Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Inspirativní učební osnovy Informatiky na základní škole speciální (2. díl, 1. část)
Odborný článek

Inspirativní učební osnovy Informatiky na základní škole speciální (2. díl, 1. část)

20. 1. 2022 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr Lenka Říhová
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Změny v obsahu Informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky, konkrétně žáky s mentálním postižením na základních školách speciálních. Přestože pro tyto žáky nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální), lze předpokládat, že změny ve využívání digitálních technologií v osobním i ve školním životě se mohou týkat obsahu výuky i u nich. Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků řeší inspirativně. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Jako příklad realizace digitálního vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením je použita část školního vzdělávacího programu Speciální základní školy Poděbrady.

1. Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika na základní škole speciální

Ve většině oblastí života současného světa se informační gramotnost stává nutností. Proto je důležité umožnit i žákům základní školy speciální seznamovat se s možnostmi technologií a vést je k jejich využívání jako prostředku k získávání dovedností a budování kompetencí. Předmět Informatika (název předmětu je takto stanoven ve školním vzdělávacím programu bez souvislostí se změnami realizovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání) umožňuje žákům s mentálním postižením osvojit si práci s digitálními technologiemi na elementární úrovni, seznámit se se speciálními výukovými a zábavnými programy. Tyto znalosti žáci využívají k vlastnímu učení, k usnadnění komunikace a k naplnění volného času.

2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Žáci pracují s dotykovými tablety, jsou vedeni ke správné obsluze počítače, k práci s textovým a grafickým editorem, k práci s výukovými a zábavnými aplikacemi a programy, k vyhledávání informací pomocí internetu, ke správné obsluze běžných digitálních zařízení (interaktivní tabule, mediální zařízení, kuchyňské spotřebiče, …). Získané znalosti a dovednosti využívají i v ostatních předmětech.

Časová dotace je od 5. ročníku do 10. ročníku realizována za využití disponibilní dotace po jedné hodině týdně. Předmět se vyučuje primárně v kmenových třídách s využitím sady tabletů pro práci se skupinou, v odborné učebně, kde jsou k dispozici počítače, a v dalších učebnách podle druhu používaného zařízení. Významnou možností je využívání vlastních žákovských tabletů a chytrých telefonů, čímž dochází k propojení výuky ve škole i v domácím prostředí. Tablety se využívají také jako důležitá pracovní a kompenzační pomůcka při výuce trivia. 

Vzhledem k různé úrovni rozumových schopností i fyzických možností žáků, a tím odlišnému tempu výuky, není učivo rozděleno do ročníků, ale je členěno podle úrovní. Úrovně jsou podkladem k dalšímu konkrétnímu plánování pedagoga. Každý žák tak má možnost pokračovat v získávání dalších dovedností svým individuálním tempem a platí, že nemusí dosáhnout nejvyšší popsané úrovně. Výuka je podpořena vizualizací pomocí symbolů a symbolových návodů, které napomáhají orientaci v tématu a pochopení pojmů.

V předmětu Informatika se kromě vlastního vzdělávacího obsahu integrují části vzdělávacích průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova (Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj)

Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě)

Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)

3. Výchovně vzdělávací strategie

Kompetence pracovní

 • Vedeme žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s technologiemi
 • Umožňujeme žákům vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů
 • Vedeme žáky k prezentaci výsledků své práce

Kompetence k řešení problémů

 • Rozvíjíme u žáků schopnost aktivně získávat informace a přemýšlet nad jejich využitím
 • Učíme žáky poznat, kdy je potřeba požádat o pomoc při řešení problémů, se kterými si nevědí při práci s technologiemi rady
 • Vedeme žáky k dodržování postupů a pravidel při řešení problémů a poučení se z předchozích chyb při práci s technologiemi

Kompetence komunikativní

 • Učíme žáky dodržovat konvence a pravidla při komunikaci na internetu (sociální sítě, elektronická pošta)
 • Rozvíjíme možnosti elektronické komunikace (e-mail, sociální sítě, chat), u žáků s řečovým postižením těžšího charakteru, také jako kompenzační prostředek
 • Učíme žáky rozumět různým typům textů a záznamů, obrazovým materiálům, zvukům a jiným informačním a komunikačním prostředkům, tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence k učení

 • Podporujeme žáky k vyhledávání informací a jejich využití v procesu učení
 • Učíme žáky operovat s užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků poznatky z různých oblastí
 • Vedeme žáky zadávanými úkoly k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě
 • Rozvíjíme u žáků tvořivé myšlení

Kompetence sociální a personální

 • Vedeme žáky ke schopnosti vzájemně si pomáhat a pracovat v týmu
 • Vedeme žáky k hodnocení svých výsledků i práce druhých
 • Podporujeme u žáků zdravé sebevědomí, ale i ohleduplnost a takt k ostatním

Kompetence občanská

 • Seznamujeme žáky s obecnými vazbami na legislativu a morálními zákony (softwarové pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů) s tím, že je musí dodržovat
 • Dbáme na dodržování dohodnutých pravidel a plnění zadaných povinností
 • Vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu

Kompetence digitální

 • Vedeme žáky k bezpečnému ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb a jejich využívání při práci, učení i zábavě
 • Učíme žáky kreativně vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků
 • Upozorňujeme žáky na předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat
 • Upozorňujeme žáky na situace s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních
 • Seznamujeme s riziky a jejich předcházením v oblasti sdílení citlivých dat a kontaktech v online prostředí

 

Autor díla: Mgr. Lenka Říhová

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Lenka Říhová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Digitální gramotnost