Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zkušenosti s využitím Nearpodu v online výuce
Odborný článek

Zkušenosti s využitím Nearpodu v online výuce

Anotace

Článek přináší konkrétní zkušenost učitele základní školy s využíváním aplikace Nearpod během online výuky. Jde o ukázku dvou specifických funkcí aplikace, které umožňují i v rámci online výuky realizovat aktivity, ve kterých probíhá aktivní učení žáků, práce ve skupinách a uplatňování informací z textů k řešení problémových úloh. Součástí článku jsou ukázky práce žáků z online hodin věnovaných oxidům a jejich roli v problematice klimatických změn.

Cíl

 • na základě práce s textem objasnit vlastnosti a význam oxidu uhličitého;
 • diskutovat ve skupině, vyhledávat a formulovat důležité informace z textu o oxidu uhličitém;
 • s využitím reálných dat odhadnout změny globálních koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře;
 • analyzovat a interpretovat informace z grafu a využít je ke společné diskuzi o vlivu koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na klima.

Patřím mezi učitele, kteří v online výuce nevnímají pouze negativa. Během měsíců „výuky na dálku“ se nabízela příležitost k plánování a promýšlení toho, jak realizovat efektivní výuku pro učení žáků v online prostředí. Tím mám na mysli například aktivity, při kterých budou děti řešit problémy, ve skupině spolupracovat a ověřovat informace z různých zdrojů. Pro online výuku k tomu hledám vhodné nástroje. Jako učitel přírodovědec rád s dětmi využívám nejrůznější schémata, grafy a přírodovědné texty, se kterými děti pracují či je vytvářejí. V dalším textu představím mé zkušenosti s využíváním aplikace Nearpod, která je dobře využitelná právě v online výuce a která nabízí různé funkce podporující výuku založenou na struktuře E-U-R. Článkem navazuji na zkušenosti Davida Lukáše s aplikací, kterou sdílel v rámci článku na https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21701/NEARPOD-JAKO-NASTROJ-RIZENEHO-ZAPISU.html.

Nearpod je nástroj, který umožňuje vést prezentace proložené různými interaktivními prvky, které umožňují získat učiteli okamžitou zpětnou vazbu o učení všech žáků (např. kvíz, hlasování, odpovědi na otevřené otázky a doplňování v textu chybějících slov ze seznamu). Základní verze je bezplatná, ale rozšířené funkce a možnosti využití pro větší skupiny žáků jsou již v placené verzi. K tomuto najdete více ve zmiňovaném článku Davida Lukáše. Ze své zkušenosti se chci zaměřit na dvě zajímavé funkce aplikace Nearpod, které jdou nad rámec prezentací doplněných o interaktivní prvky. Jde o funkce kolaborativní nástěnka (Collaborate Board) a nástroj na kreslení (Draw It). Tyto dvě funkce Nearpodu představím na ukázce mé dvouhodinové lekce zaměřené na poznávání oxidu uhličitého a jeho role ve změnách klimatu na planetě.

V první hodině jsme se s žáky zaměřili na práci s textem o oxidu uhličitém při práci v malých skupinách. Jednotlivé skupiny se zaměřily na jimi vylosovanou část textu (příloha 1). Informace v dané části textu pak využívaly k zodpovězení otázky v pracovním listu, která se k dané části vztahovala. Úkolem každé skupiny bylo s využitím kolaborativní nástěnky pro ostatní spolužáky zveřejnit odpověď na jejich otázku. Nástěnka se tím postupně zaplnila odpověďmi ze všech skupin, čehož pak žáci využívali k doplnění odpovědí do pracovního listu (příloha 2).

Autor díla: Jakub Holec

 

V navazující hodině jsme se zaměřili na práci s daty o koncentracích oxidu uhličitého v atmosféře – data pořízená na Havaji mezi roky 2005 a 2012 (příloha 3). Žáci opět pracovali v malých skupinách. Ze souboru přibližně 80 naměřených dat koncentrace CO2 v atmosféře si každá skupina vylosovala 8 hodnot koncentrace CO2 naměřených ke konkrétnímu datu. Žáci následně s využitím funkce Draw It doplňovali získaná data koncentrace CO2 do připraveného grafu (příloha 4), body poté propojili. Následně proběhla společná diskuze o změnách koncentrace CO2 v atmosféře na základě žáky doplněných dat do grafů. Poté jsme si na webu dohledali graf s úplnými informacemi o koncentracích CO2 za období 2005 až 2012 a svá zjištění si s tímto grafem porovnali.

Autor díla: Filip, Lukáš, Adéla

 

Uvedené ukázky aktivit se dají samozřejmě dobře realizovat i při běžné výuce ve třídách, a to bez využití digitálních technologií. Apliakce Nearpod mi pomohla realizovat tento záměr i v online výuce. Funkce Draw It z mého pohledu umožňuje široké využití zejména ve „výuce na dálku“. Pomocí tohoto sdíleného kreslení mohou žáci například na schématu trávicí soustavy člověka zaznačit cestu sousta jednotlivými částmi trávicí soustavy, mohou na fotografii zvrásněných hornin vyznačit průběh vrásy, a jistě existuje mnoho dalších výukových situací, kde tato funkce Nearpodu nachází uplatnění.

Autor díla: Tereza

 

Pro učitele je důležité zejména to, že nástroj umožňuje získat okamžitou zpětnou vazbu k tomu, zda u konkrétních žáků dochází k pokroku v jejich učení. Zároveň nástroj umožňuje, aby vzhledem k efektivnímu využívání dostupných technologií pro učení byla výuka pro žáky relevantní.

Reflexe

Aplikace umožnila realizovat online výuku tak, abych jako učitel měl přehled o tom, kde jednotliví žáci jsou, což pomáhá v plánování dalších aktivit. Výhodou je, že zpětná vazba probíhá přímo ve výuce, což umožňuje na žáky a jejich potřeby bezprostředně reagovat. Jistou nevýhodu aplikace představuje to, že pokročilejší funkce jsou placené, což se vztahuje i k početnějším třídám, kde je více než 30 žáků – tam nelze využít bezplatnou verzi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Příloha 2 – Pracovní list CO2
doc
24.41 kB
Dokument
Příloha 3 – Data CO2
docx
46.88 kB
Dokument
Příloha 1 – Text CO2
ppt
118.16 kB
Prezentace
Příloha 4 – Graf CO2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí