pak na závěr stačí zhodnotit už jen samotný proces.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace