Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti
Odborný článek

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti

6. 11. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Daniela Růžičková

Anotace

Článek přináší shrnutí první minikonference odborného panelu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pro digitální gramotnost, která se konala 6. června 2017 v Praze. Setkání se kromě zástupců Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) zúčastnili odborníci z vysokých a středních škol, zástupce MŠMT, Národního bezpečnostního úřadu a dalších organizací. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Dne 6. června 2017 proběhlo v Praze první jednání odborného panelu pro digitální gramotnost. Jednalo se o minikonferenci projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a školním vzdělávání (zkráceně PPUČ = podpora práce učitelů). Kromě zástupců Národního ústavu pro vzdělávání se této akce účastnili odborníci z vysokých a středních škol, zástupce MŠMT, Národního bezpečnostního úřadu a dalších organizací.

Podpora práce učitelů je systémovým projektem operačního programu. Setkání ICT panelu bylo setkáním odborníků z oblasti vzdělávání nejen za svou odbornost, ale také za jiné projekty. Proto byl projekt všem účastníkům představen v celé jeho šíři. Jedním z cílů je systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi mateřských a základních škol. Gramotnosti by měly být na základních a mateřských školách podporovány napříč všemi oblastmi či předměty ve vzdělávání. Východiskem k této podpoře a následnému profesnímu rozvoji učitelů by mělo být uvědomění aktivit, které učitelé již dělají, a pomoc je rozvinout nebo prohloubit.

Očekává se, že odborné panely budou v projektu fungovat dlouhodobě a budou se scházet dvakrát do roka. Jsou vnímány jako platformy pro setkávání a sdílení. Postupně by měl vzniknout sdílený pohled na gramotnosti a jejich obsah. Během konference měli účastníci možnost sdílet své zkušenosti během workshopu. Odpovídali ve skupinách na tři otázky:

1. Co je digitální gramotnost?

2. Jak rozvíjet digitální gramotnost?

3. Co pro to můžeme udělat?

V jednotlivých týmech probíhaly velice zajímavé diskuse. Z odpovědí na první otázku vyplynulo, že jde o efektivní využívání a ovládání digitálních technologií, které jsou potřebné pro praktický život, podporují osobní a profesní růst, ale je nutné je využívat zodpovědně, bezpečně a eticky. Náplní digitální gramotnosti je vyhledávání a vyhodnocování informací. Každý digitálně gramotný člověk by se měl orientovat v digitálním světě a rozumět světu virtuálnímu. Podstatou je nebát se technologie používat. Rozvíjet digitální gramotnost je nutné soustavně, smysluplně a s ohledem na žáka. Při jejím rozvoji by měla pomáhat i rodina. Aby mohla být digitální gramotnost rozvíjena, je nutné přizpůsobit metody a formy výuky. K tomu všemu potřebujeme motivované, digitálně a informačně vzdělané učitele, kterým poskytneme veškerou podporu a bezpečné prostředí.

Panelisté se dále shodli na tom, že by se měl vytvořit stručný a poutavý osvětový materiál pro veřejnost, který se zaslouží o popularizaci digitální gramotnosti. Je nutné pořádat setkání pro pedagogy, žáky i odborníky. Jako důležité poslání panelu viděli účastníci koordinaci a jednotnost dlouhodobých projektů, vytvoření sítě kontaktů a začlenění digitální gramotnosti do všech oborových didaktik. Tím v podstatě naplnili očekávání projektu, pro který mohou být do budoucna velikou oporou a jakýmsi semaforem, jak se shodli v diskusi na téma: Co můžeme pro rozvoj digitální gramotnosti udělat.

Panelistům byla prezentována historie tvorby rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro oblast Informační a komunikační technologie a byli seznámeni s vizí dalšího směřování této oblasti a postavení digitální gramotnosti v revidovaném RVP. Vzhledem k velikosti změny by se panelisté měli zapojit do připomínkování, k čemuž byli také vyzváni.

Jako jednu ze svých klíčových aktivit si projekt PPUČ zvolil tvorbu inovativních nástrojů metodické podpory. Příkladem je tvorba profilu Učitel21. Jeho tvorba může začít buď takzvaně od nuly, nebo je možné použít některé z mnoha existujících kompetenčních modelů. Panelisté byli seznámeni s projektem MENTEP, na němž participuje Dům zahraničních služeb. O této aktivitě informovala Mgr. Pavla Šabatková. MENTEP (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) je evropský projekt zaměřený na tvorbu autoevaluačního nástroje pro hodnocení ICT dovedností učitelů.

Na minikonferenci byl také představen nástroj Národního institutu pro další vzdělávání Kompetenční model učitele pracujícího s ICT. Byť bylo toto představení velmi krátké a obecné, získali panelisté představu, jaké možnosti v hodnocení kompetencí při práci s digitálními technologiemi učitelé mají. V posledním příspěvku seznámila Mgr. Daniela Růžičková účastníky s výsledky setkání odborníků, které proběhlo v lednu 2017 v Seville pod záštitou EU Science HUB. Vznikl tam materiál zabývající se dovednostmi učitele při práci s ICT s názvem DigCompEdu.

Otázek, které při práci na projektu PPUČ musejí jednotlivé týmy řešit, je mnoho. Na setkání odborníků k tématu digitální gramotnost a informatické myšlení se účastníci seznámili s některými z nich, především s východisky a cíli projektu.

 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Daniela Růžičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: