Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk
Odborný článek

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

27. 1. 2016 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová
Spoluautoři
Petra Lexová
Ivana Frýbová
Kateřina Juřičková
Jakub Konečný
Martina Holešová
Jitka Roučková

Anotace

V návaznosti na Standardy pro základní vzdělávání byly vytvořeny Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání, které konkretizují očekávané výstupy v RVP ZV. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní . Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách. Tato zjištění nás přivedla k myšlence vypracovat pro učitele podrobnější materiál, který by uvedené náležitosti obsahoval a který by mohl usnadnit náročnou učitelskou práci.

S platností od 1. září 2013 jsou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zařazeny jako příloha Standardy pro základní vzdělávání (Standardy) pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Matematika a její aplikace. Standardy jsou tvořeny indikátory a ilustrativními úlohami, indikátory konkretizují očekávané výstupy RVP ZV a stanovují pro ně úroveň obtížnosti. Jejich cílem je napomoci pedagogům, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů stanovených v RVP ZV a mají zásadní význam pro ověřování výsledků žáků.

Nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh

Nastavení tří úrovní úloh (minimální, optimální a excelentní) pro vzdělávací obor Cizí jazyk vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Jednotlivé úrovně jsou v rámci řazeny podle rozšiřujících se znalostí a dovedností.

Pro nastavení minimální úrovně u prvního cizího jazyka byla zvolena úroveň A1 (první stupeň) a úroveň A2 (druhý stupeň). V případě Dalšího cizího jazyka byla zvolena úroveň A1, excelentní úroveň úloh směřuje k dosažení úrovně A2.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve školách ve většině případů vyučuje jako první cizí jazyk anglický jazyk, jsou pro tento jazyk zpracovány metodické komentáře a ilustrativní úlohy na úrovni A1 (5. ročník) a A2 (9. ročník). V materiálu pro anglický jazyk jsou zpracovány přílohy a doplňující texty (příklady vhodné úpravy úloh pro žáky se specifickými poruchami učení, žákovská řešení vybraných úloh a další). Tyto texty zpracované pro anglický jazyk lze však použít jako inspiraci pro práci s úlohami ve francouzském a německém jazyce. Pro tyto jazyky je za stěžejní považována část Další cizí jazyk, kde jsou metodické komentáře a ilustrativní úlohy zpracovány na úrovni A1 pro Další cizí jazyk a pro první cizí jazyk (5. ročník). Pro úroveň A2 (9. ročník) jsou zde zpracovány některé vybrané indikátory.[1] 

Tabulka pro společné referenční úrovně dle SERR pro jazyky:

 

 

A1

A2

POROZUMĚNÍ

Poslech

Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

 

Čtení

Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

MLUVENÍ

Ústní interakce

Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

 

 

Samostaný ústní projev

Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

PSANÍ

Písemný projev

Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
10.55 MB
PDF
AJ Metodické komentáře 2016
pdf
15.87 MB
PDF
FJ Metodické komentáře 2016
pdf
12.46 MB
PDF
NJ Metodické komentáře 2016
pdf
422.85 kB
PDF
IJ Metodické komentáře - vzorové úlohy
pdf
491.21 kB
PDF
RJ Metodické komentáře - vzorové úlohy
pdf
646.48 kB
PDF
ŠJ Metodické komentáře - vzorové úlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Kolekce