Odborný článek

Staying safe online

10. 3. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Tereza Šmídová MBA
Spoluautoři
Mgr. Kamila Sladkovská
Daniela Růžičková

Anotace

Článek popisuje integrovanou výuku anglického jazyka a informačních a komunikačních technologií.

Úvod

Výuková jednotka je navržena pro práci v týmu učitele anglického jazyka a ICT, tudíž je možné ji odučit v obou daných předmětech. Zejména 4. hodina je uzpůsobena na tzv. team-teaching přímo v hodině, kdy jeden učitel pomáhá žákům při skupinové práci a druhý monitoruje a vypisuje hodnotící tabulky pro práci jednotlivce i skupin.
Míra použití anglického jazyka a českého jazyka závisí na jazykových dovednostech žáků. Není problém přejít do češtiny v rámci celé výukové jednotky.
 
Rozvíjený obsah společně s cizím jazykem je náročný, proto je možné jej odučit v rámci až 6 vyučovacích hodin, aktivity uzpůsobit nebo některé lze vynechat.
 
U každé aktivity je vysvětlen její důvod či účel v připojeném cíli.

 

ICT

Cíle

1. Porozumět významu pojmu e-bezpečnost, způsobům ochrany osobních dat a soukromých informací na internetu.

2. Porozumět významu kyberšikany – projevy takového chování rozpoznat a chápat, jak účinně se proti němu bránit.

3. Zajistit, aby žákova identita byla v online prostředí chráněna.

4. Demonstrovat bezpečný pohyb a chování na sociálních sítích. 

Výstupy

 • Žák vysvětlí, co je to kyberšikana.
 • Žák vyjmenuje způsoby, jak chránit svá data.
 • Žák sestaví tipy, jak se účinně bránit v online prostředí.
 • Žák vyjmenuje výhody a nevýhody technologií v soukromém i pracovním životě.
 • Žák prezentuje téma bezpečnost na internetu prostřednictvím multimediálního Glogu.

Předchozí znalosti z ICT

 práce v textovém editoru, pravidla online komunikace, netiketa

Jazykové

Cíle

1. Vytvořit jednoduchý souhrnný text na základě osvojovaného tématu.

2. Vyhledat informace v autentických materiálech.

3. Adekvátně reagovat na promluvu ve formální i neformální situaci.

Výstupy

 • Žák odhadne význam sdělení, i když nezná všechny slovní obraty a spojení v textu.
 • Žák vyvozuje a usuzuje, které vyjádření je pravdivé a které nepravdivé a svůj názor podpoří vysvětlením.
 • Žák vyjádří svůj názor v psané i mluvené podobě.
 • Žák vytvoří interaktivní plakát se souhrnnými a  přehlednými informacemi ke známému tématu.

Předchozí znalosti z cizího jazyka

Užití modálních sloves pro rady a doporučení (can, should,…).

Klíčová slovní zásoba

cyberspace, predators, nasty behaviour, abuse, nickname, protection, firewall, antivirus, password, social networks, smartphone, e-safety, cyber-bullying.

Použité metody

Metoda kritického myšlení – zhodnocení toho, co už umím, co se chci naučit, co nového jsem se naučil/a.

Individualizace a personalizace ve výuce vytvořením vlastního interaktivního plakátu.

Metoda hraní rolí (pro řešení problémových situací).

Vizualizace a kreativní myšlení.

Činnostní učení aneb „Learning by doing“.

Formativní hodnocení

Hodnocení procesů – 2 hodnotící tabulky v týmu (skupinové práci) při přípravě a hraní rolí a pro tvorbu interaktivního Glogu. Důraz je kladen na hodnocení práce skupiny, ne samostatného žáka. Anketní lístek žáka k evaluaci výukové jednotky.

Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení, pracovní, komunikativní, k řešení problému.

Klíčové kompetence v cizích jazycích se rozvíjejí učebními strategiemi. V této výukové jednotce je cílem zejména:

a) Posílit strategii poslechu – poslech s porozuměním specifické informaci v textu, který pronáší spolužák, a tím budovat dovednost aktivního naslouchání.

b) Posílit strategie čtení s porozuměním – vyvozovat a usuzovat význam textu, slov z kontextu textu.

Organizační formy

Individuální, skupinová a párová interakce.

Pilotáž

5–6 vyučovacích hodin po 45 min, žáci 13–14 let.

Poznámky a rady učitelům

Výuková jednotka vyžaduje kvalitní přípravu učitele. Oba učitelé by se měli předem seznámit s portálem www.glogster.com (text, images, music) a zaregistrovat svou školu k volnému užití glogů při výuce. Před 5.vyučovací hodinou musí zajistit, aby na školních počítačích byla nahrána všechna videa žáků, v glogu byly nahrány fotografie a obrázky, případně hudba k tématu, aby měli z čeho žáci svůj glog tvořit.

Pomůcky

zpětný projektor nebo interaktivní tabule, PC, mobilní telefony, internet, slovník, pracovní listy

Pracovní listy a přílohy

Pracovní listy žáka:

 • Worksheet č. 1 – KWL chart,
 • Worksheet č. 2 – Class mingle,
 • Worksheet č. 3 – Quiz time,
 • Worksheet č. 4 – Role-play scenarios. 

Přílohy:

 • Příloha č. 1 – Lesson 2 extension or homework
 • Přílohu č. 2 - Hodnotící tabulku - Role-play
 • Přílohu č. 3 - Hodnotící tabulku - Glogster
 • Příloha č. 4  - Anketní lístek žáka
 

1. hodina

1) Lead-in. Uvedení do tématu. (15 min.)

Instrukce učitele: Today we are going to learn about e-safety. What does this word mean? There are some information about me and technology on the blackboard. One statement is true and the other statements are false. Ask questions to find out. I can only answer yes or no.

Na tabuli učitel napíše 3 věty o svém vztahu k technologiím a např. jak často je využívá. Dva výroky musí být pravdivé a jeden nepravdivý.  Třída klade otázky, aby zjistila, který výrok je nepravdivý. Učitel odpovídá pouze ano/ne.

Např.:

 1. I never upload pictures of myself on Facebook.
 2. I just bought a new smartphone.
 3. I set up my Twitter account half a year ago.

Žáci napíší stejné 3 věty o svém vztahu k počítačům. Poté žáci pracují ve dvojicích (žáci by měli pracovat se spolužákem, s kterým nepracují často). Žáci se kladením otázek snaží uhodnout, která z vět je nepravdivá, a které dvě pravdivé.

CÍL: Tato aktivita slouží k aktivizaci anglického jazyka u žáků a motivaci pro téma E-safety (záleží na výrocích, které o sobě učitel prozradí). Jejím nesporným kladem je snadné ztotožnění se s tématem (prvek personalizace ve výuce). 

2) Food for thought. Rozvoj kritického myšlení. (20 min)

Učitel rozdá přílohu Worksheet č. 1 - KWL chart. Před spuštěním prezentace žáky instruuje, že po celou dobu výkladu budou vpisovat do prvního sloupce „co již ví / umí“ a do třetího sloupce informace, které pro ně jsou nové. Na konci prezentace vyplní druhý sloupec o tom, co by se ještě chtěli dozvědět.

CÍL: Aktivita využívá metody kritického myšlení, která u každého žáka prověřuje znalost tématu. Nutí žáky třídit informace – vybírat podstatné od méně podstatných, nových od již osvojených, a tak zajišťuje žákovu aktivitu po celou dobu výkladu. 

3) Summary and feedback. (10 min)

V diskuzi na konci prezentace žáci doplňují (ať již v Čj nebo Aj) odpovědi na začátky vět: E-safety is…., E-safety isn´t….., To protect my data, I……..v rámečku Worksheetu č. 1 – KWL chart.

CÍL: Na konci hodiny žáci sami vyhodnocují, co se naučili.

2. hodina

1) Lead-in. Uvedení do tématu. (15 min)

Instrukce učitele: What are we going to learn in this lesson? Watch this video to find out. Fill in the missing words in the questions that appear there. Write your answers in full sentences.

 

 1. Are you _____ on social ______?
 2. Is your ________ broadcasting your every move?
 3. Is your password ____ standard?
 4. Do ___ know who's ________ you?

 

Po zhlédnutí videa nová slovíčka vysvětlíme a otázky rozebereme, dle úrovně jazykových znalostí třídy v Aj nebo Čj.

Ad 1. Na jakých sociálních sítích se pohybujete? Komu dovolíte se dívat na své fotky a osobní informace? Jak si hlídat své soukromí online?

Ad 2. Vlastníte-li smartphone, víte, že vysíláte do okolí různé informace přes Wifi a GPS nebo jen tím, že pořízené fotky zveřejníte? Narušení nebo zneužití soukromí hrozí v případě (více k tématu zde):

 • Geolokace v digitálních fotografiích. Přidáváním geolokačních souřadnic do digitálních fotografií prostřednictvím tzv. geotagu.  Pokud zveřejníte pořízenou fotografii online, uživatelé se dozví, kde přesně se nacházíte.
 • Sociální sítě v mobilu. Různé mobilní aplikace podporují zveřejňování polohy. Využíváte data v mobilu, a pokud ano, které online aplikace? Věděli jste, že když odešlete zprávu přes např. What´s up, Hangouts, Messenger, tak se příjemci zobrazí, kde se právě nacházíte?
 • Geolokační hry. Znáte např. geocaching? Hry fungující na principu GPS jsou založené na stálém sdílení polohy, na tzv. "dát přátelům vědět, kde se nacházíte". K zapojení do her je zpravidla nutné vytvoření hráčského profilu, aby byl uživatel identifikovatelný, a také je zde možnost různých nastavení soukromí a zabezpečení. Někteří uživatelé však tuto možnost nevyužívají a pak sdílí svou aktuální polohu s širokou veřejností. V důsledku toho lze pak vysledovat naprosto přesně pravidelné denní návyky, oblíbená místa, obchody a také místo bydliště.

Ad 3 – Nové je spojení „gold standard“ pro přístupové heslo, které si mají žáci zafixovat.

Ad 4 – Jak můžeme zajistit, aby naše chování na internetu bylo pro nás bezpečné? Navazuje na další aktivitu – Find somebody who…

CÍL: V této aktivitě žáci poznávají, kdo všechno může sledovat jejich pohyb prostřednictvím osobních mobilních telefonů nebo oblíbených her. Informuje o možnostech se bezpečně chovat na sociálních sítích. 

2) Top Ten E-Safety Tips. Class mingle activity. (12 min)

Instrukce učitele:  Find somebody… who has the same information as you do.

Žáci dostanou lístečky s chybějící informací z pracovního listu Worksheet č. 2 – Class mingle (začátky a konce vět, nebo doplnění výroku) a k této dané informaci musí najít její druhou část, kterou má u sebe jiný žák. Všichni chodí po třídě a vyvolávají nahlas své věty tak, aby našli obsahově shodnou informaci nebo doplnili její zbytek.

CÍL: Tato aktivita cvičí dovednost poslechu pro specifickou informaci. 

3) Quiz time! (18 min)

Worskheet č. 3 – Quiz time. Aktivita pracuje s True/False questions.

Instrukce učitele:  There are language frames on your board. Read the statements from the Quiz and decide in a pair if it is true or false statement. Write down supporting statements as a reply to back up your decision. The sentence beginnings on the board will help you.

Na podkladě toho, co jsme se dosud naučili o e-safety zpracujte kvíz ve dvojici. Žáci se ve dvojicích rozhodují, zda jde o pravdivý nebo nepravdivý výrok. Odpovědi nejenom zakroužkují, ale zkusí v angličtině napsat důvody svého výběru.

Je vhodné využít tyto jazykové rámce, které učitel předem napíše na tabuli:

It is not OK when……..

You should always …………

I don´t think that this …..activity…..is right because……….

The consequences of ….something….can be………………

Poté následuje oprava spolužáky – dotazníky si žáci vymění s jinou dvojicí, která opraví informace podle správných odpovědí, které učitel rozdal po skončení aktivity. Žáci projdou dotazníky a spočítají skóre. Následuje diskuze celé třídy.

CÍL: Tato aktivita upevňuje dovednost poslechu s porozuměním a psaní. Žáci se také učí vyjádřit vlastní názor, v mateřském nebo cizím jazyce udávají důvody / argumenty (ať již v psané nebo mluvené podobě). 

4) Extension or homework.

Rychlejším žákům rozdáme pracovní list viz Příloha č. 1 – Lesson 2 extension or homework nebo zadáme za domácí úkol.

CÍL: Tato aktivita je zaměřena jazykově na strategii čtení. Uhádnutí významu slov z kontextu textu slouží k lepší orientaci v cizojazyčném textu a usnadňuje čtení s porozuměním.

3. hodina

V PC učebně.

1) Cyber-bullying. (7 min)

Instrukce učitele: What disadvantages can occur when using technology? Can anyone threaten you online? What can online predators do?

Jaké mohou být nevýhody technologií? Může někdo používat Internet (své PC, mobilní telefon nebo jiné zařízení) proto, aby někoho zastrašoval, ublížil nebo mu vyhrožoval? Jakým způsobem?

Vysvětlíme pojem kyberšikany jako vystavení nevhodným, škodlivým nebo nelegálním materiálem. Učitel promítne přes svůj PC na interaktivní tabuli:

Spoj tyto příklady hrozeb:

1.

Internet

a.

Prank calls, silent calls.

2.

Emails

b.

Spreading lies or threats.

3.

Text

c.

Sending round nasty pictures and videos.

4.

Phone calls

d.

Making threats and humiliating people.

5.

Social media

e.

Organising gangs.

CÍL: Z jazykového hlediska si žáci fixují gerundium – podstatné jméno slovesné v postavení na začátku věty (její jádro – téma vs. réma výpovědi), z obsahového hlediska si uvědomují, kde všude mohou nástrahy číhat.

2) Protect yourself! (13 min)

Žáky seznámíme s klíčovými výrazy jako ‘search engine’ ‘web address’ ‘browser’ ‘hyperlinks’ a ‘pop-ups’. Dále učitel zadává instrukce v Aj a postupuje dle jednotlivých kroků:

 1. Choose one of your passwords. It can be email access, Facebook or any other password you use frequently. Think about its strengths. Is it gold protected? If not, change it for stronger one but don´t forget to choose something that you will remember forever.
  Vyber si své přístupové heslo k emailu nebo jiné webové stránce a zjisti, zda má všechny atributy být silným heslem. Pokud ne, změň nyní za lepší heslo, které si však budeš dobře pamatovat.
 2. Social media. What kind of social media do you use?
  Sociální sítě. Které využíváš?
  Jaký problém může nastat, když se někdo na internetu vydává za někoho jiného než ve skutečnosti je? Učitel promítne na interaktivní tabuli obrázek
 3. Open the Facebook page. Go to privacy settings. Check whether you agree on your current privacy settings. If not; change it to more secure one. E.g. Who can see my content? Who can look me up and contact me? Everyone or only friends of my friends? We can also decide which profile picture we want to use – whether to change our photo to something neutral. Anything you post or upload to the internet is there forever so be very careful what you put online.
  Zjistěte, jakou ochranu soukromí máte nyní nastavenu tím, že rozkliknete ikonu v pravém horním rohu. Změňte, pokud mohou vaše informace všichni sdílet a kdokoliv může vyhledat váš profil a informace o vás. Zvažte, zda nezměnit profilový obrázek své osoby za něco neutrálního. Věřte, že cokoliv nahrajete (fotky, videa..) nebo vepíšete online, zůstane tam natrvalo. 

