Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Pravidla používání znaku Červeného kříže
Odborný článek

Pravidla používání znaku Červeného kříže

15. 8. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Český červený kříž

Anotace

Příspěvek představuje pravidla pro používání znaku Červeného kříže. K procvičení ve skupinách je určeno šest příkladů, které jsou doplněny návrhy možných odpovědí.

Pravidla používání znaku Červeného kříže

1. V době konfliktu je základní funkcí znaku Červeného kříže na bílém poli ochrana osob, budov, zařízení, dopravních prostředků a materiálu patřícím vojenské zdravotnické službě, civilním zdravotnickým jednotkám určeným stranou v konfliktu k pomoci obětem konfliktu a zdravotnickým jednotkám národních společností začleněným do vojenské zdravotnické služby či určeným k pomoci obětem konfliktu.

2. V době míru smějí národní společnosti znak Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce používat volně v souladu s národní legislativou. V době konfliktu smějí znak sice používat nadále, ovšem v souladu s podmínkami stanovenými článkem 44 první úmluvy, tj. znak nesmí být použit na pásce ani na střeše budovy a musí mít menší rozměry.

3. Znak v identifikačním použití doprovází název národní společnosti nebo její iniciály; na vlastní kříž však nesmějí být doplněny další kresby, znaky nebo písmena. Národní společnost určuje, za jakých podmínek smí být používán.

4. Nikdo nesmí nosit znak národní společnosti v jakékoliv formě, pokud se nemůže prokázat odpovídajícím oprávněním, členským průkazem atd.

5. Členové a zaměstnanci národních společností mohou užívat znaku pouze při činnostech ve vztahu k aktivitám národní společnosti. Člen může nosit znak i v jiných případech, ale jen ve formě členského odznaku či v jiném podobném provedení zpravidla s iniciály národní společnosti.

6. Civilní ambulance a stanice první pomoci, nemocnice a kliniky nepatřící národní společnosti smějí používat znak Červeného kříže v případě, že obdrží souhlas

a) v době ozbrojeného konfliktu od příslušného orgánu

b) v době míru od národní společnosti.

Převzato z http://www.cervenykriz.eu/cz/znak_ck.aspx.

Skupinová práce – pokyny

 • Rozdejte skupinám příklady (např. první skupina příklady 46, druhá skupina příklady 13).
 • Požádejte skupiny, aby své odpovědi napsaly na velké listy papíru (flipchart). Tyto pak mohou být rozvěšeny po stěnách k dalšímu studiu nebo diskusi.
 • Řekněte skupinám, že na prezentaci práce budou mít 510 minut s tím, že způsob prezentace bude rovněž cvičením ve veřejném projevu.
 • Jiným způsobem prezentace práce ve skupinách může být prostá diskuse nad závěry jednotlivých skupin přednesenými zvolenými mluvčími. Skupiny prostřednictvím svých mluvčích přednesou řešení daného případu a v následné diskusi s ostatními skupinami je obhájí. Celou diskusi řídí organizátor.

Příklad 1

V průběhu volební kampaně politická strana slibuje, že, pokud zvítězí ve volbách, významně zvýší výdaje státního rozpočtu na zdravotnické programy a programy sociálního zabezpečení. Strana dá vytisknout tisíce letáků, na nichž jmenuje jednotlivá administrativní a legislativní opatření, jež přijme. Letáky jsou ilustrovány Červeným křížem s rameny nestejné délky. Na kříži je výrazně vytištěn znak národní měny a slovo „více“.

a) Červený kříž je v tomto případě použit ve funkci identifikační nebo ochranné?

b) Jedná se v tomto případě o zneužití znaku?

c) Pokud ano, o jaký typ zneužití se jedná?

d) Pokud ano, jaká opatření je třeba přijmout a kým?

e) Je nějaký rozdíl v tom, že ramena kříže jsou nestejně dlouhá?

Příklad 2

V hraném filmu, jehož děj je podle výrobce zcela smyšlený, se v několika scénách objevuje znak Červeného kříže. Znak se například objevuje na helikoptéře použité k únosu jednoho z hrdinů nebo v jiné scéně spolu s nápisem „zdravotnické dodávky“ na balících, jež ve skutečnosti obsahují opium, aniž by z filmu vyplývalo, že se jedná o zneužití znaku Červeného kříže.

a) Myslíte, že se jedná o zneužití znaku?

b) Vymaňují se výrobci z odpovědnosti, řeknou-li, že se jedná o smyšlenku?

c) Domníváte-li se, že se jedná o zneužití znaku, přibližte možná rizika zneužití tohoto druhu.

d) Jaká je třeba přijmout opatření a kým?

Příklad 3

Během ozbrojeného konfliktu mezi zeměmi Syldavia a Borduria charitativní organizace aktivně působící v Syldavii (Bratrstvo strážců žezla Ottokarova) poskytuje zdravotnické službě královské armády množství lékařů a zdravotníků.

a) Jsou tito zdravotničtí pracovníci oprávněni chránit se znakem Červeného kříže?

b) Pokud ano, za jakých podmínek? Pokud ne, proč?

c) Byli by oprávněni používat znak v době míru? I kdyby byl velmi malý?

Příklad 4

Po nepřátelském útoku se stanice první pomoci náhle ocitá v těsné blízkosti fronty. Protože někteří ze zraněných nemohou být přepraveni, lékař odpovědný za stanici se rozhodne sejmout všechny znaky a celou stanici co nejlépe zamaskovat v naději, že tak nebude nepřátelskými oddíly objevena.

a) Jedná se o legální postup?

b) Ztrácejí tímto zranění na stanici právo na ochranu?

Příklad 5

Během fundraisingové kampaně na důležité zdravotnické a sociální programy projednává národní společnost smlouvu s výrobcem balených nápojů. Smlouva stanoví, že výrobce bude fundraisingovou kampaň národní společnosti řídit, dále že na uzávěrech jeho nápojů bude znak a národní společnost obdrží 1 % z ceny všech prodaných nápojů, jejichž uzávěry budou vráceny výrobci. Co si myslíte o takové smlouvě?

Příklad 6

V zemi postižené občanskou válkou byla na straně vzbouřenců založena společnost nazvaná „Pomocná organizace“, jež vystupuje jako národní společnost Červeného kříže a používá znak.

a) Může být znak používán i v občanské válce?

b) Může tato „Pomocná organizace“ používat znak? Pokud ano, za jakých podmínek?

Možné odpovědi 

Příklad 1

a) Jasně identifikační. Záměrem je naznačit spojení s Červeným křížem nebo alespoň se zdravotnickými aktivitami (viz ambulance a stanice první pomoci v ŽÚ I/44[4]).

b) Ano.

c) Viz ŽÚ I/53: neoprávněné použití (porušení principu nestrannosti a neutrality).

d) Národní společnost by se nejdříve měla pokusit o prostou dohodu. Pokud se to nepodaří, je možno přijmout následující opatření:

 • NS se může s případem obrátit na odpovědné orgány;
 • odpovědné orgány mohou neoprávněného uživatele penalizovat;
 • do případu může zasáhnout i MVČK (v jednání s NS nebo přímo s odpovědnými orgány).

e) Ne. Je stanoveno, že ramena se musejí protínat ve středu. (Článek 5 Pravidel). Odstín červené barvy není nijak specifikován. Jakékoliv použití Červeného kříže na bílém poli znamená zneužití znaku.

Příklad 2

a) Ano (viz ŽÚ I/53). Znak byl použit neoprávněně (ve scénáři i ve filmu).

b) Ne.

c) Jedná se například o následující rizika a následky takového použití:

 • diváci i širší veřejnost mohou následně ztratit povědomí o původním významu znaku;
 • výrobci mohou být penalizováni, případ může být předán odpovědným orgánům, může vyvstat potřeba většího rozšíření povědomí o používání znaku.

d)

1) Národní společnost by měla přijmout následující opatření: obrátit se s případem na odpovědné orgány; využít příležitosti a připomenout veřejnosti základní pravidla používání znaku a důvody, proč musejí být dodržována; žádat výrobce o prohlášení, jež by bylo umístěno na začátek filmu, že se jedná o neoprávněné použití (takové opatření bylo přijato v podobném případě i ve skutečnosti – NS Kanady, Francie a USA).

2) Stát by měl výrobcům zakázat distribuci a promítání celého filmu a zabavit všechny kopie.

3) MVČK by měl odpovědět na všechny otázky položené NS nebo vládami, které by sec týkaly právních záležitostí případu; dále by měl požádat NS, aby více šířily pravidla o používání znaku a podporovat úsilí NS přimět státy, aby podobné případy řádně trestaly.

Příklad 3

a) Ano.

b) Podmínky jsou následující:

 • Bratrstvo musí být řádně uznáno jako pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
 • jeho dobrovolníci se nezabývají ničím jiným než zdravotnickými aktivitami;
 • k aktivitám musejí být zplnomocněni vojenskými orgány;
 • musejí se podřídit vojenskému velení a včlenit se tak mezi vojenský zdravotnický personál.

c) Ne. Bratrstvo má status „jiných dobrovolných pomocných organizací“ (viz ŽÚ I/26). Takové společnosti nejsou součástí Hnutí, a proto nemohou používat znak v jeho identifikační funkci (ŽÚ I/44[4]).

Příklad 4

a) Ano; viz ŽÚ I/39 a I/42 („pokud to vojenské požadavky dovolí“). Maskování však nikdy nesmí být použito k utajení útočných vojenských zařízení.

b) Ne, ale jejich ochrana se stává čistě teoretickou!

Příklad 5

Taková dohoda je v rozporu s následujícími články Ženevských úmluv:

 • ŽÚ I/44 (činnost odpovídající zásadám vysloveným na mezinárodních konferencích ČK tj. mj. činnost odpovídající Základním principům);
 • ŽÚ I/53 (použití znaku obchodními společnostmi).

Pozn.: Pravidla z roku 1991, která za jistých omezených okolností dovolují použití znaku ve fundraisingových kampaních jsou méně přísná než pravidla stanovená v Úmluvách. Nicméně, v tomto případě s určitostí dochází ke zneužití znaku, protože situace je s Pravidly v rozporu (čl. 23; 24, vyjma 2. odstavce).

Příklad 6

a) Ano, v souladu s článkem 3[2] společným všem ŽÚ a článkem 12 (DPII).

b) Ano, za předpokladu, že:

- prováděné aktivity budou výhradně zdravotnické;

- pomocná organizace bude řádně uznána a zplnomocněna odpovědnými orgány znak používat;

- používání znaku bude pod kontrolou odpovědných orgánů.

Aktivita je převzata z publikace Český červený kříž. Diseminační manuál. Praha : Český červený kříž, 2001.

Literatura a použité zdroje

[1] – Diseminanční manuál. 2001. [cit. 2012-7-16]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/MANUAL/Diseminacni_manual.pdf].
[2] – JUKL, M. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled). 2005. [cit. 2012-7-16]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm].
[3] – Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži (126/1992 Sb.). 1992. [cit. 2012-7-16]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme/zakonock.pdf].
[4] – Znak Červeného kříže. [cit. 2012-7-17]. Dostupný z WWW: [http://www.cervenykriz.eu/cz/znak_ck.aspx.].
[5] – Helpman. Animovaný film. [cit. 2012-6-25]. Dostupný z WWW: [http://audiovideo.rvp.cz/video/2679/HELPMAN.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Český červený kříž

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pravidla používání znaku Červeného kříže, Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly