Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pátá minikonference odborného panelu pro rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi MŠ a ZŠ
Odborný článek

Pátá minikonference odborného panelu pro rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi MŠ a ZŠ

14. 6. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Eva Fanfulová
Spoluautor
Mgr. Petr Naske

Anotace

Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) uspořádal dne 24. května 2019 pátou minikonferenci odborného panelu pro rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení v praxi MŠ a ZŠ (OP DG/IM). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Akce proběhla v hotelu Lions v Plzni. Setkání se zúčastnili členové odborného panelu pro digitální gramotnost a informatické myšlení, který působí v rámci projektu PPUČ, oboroví didaktici a pracovníci, kteří jsou do projektu PPUČ zapojeni, zástupci aktuálně realizovaných koncepčních projektů Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG) a Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM), zástupci realizátorů Místních akčních plánů (MAP), zástupci Plzeňského kraje, MŠMT a NIDV a učitelé ze škol. Na jednání OP se sešlo cca 45 účastníků. Společnou část a sekci I moderoval Bc. Petr Vitásek, odpolední sekci II moderovala Mgr. Lenka Urbanová.

O úvodní vystoupení minikonference se postaral PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., tentokrát na téma „Digitální technologie a vzdělávání ve světle výzkumů, našich přesvědčení a otázek“ (prezentace v příloze). Ve svém vystoupení Ondřej zmínil, co vyplývá z výzkumů, které se zabývaly důsledky využívání technologií ve výuce, jaké výzvy nám přinese velmi blízká budoucnost, uvedl příklady prvků, na které se orientuje moderní pedagogika a na závěr několik otázek, na které zatím neznáme odpověď.

Po Ondřeji Neumajerovi dostala slovo Mgr. Daniela Růžičková, která prezentovala „Problematiku ICT v kurikulu“. Kromě principu pojetí změn ICT kurikula zazněly ukázky možností rozvíjení digitální gramotnosti napříč vzdělávacími obory.

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) představil hlavní manažer projektu Mgr. Petr Naske. Bylo řečeno, čím se projekt PPUČ především zabývá, kde je možné najít tipy na aktivity, články, blogy a webináře podporující tři základní gramotnostičtenářskou, matematickou a digitální, dále odkazy na znění Očekávaných výsledků učení (OVU) v uzlových bodech vzdělávání pro jednotlivé gramotnosti. Hlavní manažer také představil aktivity, které probíhají v rámci inovace Metodického portálu RVP.CZ.

 
 


Na závěr dopolední společné části minikonference byly představeny dva zásadní koncepční projekty pedagogických fakult univerzit:

  1. Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG) – projekt, jeho aktivity a vznikající výstupy představil PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
  2. Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) – projekt, jeho aktivity, vytvořené výstupy a webové stránky s materiály (https://imysleni.cz) představil Mgr. Jan Berki, Ph.D. z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Po společném dopoledni pokračoval program minikonference ve dvou paralelních sekcích. V sekci I probíhalo jednání členů odborného panelu pro digitální gramotnost, členů ICT panelu, zástupců systémového projektu PPUČ a zástupců koncepčních projektů DG a PRIM. Program v sekci II byl pro ostatní účastníky minikonference a byl zaměřen především na propojení čtenářské a digitální gramotnosti.

Metodická podpora školám v projektech OP VVV

Jednání v této sekci bylo zaměřeno na metodickou podporu nabízenou školám v rámci OP VVV pro plánované aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro oblasti ICT a informatiky a rozvoje digitální gramotnosti žáků. Zabývali jsme se jak porovnáním konceptů, ze kterých jednotlivé OP VVV projekty vycházejí, tak i konkrétní připravovanou podporou digitální gramotnosti a informatického myšlení, a v závěru jednání i otázkou, co se při komunikaci s pilotními školami nejvíce osvědčilo a bylo by uplatnitelné i v dalších školách.

V průběhu jednání začala vznikat „mapa metodické podpory“, v níž zástupci projektů vyjádřili, do kterých tematických oblastí digitální gramotnosti a informatického myšlení zasahují výstupy jejich projektů.

Celé jednání sekce I bylo charakteristické velkou aktivitou zúčastněných, bohatou diskusí a aktivním zapojením do tvorby „mapy“.

Jak zvýšit atraktivitu čtení pro děti druhého stupně ZŠ i pomocí digitálních technologií?

V druhé části plzeňské minikonference odborného panelu digitální gramotnosti PPUČ probíhala diskuse garanta čtenářské gramotnosti projektu PPUČ (www.ppuc.cz) Petra Koubka a odborného garanta projektu Podpora rozvoje informatického myšlení (www.imysleni.cz) Jana Berkiho. Oba zapojení diskutovali o tom, jak svět internetu a digitálních technologií může zvyšovat atraktivitu práce se zdroji, knihami a příběhy a jak je důležité, aby učitel i rodiče byli vzory pro děti a v rovnováze s nimi svět internetu a digitálních technologií objevovali. Zároveň je nutné, aby dospělí reflektovali vlastní vztah ke čtenářství a knihám, který předurčuje vzorce chování dětí doma i ve škole. Plynule na tuto linku pak bylo navázáno v diskusi na závěr akce, kde týmy všech zúčastněných stran a projektů potvrdily, že je zásadní mít informace pro děti i dospělé o tom, kde svět technologií a internetu pomáhá a kde může škodit. Nestačí ale informace jen říkat, ale i být vzorem a podporovat kritické myšlení dětí i dospělých ke všem digitálním tématům ve výchově i vzdělávání.

Místní akční plánování a digitální vzdělávání

Cílem zbytku této sekce minikonference bylo motivovat učitele MŠ/ZŠ a jejich podporovatele ze zúčastněných realizátorů projektů místního akčního plánování k tomu, aby ve svých pracovních skupinách na gramotnosti věnovali také svou pozornost příležitostem digitálního vzdělávání. Dle povinných Postupů MAP je nedílnou součástí práce pracovních skupin pro gramotnosti také začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka (zdroj Postupy MAP – https://opvvv.msmt.cz/download/file3012.pdf).

S účastníky byl diskutován obsah materiálu „Digitální vzdělávání ve vaší škole“ (příloha v PDF) s přehledem doporučeného postupu práce ve škole k digitálním tématům a seznamem zajímavých odkazů pro řízení změny začleňování digitálních technologií a digitální gramotnosti do života školy. Českým školám s tímto procesem již pomáhají i nástroje Profil Škola 21 (https://skola21.rvp.cz/) a nástroj SELFIE k rámci DigCompORG (https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_cs), které jsou školám volně zdarma k dispozici. Dále se účastníci seznámili s desaterem práce v pracovní skupině matematické gramotnosti, které připravil odborný panel matematické gramotnosti PPUČ (viz https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22067/SDILENI-ZKUSENOSTI-S-PODPOROU-UCITELU-PRI-ROZVIJENI-MATEMATICKE-GRAMOTNOSTI---5-MINIKONFERENCE-ODBORNEHO-PANELU-MATEMATICKE-GRAMOTNOSTI.html/ a které bylo týmem digitální gramotnosti v projektu PPUČ okomentováno ve vazbě na dvě základní dimenze digitálního vzdělávání.

První dimenzi lze nazvat technologie v praxi školy, v práci třídního učitele, v organizačním zjednodušení práce ve škole – tato dimenze má své místo v práci každého učitele bez ohledu na věk dětí, aprobaci, cíle hodin. V tomto pojetí technologie pomáhají efektivní výuce a komunikaci mezi učiteli navzájem, rodiči, při reflexi i plánování výuky, při designu individuálních vzdělávacích programů jednotlivých žáků. Druhou dimenzí je příprava prostředí výuky se zacílením na rozvoj digitálních dovedností dětí a žáků. V této oblasti jde tedy o proměnu cílů výuky, které akcentují i osvojování strategií a dovedností samotných žáků, kteří si osvojují celý rámec digitální gramotnosti (viz OVU – https://gramotnosti.pro/digitalnigramOVU).

 

 


Minikonference byla v sekci pro učitele a realizátory projektů místního akčního plánování pak zaměřena na sdílení inspirací do výuky digitální gramotnosti zejména mimo obor informatiky. Paní Sýkorová nás inspirovala online tvorbou komiksů a příběhů, s panem Vaculíkem jsme se učili digitálně zpracovat myšlenkové a pojmové mapy. S Markétou Čonkovou jsme diskutovali o vedení fotografického deníku. Petr Naske představil příklady dobré praxe v síti členů DigiKoalice a inspiroval přítomné realizátory MAP projektů k navazování spolupráce škol, neziskových organizací a podporovatelů i z firemního sektoru. Plzeňské centrum robotiky představilo také svou soutěž PUMA (Pedagog učící moderně), ve které učitelé vytvářejí výukové materiály (DUM), které jsou interaktivní, využívají digitální technologie a pro děti jsou nejen vzdělávací, ale také zajímavé a zábavné.

V závěrečné diskusi formulovali účastníci svá přání a doporučení směřující ke zlepšování nastavení inovací v oblasti digitálního vzdělávání. Byl vznesen apel na fakulty připravující učitele, aby se technologiím a inovacím ve školách věnovali ve speciálních předmětech a zařazovali tyto prvky i do praxí studentů. Diskutovalo se o nutnosti poukazovat na rizika i přínosy technologií ve vhodné rovnováze tak, aby s novými nástroji a technologiemi učitelé i děti znali všechna související rizika. Bylo konstatováno, že ve školách chybí dlouhodobá a dostatečná podpora digitálních inovací. Síť krajských ICT metodiků i národní/krajské kabinety výuky informatiky v projektu NIDV/SYPO (https://www.nidv.cz/sypo) začínají takové struktury a služby nastavovat, kapacitně jde ale o oblast, kde je nutné vícezdrojové financování a velká péče a zájem zřizovatelů škol.

Technologie mají své místo i při podpůrných opatřeních ve společném vzdělávání, často ale chybí ve školách bezpečné prostředí pro prvotní osvojování nových metod vedení žáků a ve sborovnách je třeba budovat silné klima spolupráce mezi učiteli i asistenty pedagogů. Vstup za DigiKoalici (www.digikoalici.cz) také akcentoval silný vliv lokální ekonomiky a participace malých a středních podniků v místě působení škol, kde může docházet k synergii na lokální úrovni. Všechny podněty minikonference jsou v rámci sítě systémových projektů projednávány na fóru odborných panelů a dále komunikovány v tomto případě ke koordinačnímu mechanismu strategie digitálního vzdělávání (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020).

Závěr

Minikonference ukázala, že téma digitálního vzdělávání v místním akčním plánování je zcela na začátku své cesty, podpora těchto inovací si zaslouží soustředěný zájem všech aktérů. Je dobré, že všichni aktéři minikonference nabízí nějakou formu podpory učitelům i školám tak, aby na inovační postupy a zapojování prvků digitálního vzdělávání do praxe škol nebyly školy samy. Výsledkem jednání sekce mezi systémovými a koncepčními projekty OP VVV bylo vyjasnění rolí a pojmů pro probíhající i budoucí spolupráci na poli metodické podpory pro digitální inovace ve vzdělávání, sledujte www.gramotnosti.pro, www.imysleni.cz a http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/ pro nové informace. Zájemce o novinky v tématu zveme k odběru newsletteru GRAMOTNOSTI.PRO a DIGIKOALICE (https://gramotnosti.pro/#newsletter a https://digikoalice.cz/newsletter/).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1003.91 kB
PDF
Desatero PS MG s komentářem
pdf
2.16 MB
PDF
Digitální tvorba příběhu
pdf
883.79 kB
PDF
Digitální vzdělávání ve vaší škole
pdf
1.8 MB
PDF
Fotografický deník
pdf
3.57 MB
PDF
Neumajer_MinikonferencePPUČ
pdf
1.06 MB
PDF
Digipanel
pdf
1.34 MB
PDF
Problematika ICT v kurikulu
pdf
1.26 MB
PDF
Probuď v sobě PUMU

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing. Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: