Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Voda 3, dlouhodobé pozorování
Odborný článek

Voda 3, dlouhodobé pozorování

4. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu podporují badatelskou činnost žáků ZŠ. Cílem práce Voda 3, dlouhodobé pozorování bylo zpracování dat dlouhodobého pozorování, samostatné zpracování grafů, zlepšení čtenářské gramotnosti a výtvarné představivosti a fantazie, zpracování textu moderními metodami, pochopení odborného textu.

Cíle:

 • žák vytváří přehledné zpracování dlouhodobého měření (tabulka, grafy);
 • žák rozlišuje známé a nové informace v textu;
 • žák rozlišuje informace v textu, které jsou v rozporu s jeho původním názorem;
 • žák hledá vysvětlení k částem textu, kterým nerozumí;
 • žák vyhledává v textu potřebné informace.

Metody práce, časový plán:

Práce je rozdělena na dvě části. Hlavním důvodem je možnost využít pracovní listy ve dvou hodinách, které nemusí být řazeny jako dvouhodinovka.

 1. částZpracování dlouhodobých pozorování

První část je připravena jako samostatná práce. Žáci pracují s pracovním listem.

Co je třeba připravit:

milimetrové papíry na vytvoření grafů, sady křivítek, které mohou žáci využít dle své úvahy

Na konci hodiny by měli odevzdat vyplněný pracovní list a dva grafy k závěrečné klasifikaci.

Hodnocení práce:

 • Grafy: sestavení svislé a vodorovné osy a jejich označení, správné vynesení bodů, sestavení křivky, celková úprava a vzhled grafů.
 • Obrázek koloběhu: správnost, držení se textu, úprava.
 • Zhodnocení dlouhodobého zpracování: schopnost formulovat věcné závěry a vytvoření názoru, hodnotíme i správnost vyjadřování a pravopis (žákům to vysvětlíme předem, protože proti tomu dost často protestují)  slovy "Je to vaše vizitka. Představte si, že informace připravujete pro svého nadřízeného, který si má vybrat spolupracovníky, kterým zvýší plat. Je vás dvacet a míst je pět. Snažte se svým zpracováním dostat se do VIP pětky!"
 • Známku doporučuji udělit po prostudování všech prací porovnáním.
 1. část – Získání rozšiřujících informací o vodě

Druhá část se orientuje na práci s textem s využitím metody I. N. S. E. R. T. Zároveň má za úkol rozšířit znalosti o vodě. Dá se použít v běžné hodině v 8. ročníku při probírání tématu Voda.

Metoda I. N. S. E. R. T. je popsána v metodickém listu v příloze.

Časový plán:

5 minut na vysvětlení metody I.N.S.E.R.T;

25 minut na samostatnou práci žáků;

15 minut na diskusi.

Poznámky a doporučení:

 • Je třeba si hlídat čas a nezůstávat dlouho u jedné informace.
 • Snažte se, aby každý žák dostal v hodině slovo.
 • Pozorujte žáky při samostatné práci. 

Co můžeme zjistit:

  • část žáků ani nedočte text, protože mu jednoduše nerozumí;
  • první, daleko před ostatními, jsou hotovi žáci s nejhorším prospěchem a je zajímavé pozorovat jejich chování, když jsou spolužáci ponořeni do práce (práci většinou nedodělají a potom se vymlouvají např., že si dalších úkolů nevšimli nebo že nevěděli, že musí vyplnit vše);
  • někteří žáci kladou neustále otázky, které v textu najdou vysvětlené nebo byly vysvětleny před prací, nejsou schopni se soustředit;
  • žáci, které práce zajímá, často „rušitele“ slovně usměrňují;
  • pilní a nadaní žáci mají s textem skutečně co dělat celých 25 minut.
 • Často diskutované pojmy ze článku: dehydratace krystalohydrátů, totální destrukce, statická a dynamická rovnováha vody, spotřeba vody, kde spotřebuji denně tolik vody.
 • V závěru hodiny je třeba odpovědět na otázky z textu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Literatura a použité zdroje

[1] – VANĚČEK , Vojtěch. Technologie pro 3. ročník SPŠ chemických. 2. vydání. Praha : SNTL, 1983. 341 s. ISBN 04-615-83.
[2] – RNDR. KUSALA, Jaroslav. Hrátky s obnovitelnými zdroji. Praha : Čez, a.s., 2011. 38 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
435.55 kB
Dokument
Voda 3_ML
docx
437.5 kB
Dokument
Voda 3_PL
docx
439.45 kB
Dokument
Voda 3_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 3. 2013
Dlouhodobé měření kvality vody v okolí školy může směřovat k vyhodnocování vývoje a vytváření hypotéz, co má vliv na změnu kvality vody. V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

nakopírované články a pracovní listy pro každého žáka, mm papíry, sada křivítek