Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL: Příprava jahodového koláče
Odborný článek

CLIL: Příprava jahodového koláče

Anotace

Jak jednoduše žáky naučit porozumět psaným instrukcím, ještě k tomu v cizím jazyce? Motivací může být soutěž v pečení koláče, jež díky aktivnímu zapojení všech v týmové roli přinese sladkou odměnu. Žáci se učí nejen vhodnému pracovnímu postupu, ale také společenské etiketě při společném stolování. Tento plán spolu s dalšími naleznete v online příručce Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ na http://clil.nuv.cz.

Příprava jahodového koláče

Vzdělávací obsah: člověk a svět práce
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: The cake recipe (1), How to change the ingredients to a cake (2), Revision (3), Evaluation (4)
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Pilotováno v ročníku: 6.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní 


Alespoň týden před touto hodinou si dvojice žáků či menší skupiny žáků přinesou na hodinu Člověk a svět práce recept pokrmu, který by chtěli uvařit, s tím, že vyučující určí časový limit procesu pečení, vaření (záleží na tom, kolik vyučovacích hodin je možné se tomu věnovat). Žáci v hodině Člověk a svět práce postupně prezentují své recepty a hlasují o nejoblíbenějším. Vyučující posoudí, zda není příprava a samotný proces vítězného receptu moc složitá a časově náročná. Žáci si sami domluví skupinky, ve kterých budou následující hodinu pracovat (počet skupin, dle počtu kuchyňských linek). Vyučující každé skupině předá list s potravinami, které je nutno nakoupit (každá skupina vaří svůj pokrm, tedy například tři skupiny – tři výrobky). Žáci se sami mezi sebou domluví, kdo koupí jaké potraviny, s tím, že onemocní-li spolužák, musejí se zbývající žáci skupiny domluvit a dokoupit chybějící potraviny – je důležité rozvíjet u žáků zodpovědnost.

 

1. hodina

Pracovní list č. 1

1. Vocabulary building: cca 5 min, interakce U–Ž, Ž

Učitel: You are in the kitchen now. Look around and write down as many words as you see or know. Do not use the dictionary.
Žáci do pracovního listu vypisují slovíčka, na která si vzpomenou. Každá skupina přečte svá slova, dávají pozor na správnou výslovnost.
Učitel dbá na správnou výslovnost slovíček, vypisuje na tabuli či flip slovíčka, která jsou pro některé žáky neznámá.

 

2. Identifying kitchen equipment: cca 5 min, skupinová práce

Učitel: Each group has different cards with the names of the kitchen equipment. Can you find the object in the kitchen and stick the card on it, please. If you don´t know the word´s meaning or pronunciation, use the dictionary.
Učitel rozdá každé skupině sadu karet se slovní zásobou. Volí takovou slovní zásobu, která se nachází v kuchyňce školy, počet karet záleží na počtu žáků ve skupině.
Příklad: a cooker, a tray, a bowl, a plate, a spoon, a teaspoon, a knife, a fork, an oven, a kettle, the sink, a cupboard, a dish-towel, a cup, a baking paper, a fridge, a mug, a cutting board, a glass, a scale, a mixer (blender), an oven mitt, a wisk, a ladle…

 

3. Vocabulary reinforcement: cca 5 min, Ž

Učitel: Walk around and read the words, if you don´t know their meaning or pronunciation, write them on the whiteboard.
Žáci chodí po kuchyňce sami či ve dvojici (záleží na prostoru) a polohlasně čtou, vypisují na tabuli či flip neznámá slova či výslovnost.
Učitel se žáky následně procvičí slovní zásobu (výslovnost).

4. The food you bought: cca 5 min, skupinová práce

Učitel: Now you are able to say the kitchen equipment in English. If not, look at around you, the cards will help you. Let‘s look at the food you bought. Write down the English words.
Žáci plní úkol do připravené tabulky v pracovním listě. Mohou při plnění úkolu použít slovník.
Možná odpověď: strawberries, flour, baking powder, sugar, eggs, oil, milk

 

5. Focus on listening task: cca 10 min, skupinová práce

Učitel: Listen and write down the ingredients you didn´t buy.
Učitel čte anglicky potraviny, které budou žáci potřebovat, a přečte jednu či dvě položky navíc. Následně vyzve skupiny k přečtení odpovědí.
Možná odpověď: salt, lemon (učitel si může zvolit jakékoliv suroviny)

Učitel: Listen again and write down (in question no. 4) the amount of each ingredients.
Učitel čte anglicky suroviny ještě jednou (již jen ty nakoupené), tentokrát i s potřebným množstvím (2krát). Při diktování surovin klade důraz na slovíčko „OF“ (a cup of flour, a packet of baking powder…). Následně vyzve skupiny ke společné kontrole a opět klade při čtení důraz na spojení „cup of, kilograms of, a packet of…“
Žáci podle poslechu zapisují množství jednotlivých surovin do cv. 4 v pracovním listě.

Možná odpověď:
1 kg
 strawberries
4 cups flour
1 packet baking powder
1.5 cups sugar
4 eggs
8 tablespoons oil
2 cups milk

 

6. Focus on grammar task: cca 5 min, interakce U–Ž, Ž

Učitel vysvětlí žákům odlišnost psané a mluvené formy. Příloha 2

We write We say
cup tea cup of tea
200 g sugar two hundred grams of sugar
1 tablespoon oil one tablespoon of oil
slice bread slice of bread
glass water glass of water

 

Učitel: Now read how much of each ingredients we need for our cake.
Žáci porozumějí pravidlu a správně přečtou množství surovin ze cvičení 4. Učitel může mít k dispozici více materiálu na procvičení.

 

7. Preparation: cca 10–15 min, skupinová práce

Učitel: Go to your kitchen unit and prepare all the ingredients you will need. If you are ready, change the place with the other group and check their preparation.
Učitel monitoruje žáky a případně si zapisuje možné nedostatky (výměna významu tablespoon za teaspoon). Je-li skupina s přípravou hotová, nechá nejprve skupiny zkontrolovat se navzájem, až poté zdůrazní nedostatky (pokud ještě jsou), kvůli kterým by si skupina zkazila celý výsledek pečení.

 

2. hodina

Pracovní list č. 2, 3

1. Read the instructions and underline the verbs you do not understand. What does the english word „verb“ mean?: cca 5 min, individuální práce žáků


Zatímco žáci podtrhávají neznámá slovesa, vyučující připravuje cvičení na tabuli (je-li v kuchyňce možnost využití interactive board nebo více tabulí, je lepší mít již vše připravené). Vypíše slovesa týkající se vaření v Aj (např. to mix, to add, to pour, to sprinkle..) a připraví české ekvivalenty k přiřazení.

Instructions:
A. Put the eggs, sugar and the oil into the bowl.

B. Mix it with the mixer.
C. Add the flour, a packet of baking powder and two cups of milk to the mixture.
D. Mix it with the mixer till you have the ‘dough’ (těsto pro dort, batter je těsto pro lívance atd.).
E. Put the baking paper on the tray.
F. Pour the ‘dough’ into the tray.
G. Wash the strawberries and slice them.
H. Put the sliced strawberries on the dough (těsto).
I. Put the tray into the oven for 30 minutes, 180 °.
J. When the cake is ready, sprinkle (cover) it with powdered sugar.

Žáci podle zvýrazněných slov sami poznají, že mají hledat neznámá slovesa.

2. Vocabulary builder: cca 7 min, interakce Ž, Ž–Ž

Učitel: Look at the whiteboard. Can you find the czech equivalent to the english verb, please. You can use the dictionary.
Žáci chodí jednotlivě k tabuli a k anglickým slovesům hledají český ekvivalent z daného výběru. Doplněné cvičení zůstává žákům k dispozici po celou hodinu.

3. Příprava syrového pokrmu: cca 15 min, skupinová práce

Učitel: Now read the instructions again and be sure you understand what to do. If you understand, LETS DO IT! If you don´t understand, ask the other groups and then the teacher.
Pokud si žáci ve skupině nejsou jistí (ani za pomoci slovníků, pomůcek po třídě…), vždy je necháme poradit se s ostatními skupinami, a pokud ani oni nevědí řešení, pomůže vyučující.

During the baking: cca 30 min, interakce Ž, Ž–Ž

Žák čte z pracovního listu č. 2:
Read the next three tasks. The first one and second one you can do with your partner or your group. The third one you will do individualy and the outcome you will give to your teacher for your evaluation. So be sure, you have time for doing the third task!

1. Do the washing up, clean your kitchen unit.
2. Play the cards (domino, matching) to revise the new English words and grammar.
3. Ask for Worksheet 3 and do the exercise individually.

Učitel monitoruje žáky, zda si řádně přečetli zadání dalších úkolů a porozuměli jim. Zkontroluje každou skupinu, že si řádně uklidila svůj pracovní prostor. Na vyžádání dá žákům k dispozici karty na domino či přiřazování a je k dispozici, pokud žáci potřebují radu (nejdříve ale nechá žáky využít „scaffolding“) a rozdá jednotlivcům pracovní list č. 3 dle jejich úrovně AJ. Pracovní list 3 má dvě úrovně – 3A a 3B.

Poznámka: „na vyžádání“ – Někteří žáci jsou rychlejší, někteří pomalejší, někteří potřebují více času na procvičení nové slovní zásoby, respektujeme tedy jejich individuální potřeby. Učíme je, aby byli schopni si zorganizovat čas a odhadnout své schopnosti a dovednosti a naplánovat si splnění všech úkolů.

 

3. hodina

Pracovní list č. 4

Stolování (jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu): cca 15–20 min, skupinová práce

Žáci si připraví stůl (možný ubrus, květina), prostřou a stolují, dbají na společenské chování. Učitel dbá na kulturu stolování žáků, v průběhu stolování zkontroluje pracovní listy č. 3 a vypíše si nejčastější chyby.

 

HODNOCENÍ

a) Učitel rozdá žákům jejich pracovní listy č. 3 a nechá je ve dvojici či menší skupince (podle úrovně testu) si řešení zkontrolovat navzájem, popřípadě vysvětlit možná řešení. Následně je společně se žáky opraví. Tento způsob sebehodnocení by neměl zabrat déle jak 10 minut časové dotace.
b) Učitel rozdá žákům krátký dotazník – Pracovní list č. 4 (v českém jazyce) ke zhodnocení naplnění jazykových a obsahových očekávaných výstupů. Žáci si vyplněný dotazník vloží do svého portfolia.
c) Učitel zhodnotí práci svých žáků za celé tři vyučovací hodiny (ústně).

 

ŘEŠENÍ

Pracovní list č. 3a

Ingredients: Instructions

4 cups flour
1.5 cups SUGAR
2 cups milk
1 packet baking powder
8 tablespoons oil
4 eggs
1kg strawberries

 • Put the eggs, sugar and the oil into the bowl.
 • Mix it with the mixer.
 • Add the flour, a packet of baking powder and two cups of milk to the mixture.
 • Mix it with the mixer till you have the dough.
 • Put the baking paper on the tray.
 • Pour the dough into the tray.
 • Wash the strawberries and slice them.
 • Put the sliced strawberries on the dough.
 • Put the tray into the oven for 30 minutes, 180 °.
 • When the cake is ready, sprinkle (cover) it with powdered sugar.

Řešení jednotlivých úkolů je obsaženo v textu postupu výuky.

 

REFLEXE

Organizace hodin:
Je výhodné pracovat první dvě vyučovací hodiny i přes přestávku. Tyto dvě hodiny jsou opravdu nabité. Polevit můžete třetí vyučovací hodinu, kde vás čas tolik netíží.
Je dobré mít v době pečení připraveno dost práce (i v zásobě pro rychlejší žáky), žáci se tak nenudí a nezlobí.
Počet skupin a jejich složení je nutné mít rozhodnuté dříve, než vstoupíte do kuchyňky, popřípadě uděláte menší personální úpravy, onemocní-li nějaký žák.
Při plnění úkolů – Pracovní list č. 1, 2 – můžete žáky rozdělit ještě do menších skupin (záleží na vyučujícím, prostoru a počtu žáků v kuchyňce).
Je dobré nespoléhat se na vybavení školní kuchyňky a několik dnů předem zkontrolovat, že každá skupina bude mít k dispozici potřebné vybavení. Chybí-li nějaké vybavení, je na rozhodnutí vyučujícího, zda přinese vlastní, půjčí si z kantýny, či zaúkoluje žáky.
Také je dobré se porozhlédnout po jaru, písku na nádobí, houbičce, utěrce…
Každý žák musí mít vlastní zástěru (raději přineste nějakou navíc).
Všechny pomůcky, prac. listy, slovníky… je nutné mít v kuchyňce připravené. Není vhodné žáky nechávat v kuchyňce samotné (i když to budou nejhodnější a nejspolehlivější děti ve škole).
Při přípravě pokrmu dbejte na to, aby si žáci rozdělili role, co kdo bude dělat. Pokud bude u jednoho pracovního místa několik žáků najednou, nic neudělají a pohádají se.
Při stolování budou žáci potřebovat něco na zapití, vzpomeňte tedy na vodu či šťávu.

Pracovní listy:
Každý žák obdrží pracovní list s úkoly.
Úkoly zadává vyučující ústně, je ale dobré, když žáci vidí úkol i v psané podobě.
Nechte žáky mezi sebou komunikovat česky. Pracují s anglickým textem, slovíčky… Má to větší efekt, než kdyby celou hodinu mlčeli (opět záleží na úrovni AJ žáků).

Postřehy z pilotování:
Protože žáci byli zvyklí na práci ve skupinkách, na střídání činností, na komunikaci a spolupráci se spolužáky a na sebehodnocení (ohodnocení sám sebe a vlastní skupiny), hodiny se opravdu povedly. Já jako vyučující jsem měla opravdu dobrý pocit. Žáci splnili jak obsahové, tak jazykové cíle a odcházeli z hodiny s úsměvem na tváři. Byla to pro ně zábava, ale já vím, že udělali velký kus práce.

 

CITACE

Domino:

Fork [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-fork.html
Kitchen knife [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-10826.html
Hand mixer [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-12181.html
Food scale [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-23670.html
Fridge [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-25460.html
Tray [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-silver-tray.html
Bowl [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-bowl.html
Green plate with red trim [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW:http://www.clker.com/clipart-green-plate-with-red-trim.html
Cup of tea [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-cup-of-tea.html
Tea kettle [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-tea-kettle.html
Glass of water [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-3915.html
Frying pan [online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: http://www.clker.com/clipart-26480.html

Matching activity:

[online]. 2011 [cit. 2011-17-02]. Dostupné pod licencí PDClipart na WWW:
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=8
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=1
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=7
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=0
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=11
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=4
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=17
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3

Worksheet for pupils:

Fotografie autora – mouka, hrneček, lžíce, olej, mísa, vajíčka, mléko, jahody, prášek do pečiva, plech na pečení, těsto na koláč, jahodový koláč

Smileys [online]. 2011 [cit. 2011-18-02]. Dostupné pod licencí PDClipart na WWW:
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=108&pos=25
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=108&pos=26
http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=108&pos=38

Help for teachers:

Fotografie autora – Worksheet 1: ad. 2, ad. 5, Worksheet 2: ad. 2, During the baking: ad. 2

http://clil.nuv.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-3-11]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
24.41 kB
Dokument
Metodický popis - Příprava jahodového koláče
doc
1.03 MB
Dokument
Pracovní list - Příprava jahodového koláče
pdf
451.17 kB
PDF
Pracovní list - Příprava jahodového koláče
doc
579.1 kB
Dokument
Příloha 1_2 - Příprava jahodového koláče
pdf
637.7 kB
PDF
Příloha 1_2 - Příprava jahodového koláče

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Seidlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Potraviny dle zvoleného receptu.