Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět
Odborný článek

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Člověk a jeho svět

23. 3. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá
Spoluautoři
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Jakub Holec
Mgr. Dana Šidláková

Anotace

Standardy vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět (dále jen Standardy) blíže konkretizují očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jsou tvořeny indikátory, které stanovují minimální úroveň obtížnosti očekávaných výstupů na konci 5. ročníku. Ilustrativní úlohy pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, které Standardy doplňují, zohledňují individuální schopnosti žáků a jsou zpracovány ve čtyřech úrovních: snížené, minimální, optimální a excelentní. Tyto úlohy jsou pouze ukázkou toho, jak lze se Standardy při výuce pracovat, možnosti začlenění Standardů do výuky jsou pochopitelně mnohem širší.

Pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byly v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) v roce 2014 vytvořeny Standardy pro základní vzdělávání. Tyto standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a pomocí indikátorů a ilustrativních úloh blíže specifikují minimální cílové požadavky v klíčových etapách vzdělávání, na konci 5. a 9. ročníku základní školy.

Ilustrativní úlohy zařazené ve Standardech pro základní vzdělávání jsou vztaženy k jednomu či více indikátorům a jejich prostřednictvím by žáci měli prokázat dosažení alespoň minimální úrovně příslušného očekávaného výstupu RVP ZV. Záměrem pedagogů by však měla být snaha o dosažení maximální možné úrovně požadovaného výsledku učení, samozřejmě s ohledem na individuální schopnosti každého žáka.

Ve spolupráci s odborníky z praxe proto NÚV připravil soubory ilustrativních úloh s metodickými komentáři, které by pro učitele mohly být inspirací při plánování i realizaci diferencované a individualizované výuky. Prostřednictvím těchto úloh by žáci měli dostat šanci zabývat se úkoly, které svou náročností odpovídají aktuální úrovni jejich znalostí a dovedností. Nezbytným předpokladem tohoto procesu je průběžná pedagogická diagnostika a soustavné sledování žákova učebního pokroku. Skutečnost, že žák obdrží úkol, který je pro něho přiměřenou výzvou, a současně je v jeho silách úkol úspěšně řešit, přispívá k žákově pozitivní sebereflexi a podporuje motivaci k dalšímu vzdělávání. Učitel by tedy měl výběru odpovídající úrovně úlohy věnovat patřičnou pozornost a být připraven operativně reagovat na situaci, kdy se během řešení úlohy ukáže, že je úloha pro žáka nepřiměřeně těžká, či naopak příliš lehká.

Soubory ilustrativních úloh a metodických komentářů pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět

Každý soubor ilustrativních úloh a metodických komentářů je vztažen k vybranému očekávanému výstupu či několika souvisejícím očekávaným výstupům RVP ZV. Je tvořen odkazem na příslušný tematický okruh, očekávaný výstup RVP ZV a indikátory Standardu pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět, čtyřmi úlohami, metodickým komentářem a přehledem zdrojů. Úlohy jsou formulovány tak, aby směřovaly k naplnění požadavků příslušného očekávaného výstupu, avšak na různých úrovních ‒ snížené, minimální, optimální a excelentní. Úloha pro sníženou úroveň je určena pro žáky s potřebou podpůrných opatření, kteří mají s ohledem na své schopnosti upraven a redukován vzdělávací obsah (žáci se specifickými poruchami učení, lehkým mentálním postižením, autistickými rysy, vadami řeči apod.). Úloha pro minimální úroveň je koncipována tak, aby naplňovala požadavky RVP ZV a zvládli ji vyřešit i slabší žáci, požadavky na žádoucí výkon žáka představuje úroveň optimální. Pro žáky nadané a mimořádně nadané je určena úroveň excelentní.

Soubory úloh a metodických komentářů doplňují pracovní listy pro žáky, které učitelé naleznou v části Přílohy. Přehled pracovních listů pro jednotlivé úrovně obtížnosti je umístěn vždy na konci oddílu příslušného tematického okruhu. Pracovní listy obsahují název úlohy, základní identifikační údaje (jméno žáka, třídu), označení úrovně obtížnosti úlohy (A., B., C., D.), zadání a dostatečný prostor pro záznam řešení a požadované výstupy. Každá úroveň je graficky zpracována na samostatném listu, což usnadňuje učiteli přípravu na vyučování a distribuci úloh mezi žáky. V části Přílohy jsou k dispozici také další obrazové materiály, které žáci ke splnění úkolu potřebují (fotografie, obrázky, kartičky apod.).

Soubory ilustrativních úloh pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět byly ověřeny na Základní škole, nám. Curieových 2, Praha 1, a Sportovní soukromé základní škole, s. r. o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
7.93 MB
PDF
Metodické komentáře a úlohy je Standardům ZV – Člověk a jeho svět

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět