Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mentimeter – cenný nástroj pro formativní hodnocení nebo brainstorming
Odborný článek

Mentimeter – cenný nástroj pro formativní hodnocení nebo brainstorming

Anotace

Článek představuje nástroj Mentimeter z hlediska jeho využívání ve výuce. Text přináší základní popis nástroje a jeho funkcí s důrazem na brainstorming a formativní hodnocení ve výuce. Součástí jsou ukázky popisující vlastní zkušenost autora článku s využíváním nástroje ve výuce přírodovědných předmětů a shrnutí základních výhod a nevýhod nástroje pohledem autora textu.

Cíl

Mentimeter je interaktivní prezentační nástroj, který umožňuje učitelům zapojit žáky v reálném čase. Aplikace pomáhá vyřešit problém obracení se vždy na stejné žáky ve třídě, protože nástroj umožňuje získat rychlou zpětnou vazbu od celé třídy. Přihlašování na webu https://www.mentimeter.com/ se provádí zadáním e-mailové adresy nebo prostřednictvím přihlášení se na Google či Facebook účet. Uživatelé si mohou vybírat z různých typů aktivit, jako jsou otevřené otázky, kvízy, slovní mraky, hodnotící škály, otázky a odpovědi a další. Žáci se připojí prostřednictvím aplikace nebo přes web https://www.menti.com/, kde k zobrazení otázek zadají šestimístný přihlašovací kód. Bezplatná verze umožňuje vytvořit dvě aktivity/otázky na jednu prezentaci. K dispozici je dostatek zdrojů, které představují konkrétní možnosti využívání aplikace ve výuce, jako je například video Seznámení s nástrojem Mentimeter.

Přestože je možné ve zdarma dostupné verzi nástroje položit pouze dvě otázky na prezentaci, nejedná se o zásadní překážku ve využívání nástroje ve výuce. Často používám Mentimenter v úvodu nového tématu, když chci získat informace o tom, co žáci o daném tématu již vědí. V tomto ohledu je nástroj vhodnou digitální alternativou pro přilepování žáky pospaných lístků na flip či na tabuli. Z hlediska získání vstupních informací o tom, co již žáci o tématu vědí, je výhodou anonymita aplikace. Při procházení žákovských odpovědí není možné rozeznat, které odpovědi komu patří. Přitom si jako učitel sám mohu vybrat, na které odpovědi chci následně reagovat a rozvést je s žáky v další diskuzi. Pro brainstorming nejčastěji využívám otázky s otevřenou odpovědí, případně slovní mrak pokud nevyžaduji originální odpověď od každého žáky, ale spíše přehled o tom, co třída jako celek o tématu již ví. Příkladem může být povědomí o tom, co všechno kolem nás je vyrobeno z ropy.

 

Další možností je využití kvízu, který umožní získat okamžitou zpětnou vazbu od žáků týkající se například porozumění konkrétnímu tématu, třeba psaní chemických vzorců halogenidů a oxidů čoi třeba zkušenosti žáků ve třídě s alkoholem. V tomto případě je zvláště důležité, že žáci se s využitím nástroje vyjadřují anonymně.

Zajímavou možností je využití funkce škál pro získání zpětné vazby o tom, jak žáci vnímají výuku. Škály jsem v tomto případě využil k získání reakcí žáků na vybraná tvrzení, která se vztahují k atraktivitě, srozumitelnosti a relevance výuky přírodopisu v jedné třídě.

Mentimeter je nástroj, který umožňuje udělat pro žáky výuku poutavější a to v rámci prezenční, hybridní i on-line výuky. Jeho hlavní výhodou je z mého pohledu to, že je jednoduchý na používání ve výuce a že umožňuje žákům se vyjadřovat anonymně, což podporuje bezpečné prostředí k vyjádření jejich postojů a předchozích znalostí. Nástroj rovněž umožňuje rychle zobrazit přehledné grafy s výsledky hlasování, které mi poskytnou okamžitou zpětnou vazbu o zkušenostech žáků s daným tématem. Na druhou stranu jako jistou nevýhodu nástroje vidím to, že žáci musí mít chytrý telefot či notebook s přístupem na internet, aby se mohli účastnit prezentace. Potřeba načíst potřebný přihlašovací kód v chytrém zařízení může žáky rozptylovat v hledání odpovědí na položenou otázku, což je reálné spíše u mladších žáků.

Mentimeter je interaktivní prezentační nástroj, který umožňuje učitelům zapojit žáky v reálném čase. Aplikace pomáhá vyřešit problém obracení se vždy na stejné žáky ve třídě tím, že nástroj umožňuje získat rychlou zpětnou vazbu od celé třídy. Přihlašování na webu https://www.mentimeter.com/ se provádí zadáním e-mailové adresy nebo prostřednictvím přihlášení na Google či Facebook účet. Uživatelé si mohou vybírat z různých typů aktivit, jako jsou otevřené otázky, kvízy, slovní mraky, hodnoticí škály, otázky a odpovědi a další. Žáci se připojují prostřednictvím aplikace nebo přes web https://www.menti.com/, kde k zobrazení otázek zadají šestimístný přihlašovací kód. Bezplatná verze umožňuje vytvořit dvě aktivity/otázky na jednu prezentaci. K dispozici je dostatek zdrojů, které představují konkrétní možnosti využívání aplikace ve výuce, jako je například video Seznámení s nástrojem Mentimeter.

Přestože je možné ve zdarma dostupné verzi nástroje položit pouze dvě otázky na jednu prezentaci, nejedná se o zásadní překážku pro využívání nástroje ve výuce. Často používám Mentimeter v úvodu nového tématu, když chci získat informace o tom, co žáci o konkrétním tématu už vědí. V tomto ohledu je nástroj vhodnou digitální alternativou pro přidávání popsaných lepíků na flip či na tabuli. Z hlediska získání vstupních informací o tom, co již žáci o tématu vědí, je výhodou anonymita aplikace. Při procházení žákovských odpovědí není možné rozeznat, které odpovědi komu patří. Přitom si mohu vybírat, na které odpovědi chci přednostně reagovat, a rozvést je s žáky v další diskuzi. Pro brainstorming nejčastěji využívám otázky s otevřenou odpovědí, případně slovní mrak, pokud nevyžaduji originální odpověď od každého žáka. Příkladem může být zpětná vazba o povědomí žáků o využívání ropy pro každodenní spotřební věci.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Další možností je využívání kvízu, který umožňuje získat zpětnou vazbu týkající se například porozumění konkrétnímu tématu, například k psaní chemických vzorců halogenidů a oxidů či ke zkušenosti dětí ve třídě s alkoholem. V tomto případě je výhodou anonymita nástroje.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice
Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Zajímavou možností je využití funkce škál pro získání zpětné vazby o tom, jak žáci vnímají výuku. Škály jsem v tomto případě využil za účelem získání reakcí žáků na vybraná tvrzení, která se vztahují k atraktivitě, srozumitelnosti a relevanci výuky přírodopisu pro žáky v jedné třídě.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Mentimeter je nástroj, který umožňuje dělat výuku poutavější, a to v rámci prezenční, hybridní i on-line výuky. Za výhodu považuji to, že se jedná o jednoduchý nástroj na používání ve výuce a že umožňuje žákům anonymní vyjadřování, což přispívá k bezpečnému prostředí pro žáky. Nástroj rovněž umožňuje rychle zobrazovat přehledné grafy s výsledky hlasování, které učiteli poskytnou okamžitou zpětnou vazbu o předešlých zkušenostech žáků s daným tématem. Jistou nevýhodu vidím v tom, že žáci pro práci s nástrojem musí mít k dispozici chytrý telefon či notebook s přístupem na internet. Potřeba načíst potřebný přihlašovací kód pomocí chytrého zařízení pak může zejména mladší žáky rozptylovat v hledání odpovědí na položené otázky.

Reflexe

Mentimeter jsem často využíval během on-line výuky, zejména v úvodu do nových témat. Čas od času jej používám i v běžné prezenční výuce, když chci získat zpětnou vazbu od celé třídy k tomu, co už o daném tématu ví z předchozí výuky a z vlastní zkušenosti. Nástroj více používám ve výuce v 8. a 9. ročnících, kde žákům obvykle nedělá problém si otevřít menti.com a přihlásit se k hlasování pomocí kódu či QR kódu. U mladších žáků je složitější se k hlasování přihlásit aniž by to žáky rozptylovalo a výrazněji zdržovalo od další práce. Celkově mám zkušenost, že výhodné je využívat nástroj spíše méně často a střídat jej s tradičnějšími přístupy pro získání zpětné vazby, jako jsou klasické lepíky umístěné na flipový papír či magnetickou tabuli.

Literatura a použité zdroje

[1] – PRAŽÁK, Daniel. Seznámení s nástrojem Mentimeter – Učíme Nanečisto #9. [cit. 2022-4-18]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=3HMAyiYa1aQ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem