Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > YouTube, spojenec při rozvoji gramotností
Odborný článek

YouTube, spojenec při rozvoji gramotností

Anotace

Článek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností, konkrétně digitální a čtenářské. Nejprve je YouTube vymezen (jeho vize, druhy videí), prostor je věnován i tzv. youtuberům. Součástí článku jsou konkrétní metodické tipy, jak využít YouTube k rozvoji digitálních kompetencí či čtenářské gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní i střední škole. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Víte, co dělalo v roce 2017 5,2 milionu lidí v České republice? Dívalo se na videa na YouTube.

Článek nezačíná vtipem, ale číselnou vlaštovkou statistiky, jak moc jsme si oblíbili YouTube, server pro sdílení videí. Z dalších údajů z průzkumu zmíním například, že každý měsíc je v Čechách zhlédnuto zhruba 1,9 miliardy videí, 49 % z nich na mobilních zařízeních. Největší měsíční zásah má YouTube u věkové kategorie 15–24 let (90 %), nejnižší pak u seniorů ve věku 65–69 let (43 %), v celkovém součtu sleduje YouTube 68 % populace ve věku 15–69 let. Nárůst oproti roku 2016 je o pět procentních bodů. Čas, který na serveru trávíme, se rovněž zvyšuje. U celkového pohledu na populaci se jedná o 75 minut týdně (nárůst od roku 2016 o dvanáct procentních bodů). (Google Česko a Slovensko, 2017, online)

Řeč čísel ukazuje jasné tendence: používáme YouTube, používáme ho čím dál víc, pro děti a mladé lidi se stává běžnou součástí (nejen virtuálního) života. Nabízí se nespočet otázek, které bychom si měli nejen jako společnost, ale zejména jako učitelé a rodiče pokládat. Mně aktuálně zajímá tato: Jak takový potenciál využít ve vzdělávání?

O YouTube obecně

Než přistoupím k námětům, jak je možné zapojit YouTube do vzdělávání, stručné představení serveru. YouTube vznikl v roce 2005 a od roku 2006 je majetkem společnosti Google. Funguje ve více než sedmi desítkách jazykových mutací a je definován jako místo, které: „poskytuje prostor pro vytváření spojení mezi lidmi, šíření informací a inspirací po celém světě.“ (YouTube.com, 2018, online). Vize společnosti jsou formulovány do tzv. čtyř základních svobod (projevu, informací, příležitosti a být součástí komunity). Obsah serveru nemá unifikovanou klasifikaci, lze ho například rozčlenit [1] jako videa zobrazující realitu (záznamy z různých akcí, sportovních utkání atd.), uměleckou tvorbu (zejména videoklipy, filmy, seriály), naučná videa (dokumenty, přednášky, návody atd.) a zábavný obsah (nachytávky, výzvy, komediální výstupy atd.).

YouTube jako fenomén

Společnost má (na rozdíl od filozofického pojetí slova) tendenci považovat za fenomény jedince, skupiny lidí, jimž se dostává zvýšená pozornost, protože jsou něčím výjimeční. Fenomény se díky svým výkonům, které zaujaly, stali Gott, Jágr nebo Ledecká. Fenoménem poslední doby jsou jistě i tzv. youtubeři. Jedná se o uživatele na YouTube, kteří svá natočená videa na serveru sdílí s ostatními. Některým youtuberům se dostává velké popularity a mají ve světě miliony fanoušků, v Čechách se jedná o statisíce a desetitisíce. Zejména děti a mladí lidé spatřují v youtuberech své vzory, obdivují je, fandí jim, sledují jejich tvorbu. Kromě statisíců odběratelů a počtu zhlédnutí videí může fakt obliby dosvědčit Utubering, pravidelně pořádaný festival v Praze a Brně. Desetitisíce dětí a mladých lidí se chtějí podívat na své oblíbence z virtuálního světa reálně, vyfotit se s nimi, zakoupit si něco z jejich kolekce. V roce 2019 se bude konat již pátý ročník. (Utubering.cz, 2019, online)

Potenciálu youtuberů lze využít různě. Mezi očekávané aktivity patří spojení youtubera s konkrétní značkou, a to například produkcí tzv. haulů (youtuber točí videa s výrobky, které si zakoupil nebo dostal od dané společnosti), doporučením či používáním výrobku ve svém videu, vystupováním přímo v reklamě. Firmy a značky, s nimiž jsou čeští youtubeři spojení, jsou například Alza.cz, Philips, Kinder, T-Mobile (youtuberka Shopaholic Nicol); Samsung, ČSOB, LG (youtuber Kovy). (Generace YouTube, 2019, online) Dalším způsobem, jak zhodnotit prestiž youtuberů, se kterým má Česká republika již také zkušenost, je pomoc charitativnímu projektu. Dobré věci pomohl například svou popularitou Jirka Král nebo Stejk. Jirka Král během 24hodinového streamu vybíral finanční prostředky na zakoupení nemocničního přístroje (Hardyn.cz, 2015, online), Stejk natočil informační video o amyotrofické laterární skleróze s odkazem na sbírku pomáhající nemocným (Stejk, 2016, online).

A gramotnosti?

Ze zkušeností z výuky na základní, střední i vysoké škole považuji YouTube za dobrou didaktickou pomůcku, která žáky nejen zaujme a aktivizuje, ale může pomoci naplnit výukové cíle. Samozřejmě YouTube, jedna z nejoblíbenějších webových stránek u dětí a mládeže, není sám o sobě všespásným nástrojem, výsledný vzdělávací a výchovný efekt záleží na promyšlenosti jeho použití a metodickém pojetí.

Při četbě podpůrných metodických materiálů projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) [2] krystalizuje v očekávaných výsledcích učení a uzlových bodech gramotností velké množství míst, kde může YouTube, podle mého názoru, pomoci. Podrobněji se zaměřením na digitální, okrajově čtenářskou gramotnost.

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost je formulována jako: „soubor určitých kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.“ (Růžičková, Fanfulová a kol., 2018) Vzhledem k výsledkům výše uvedené statistiky návštěvnosti YouTube je jasné, že pokud by v rámci digitální gramotnosti měl být žák vybaven digitálními schopnostmi, které využije ve volném čase, nacházíme první důvod k zapojení YouTube. Učit děti pracovat s digitálními technologiemi, které používají ve volném čase, a nezahrnout nejoblíbenější z nich nezní příliš efektivně.

V obecné rovině je vhodné začít například se seznámením se serverem obecně (Co je YouTube? Proč ho lidé používají? Jak se stavíš k jeho užívání ty? Proč? Jaká videa na YouTube najdeme? Jaká videa sleduješ ty?). „Zmapování terénu“ by se mělo stát výchozím bodem pro další práci, kdy už je možné zapojit více žákovský úsudek a cílit na kritické myšlení (Jaký máš názor na to, že lidé sledují videa na YouTube? K čemu to může být dobré? Napadají tě nějaké s tím spojené nevýhody? Co si myslíš o tom, že někteří rodiče používají pro své děti jako trest zákaz sledování YouTube? Jak bys ty osobně takový zákaz vnímal? Jak bys na něj reagoval?).

První ze tří oblastí digitálních kompetencí se nazývá Člověk, společnost a digitální technologie. Žák by měl rozvíjet své schopnosti využívat digitální technologie, vnímat a hodnotit jejich rizika při použití v nejrůznějších činnostech a situacích (Růžičková, Fanfulová a kol., 2018). Zapojení YouTube je možné pojmout jako příležitost k hodnocení rizik digitálního prostředí, protože (nejen s odkazem na výše uvedenou statistiku, ale i zkušenost ze škol) YouTube představuje pro děti přirozené prostředí, které znají a v němž se pohybují. Na čem jiném jim demonstrovat možné nástrahy, jež virtuální prostor nabízí. Na rovinu individuální příklady situací, jež děti denně zažívají, lze volně navázat obecnými pravidly bezpečné práce na internetu v souvislosti s ochranou duševního i fyzického zdraví a virtuální identity žáka. Kolik času trávíš denně zhruba na internetu? A na YouTube? Jak bys „takový výsledek“ zhodnotil? Proč? Znáš osobně někoho, kdo by se dal označit jako závislý na YouTube? Co si o tom myslíš?

Oblast Tvorba digitálního obsahu nabízí ideální příležitost, aby si žáci sami vyzkoušeli, jaké je to stát se youtubery. Mnoho z dětí považuje youtuberství za své vysněné povolání, jež pro ně kromě výdělku znamená i desetitisíce fanoušků. Nejen tito jedinci by se měli seznámit s reálným procesem tvorby videa. Kolik času zabere vytvořit zajímavé video (s nímž je autor spokojen), jež trvá ve výsledku minutu? Kolik času je třeba, aby video někdo zhlédnul a začal se zajímat o moji tvorbu? Vyzkoušej sám, jak náročná je propagace takového videa.

Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě je oblastí digitálních kompetencí, jež je primárně zaměřená na práci s informacemi (Růžičková, Fanfulová a kol., 2018). Stejně jako server Youtube, viz jeho definice výše v článku. Má-li se žák učit posuzovat obsah a správnost informací s použitím digitálních technologií, je opět nasnadě sáhnout i k YouTube. Na videích, která žáci dobře znají, mohou oni sami při následné řízené, později samostatné analýze klíčovat; vypiš z videa informace, u kterých je zmíněn nějaký výchozí zdroj. Kolik informací lze dohledat a případně ověřit v dalších pramenech? Zkus ve videu najít sdělení, která jsou neúplná, zavádějící a možná i nepravdivá.

Čtenářská gramotnost

Byť se kombinace čtenářské gramotnosti s něčím, co neobsahuje psaný text, může zdát na první pohled nesmyslná, doporučuji opět alespoň vyzkoušet. YouTube poskytuje nepřeberné množství materiálů, se kterými lze pracovat v duchu dvou hlavních linií čtenářské gramotnosti (základní a kritická). Porozumění celku nebo části textu, hodnocení informací s ohledem na obsah, formu a argumentaci, posouzení v kontextu vlastní zkušenosti, to už je obsah rozvoje čtenářské gramotnosti, ke kterému má každé video na YouTube co nabídnout.

Kde začít?

Cílem článku bylo upozornit na některá místa, která je třeba v souvislosti se serverem YouTube reflektovat, pokud chceme opravdu výchovu a vzdělávání přizpůsobit požadavkům soudobé společnosti a jejímu předpokládanému vývoji. Pohledem didaktičky společenskovědních předmětů a zejména člověka, který je s dětmi, mladými lidmi a jejich názory v úzkém kontaktu, doporučuji začít u přijetí právě tohoto faktu. YouTube je komerční produkt, který obsahuje velké množství videí, jež by neměla díky své kvalitě a obsahu spatřit světlo světa. Na druhou stranu je nástrojem, který používá více než polovina současné české populace, děti pak téměř všechny. Proč ho tedy nevyužít, možná až pejorativně řečeno nezneužít, ke vzdělávání?

 

Literatura:

Generace YouTube. iDnes.cz [online]. 2017 [cit. 2019-01-09]. Dostupné na WWW: https://zpravy.idnes.cz/youtuberi.aspx

Jirka Král vybral přes YouTube 300 000 Kč pro nemocnici. Hardyn.cz [online]. 2015 [cit. 2019-01-11]. Dostupné na WWW: https://www.hardyn.cz/jirka-kral-vybral-pres-youtube-300-000-kc-pro-nemocnici-riptv/

RŮŽIČKOVÁ, Daniela, FANFULOVÁ, Eva a kol. Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Metodický podpůrný materiál pro projekt PPUČ. Praha: Národní ústav vzdělávání, 2018.

Stejk. Potřebuju pomoc [online]. 2016 [cit. 2019-01-10]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=PvtCzSMBGss

Utubering. Utubering.cz [online]. 2019 [cit. 2019-01-11]. Dostupné na WWW: http://www.utubering.cz/

YouTube. YouTube.com [online]. 2018 [cit. 2019-01-10]. Dostupné na WWW: https://www.youtube.com/intl/cs/yt/about/

YouTube: Stav YouTube v ČR za rok 2017. Google Česko a Slovensko [online]. 2017 [cit. 2019-01-10]. Dostupné na WWW: https://youtu.be/X2IoNryXYyk[1] Více o možnostech členění včetně konkrétních příkladů didaktického využití viz: VANÍČKOVÁ, Vanda, KRÁKORA, Pavel. ZSV=ZKUSIT SMART VÝUKU, Praha: Nakladatelství Epocha, 2015. Dostupné na WWW: http://vanickova.eu/cd/informace_youtube.html; nebo VANÍČKOVÁ, Vanda. Proč patří YouTube do společenských věd (průvodce studiem). In: Odborné semináře. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. Dostupné na WWW: https://www.pdf.upol.cz/student/odborne-seminare-2018/.

[2] Více informací o projektu, včetně jeho výstupů, na WWW: http://www.nuv.cz/projekty/ppuc.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Vanda Vaníčková

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
23. 1. 2019, 11:42
To mi připomělo hned 2 zcela odlišné články Spomocníka (mají odstup 8 let):Školní sbor se proslavil na YouTubeInternet nás zavádí na scestí!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Gramotnosti obecně