Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím
Odborný článek

Projekt Poznej naše město aneb U nás nikdy nezabloudím

Anotace

Poznejme ulice města (obce) pomocí práce se systémem názvů ulic, učme se orientovat se na mapě...

Úvodní evokační a organizační část

Organizační část

 • rozdělení žáků ve třídě do 4 - 5členných skupin
 • rozdělení rolí - každá skupina si zvolí zástupce, který celou skupinu vede, dalšího, který má za úkol sledovat časové rozvržení práce, a žáka, jehož úkolem bude komunikovat při obtížích (nejasnostech) v práci a postupu s vyučujícím apod.
 • pravidla - zdůraznění dodržování některých pravidel, jejichž porušování by mělo rušivé účinky na celkovou atmosféru a efektivitu práce

Motivační část

Po ustanovení skupin a pravidel následuje brainstorming (snahou je v úvodu práce vycházet z dosavadních zkušeností žáků). Žáci mají za úkol jmenovat názvy ulic, které znají ve svém městě. Vyučující zapisuje na tabuli. Pak vyučující zadává úkol na sestavení systému (viz prezentace), do kterého by se názvy ulic daly zařazovat (podobnost např. se systémem živočichů či rostlin apod.). Společně naznačí cestu, jak tento systém zpracovat. Možnosti vystavění systému a možnosti následného zpracování v jednotlivých programech se liší (MS Word - organizační diagram x O.O. Writer - skládání jednotlivých objektů). Dále žáci proberou s učitelem způsob zpracování (představení, prezentace) některých ulic v jejich městě.

Realizační část

Žáci mají v jednotlivých skupinách několik úkolů (stejné úkoly budou zadány i žákům v partnerském městě nebo obci).

První část (1 měsíc)

 1. Zpracovat vlastní systém názvů ulic a zařadit názvy ulic do tohoto systému.
 2. Zpracovat počítačové prezentace představující 2 ulice a jejich názvy (takové, které se vyskytují v obou městech).
 3. Zpracovat prezentace představující 2 ulice a jejich názvy (takové, jejichž názvy jsou regionálního charakteru).
 4. Zjistit název nejmladší ulice ve městě (v obci) a název ulice, která v průběhu historie města (obce) zanikla, zjistit důvod zániku (vhodné téma pro hodinu dějepisu, realizovatelné jako návštěva místního archivu, popř. muzea).

Druhá část (14 dní)

 1. Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin.
 2. Žáci společně s vyučujícím vyberou 2 prezentace, které použijí při videokonferenčním spojení s žáky z partnerské školy (stejný výběr proběhne i v partnerské škole).

Třetí část (2 vyučovací hodiny)

Proběhne videokonferenční spojení s žáky v partnerské škole. Žáci vzájemně představí výsledky své práce (2 prezentace, nejmladší ulice, zaniklá ulice s důvodem zániku + diskuze nad systémem názvů ulic).

Závěrečná reflexe projektu

Na závěr celého projektu proběhne sebehodnocení, kdy žáci zhodnotí své práce a úspěšnost celého projektu formou diskuse po skončení závěrečného videokonferenčního spojení.

Hodnocení projektu
 • kvalita zpracovaných prezentací (použití pravidel typografických, estetických, ergonomických...)
 • přesnost a správnost údajů v prezentacích
 • logická správnost sestaveného systému názvů ulic
 • úroveň vlastní „fyzické" prezentace práce
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
45.9 kB
PDF
Systém ulic
ppt
875.98 kB
Prezentace
Vzorová prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lubor Brázda

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Počítačová učebna s připojením na internet, videokonferenční systém (popř. webkamera pro komunikaci obrazem i slovem přes internet), digitální fotoaparát, encyklopedie, plán města