3) Video recordings. (17 min)

Instrukce učitele:

 1. Prepare a short text on the topic of either e-safety or Cyber-bullying.
  Připravte si krátký text ve dvojicích až trojicích ohledně e-safety nebo cyber-bullying. Měl by být v max. délce 1 min., minimální rozsah je 30s.
  Slabším žákům můžeme zadání zpřesnit tím, že mohou zahrnout informace z první hodiny z úvodní aktivity.
 2. b) Record the text on your mobile phone using video recording mode. Your teacher will upload them to your PC and it will be ready for the next lesson.
  Text namluvte a nahrajte své video pomocí svých mobilních telefonů nebo vybavení v PC učebně.  Tato videa budete mít k dispozici v počítači další hodinu, až budete tvořit svůj plakát o daném tématu. 

4) To sum it up. (8 min)

V diskuzi na konci hodiny zjistíme, kdo z žáků již aktivně „chatuje“, jaké médium k tomu využívá a zda vystupuje v „chatu“ pod svou přezdívkou nebo svým pravým jménem, apod. Učitel promítne celé třídě stránku SMART RULES, kde jsou pravidla, jak se chovat bezpečně při chatu.

CÍL: Praktická aktivita, která stimuluje žáky k přemýšlení o tom komu, kdy, jak a proč sdělují své soukromé informace. Vybízí k zamyšlení, jak se chovat bezpečněji online. 

4. hodina

1) Role-play. (25 min)

Práce s Worksheetem č. 4 – Role play scenarios.

Instrukce učitele: So far, we have collected loads of information on how we can protect ourselves against online predators, threats, nasty behaviour or even cyber-bullying. Make six groups of 2-3 pupils. You are going to be given a problem/challenge that is connected with some negative behaviour. In your group, try to understand the problem, think about the consequences and how you would demonstrate this behaviour. Give yourself roles and ACT it OUT for the rest of the class.

Žáci se rozdělí do šesti skupinek, v každé min. 2, nejlépe 3 žáci a prostudují si daný problém. Členové sklupiny by se měli shodnout na tom, jak ho chtějí prezentovat, a přidělit si role. Jedna z rolí může být vypravěč, který problém představí. Zahrají krátkou scénku před třídou.

Učitel dá dostatečný čas žákům se na výstup připravit, pomáhá se slovní zásobou. Měl by podpořit žáky, aby scénky byly situovány do angličtiny. Druhý učitel si vezme k dispozici pracovní list Příloha č. 2 - Hodnotící tabulka – Role-play, kterou si 6x nafotí. V průběhu aktivity žáky monitoruje a vyplňuje jednotlivá hodnocení skupinové práce.

Při "přehrávání" všech scének je nutné s celou třídou rozebírat, jestli zvolený scénář vhodně ilustroval problém, zda daná situace byla vyřešena či odhalila další závažnou věc, jaké byly reakce publika, atd.

Na konci aktivity učitel podpoří diskuzi ve třídě, aktivitu zhodnotí a rozdá každé skupince vyplněnou tabulku s formativním hodnocením.

CÍL: Tato komplexní aktivita nacvičuje řešení problémových situací. Zapojuje aktivně (dramatizací) žáky do vyšších kognitivních operací, ať již jsou to dovednosti práce v týmu – schopnost prezentovat problém v dané roli, jejímž prostřednictvím žáci demonstrují své názory, schopnost aplikace poznatků nebo představení řešení problému.

2) Glogster time! (20 min)

Žáci budou sami zpracovávat informace k tématu e-safety prostřednictvím interaktivního plakátu na www.glogster.com.

a) Učitel představí žákům na interaktivní tabuli, jak pracovat s Glogem. Je možné do něj vkládat texty, upravovat je, orámovat, vkládat audio i video sekvence, upravovat barevnost, rozložení stránky, velikost a typ textů, apod.
You can upload music, your own video, and pictures after your teacher shows you how to do it.

Pozn. Pro tvorbu ´Glogu´ nejsou žádná pravidla, jde o věcnou správnost a obsahovou i vizuální přiměřenost tématu o bezpečnosti na internetu. Pokud budeme chtít přesněji určit, jak má finální produkt vypadat, zadáme kritéria, co musí finální Glog obsahovat, např. min. jednu videonahrávku z YouTube nebo svou vlastní apod. Nezapomeňme však, že vyhledávání na Internetu může zabrat daleko více času, stejně tak vlastní nahrávání obsahu.

Předem žákům promítneme hodnotící tabulku z Přílohy č. 3 - Glogster, aby věděli, jak budou hodnoceni. Upozorníme, že větší váhu (celých 60%) má jejich zapojení v průběhu aktivity (procedurální hodnocení) před hodnocením výsledného Glogu (sumativním hodnocením). Tato hodnotící tabulka bude sloužit i žákům pro hodnocení práce ostatních.

b) Start creating your own Glogster in a pair or groups of 3. Make sure you know about assessment criterias – while doing your Glog and of the result.

CÍL: Praktická aktivita, při níž žáci aktivně tvoří “svůj interaktivní obsah” na vybrané téma. Musí se v týmu/dvojici dohodnout, jak jejich plakát bude vypadat a jaké informace bude obsahovat. Úspěch aktivity závisí také na kreativitě, schopnosti vizualizace i úrovni počítačových dovedností žáků. 

5. hodina

1) Finishing your Glog. Peer assessment. (30 min)

Dáme žákům čas, aby svůj Glog mohli dopracovat. Po skončení aktivity rozdáme žákům nevyplněné hodnotící tabulky, aby mohli hodnotit dílo ostatních. Postupně promítáme jednotlivé výtvory a necháme žáky rozhodnout se na hodnocení.

Námět na další hodiny (rozšíření)

Žáky informujeme, že si mohou navzájem své glogy hodnotit online, poslat je rodičům emailem nebo je veřejně publikovat prostřednictvím www.glogster.com. Upozorníme také na citace a přílohy, které jsou součástí každého glogsteru. Vhodným navazujícím tématem proto může být práce s online zdroji.

2) Feedback questionnaire. (15 min)

Na konci celé učební jednotky je vhodné žákům rozdat anketní lístek (Příloha č. 4  - Anketní lístek žáka), který zjišťuje náročnost této výukové jednotky z hlediska obsahové a jazykové složky a postoje žáků k tématu, provedení i jejich celkové hodnocení. Podpoří žákovskou diskuzi a shrne téma.

CÍL: Anketní lístky vyjádří názory žáků na probranou látku, jejich postoje vůči anglickému obsahu a užitečnosti/využitelnosti získaných informací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
11.72 kB
Dokument
Worksheet 1 - KWL chart
docx
12.7 kB
Dokument
Worksheet 2 - Class mingle
docx
13.67 kB
Dokument
Worksheet 3 - Quiz time
docx
12.7 kB
Dokument
Worksheet 4 - Role-play scenarios
docx
12.7 kB
Dokument
Příloha č. 1 - Lesson 2 Extension or homework.
docx
14.65 kB
Dokument
Příloha č. 2 - Hodnotící tabulka - Role-play
docx
16.6 kB
Dokument
Příloha č. 3 - Hodnotící tabulka - Glogster
docx
15.63 kB
Dokument
Přílohu č. 4 - Anketní lístek žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

zpětný projektor nebo interaktivní tabule, PC, mobilní telefony, Internet, slovník, pracovní listy