Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Povídání o roletě I
Odborný článek

Povídání o roletě I

Anotace

Příspěvek nabízí různé formy práce s textem pro méně zdatné čtenáře. V prvním dílu seriálu žáci procvičí techniku čtení, porozumění čtenému doplňováním vhodných slov do textu, sluchovou analýzu a syntézu (utváření slov ze slabik), ale i gramatická pravidla (doplňování chybějících písmen do slov). To vše na textu určeném pro čtení slov s otevřenou slabikou.

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka a zapojení i méně úspěšných žáků. Zaměřuje se na individuální potřeby každého žáka.

Takto sestavený materiál je vhodné využít ve 3. ročníku (z gramatických jevů se zde vyskytují zejména vyjmenovaná slova). Učitel však může text upravit a vyjmenovaná slova vyškrtnout – pak je text vhodný pro žáky 2. ročníku (z gramatických jevů – měkké a tvrdé souhlásky).

Žáci pracují individuálně ve školním či domácím prostředí po zacvičení učitelem / speciálním pedagogem. Jednotlivá cvičení je vhodná rozložit do více dnůna každý den pak připadá jedno cvičení.

S materiálem může pracovat každý žák ve třídě nebo jen někteří žáci / skupina žáků (např. žáci s poruchami učení – dyslexie a dysortografie). Taktéž je možná práce ve dvojici či skupinová práce.

Každý den je vhodné udělat jen jedno cvičení, doporučujeme dodržet řazení úkolů.

Celý text je sestaven tak, aby veškerá slova byla složena z otevřených slabik. (Zdroj textu: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Portál, Praha 2011, s. 58. ISBN 978-80-7367-886-9.) Materiál je vhodný zejména pro žáky s potížemi při čtení, případně s diagnózou dyslexie, kteří již jsou ve 3. ročníku a potřebují nejen procvičit správnou techniku čtení a porozumění čtenému, ale i stále přibývající gramatické jevy.

Jedná se o ucelený, strukturovaný materiál, který tvoří 11 úkolů. Pět aktivit v první části a šest aktivit v druhé části. Dokončení všech úkolů by mělo proběhnout ve dvou až třech týdnech. 

1.

Učitel přepíše na tabuli text, který žáci přečtou.

Zdroj textu: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Portál, Praha 2011, s. 58. ISBN 978-80-7367-886-9

Text je psaný s větším řádkováním a započetím každé věty na novém řádku pro větší přehlednost a snazší čtení.

Ukázka:

Povídání o roletě

 1. Žila byla bílá roleta.
 2. Nebyla to ledajaká roleta.
 3. Žila u naší tety.
 4. Ráno se rolovala nahoru, po večeři dolů.
 5. Celé hodiny se na to těšila.
 6. Ale loni teta koupila růžové závěsy.
 7. Pověsila je a roletu dala do komory.
 8. Položila ji do police.
 9. To byla nuda!
 10. Roleta čekala na rolování celé měsíce.
 11. Bílá roleta docela zešedivěla.
 12. Janina teta po čase roletu namočila do saponátové vody.
 13. Vymáchala ji a usušila.
 14. Roletu pověsila na lano.
 15. Namalovala a nalepila na ni samé zajímavé věci.
 16. Vyrobila si veselou oponu.
 17. Roleta se radovala, že se na ni těší malé děti.
 18. Rolovala se zase nahoru a dolů…
 19. Děti, začínáme!

2.

Žáci pracují individuálně, dvojici či skupině. V daném textu (Příloha – Pracovní list ke cvičení 2) označují správné slovo, které se do příběhu významově hodí. Při této aktivitě nemají možnost náhledu do Pracovního listu ke cvičení 1.

Slova, z kterých žák vybírá, jsou významově jiná (v dalších cvičeních bude žák obdobným způsobem rozlišovat správný gramatický tvar slova). Cílem této aktivity je hlubší vnímání přečteného.

Ukázka:

Povídání-kolísání o roletě

Žila byla-vila bílá roleta. Nebyla-nemyla to ledajaká roleta. Žila u naší-psí tety. Ráno se rolovala-vrávorala nahoru, po večeři-keři dolů. Celé hodiny-holiny se na to těšila. Ale loni-dlani teta koupila růžové závěsy. Pověsila je a roletu-maketu dala do komory-nory. 

3.

Žáci mají k dispozici Pracovní list ke cvičení 3 z přílohy. V levé části pracovní listu jsou uvedeny slabiky slov, v pravé části je potom řešení. Z uvedených slabik je vždy třeba složit 3 slova, v posledním odstavci slova dvě. Náročnost cvičení se postupně zvyšuje. Platí pravidlo, že první slabiku hledáme v prvním sloupci, druhou slabiku v druhém sloupci, třetí slabiku ve třetím sloupci apod.

Doporučuji řešení odstřihnout a ponechat pro kontrolu. Pokud by se žákům nedařilo slova složit bez nápovědy, lze nabídnout jedno vyřešené slovo. Tzn. v prvním odstavci bychom ponechali slovo „žila“ a slova „teta, dolů“ bychom odstřihli.

Pokud žák pracuje samostatně, rozdělí si úkol do více dnů. Při práci ve dvojici či skupině doporučuji rozstříhat jednotlivé odstavce. Poté každý žák pracuje svým osobním tempem se svojí částí pracovního listu.

Úkol uzpůsobíme individuálním potřebám každého žáka. Pokud se nedaří skládat víceslabičná slova, více pracujeme s dopomocí či s lehčími typy slov.

Cílem této aktivity je procvičení sluchové analýzy a syntézy (skládaní slov ze slabik) u vybraných slov z přečteného textu. Zároveň také opakované čtení těchto slov.

Ukázka:

      ži    lů       .………………………………………       žila

      te    la       ……………………………………… .      teta

      do   ta       ……………………………………….       dolů

 

 ne   le   la       …………………………………………      nebyla

 ro   ni   ta       …………………………………………       roleta

 Ja   by  na       ...……………………………………        Janina

4.

Žáci pracují s Pracovním listem ke cvičení 4. Do textu doplňují vynechaná písmena. V případě potřeby mohou využít gramatických přehledů.

Žák na již dobře známém textu procvičuje pravopis, uplatňování gramatických pravidel.

Ukázka:     

Pov__dán__ o rolet__

Ž__la b__la b__lá roleta. Neb__la to ledajak__ roleta. Ž__la u naš__ tet__. Ráno se rolov__la nahoru, po večeř__ dol__. Celé hod__n__ se na to těš__la.

5.

Žáci do Pracovního listu ke cvičení 5 z přílohy dopňují vynechaná slova. Není třeba doplňovat přesná slova. Důležité je, aby zůstal zachován význam příběhu.

Žáci mohou pracovat individuálně, ve dvojici či skupině a střídat se po větách.

Cílem aktivity je jiný způsob práce s obsahem čteného. Žáci s textem již delší dobu pracují, proto se jim text bude doplňovat vlastními slovy dobře.

Ukázka:     

Povídání o ____________ 

Žila byla __________ roleta. Nebyla to ledajaká ____________. Žila u __________ tety. Ráno se ____________ nahoru, po večeři ______________. Celé hodiny se na to _____________. Ale loni teta ______________ růžové ______________. Pověsila je a roletu dala do _____________. Položila ji do ___________. To byla _________!

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
20.51 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 2
doc
20.51 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 4
doc
19.53 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 5
doc
22.46 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 6. 2015
Ukázka práce s jedním textem a možné varianty jeho využití. Žáci jsou vedeni k pečlivému čtení s porozuměním. Inspirace především pro začínající elementaristky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída