Odborný článek

Hydrostatika

29. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Hydrostatika bylo praktické ověření nabytých znalostí v oblasti hydrostatiky, zjištění, že vztlaková síla roste se zvětšováním hmotnostního zlomku roztoku, využití mnoha fyzikálních vztahů v praktické úloze.

Laboratorní práce je určena na závěr kapitoly Hydrostatika, když už žáci mají procvičené výpočty, a před závěrečnou prací. (Na naší škole máme Hydrostatiku posunutou do osmého ročníku a paralelně se probírá v chemii hmotnostní zlomek. Proto tato práce obě témata spojuje.)

Na začátku hodiny je nutno přesně vysvětlit každý úkol.

Žáci řeší úkoly samostatně.

(Rozdělila jsem žáky do trojic a každé trojici jsem přidělila 1 váhu, 2 odměrné válce, sůl, 3 lžičky a 3 tyčinky. Důvodem byl nedostatek pomůcek.)

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Lze ji stihnout za hodinu, pokud pracujete s polovinou třídy a máte k dispozici několik digitálních laboratorních vah. Stejně ji pár žáků dodělává ještě o přestávce. Dobré je využít poslední hodiny.

Poznámky k výpočtům:

Vejce se zvedne v okamžiku, kdy se vyrovná hustota vejce s hustotou solného roztoku a výsledná síla působící na vejce je rovna nule. Žákům to také přibližně vychází. Nepřesnosti jsou dány přibližným určením hmotnosti soli a nedokonalým rozpouštěním. Při velkých odchylkách od nuly je na vině zpravila špatně převedená jednotka.

Hodnocení:

Žáci si naměří všechny hodnoty, a pokud mají k dispozici dvouhodinovou časovou dotaci, dopočítají a zkompletují pracovní list a odevzdají na konci hodiny.

Jestliže se práce stihne jen naměřit, žáci si výpočty dodělají doma a odevzdávají vyplněný pracovní list následující hodinu.

Hodnotíme provedení práce, správnost vyplnění pracovního listu, zápis všech vzorců a jednotek.

Práci hodnotím stejným bodovým ohodnocením jako pololetní práce.

Doporučení:

Po dokončení práce je vhodné, aby každý žák odevzdal papírek s naměřenými hodnotami. Je to opatření proti opisování.

Může se stát, že si žák přinese staré vejce, které plave. Proto je třeba mít pár rezervních vajec připravených.

Hustota vody závisí na teplotě, a proto je vhodné zajistit pro všechna měření vodu o stejné teplotě. Díky tomu budou měření zatížená stejnou chybou, což se neprojeví na výsledcích.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
451.17 kB
Dokument
Hydrostatika TL
doc
464.84 kB
Dokument
Hydrostatika PL
doc
445.31 kB
Dokument
Hydrostatika ML

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 1. 2013
V článku autorky navrhují konkrétní možnost, jak propojit poznatky žáků z hydrostatiky (fyzika) s jejich poznatky z chemie o hmotnostním zlomku. Přílohy k článku pak poskytují učiteli komplexní podporu při jeho práci se žáky na jejich praktických úkolech (Teoretický list a Pracovní list pro žáky a Metodický list pro učitele).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

odměrné válce, váhy, lžičku a tyčinku, filtrační papír, několik sáčků se solí, misky na odkládání vajec, 1–2 syrová vejce, sklenice na zavařování