Odborný článek

Hobbys/Koníčky A1

2. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová
Spoluautor
Pavlína Jurzykowská

Anotace

Cílem této výukové aktivity je zvládnout jednoduchou konverzaci o oblíbených či neoblíbených aktivitách a kroužcích. Žáci se naučí časovat sloveso umět (können) a pracují s předpřipravenou tabulku Microsoft Excel, díky které se dozví, co nejraději ve volném čase dělají ostatní spolužáci. Výsledky svého dotazování se snaží interpretovat spolužákům – samozřejmě německy.

Věková skupina: 13–16 let

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – NJ

Tematický okruh: volný čas

Očekávané výstupy:

Žák/žákyně:  

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně;
 • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se volného času;
 • naučí se základní principy práce s tabulkovým procesorem: dokončí tabulku, naformátuje velikost buňky, vloží fotografie nebo obrázky a použije vzorec pro součet v rámci sloupců;
 • vyplní základní údaje o sobě v tabulkovém editoru;
 • napíše jednoduché texty týkající se osvojovaného tématu a s pomocí vizuální a lexikální opory odprezentuje krátký text o volnočasových aktivitách svých spolužáků.

Časová dotace: 45 minut (výuka), 20 minut (příprava) 

Pomůcky: PC do dvojic, digitální plocha a wifi

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové:  

Žáci a žákyně:

 • sestaví jednoduché fráze a věty, a to i v záporu;
 • tvoří jednoduché otázky;
 • časují pravidelná a nepravidelná slovesa.

Digitální:  

Žáci a žákyně:

 • znají základní funkcionality tabulkového procesoru Microsoft Excel;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management).

Vzdělávací cíle:

Žáci a žákyně:

 • ve větách používají výrazy související s volným časem a koníčky;
 • umí používat modální sloveso können;
 • používají základní funkcionality tabulkového procesoru Microsoft Excel: dokončí tabulku, naformátují buňky, vloží fotografie nebo obrázky, z dat ve sloupcích pomocí vzorce získají součet, poté vytvoří graf nejoblíbenějších odpoledních aktivit svých spolužáků;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě).

 

Přínos využití digitálních technologií:  

Žáci a žákyně:

 • na základě učitelem stanovených kritérií pro sběr dat (koníčky kamarádů) dokončí sdílenou tabulku a pomocí tabulkového editoru získají potřebné informace;
 • svá data, informace a obsah sdílí se svými vrstevníky;
 • vytváří a upravují digitální obsah – jeden digitální formát (text) doplňují jiným formátem (fotografie);
 • naučí se v tabulkovém editoru Microsoft Excel například pracovat s novým sešitem, do sloupců zadat aktivity, do řádků jména přítomných spolužáků;
 • ve vytvořené buňce použijí funkci SUM, například takto: =SUM(B2:Bx) (kde „x“ je poslední řádek s daty;
 • zvýrazní tabulku díky použití formátovacích nástrojů pro lepší čitelnost, například změní barvu pozadí nebo styl písma;
 • vytvoří graf – sloupcový nebo koláčový, který bude vizualizovat oblíbenost jednotlivých aktivit ve třídě.

Popis vzdělávací aktivity

EVOKACE (10 minut)  

Zadání:  

 • Učitel vysvětlí žákům časování slovesa können. Žáci si z tabule zapíšou sloveso do svých sešitů.
 • Začíná nácvik jeho použití v kladných i záporných větách.

Tipy na procvičení časování slovesa können:

 1. Wordwall

https://wordwall.net/cs/resource/15873414/k%C3%B6nnen

https://wordwall.net/cs/resource/53065872/k%C3%B6nnen

 1. Autogrammjagd

Žáci se pohybují po třídě a snaží se získat podpisy od spolužáků. Podpis získají, když spolužáci na otázku odpovědí kladně. Kdo má jako první podepsaná všechna tvrzení, vyhrává.

UVĚDOMĚNÍ (25 minut) – Co nejraději děláte ve svém volném čase?

Učitel nasdílí žákům tabulku předpřipravenou v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Vyzve žáky, aby ve dvojicích doplnili do tabulky názvy dalších aktivit, které spolužáci dělají po škole, nadpisy doplní fotografiemi z internetu a podle návodu na vzorovém listu tabulku dodělá. 

Vzorová tabulka je k použití ZDE.

UPOZORNĚNÍ: Tabulku si uložte do svého počítače, přejmenujte ji a teprve poté použijte ve výuce. Jinak zničíte vzorovou verzi, která slouží učitelům jako šablona pro tuto výukovou aktivitu. Cílem je usnadnit učitelům práci během přípravy na hodinu.  

Návod pro žáky, jak dodělat tabulku v Excelu:  

 1. Tento předpřipravený „sešit“ v Excelu si ulož do svého počítače nebo na svůj cloud.
 2. Do prvního řádku přidej dalších 7 aktivit (seznam aktivit najdeš v učebnici).
 3. Pod názvy aktivit vlož adekvátně veliké fotografie.
 4. Tabulku nasdílej svým spolužákům – pomocí Teams, GCR atd.
 5. Každý spolužák umístí do aktivity, kterou dělá, číslo 1 a do té, kterou nedělá, číslo 0.
 6. Počkej, než tvoji tabulku vyplní opravdu všichni.
 7. Řádky s chybějícími žáky (podle pokynů vyučujícího) smaž.
 8. Sečti po sloupcích jedničky (podle pokynů učitele):

- u prvního sloupečku ti pomůže vzorec =SUMA (B2:B15)

- u druhého =SUMA (C2:C15)

- atd.

 1. Klikni poté na některou z buněk, pak na ikonu GRAF – vyber si ten, který ti přijde nejvíce srozumitelný. Vytvoř graf.
 2. Hotový výstup nasdílej vyučujícímu. Ten grafy vytiskne/promítne. Poté všichni ve třídě hlasujte, který graf je nejpřehlednější.

 

Na závěr této aktivity třída německy diskutuje o tom, která odpolední aktivita je ve třídě nejoblíbenější a která je ta nejméně oblíbená. 

 

Ukázka vzorového sešitu:

REFLEXE (10 minut) – Co data z tabulek prozradila

Na závěr této vyučovací hodiny třída německy diskutuje o tom, která odpolední aktivita je ve třídě nejoblíbenější a která je ta nejméně oblíbená. Výstupem mohou být věty na tabuli (žáci si je zapisují i do sešitů), které žáci chodí zapisovat postupně podle toho, co prozradil sběr dat napříč třídou. Každý bude mít za úkol napsat alespoň dvě věty – jednu kladnou a jednu zápornou. Například: 

In unsere Klasse spielen 5 Schüler Fußball.

In unsere Klasse spielen keine Schüler Klavier.

 

Zdroje:

 • NOVÁKOVÁ, Sylva; KOLMANOVÁ, Jana; GEFFROY-KONŠTACKÝ, Danièle a TÁBORSKÁ, Jana. Le français entre nous plus 1: francouzština pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN isbn978-80-7489-369-8.
 • Halík, Petr: Tipy a triky pro výuku cizích jazyků, Grada Publishing a.s., Praha 2021
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi: kniha s online podporou. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN isbn978-80-7676-175-9.
 • https://chat.openai.com/auth/login
 • https://www.canva.com/
 • https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída