Odborný článek

Var

5. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Var bylo pozorování fyzikálních dějů zahřívání a varu za využití návodných pojmů, aby bylo dosaženo plného porozumění pozorovaného jevu, zpětné ověření porozumění vytvořením otázek žáky, nácvik komunikace a řešení problému v týmu, posílení jemné motoriky.

Metody práce:

Práce v dvoučlenných až tříčlenných týmech. Žáci nejdříve prostudují teoretický list. Je důležité nechat jim čas k jeho prostudování. Tím si udělají představu, co mají přesně pozorovat.

Následně si vyberou na nosítkách pomůcky k sestavení jednoduché aparatury, natočí si vodu do kádinky a začnou zahřívat. Souběžně při zahřívání vyplňují pracovní list.

Pracovní list je vytvořen tak, aby žáky přesně naváděl k pozorování, jak potřebuje učitel. Návodnými větami odstraníme odpovědi typu: Z kádinky se kouří, něco tam bublá atd.

Na závěr hodiny se snažíme, aby žáci samostatně vytvořili otázky. Pro většinu žáků je právě tato úloha obtížná a míří k talentovaným žákům, kteří o práci přemýšlí.

Časový plán:

Laboratorní práce je určena pro dvouhodinové cvičení. Při dobré organizaci lze stihnout za jednu vyučovací hodinu. V tom případě použijte malé množství vody.

Poznámky a doporučení:

 • Žákům je vhodné doporučit, aby podtrhané věty mezi sebou řádně konzultovali a následně si je zapsali do sešitu jako zápis.
 • Na závěr hodiny učitel všechny důležité informace, které žáci získali experimentálně, shrne a zopakuje několika větami sám. Považuji to za velmi důležité. Pokud se pozorování některému týmu z nějakého důvodu nepodařilo, je třeba nově získané informace sjednotit v celé třídě.

Hodnocení:

Tuto práci nedoporučuji hodnotit známkou, především pokud se jedná o pozorování v rámci výkladu. Ústně hodnotíme pouze průběh hodiny a práci jednotlivých týmů.

Pracovní list si zkontrolujeme a doporučuji zanechat ho žákům jako učební materiál. V další hodině můžeme reagovat na otázky z pracovních listů.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
449.22 kB
Dokument
Var ML
doc
459.96 kB
Dokument
Var PL
doc
464.84 kB
Dokument
Var TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 2. 2013
Cenné pro učitele budou bezesporu opět přílohy k článku: Teoretický list a Pracovní list pro žáka a Metodický list pro učitele.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

stojan, kahan, keramická síťka, teploměr, kruh, 1 svorka, 1 držák, kádinka, sirky