Odborný článek

Food

13. 2. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Spoluautor
Jitka Maříková Tůmová

Anotace

Jídlo je mnohem více než jen základní potřebou našeho těla, je to i způsob, jak sdílet, objevovat kultury a zkoumat různé chutě. Pracovní list napomáhá poznávat různé aspekty jídla, vliv na zdraví a životní prostředí. Zaměřuje se na rozšíření slovní zásoby z této oblasti. Z hlediska gramatiky se podíváme na tvorbu otázek a záporu a především na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Nápomocná nám bude také metoda CLIL (v tomto případě propojení AJ-FRJ pomocí AI chatu GPT) a dva digitální nástroje: aplikace pro tvorbu myšlenkových map a software pro vytváření webových stránek.

Úvod

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ / víceletá gymnázia

Věková skupina: 13–15 let

Vzdělávací obor: angličtina jako první i druhý cizí jazyk (v závislosti na rozsahu slovní zásoby)

Tematický okruh: jídlo

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 20 minut

Klíčová slova: digitální kompetence, digitální technologie, digitální gramotnost, slovní zásoba jídlo, dělivý člen, anglický jazyk

Pomůcky:

 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Jedná se o nový sumarizující tematický celek. Pracuje se s vědomostmi žáků z předchozích hodin. Základní znalosti angličtiny se postupně upravují a v závěru hodiny konfrontují se získanými znalostmi.

Žáci a žákyně:

 • sestaví jednoduché fráze a věty, a to i v záporu;
 • tvoří jednoduché otázky;
 • správně používají počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Digitální:

Žáci a žákyně:

 • znají základní funkcionality nástrojů pro tvorbu myšlenkových map;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management).

Přínos využití digitálních technologií:

Žák/žákyně:

 • digitální technologie v této výukové aktivitě použije pro tvorbu přehledné vizualizace gramatického jevu;
 • díky aplikaci Mindomo si kreativním způsobem rozdělí slovní zásobu (téma „jídlo“) podle nově naučených či opakovaných gramatických pravidel do přehledné myšlenkové mapy;
 • v závěru hodiny se naučí pracovat s nástrojem pro tvorbu internetových stránek, díky kterému může v budoucnu například propagovat svou značku nebo jednoduše graficky vytvořit originální vizitku své firmy;
 • naučí se vyhodnocovat, která z digitálních šablon pro tvorbu internetových stránek nejlépe vyhovuje jeho projektu, a pomocí šablony poté vytvoří vlastní webové rozhraní.

Cíl

Vzdělávací cíle:

Žáci a žákyně:

 • budou umět používat základní gramatické struktury související s jídlem – patří sem například používání jednotného a množného čísla (např. I have got an apple. I have got a banana. I have got some sandwiches. Have you got any sandwiches?);
 • správně ve větách podle kontextu použijí a/an, any, some, much, many, a lot of;
 • kladou otázky pomocí inverze;
 • kvalitně vyfotí a upraví fotografie;
 • efektivně vyhledávají, ukládají, třídí a později znovu nalézají informace a vše poté využijí k vytvoření virtuální myšlenkové mapy a webových stránek.

Popis vzdělávací aktivity

ÚLOHA 1: Hádej, kdo jsem… (5 minut)

 1. Na sdílené ploše promítněte žákům tuto hádanku. Hádanku vygeneroval Chat GPT. Zadání znělo: Vymysli hádanku o jídle, anglicky, úroveň A2 nebo dle Společného evropského referenčního rámce.
 2. Žáky a žákyně po přečtení hádanky požádejte, aby si zkusili uvědomit, proč je text barevně označen. Poté jim prozraďte (pokud se k výsledku nedopracují sami), že červenou barvou jsou zvýrazněná nová těžká slovíčka (viz pomocný slovník vedle hádanky) a podtržené jsou otázky.
 3. Vyzvěte žáky a žákyně, aby postupně přicházeli k tabuli a oranžovou barvou podtrhli výrazy, které jsou pro ně nové a u kterých umí odhadnout význam.
 4. Poté ve dvojicích text přeloží. Kdo zná odpověď, přihlásí se.

 

ÚLOHA 2: Countable and uncountable nouns, myšlenková mapa Mindomo (15 min)

V angličtině se podstatná jména (nouns) dělí na dvě základní kategorie: počitatelná (countable nouns) a nepočitatelná (uncountable nouns). Tato kategorie pomáhá určit, jak se dané podstatné jméno chová v kontextu gramatiky, zejména co se týká použití určitých článků a kvantifikátorů. Zde je vysvětlení obou kategorií:

Počitatelná podstatná jména (countable nouns): Tato podstatná jména označují jednotlivé identifikovatelné položky nebo osoby, které můžete spočítat. Obvykle je možné přidat určitý člen („the“) nebo neurčitý člen („a“ nebo „an“) a používat číslovky (např. „one“, „two“, „three“) k jejich označení. Příklady zahrnují „apple“ (jablko), „book“ (kniha), „dog“ (pes) nebo „car“ (auto). Můžete říct „two apples“ (dvě jablka) nebo „three cars“ (tři auta).

Nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns): Tato podstatná jména označují abstraktní koncepty, hmotné předměty nebo věci, které nelze snadno spočítat nebo které nemají jednotlivé oddělené instance. Obvykle nepoužívají neurčitý člen „a“ nebo „an“ a nepoužívají se s číslovkami v jednotném čísle. Příklady zahrnují „water“ (voda), „information“ (informace), „advice“ (rada) nebo „furniture“ (nábytek). Místo toho se používá kvantifikátor, jako je „some“ (něco), „much“ (mnoho) nebo „a lot of“ (mnoho) k vyjádření množství.

Například:

Počitatelné podstatné jméno: „I have two bananas.“ (Mám dva banány.)

Nepočitatelné podstatné jméno: „I have some milk.“ (Mám trochu mléka.)

Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma kategoriemi podstatných jmen, protože to ovlivňuje použití článků, kvantifikátorů a slov, která s nimi souvisejí v anglické gramatice.

Součástí výkladu by měla být tvorba vět s použitím myšlenkové mapy, kterou si žáci vytvoří a následně do sešitu tvoří věty se správným použitím  výrazů.

Zadání:

 1. Učitel vyzve žáky, aby se registrovali pomocí školních e-mailů v aplikaci Mindomo. Mindomo je služba umožňující vytvářet mentální mapy bez nutnosti instalace potřebného softwaru, a je tedy dostupná odkudkoli, kde je internet. Cílem bude „pokračovat“ v tvorbě této myšlenkové mapy (roztřídit do ní všechny potraviny, které učitel napíše na tabuli).
 2. Učitel na tabuli žákům napíše názvy potravin a vyzve je, aby je zařadili do jejich vznikající myšlenkové mapy ve formě počitatelného podstatného jména či nepočitatelného podstatného jména.

Návrh slovní zásoby:

bread, salad, tomato, meat, potato, apple, vegetables, carrot, cherry, pineapple, banana, cheese, chicken, rice, water, spinach, dessert, milk, tea, lemonade, pie, coffee, ice cream, salt, sugar, onion, fish, butter, ham, jam, soup, wine , the orange juice…

     3. Hotové výstupy žáci učiteli nasdílejí a ten je společně s žáky projde na interaktivní tabuli a           vyhodnotí.

REFLEXE

ÚLOHA 4: Představ si, že jsi majitelem restaurace… (10 min)

Těmito slovy uvede učitel poslední aktivitu hodiny věnované jídlu. Majitelé restaurací, tedy žáci, budou muset poté vytvořit pro svou restauraci úvodní stranu webového prohlížeče, na kterém budou restauraci prezentovat.

Zadání:

 1. Žáci si na svých počítačích otevřou aplikaci pro designování úvodů internetových stránek.
 2. Vyberou si hlavní motiv „svých“ internetových stránek a pomocí základní slovní zásoby, kterou se naučili v dnešní hodině, vytvoří úvodní informační stranu.
 3. Výstup nasdílejí svému učiteli. Učitel strany umístí do sdíleného prostředí pro třídní management (GCR, Teams) a žáci poté hlasují, který z výtvorů se nejvíce podařil.

Na konci hodiny učitel vyhlásí vítěze – tedy žáka nebo dvojici, jejichž internetové stránky „jejich“ restaurace oslovily nejvíce spolužáků.

Ukázka možného výstupu:

Zdroje:  

Reflexe

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce: Tato aktivita (ve výuce francouzského jazyka) byla  odučena v osmé třídě jako druhá vyučovací hodina na téma „jídlo“. První hodina byl věnována pouze slovní zásobě. Výhodou bylo, že žáci už uměli názvy jídel, a tak jim gramatická část nepřipadala náročná – během aktivity s myšlenkovou mapou pracovali ve dvojicích. Možná i to mělo vliv na výsledek – ve výsledných myšlenkových mapách se u 15 žáků během prezentací výstupů objevily jenom 4 chyby.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení