Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Argumentace III. Struktura argumentace
Odborný článek

Argumentace III. Struktura argumentace

28. 12. 2023 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Anotace

Zásadním zdrojem bude pro tento seriál publikace autorek Wendy Heydorn a Susan Jesudason Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma (2013). Tyto autorky definují argumentaci následovně: „Logická, souvislá, přesvědčivá a přesná diskuse založená na důkazech a otevřená alternativním úhlům pohledu“.

Tento článek je třetím dílem seriálu zaměřeného na argumentační esej. O tomto útvaru se lze více dozvědět zde: https://clanky.rvp.cz/clanek/23671/ARGUMENTACNI-ESEJ-CO-TO-JE-A-JAK-JI-HODNOTIT.html

První díl: https://clanky.rvp.cz/clanek/23687/ARGUMENTACE-I-TVORBA-A-UPRAVA-ARGUMENTU.html?nahled=1

Druhý díl: https://clanky.rvp.cz/clanek/23688/ARGUMENTACE-II-PODLOZENI-ARGUMENTU-PRACE-SE-ZDROJI.html?nahled=1

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žák pozměňuje obsah, který vytvořil někdo jiný, propojuje jej s cílem vytvořit obsah nový.

Žák využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci.

Pomůcky pro žáky:

 • Sdílený dokument v prostředí Google Classroom nebo jiném podobném
 • Papír / poznámkový blok v mobilním telefonu / tabletu
 • ChatGPT nebo jiný podobný chatbot

Pomůcky pro učitele:

 • Prostředí Google Classroom nebo jiné podobné
 • PC a dataprojektor

Popis činností – výuková situace:

Ideálně předchází: Argumentace II.

 1. Uvedení tématu hodiny: Struktura argumentace
 2. Opakování

Žáci pracují na eseji s tématem Do jaké míry se liší pravda v matematice, v etice a v umění? (případně na jiné téma, které učitel zadal).

Dosud tvořili a upravovali úvodní odstavec eseje.

V první fázi jej sepsali sami.

Následně jej upravovali na základě inspirace z ChatuGPT (nebo jiného podobného chatbota).

Poté vyhledávali pro tvrzení obsažená v úvodním odstavci relevantní zdroj na internetu.

Vybranou pasáž z tohoto zdroje zapracovali do odstavce a uvedli řádnou citaci daného zdroje.

Látku z předchozí hodiny zopakujeme stejnou formou, která byla popsána v předchozím dílu seriálu. Jen položíme jinou otázku, například Jak poznat důvěryhodný zdroj? nebo Jak citovat zdroj ve vlastní práci?

 • Dáme dobrovolníkovi / vybranému žákovi zhruba jednu minutu na přípravu odpovědi. Může pochopitelně konzultovat s druhým členem dvojice, ve které v předchozí hodině se zdrojem pracovali.
 • Po uplynutí jedné minuty žákova výstupu přichází čas na doplňující otázky – kdokoliv ze třídy se může zeptat na něco, co mu z výstupu nebylo úplně jasné, případně představit jakýkoliv vlastní podnět, který z daného výstupu vychází. Ideálně jednu doplňující otázku položí žák, jednu doplňující otázku učitel.
 • Následně výstup hodnotíme. Požádáme některého žáka, aby poskytl vystupujícímu popisnou zpětnou vazbu (tedy aby ze svého pohledu jednotlivé součásti výstupu popsal, včetně například jeho neverbální složky), nikoli zpětnou vazbu hodnotící. Nespokojíme se s hodnocením „bylo to fajn“, ale vedeme žáky ke konkrétnosti (například „projev byl souvislý“, „ve druhé části projevu zazněla nejasná formulace XY“ apod).

3. Osnova eseje – úvod učitele

Od tvorby úvodního odstavce přistoupíme k přemýšlení nad celkem eseje.

Učitel uvede následující informace:

A) Rozsah argumentační eseje činí přibližně 12 odstavců, s určitou tolerancí (o několik málo odstavců méně či více).[1] Podstatnější než rozsah práce je kvalita argumentace.

B) Argumentační esej můžeme pro přehlednost rozdělit na 4 části: úvod, teze, jiný úhel pohledu, závěr.

C) V úvodu by měly být obsaženy základní informace, například definice termínů, se kterými se bude pracovat, nebo uvedení postoje k tématu na obecné rovině (viz minulá hodina – úvodní úvaha o pravdě v různých oborech). Již úvod je však součástí argumentace, nejedná se o jakýsi „zahřívací“ odstavec.[2] Následuje druhá část – teze – obsahující již vlastní vyargumentovanou odpověď na položenou otázku (v našem modelovém případě Do jaké míry se liší pravda v matematice, v etice a v umění?). Ve třetí části – jiném úhlu pohledu – se pokusíme k položené otázce přistoupit jiným způsobem (například pokud jsme dosud argumentovali, že pravda v matematice, etice a umění se neliší, nyní se můžeme vyjádřit k opačnému hledisku). Zvláště v této části je užitečný relevantní zdroj, který nám poslouží jako inspirace k nalezení jiného úhlu pohledu. Poslední část – závěr – by měla krátce shrnout naši argumentaci. Zároveň by měl být závěr otevřený, aby esej nevyvolávala dojem, že jsme jednou provždy vyřešili zadanou otázku. Například je vhodné naznačit, kterými myšlenkami, na něž již v dané práci nezbyl prostor, by bylo možné se zabývat v eseji další.

D) Argumentační esej se opírá o důvěryhodné zdroje, se kterými se pracuje přímo v textu, a to tak, jak jsme si ukázali v předchozí hodině. Zdroje mohou být využity ve všech čtyřech částech eseje. Počet zdrojů a jejich typ (odborný, umělecký apod.) je na zvážení učitele pro každé jednotlivé zadání argumentační eseje.

Vzhledem k tomu, že si v tomto seriálu psaní eseje teprve společně zkoušíme, nebude následovat úkol celou esej napsat, ale prostřednictvím několika úkolů se zaměříme obecně na promýšlení osnovy eseje.

4. Osnova – první úkol (práce ve dvojicích)

Učitel zadá žákům následující úkol:

Pracujte s ChatemGPT (nebo jiným podobným chatbotem).[3]

Zadejte chatbotovi postupně několik pokynů (promptů) s cílem vytvořit osnovu eseje na téma Do jaké míry se liší pravda v matematice, v etice a v umění? (případně jiné téma, které učitel zadal) o 12 odstavcích. V každém odstavci bude uvedena jenom jedna věta vystihující téma daného odstavce. V eseji by měla být obsažena jak odpověď na otázku (teze), tak i odpověď na stejnou otázku z jiného úhlu pohledu.

Z odpovědí chatbota vyberte 12 vět/bodů, které budou představovat osnovu vaší eseje. Ty zapište do textového editoru v prostředí Google Classroom (nebo jiného podobného), kde vaši esej tvoříte.

Učitel obchází dvojice a poskytuje zpětnou vazbu k zadaným pokynům (promptům).

5. Osnova – stručná prezentace řešení prvního úkolu ze strany vybraných dvojic

Ideálně promítáme vybraná řešení před třídou.

6. Osnova – druhý úkol (práce ve dvojicích)

Učitel zadá žákům následující úkol:

Změňte pořadí jednotlivých odstavců. Zamyslete se nad tím, co tato změna způsobila. Pracujte v textovém editoru.[1]

Učitel obchází dvojice a poskytuje zpětnou vazbu.

7. Osnova – stručná prezentace řešení prvního úkolu ze strany vybraných dvojic

Ideálně promítáme vybraná řešení před třídou.

8. Závěr – krátká společná reflexe činností.

 

Ideálně následuje: Argumentace IV.

[1] Alternativně lze řešit prostřednictvím práce s kartičkami, na které žáci píšou jednotlivá témata odstavců.

[1] Viz HEYDORN, Wendy, Susan JESUDASON. Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 137. ISBN 9781107628427.

[2] Tamtéž, s. 139.

[3] Toto zadání předpokládá, že máme u všech žáků k dispozici souhlas zákonného zástupce s užíváním aplikace. Alternativně lze úkol zadat tak, že žáci pracují samostatně, bez pomoci umělé inteligence. V takovém případě je ovšem třeba počítat s větší časovou dotací na tuto fázi práce.

Reflexe

1. Žáci by se mohli zeptat, zda v eseji mají vyjadřovat své vlastní názory. V odpovědi bychom měli uvést, že celá esej má být originálním výtvorem žáka a z tohoto důvodu představuje vlastní pohled na zadanou problematiku. Pokud jde o dílčí myšlenky, pak je třeba rozlišit názor a argument (myšlenka podložená dokladem). Navíc v naší modelové eseji pracujeme s důvěryhodnými zdroji, prostřednictvím kterých argumentaci ještě zkvalitňujeme. 

2. Pro přemýšlení nad jiným úhlem pohledu v argumentační eseji lze užitečně využít to, že žáci v této výukové aktivitě pracují ve dvojicích, zejména pokud jsou úhly pohledu jednotlivých členů dvojice rozdílné.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti