Odborný článek

Strach/Dar

Anotace

Romská báseň od autora Emila Ciny. Součást cyklu Rozummění zaměřeného na romskou literaturu.

Cíl

 • seznámení s dílem romského básníka Emila Ciny
 • porozumění textu
 • rozšiřování slovní zásoby
 • pochopení životních závazků a povinností
 • rozvoj osobnosti
 • podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Strach/Dar

Text básně (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k básni Emila Ciny Strach

Cílová skupina

9. ročník 

Využití

 • český jazyk
 • výchova k občanství
 • osobnostně sociální výchova
 • etická výchova

Strach

1] Žáci přečtou báseň po odstavcích. Po každém z nich vysvětlují, jak jednotlivým slokám rozumějí.

2] Žáci odpovědí na otázky:

 • Znáte nějaké jiné básně?
 • Uveďte příklad. Jakou báseň máte nejraději a proč?
 • Co vás napadne, když se řekne strach?
 • Máte z něčeho strach? Z čeho?

3] Žáci si vyberou jeden ze svých strachů a rozepíší se o něm metodou volného psaní.

Příklad
„Jsem strach Trapas. Můj čas nastává například, když se někomu někdo líbí. Nesmírně si užívám, když se lidi ostýchají říct o svých pocitech ostatním. Lidi se mě bojí, protože se nechtějí ztrapnit. Proto často o svých pocitech nikomu neřeknou.“

4] Žáci vystřihnou z papíru masku, která bude vyjadřovat strach. Vymyslí své masce jméno. Masku mohou pomalovat, přilepit k ní špejli a promluvit v roli.

5] Jaké oči má strach? Žáci vysvětlí přísloví STRACH MÁ VELKÉ OČI. Mohou také nakreslit nebo vymyslet krátký příběh a zahrát ve skupině jako divadlo.

6] Žáci řeší následující úkoly:

 • Pojmenujte svůj strach.
 • Dá se se strachem bojovat? Jak?
 • Představte si, že svět kolem sebe vnímáte jen jedním smyslem (například sluchem, hmatem, čichem, zrakem, chutí). Popište nebo nakreslete, jak by takový svět vypadal.
 • Jak se žije lidem na vozíčku, nevidomým, hluchým, hluchoněmým? Jak jim můžeme pomáhat?
Poznámka k aktivitě 6
Pro více informací a inspirace k tématu handicapů například www.chodicilide.cz.

7] Jaké postavy vystupují v básni? STRACH, MLADÁ ŽENA, DĚŤÁTKO, STARÝ MUŽ, NĚKDO S KOŘALKOU

Žáci vytvoří skupiny, rozdělí si role podle postav a probíhá vzájemný rozhovor: o čem mluví, co si sdělují, co řeší. (Např. co říká starý muž děťátku, problém stáří, opilosti, jak uživit dítě, vychovat ho.)

8] Žáci zaznamenají do myšlenkové mapy, jaké strachy či obavy mohou podle nich mít lidé:

stařec

matka
s dítětem

opilec


9] Žáci napíší strašidelný příběh na základě jednoho z veršů básně:

 1. Strach se dobře dívá.
 2. Oči vyhlíží do tmavé noci.
 3. Den po dni sháníš kousek chleba.
 4. Co bude?

Žáci fotoaparáty ve svých mobilních telefonech (nebo fotoaparátu školním) nafotí strašidelný fotopříběh na základě jednoho z výše uvedených veršů básně. Fotografie potom stáhnou do počítače, mohou je dále rozpracovat například v grafickém programu, doplnit texty apod. Hotové příběhy mohou posloužit jako originální příspěvek do školního časopisu, kalendáře nebo je možné uspořádat z fotopříběhů výstavu pro zbytek školy v jejích prostorách.

10] Učitel pustí žákům načtenou romskou verzi básně. Ta je k dispozici v audiosekci příručky na webových stránkách

www.kher.cz formou odkazu na Youtube.

Poznámka k aktivitám 10 a 11

Cílem aktivit je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikace.

Učitel citlivě vede s žáky diskusi:

 • Rozuměli jste básni?
 • Dokážete odhadnout, o čem byla?
 • Pokud básni nerozumíte jako celku, je vám povědomý alespoň význam některých slov?

11] Učitel žákům přečte citát Emila Ciny k jeho psaní v romštině s otázkou, k čemu čtenáře vyzývá?

„Svými básněmi se snažím povzbudit Romy, aby romštinu nezapomínali. Je to náš jazyk. To, co nás drží spolu, proto se ji snažím uchovat.“

Učitel následně vede diskusi (pokud to atmosféra a naladění žáků ve třídě dovoluje) na následující témata:

 • Myslíte si, že je užitečné mluvit romsky?
 • Pokud romsky neumíte, chtěli byste se romsky naučit?
 • Souhlasíte se spisovatelem Emilem Cinou? Proč?

Na závěr učitel žákům pustí ještě jednou z příslušné audiosekce příručky na webových stránkách www.kher.cz romskou a vzápětí českou verzi básně Strach pro doznění probíraných témat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Emil Cina

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

fotoaparát nebo mobilní telefony s fotoaparátem a připojením k počítači, počítač