Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (2. část)
Odborný článek

Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (2. část)

Anotace

Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

E. Žák s mentálním postižením

Mentální postižení (MP) se projevuje obtížemi v učení a běžných denních aktivitách, což je výsledkem omezení pojmové, praktické a sociální inteligence. Tato omezení intelektu jsou obvykle spojována s hodnotou IQ ve více testech inteligence. Nicméně intelekt samotný je nedostatečným podkladem pro stanovení mentálního postižení. Jedinec s mentálním postižením má snížené schopnosti adaptace.

Osoby s mentálním postižením jsou dále děleny do skupin podle hloubky postižení (lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace). Zatímco žáci s lehkým mentálním postižením mají omezenou schopnost logického myšlení, u žáků se závažnějším postižením jsou narušeny kognitivní procesy ještě zásadnějším způsobem.

Digitální technologie mají nezastupitelnou roli pro podporu procesu učení žáků s mentálním postižením a rozvoj a podporu komunikace žáků se závažnějším znevýhodněním.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci s mentálním postižením.

Podpora žákům s MP v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Výukový software / 4 000 Kč (např. Globální slabikář, Méďa čte, Méďa počítá, Hry pro rozvoj myšlení a řeči, Kon-Zen, programy Chytré dítě či Všeználek pro mladší žáky)

III. Multidotykový počítač / 12 000 Kč pro jednoduché a intuitivní ovládání

IV. Výukové programy / 10 000 Kč

V. Speciální softwarové vybavení / 4 000 Kč (např. Altík, Boardmaker, SymWritter, software Pasivní sledování)

F. Žák s poruchou autistického spektra

Poruchy autistického spektra (PAS) patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Jde o vrozené neurovývojové postižení některých mozkových funkcí, jehož důsledkem je, že žák nedokáže přiměřeně komunikovat, navazovat sociální vztahy a rozvíjet fantazii a kreativitu. Jedinec špatně vyhodnocuje informace, které k němu přicházejí (nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá), a z toho plyne narušení v oblasti komunikace, sociálního chování a představivosti. Specifika vzdělávání těchto žáků jsou založena na principu individualizace, strukturalizace a vizualizace.

K uvedeným principům velmi přispívá použití digitálních technologií, při závažnějším znevýhodnění slouží rovněž k usnadnění komunikace.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci s PAS.

Podpora žákům s PAS v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Dotykový monitor / 12 000 Kč

III. Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) / 1 500 Kč

IV. Komunikátor / 5 000 Kč

IV. Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) / 8 000 Kč

G. Žák s poruchami chování

Potíže související s poruchami chování, se syndromem hyperaktivity (ADHD) lze u žáka nalézt v oblasti kognitivního vývoje, v emoční a sociální oblasti, v rovině výkonové, u některých žáků se vyskytují i přidružená zdravotní rizika. Mezi nejfrekventovanější patří poruchy řeči, psychomotorické obtíže, percepční poruchy a poruchy spánku. Základní triáda symptomů je tedy hyperaktivita, nesoustředěnost a impulzivita.

Typické bývají problémy ve vztazích s vrstevníky, špatný odhad vlastních schopností nebo celkově neadekvátní sebeobraz. Ve výkonové oblasti jsou zřetelné potíže v rovině každodenního fungování, ať již se jedná o sebeobsluhu, či samostatnost žáka. ADHD je často doprovázeno školním neprospěchem.

Digitální technologie představují prostředek k posílení koncentrace a pozornosti (zvýšená snaha započatý úkol dokončit), dovolují i zaměřit se na oblast sociálních dovedností nebo emocí.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci s poruchami chování.

Podpora žákům s ADHD v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Výukový software / 4 000 Kč (např. Škola hrou I, II, Objevitel)

H. Žák s tělesným postižením

Tělesným postižením (TP) se rozumí takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, nervového ústrojí, které se projevují porušenou hybností. To přímo ovlivňuje kognitivní, emocionální, sociální výkony žáka. Jsou narušeny role, které žák ve společnosti zastává (např. soběstačnost, schopnost cestovat, pracovní a zájmová činnost).

Tělesné postižení či onemocnění zasahuje tedy žáka komplexně, ve všech jeho osobnostních složkách. Mezi nejčastější narušené funkce u žáků s tělesným postižením patří hmatové vnímání, hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu, orientace v prostoru, poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy.

Digitální technologie umožňují především zmírnění znevýhodnění v oblasti narušené hybnosti.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci s tělesným postižením.

Podpora žákům se TP v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) / 7 000 Kč (např. trackball, ergonomická klávesnice, zvětšená klávesnice)

III. Dotykový monitor / 15 000 Kč

IV. Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.) / 11 000 Kč

IV. Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW) / 40 000 Kč

V. Držák na tablet včetně ochranného obalu / 8 000 Kč

V. Joystick (pákový ovladač) pro alternativní ovládání tabletu / 6 000 Kč

V. PC pracoviště pro žáky s nejtěžším postižením / 50 000 Kč (např. speciální držáky na PC, opěrky rukou i hlavy, speciální sedačky)

CH. Žák z odlišného sociokulturního prostředí

Žáci s odlišnými kulturními a životními podmínkami nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace žáků, a to hlavně v důsledku odlišných podmínek svých rodin a prostředí, ve kterém vyrůstají. V českém školství se nejčastěji jedná o děti z národnostních a etnických menšin, děti z rodin v tíživé socioekonomické situaci a děti z rodin cizinců a azylantů.

Digitální technologie pomáhají kompenzovat nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka, absentující sociokulturní kompetence, chybějící podporu ze strany rodiny a nepodnětné prostředí.

Podpora žákům z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Výukový software / 5 000 Kč (ACTIVstudio 2 CZ, Dyscom, Včelka, Méďa, Altík, Mentio)

III. Počítač/tablet / 8 000 Kč

I. Nadaný žák

Nadaný žák při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovedností.

Mimořádně nadaný žák dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivé činnosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Digitální technologie umožňují především rozšíření vzdělávacího obsahu v oblastech zájmu.

Podpora žákům z důvodu nadání v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

II. Výukový software / 2 000 Kč (Abaku, Timeline)

II. Tablet / 8 000 Kč

II. Flash disk / 1 000 Kč

II. Promítací plátno / 3 000 Kč

III. Odborné elektronické publikace (časopisy, knihy) / 3 000 Kč/2 000 Kč (Annual Reviews, Web of Science)

III. Stolní PC / 15 000 Kč

III. Notebook / 15 000 Kč

III. Skener / 4 000 Kč

III. Videokamera a střihačský program / 7 000 Kč

III. Digitální fotoaparát / 5 000 Kč

III. Přehrávače a rekordéry pro CD a DVD

III. Školicí měřicí systém pro přírodovědné předměty / 50 000 Kč

IV. Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat / 50 000 Kč

IV. Licence pro online přístupy k databázím odborných publikací 50 000 Kč (Oxford University Press, Academic Research Ultimate)

Závěrem

Každý žák, bez ohledu na své znevýhodnění, by měl mít možnost při vzdělávání využít plně svůj potenciál. Digitální technologie mají sílu mu v tom pomoci. Kromě základních kompenzačních pomůcek a softwaru uvedených v textu existují i další možnosti, jak žáka se SVP prostřednictvím digitálních technologií podpořit. Toto rozhodnutí je již ale zcela v kompetenci školy.

Zdroje:

GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Praha: Microsoft, Červen 2016. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z:

http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf.

ZIKL, P. Využití ICT u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Grada. 20112. ISBN 978-80-247-3852-9.

www.petit-os.cz

www.i-sen.cz

vyhláška č. 248/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby