Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Modrozemě a Hnutí za svobodu Červených
Odborný článek

Modrozemě a Hnutí za svobodu Červených

Anotace

Příspěvek představuje simulační skupinovou aktivitu, která vede žáky k řešení problémových otázek spojených s uplatňováním mezinárodního humanitárního práva.

Pokyny pro práci ve skupině

 • rozdejte skupinám texty s okolnostmi případu
 • poskytněte skupinám texty Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů
 • Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly lze také zajistit prostřednictvím přístupu k internetu (viz odkazy na zdroje)

Okolnosti případu:

1. Modrozemě, která ratifikovala Ženevské úmluvy i oba Dodatkové protokoly, je multietnickým státem s minoritním obyvatelstvem Červených a majoritním obyvatelstvem Modrých. Většina Červených nechce žít ve státě s Modrými a přeje si, aby se oblasti osídlené Červenými odtrhly od Modrozemě a připojily se k Červenozemi. Mezi HSČ (Hnutí za svobodu Červených), organizovanou ozbrojenou skupinou kontrolující část území Modrozemě, a řádnými ozbrojenými silami Modrozemě vypuká ozbrojený konflikt a HSČ vyhlašuje Červenou republiku. Červenozemě s aktivitami Červených v Modrozemi velmi sympatizuje a posílá Červené republice vojenský a humanitární materiál, operace HSČ ale neřídí a na území Modrozemě nejsou přítomny žádné jednotky Červenozemě.

2. Bratři Antonín a Bořivoj, jejich sestra Šarlota a jejich rodiče Frederik a Marta jsou občany Modrozemě, ale etnicky náležejí mezi Červené. Žijí ve městě Yellowtown na severu Modrozemě, které je pod kontrolou řádných modrozemských ozbrojených sil. Antonín je proti své vůli povolán do armády Modrozemě, Bořivoj se připojuje k HSČ a útočí na všechny modré vojáky i civilisty bez rozlišování. Šarlota se v lesích kolem Yellowtownu zapojuje do individuálních útoků proti modrým vojákům, během nichž nosí zbraň otevřeně a dodržuje MHP.

3. Jednotky HSČ se blíží k Yellowtownu. Modrozemské úřady dávají uvěznit Frederika a Martu a dopravují je do města Greentownu, které se nachází na jihu země, daleko od oblastí kontrolovaných HSČ.

4. Yellowtown je obklíčen vojsky HSČ a dostává se pod těžkou palbu, která směřuje proti modrozemským jednotkám bránícím město, ale způsobuje vysoké ztráty také v řadách civilního obyvatelstva, protože palebné pozice HSČ jsou umístěny daleko od města, HSČ používá staré zbraně z druhé světové války a modrozemské jednotky jsou navíc rozmístěny po celém Yellowtownu. Humanitární situace ve městě začíná být kritická, obyvatelstvu docházejí základní potraviny a léky. HSČ přesto nepovoluje průchod humanitárních konvojů organizovaných Modrozemským ministerstvem sociálních věcí a MVČK [1], které jsou označeny ochranným znakem Červeného kříže.

5. Antonín je zajat HSČ a postaven před mimořádný vojenský soud, který HSČ zřídilo na počátku konfliktu. Soud odsuzuje Antonína za zradu a účast v boji na nepřátelské straně k trestu smrti. Bořivoj a Šarlota jsou zajati ozbrojenými silami Modrozemě a modrozemský soud je v řádném procesu odsuzuje v souladu s modrozemským trestním zákonem k trestu smrti za vraždu.

Otázky:

1. Jak kvalifikujete konflikt v Modrozemi? Aplikuje se na něj Dodatkový protokol II? Za jakých podmínek by se konflikt mohl změnit v mezinárodní? Má prohlášení nezávislosti Červené republiky vliv na právní povahu konfliktu? Má na povahu konfliktu vliv vojenská a humanitární pomoc poskytovaná Červené republice Červenozemí? Změnila by se povaha konfliktu v oblasti Yellowtownu v případě, kdy by se v jiných částech země do boje přímo zapojily ozbrojené síly Červenozemě? Změnila by se, pokud by Červenozemě řídila vojenské operace HSČ v okolí Yellowtownu?

Návod: čl. 2 a 3 čtyř Ženevských úmluv, čl. 1 odst. 4 Dodatkového protokolu I a čl. 1 Dodatkového protokolu II.

2. Porušuje Modrozemě vynuceným náborem Antonína do ozbrojených sil MHP? Je přemístění Frederika a Marty protiprávní? Bylo by protiprávní za podmínky, že by byly přemístěny pouze osoby červené národnosti?

Návod: čl. 2 odst. 1, 4 a 17 Dodatkového protokolu II a čl. 147 Ženevské úmluvy IV.

3. Porušuje HSČ bombardováním Yellowtownu MHP? Porušují MHP ozbrojené síly Modrozemě tím, že jsou rozmístěny po celém Yellowtownu?

Návod: čl. 13 Dodatkového protokolu II, čl. 51 odst. 4-5-7 a čl. 58 Dodatkového protokolu I.

4. Může HSČ odmítnout průchod humanitárního konvoje vyslaného Modrozemským ministerstvem sociálních věcí? Může tak učinit i za podmínky, kdy je mu dovoleno přesvědčit se o tom, že konvoj dopravuje pouze potraviny? Může HSČ odmítnout průchod humanitárního konvoje MVČK? Může tak učinit i za podmínky, kdy se MVČK zaručí, že bude sám provádět distribuci potravin civilnímu obyvatelstvu? Mohou Modrozemské ministerstvo sociálních věcí a MVČK používat k označení svých humanitárních konvojů znak Červeného kříže?

Návod: společný čl. 3 Ženevských úmluv, čl. 12 a 18 Dodatkového protokolu II, čl. 44 Ženevské úmluvy I, čl. 23 Ženevské úmluvy IV a čl. 70 Dodatkového protokolu I.

5. Proběhla soudní řízení s Antonínem, Bořivojem a Šarlotou v souladu s právem? Nacházejí se všichni z hlediska MHP ve stejném právním postavení?

Návod: společný čl. 3 Ženevských úmluv, čl. 6 Dodatkového protokolu II, čl. 43 a 44 odst 1 Dodatkového protokolu I a čl. 4 Ženevské úmluvy III.


[1] Mezinárodní výbor Červeného kříže

Aktivita je převzata z publikace Český červený kříž. Diseminační manuál. Praha : Český červený kříž, 2001.

Literatura a použité zdroje

[1] – Diseminanční manuál. 2001. [cit. 2012-7-17]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/MANUAL/Diseminacni_manual.pdf].
[2] – JUKL, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2005. [cit. 2012-7-17]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm].
[3] – Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. 1992. [cit. 2012-7-17]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/zenevske_umluvy.pdf].
[4] – Základní principy mezinárodního humanitárního práva. [cit. 2012-6-22]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/Skladanka_MHP_a_Cervenykriz.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Český červený kříž

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text okolností případu, texty Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů