Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice hodnocení žáků na ZŠ
Odborný článek

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice hodnocení žáků na ZŠ

17. 7. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky hodnocení žáků.

Lze kombinovat hodnocení slovní (např. u „výchov“) a známkování?

Možnosti základních způsobů hodnocení žáků řeší školský zákon [2] a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání [1], které připouštějí klasifikaci, slovní hodnocení i kombinaci obou způsobů. To znamená, že lze některé vyučovací předměty klasifikovat a současně některé jiné hodnotit slovně – při dodržení pravidla o převedení slovního hodnocení na klasifikaci při přechodu na SŠ.

Je možné žáka průběžně hodnotit slovně a na vysvědčení používat klasifikaci? Jedná se o 1. stupeň ZŠ.

Je skutečně možné, aby žák byl v průběhu roku hodnocen slovně a na vysvědčení známkou. Tento způsob hodnocení však musí být uveden v klasifikačním řádu školy, který je veřejně přístupný. V klasifikačním řádu současně musí být popsána kritéria, podle kterých k převodu slovního hodnocení na známky dochází. Je rovněž vhodné tento způsob hodnocení projednat s rodiči žáků.

Slovní hodnocení může být použito i individuálně, po dohodě s rodiči žáka, příslušným učitelem a vedením školy.

Jaká účast žáka ve výuce je nezbytná k tomu, abych mohl žáka hodnotit? Je zákonem daná hodnota, kolika procent výuky se žák musí zúčastnit?

Školský zákon [2] přímo neřeší nutné procento účasti žáků ve vyučování. Podle § 30 odst. 2 jsou však povinnou součástí školního řádu také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. Podstatná jsou tedy kritéria, která máte uvedena ve školním řádu vaší školy.

Ráda bych se zeptala, jak chápat portfolio v pedagogice?

Výraz portfolio pronikl do pedagogické terminologie z ekonomie. Většinou je portfolio zmiňováno v souvislosti se žáky (žákovské portfolio), může se však jednat i o portfolio učitelské či ředitelské. Portfolio je soubor různých produktů žáka (případně učitele či ředitele), dokumentující jeho práci a vývoj.

Portfolia jsou podkladem pro hodnocení žáků v řadě různých situací. Používají se k monitorování práce a pokroku žáka v průběhu výuky i při rozhodování o jeho další vzdělávací dráze.

Setkáváme se s několika typy portfolií. Liší se účelem, tedy zda mají primárně poskytovat zpětnou vazbu žákovi (formativní hodnocení), nebo zhodnotit jeho studijní výsledky či posoudit studijní předpoklady (sumativní hodnocení). Účelu je podřízen obsah portfolia a výběr jeho složek. Portfolia, jejichž primárním účelem je poskytovat zpětnou vazbu, obsahují větší množství různorodých materiálů. Jejich výběr žák sám určuje nebo se na něm významně podílí.

Portfolia určená k sumativnímu hodnocení obsahují několik nejlepších prací, jejichž charakter je předepsán učitelem nebo externí autoritou.

Bližší informace o tomto tématu naleznete např. v publikaci VÚP Vyhledáváme rozumově nadané žáky [3]. Články o různých druzích portfolií, jejich využití a o zkušenostech s jejich používáním jsou k dispozici také na Metodickém portálu www.rvp.cz (některé najdete v doporučené literatuře).

Je základní škola povinna mít zpracovaný a veřejně (nebo na požádání) přístupný klasifikační řád? Existuje nějaký zákonem nebo pro ZŠ platnou vyhláškou předepsaný klasifikační řád?

Ředitel školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona [2], školní řád, jenž obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Pravidla hodnocení žáků (§ 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání [1]) obsahují zejména:

  • zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou;
  • zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků;
  • stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií;
  • zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15, odst. 2, včetně předem stanovených kritérií;
  • zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace;
  • způsob získávání podkladů pro hodnocení;
  • podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách;
  • způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

Literatura a použité zdroje

[1] – Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 2005. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb011_05.pdf].
[2] – Školský zákon. 2012. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon].
[3] – Vyhledáváme rozumově nadané žáky. 2010. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Vyhledavame_rozumove_nadane_zaky1.pdf].
[4] – TOMKOVÁ, Anna. Žákovské portfolio a jeho cíle v primární škole. 2007. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1543/ZAKOVSKE-PORTFOLIO-A-JEHO-CILE-V-PRIMARNI-SKOLE.html/].
[5] – VAHALÍKOVÁ, Jana. Jak efektivně využívat žákovské portfolio. 2010. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/7569/JAK-EFEKTIVNE-VYUZIVAT-ZAKOVSKE-PORTFOLIO.html/].
[6] – VAHALÍKOVÁ, Jana. Jak efektivně využívat žákovské portfolio – II. část. 2010. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/8457/JAK-EFEKTIVNE-VYUZIVAT-ZAKOVSKE-PORTFOLIO---II-CAST.html/].
[7] – FRÝBOVÁ, Ivana. Zkušenosti s vedením žákovského portfolia v hodinách německého jazyka. 2011. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/9753/ZKUSENOSTI-S-VEDENIM-ZAKOVSKEHO-PORTFOLIA-V-HODINACH-NEMECKEHO-JAZYKA.html/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu: