Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Argumentace I. Tvorba a úprava argumentu
Odborný článek

Argumentace I. Tvorba a úprava argumentu

21. 12. 2023 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Anotace

Zásadním zdrojem bude pro tento seriál publikace autorek Wendy Heydorn a Susan Jesudason Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma (2013). Tyto autorky definují argumentaci následovně: „Logická, souvislá, přesvědčivá a přesná diskuse založená na důkazech a otevřená alternativním úhlům pohledu“.

Tento článek je úvodním dílem seriálu zaměřeného na argumentační esej. O tomto útvaru se lze více dozvědět zde: https://clanky.rvp.cz/clanek/23671/ARGUMENTACNI-ESEJ-CO-TO-JE-A-JAK-JI-HODNOTIT.html

Argumentační esej je útvar založený kromě propracované argumentace také na práci se zdroji, což je slabá stránka různých chatbotů. Umělá inteligence může pomoci například s osnovou argumentace, ale samotná práce se zdroji nutně zůstává jako úkol pro žáka. Tímto způsobem jsou žáci rovněž prakticky vedeni k potřebě ověřovat důvěryhodnost zdrojů.

Argumentační esej a zejména celý soubor činností vedoucích k jejímu sepsání rozvíjí kromě komunikativní kompetence i celou řadu kompetencí dalších (kompetence občanská – „žák respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí“, kompetence k řešení problémů – „žák kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry“; viz RVP pro gymnázia).

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žáci rozvíjejí dovednost používat chat s umělou inteligencí jako pomůcku při tvorbě vlastního původního výstupu.

Žáci komunikují s učitelem v prostředí sdíleného dokumentu, ovládají dovednosti úprav textu v režimu revizí, vkládání komentářů apod.

Pomůcky pro žáky:

 • Mobilní telefon / tablet umožňující práci s Google Classroom a textovým editorem (například Microsoft Word)

Pomůcky pro učitele:

 • PC a dataprojektor
 • Prostředí Google Classroom nebo jiné podobné, textový editor (například Microsoft Word)
 • ChatGPT
 • Doporučený zdroj: Kialo.com nebo jiná databáze argumentů

Popis činností – výuková situace:

Ideálně předchází: vysvětlení principů hodnocení argumentační eseje (viz článek na tomto portálu). Tyto principy je vhodné osvětlit i rodičům (například v e-mailu / na třídní schůzce), neboť lze očekávat nedůvěru alespoň některých z nich k takovému nástroji, který není mimo prostředí mezinárodních škol příliš známý a může vyvolávat dojem jakéhosi experimentu, jímž není.

1. Uvedení tématu hodiny: Tvorba a úprava argumentu

2. Cvičný úkol. V prostředí Google Classroom (nebo jiném podobném) učitel zadá dvojicím žáků úkol: Napsat v textovém editoru úvodní odstavec o cca 3 souvětích k eseji na zadané téma. Tím může být například následující otázka: Do jaké míry se liší pravda v matematice, v etice a v umění?[1]

K zadání doplníme:

 • odstavec může být napsán v 1. osobě jednotného čísla („Ne/souhlasím s tím, že slovo pravda může mít velmi odlišné významy v různých oborech…“) nebo ve 3. osobě jednotného čísla („Slovo pravda ne/může mít odlišné významy v různých oborech…“)
 • úvodní odstavec nemá být úplnou odpovědí na zadanou otázku (jedná se o první odstavec eseje, která bude pokračovat), ale pouze úvodem k argumentaci na zadané téma

3. Probíhá práce žáků ve dvojicích, učitel je obchází a konzultuje s nimi. U každé dvojice je třeba se přesvědčit, zda zadání dobře porozuměli.

4. Učitel promítne před celou třídou ChatGPT a zadá chatbotovi stejný úkol jako žákům. Vyzve třídu k brainstormingu nad srovnáním zpracování úkolu u chatbota a u žáků. Žáci si nejprve sdělují dojmy ve dvojicích, následně učitel osloví některé dvojice, aby svá pozorování sdílely s celou třídou.

5. Nyní učitel promítne zpracování úkolu v Google Classroom (nebo jiném podobném prostředí) u vybraného žáka (například toho, který se dobrovolně přihlásí). Zpracování upravuje v textovém editoru v režimu revizí a za využití komentářů. Ideálně tak, že každou revizi doplní vysvětlujícím komentářem.

Příklad – libovolně zvolený – tohoto postupu z databáze argumentů kialo.com v angličtině (revize: změna „damaging“ na „harmful“ a vysvětlení této změny). Původní verze („damaging“) je v režimu revizí viditelná, což umožňuje průběžně reflektovat postup úpravy argumentu:

Při úpravách se učitel může zaměřit například na následující oblasti (typické „začátečnické chyby“ při tvorbě argumentačních esejí):

 • nejasná stavba souvětí,
 • jednotlivá souvětí na sebe nenavazují,
 • příliš silná tvrzení.

Pochopitelně je třeba opravovat i pravopisné či typografické chyby.

Ideálně se učitel ptá třídy, zda a jak má odstavec upravit.

6. Prostor pro dotazy a zpětnou vazbu ze strany žáků.

7. Učitel zadá domácí úkol: upravit si úvodní odstavec dle představeného postupu (v režimu revizí a za využití komentářů).

Ideálně následuje: Argumentace II.

               

Další příklady otázek pro argumentační eseje:

https://www.nytimes.com/2020/02/12/learning/130-prompts-argumentative-writing.html

[1] HEYDORN, Wendy, Susan JESUDASON. Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107628427, s. 136.

Literatura a použité zdroje

[1] – HEYDORN, Wendy; JESUDASON, Susan. Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. ISBN 9781107628427.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti