Odborný článek

Síra

13. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci ve školní laboratoři, podporu nadaných dětí. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům formou mediální výchovy, která koresponduje se cvičením z fyziky a chemie. Žáci MV sbírali materiál pro články a filmy o práci v laboratoři. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Síra byla samostatná práce žáků podle písemného návodu s minimálním vysvětlením učitele, porozumění textu a schopnost podle něj pracovat a zároveň aktivně využít vědomosti získané při výkladu v hodině; pochopit, samostatně vysvětlit a navrhnout řešení ekologického problému s kyselými dešti. Podpora nadaných dětí spočívá v řešení otázek, na které nadaní žáci odpovídají s pomocí odborného textu.

Metody práce:

Klademe důraz na samostatnou práci žáků. Žák si přečte zadání úkolu, prostuduje si teoretický list, položí doplňující otázky, vybere si na přípravném stole potřebné pomůcky a začne samostatně pracovat.

Učitel si dává pozor, aby neposkytoval informace, které jsou napsány v teoretickém listu. Právě jeho neochota donekonečna opakovat fakta nutí žáky ke kýžené aktivitě. Držme se hesla: „Pracovat nemusíme my, pracovat musí oni!“

Na druhou stranu necháme žáky diskutovat mezi sebou.

Mnoha žákům tato metoda práce vyhovuje. Používáme ji u skupiny žáků, která má již nějaké zkušenosti s prací v laboratoři.

V průběhu laboratorního cvičení stále procházíme mezi žáky, slovem vedeme slabší žáky a sledujeme, jestli žáci správně pochopili celé zadání, a konzultujeme s nimi problémy vzniklé individuálně.

Tento způsob výuky klade na učitele velké nároky. Patří ale mezi nejefektivnější metody výuky vůbec.

Často se stává, že když vedeme laboratorní cvičení klasickým způsobem, tj. na začátku hodiny vysvětlení principu, postupu, zápis, nákres atd., tak nás několik žáků poslouchá soustředěně, část žáků poslech pouze předstírá a někteří jedinci to ani nepředstírají. V laboratoři nastanou problémy typu, že žáci nemají tušení co dělat a zdržují okolí i nás otravnými otázkami.

Podpora nadaných žáků – žáci se zamýšlí nad otázkami, které se ve výuce probírají ve vyšších ročnících (např. acidibazické děje), a proto musí využít přístupnou odbornou literaturu. 

Cíle práce:

 • žák samostatně pracuje s pomocí písemné instrukce
 • žák praktickým pokusem ověří chemické vlastnosti síry
 • žák vlastními slovy popíše mechanismus vzniku kyselých dešťů
 • žák uvede příklady negativního působení kyselých dešťů
 • žák dodržuje pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři 

Časový plán:

dvouhodinové cvičení

Mezi pomůcky lze na stůl položit i učebnici a nějaké pomůcky, které žáci nepotřebují. Pokud si je žáci bezmyšlenkovitě „nafasují“, ptáme se, k čemu je použijí. Tím je opět nutíme přemýšlet a v další práci se již nedají nachytat.

Žáky upozorníme, že to, co leží na přípravném stole, mohou použít. Pokud jim dojde, že informace mohou čerpat i v položené učebnici, mají problém vyřešen a učí se opět orientovat v textu. 

Hodnocení:

 • Samostatnost, snaha a chování při práci v laboratoři
 • Zpracování pracovního listu, grafická úprava listu (správnost, nákresy, čitelnost)

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
475.59 kB
Dokument
Síra PL
docx
472.66 kB
Dokument
Síra ML
docx
446.29 kB
Dokument
Síra TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 2. 2013
Laboratorní práce jsou velkou příležitostí pro rozvoj dovedností směřujících k řešení problému a dovedností spojených s kritickým myšlením. Pokud žáci pracují podle písemné instrukce, rozvíjejí se u nich některé čtenářské dovednosti. U souboru laboratorních prací by bylo dobré aplikovat a kombinovat oba principy. Lze tedy postupovat od teorie k praxi (standardní postup) nebo od praxe k teorii (inovativní přístup). Náměty na vylepšení předložené laboratorní práce: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formálnímu rozvíjení klíčových kompetencí - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a/nebo výběru pokusu - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly (role) pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

drcená síra, lakmus, spalovací lžičky, kahany, baňky, zátky na baňku