Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 1. minikonference systémového projektu PPUČ pro matematickou gramotnost
Odborný článek

1. minikonference systémového projektu PPUČ pro matematickou gramotnost

27. 10. 2017 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová

Anotace

Článek přináší shrnutí první minikonference odborného panelu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) pro matematickou gramotnost, která se konala 29. května 2017 v Praze. Setkání se zúčastnili členové projektového týmu PPUČ, odborníci z pedagogických fakult, učitelé základních škol, zástupci dalších projektů na podporu matematické gramotnosti a zástupci institucí, které se podporou a rozvojem matematické gramotnosti dlouhodobě zabývají (např. Společnost učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků, Česká školní inspekce). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) v rámci projektu PPUČ (Podpora budování kapacit pro rozvoj základních (pre)gramotností v předškolním a základním vzdělávání) uspořádal 29. května 2017 v Praze setkání odborného panelu pro matematickou gramotnost (dále jen MG) se širší veřejností. Minikonference se zúčastnili jak realizátoři projektu PPUČ, akademici, zástupci ČŠI a učitelé základních škol, tak realizátoři dalších projektů na podporu MG a zástupci institucí, které se podporou a rozvojem matematické gramotnosti dlouhodobě zabývají (např. SUMA JČMF, ČŠI). Na společném jednání se tak sešlo cca 50 účastníků, kteří patří mezi početnou skupinu lidí, která se chce aktivně podílet na rozvoji matematické gramotnosti.

V úvodu konference vystoupili Mgr. P. Naske (hlavní manažer projektu) a Mgr. J. Holec (obsahový manažer projektu) se stručným představením hlavního přínosu projektu PPUČ pro základní vzdělávání. Garantka matematické gramotnosti RNDr. E. Zelendová, Ph.D., představila odborný panel MG, zvláště pak tzv. jádro panelu ve složení doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., PhDr. Michaela Kaslová, PhDr. Martin Chvál, Ph.D., a Mgr. Jana Duňková. Uvedla, že nynější odborný panel fungující v rámci systémového projektu navazuje na činnosti, které probíhaly před lety ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze a na České školní inspekci za účelem vymezit matematickou gramotnost jako jednu ze složek rozvoje žáků. Úkolem odborného panelu je umožnit spolupráci všem, kteří chtějí pomáhat učitelům na základních školách v rozvoji MG napříč předměty, nikoliv jen v hodinách matematiky (např. při hledání takových námětů z reálného života, které mohou žáci řešit pomocí získaného matematického aparátu).

Vystoupení Mezinárodní výzkum TIMSS Vladislava Tomáška z České školní inspekce bylo zaměřeno na výsledky mezinárodního šetření TIMSS s důrazem na šetření v roce 2015. Velmi zajímavá byla i zjištění z doprovodných dotazníků pro ředitele, učitele i žáky. Celé vystoupení je možné zhlédnout v přiloženém videu.

Mgr. Miroslava Vlčková z České školní inspekce se ve svém vystoupení Inspekční činnost rozvoje matematické gramotnosti dle nové metodiky zaměřila na definici matematické gramotnosti a na výstupy šetření dané problematiky na základních školách. Jak ve svém vystoupení uvedla, mezi indikátory rozvoje MG patří klima třídy, komunikace ve třídě, učitelova podpora intelektuální autonomie žáků a intelektuální projevy žáků.

Vystoupení PhDr. Evy Řídké, CSc., Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a matematická gramotnost obsahovalo řadu konkrétních úloh i s (někdy nepředvídatelnou) úspěšností žáků.
 
 

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., představil projekty, které pro rozvoj MG připravila v uplynulých letech Společnost učitelů matematiky JČMF. Společně s RNDr. Hanou Liškovou účastníkům podrobněji přiblížil projekt Matematika pro všechny, ve kterém vzniklo 1 500 aktivit pro žáky základních a středních škol.

 

 Mgr. Eva Nováková, Ph.D., a Mgr. Jana Duňková představily projekt Matematika v médiích, který SUMA JČMF realizovala v roce 2015. Velmi zajímavé vystoupení o zapojení žáků prvního stupně základní školy Montessori v Tanvaldu přináší přiložené video.

PhDr. Michaela Kaslová ve svém vystoupení Předmatematická gramotnost kromě jiného sdělila, že matematiku je třeba chápat jako obecný způsob myšlení, který se rodí v realitě, směřuje do abstrakce a uplatňuje se v různých oborech a na různých úrovních zobecnění. Pro úspěšný rozvoj předmatematické gramotnosti (vhodnější termín než matematická pregramotnost) je třeba dodržovat několik zásad, například:

  • nepředbíhat stadia vývoje,
  • postupovat od zkušenosti kinestetické a manipulativní doprovázené mluvou,
  • pracovní listy používat až po zvládnutí základů techniky práce s tužkou,
  • respektovat to, že povaha aktivit v mateřské škole je přes svoji zdánlivou jednoduchost komplexní.
 

Mgr. Pavel Vychodil z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově ve svém vystoupení připomněl eProjekt, který rozvíjel mezipředmětové vztahy v projektové výuce napříč vzdělávacími předměty. Zajímavá byla konkrétní spojení různých předmětů s matematikou.

 

Před diskusní částí, která byla zaměřena na vymezení složek matematické gramotnosti, vystoupila RNDr. Eva Zelendová, která představila několik aktivit určených pro rozvoj matematické gramotnosti. Tyto aktivity byly ověřeny ve školní výuce a byly představeny učitelům základních škol v rámci seminářů Matematika pro život. Celé vystoupení můžete zhlédnout v přiloženém videu.

Vlastní diskuse k vymezení složek MG vedla k poznání, že je nutné vyjít z definice, kterou používá při šetření ve školách ČŠI, a jednotlivé složky této definice rozpracovat pro všechny stupně vzdělávání (předškolní, 1. a 2. stupeň základní školy). S prací na takto pojatém vymezení matematické gramotnosti budou seznámeni účastníci 2. minikonference, která se uskuteční 21. listopadu 2017 v Olomouci.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: