Odborný článek

Projekt Meine Schule

3. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eva Sedláková
Spoluautor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Anotace

Cílem příkladu dobré praxe je zlepšit souvislý ústní i písemný projev žáků na dané téma a pracovat s Evropským jazykovým portfoliem v jeho online podobě. Prostřednictvím sebehodnocení a strategií v učení se snaží ukázat pokrok žáků v uvedených řečových dovednostech. Dílčími cíli je procvičení slovní zásoby k tématu, v návaznosti na ni zautomatizovat časování pravidelných sloves a seznámit se s některými slovesy nepravidelnými. Příklad hojně využívá důležitého motivačního prvku – hry.

Cíl

Žáci pracují s těmito sekcemi e-portfolia: Jazykový životopis, Co už umím, Moje sbírka.

Žáci

  • si zlepší souvislý ústní i písemný projev na téma Moje škola,
  • prostřednictvím strategií v učení a sebehodnocení přemýšlí o svém pokroku v jazyce,
  • rozšíří slovní zásobu na dané téma,
  • zautomatizují časování pravidelných a některých nepravidelných sloves.

Kontext školy a regionu:

Škola pracuje se vzdělávacím programem Cestou poznání. Je zaměřena na výuku jazyků, a proto pracuje s třídami s rozšířenou výukou jazyků. Od 1. ročníku se žáci učí anglický jazyk formou kroužku. Další cizí jazyk mají žáci s RVJ od 6. ročníku, vybírají si buď z NJ, nebo RJ jako povinně volitelný předmět. Žáci v běžné třídě mají druhý cizí jazyk od 8. ročníku. V posledních letech škola realizuje výuku CLILem ve výtvarné výchově a v matematice ve vybraných ročnících 2. stupně ZŠ v rámci projektu ESF.

Kontext výuky:

S EJP pracujeme již asi 10 let. Doposud jsme pracovali s formou tištěnou, a to jak na 1., tak i na 2. stupni ZŠ. O e-portfoliu jsme se dozvěděli na základě školení Pedagogického centra v Českých Budějovicích. Pilotáž v rámci projektu EJP v praxi nám byla nabídnuta vedením školy. Od r. 2011 na něm pracují jak učitelé, tak žáci.

Tematická oblast EJP:

Při této vyučovací jednotce pracujeme na PC s vybranými sekcemi e-portfolia: Moje sbírka, Jazykový životopis a Co už umím společně ve vyučování (4 hodiny), dále žáci samostatně pracují doma na dokončení projektu. Mimo to probíhá ještě společná práce v hodině v délce 4 vyučovacích hodin bez PC.

Časová náročnost:

8 vyučovacích hodin

Realizace:

Výsledkem práce na projektu Meine Schule jsou 3 různé výstupy; souvislý ústní projev, písemný projev – vypracování projektu Meine Schule, a také úprava sebehodnocení v sekci Co už umím. Po finalizaci projektu ještě celá třída prochází jednotlivé strategie učení se jazyku v Jazykovém životopisu pro dovednosti, které využili v projektu a v diskuzi je reflektují.

Úvodní hodina – Seznámení s tématem Moje škola

a) Evokace, 5 min. Pro motivaci žáků byl použit obrázek budovy ZŠ, kterou všichni dobře znají, učitel vyzývá žáky, co vše o ní umí říci.

b) Práce se slovní zásobou, 10 min. Po třídě jsou rozmístěny lístečky se slovíčky, žáci měli hledat, odhadovat jejich význam a přiřazovat k obrázku školy. Poté jsme provedli společnou kontrolu drilem; učitel vyvolává slova, žáci opakují a doplní český význam.

c) Procvičení gramatiky, 20 min. Učitel vybral slovesa, která se mají vyčasovat  jedinci i společně, pak si žáci zapíší do sešitů.

d) Zpětná vazba, 10 min. V závěru hodiny jsme si znovu vzali motivační obrázek naší ZŠ a znovu jsme školu popsali s novými slovy. Žáci mají v rámci domácí přípravy procvičovat slovní zásobu a slovesa.

Druhá hodina  Upevnění gramatiky, slovní zásoby

a) Evokace, 5 min. Žáky jsem uvedla do tématu pomocí domina se školními pomůckami. Žáci měli za úkol na čas složit domino  vyhrává dvojice, která složí domino rychleji.

b) Upevnění slovní zásoby, 10 min. Upevnění slovní zásoby jsem dále prováděla společným zopakováním. Žáci si pak slova z domina vlepili na papír do školního sešitu, česká slova opatřili překladem do němčiny a naopak. Poté jsme společně nacvičovali výslovnost, zapsali ji a provedli kontrolu přiřazených slov.

c) Procvičení dovednosti psaní, 10 min. V další části hodiny jsme pracovali v kombinaci s dovedností psaní. Žáci tvořili jednoduché věty na daná slova, v případě, že žáci použili nepravidelná slovesa, byly objasněny rozdíly v časování, ale pouze u daných použitých tvarů (bez výkladu celkové gramatiky nepravidelných sloves) a tyto konkrétní tvary jsme si zapsali do slovníčku.

d) Procvičení dovednosti mluvení, 15 min. Větší část hodiny jsme věnovali rozhovorům na téma škola. Dala jsem žákům čas na přípravu a poté mi předváděli rozhovory po 23, dle času a počtu žáků ve třídě.

e) Zpětná vazba, 5 min. Na závěr hodiny jsme zhodnotili úroveň rozhovorů, prvně se hodnotili sami žáci, pak zhodnocení učitelem. Navržené známky jsem zapsala do ŽK.

Třetí hodina  Tvorba projektu, práce na PC

a) Evokace, 10 min. Pro motivaci k tématu této hodiny jsem použila cvičení z učebnice. Účelem bylo procvičit si slovní zásobu, slovesné tvary, mluvnické obraty v ústní podobě.

b) Tvorba projektu Meine Schule, 30 min. Žáci v PC učebně začali tvořit svůj projekt (mohli i ve skupince po 34 žácích). Mohli využít internet (obrázky, slovník, překladač) a procvičit si prvky gramatiky a slovní zásoby a sestavit svůj text o škole a třídě.

c) Uložení projektu do sekce Moje sbírka, 5 min. Žáci si svou pracovní verzi uložili do části Moje sbírka. S touto verzí dále mohou pracovat a dokončit ji individuálně doma, souběžně s tím požádat učitele o komentář.

Pozn. Do další hodiny by měl učitel okomentovat odeslané práce žákům.

Čtvrtá hodina  Hra na projektanta

a) Evokace, 20 min. Motivací pro tuto hodinu byla Hra na projektanta. Žáci měli předvést svůj projekt spolužákům, své práce napsané na PC jednotlivě promítají žáci na Smart tabuli. Projektant přečetl svůj text a za pomoci ostatních opravuje své chyby v projektu školy bez toho, že by předem znali/četli učitelův komentář.

b) Práce s komentářem učitele – oprava projektu, 15 min. Každý z žáků pracoval samostatně s učitelovým komentářem, před konečným uložením své práce měl prokonzultovat s učitelem.

c) Zpětná vazba, 10 min. Na konci hodiny jsme společně provedli závěrečné zhodnocení projektu, každý žák se oznámkoval a zkonzultoval své rozhodnutí s učitelem. Doma si mají žáci nacvičit souvislý projev o škole, oporou jim může být jejich text.       

Pátá hodina  Představení projektu

Žáci v této hodině představují svými slovy projekt a předvádějí jeho konečnou podobu.

a) Evokace  Konference škol, 5 min. Všichni žáci přijali roli ředitele různých škol. V rámci konference v Německu měli vystoupit a představit svoji českou školu, zařízení i zázemí.

b) Prezentace projektu – ústní projev, 40 min. Žáci svou práci předvádějí zpaměti, bez podpory textu, musí umět reagovat na situaci, kdy text zapomněli, nebo na otázky spolužáků (lze využít Smart tabuli nebo projektor a text promítat za žákem).

Šestá hodina  Kontrola znalostí a stanovených cílů

a) Evokace  Hra na překladatele, 5 min. Žáci hrají hru tím způsobem, že si vymýšlí jednoduché věty, a na koho učitel ukáže, ten větný celek musí přeložit. Hra probíhá rychle, jde o to, jak žáci rychle vymyslí větu na překlad a jak překladatel pohotově reaguje a jestli je předklad srozumitelný. Můžeme hru ztížit zadáním různých kritérií, např. o počtu slov, zúžit tematickou oblast (pouze škola) atd.

b) Práce s texty, 15 min. Žáci dostali rozstříhané texty z časopisů na školní téma a měli je ve skupince složit dohromady  každá skupinka stejný text. (Mohou se použít texty žáků nebo krátké texty či části textů o škole, dle obsahové nebo časové náročnosti). Text žáci ve společné reflexi měli reprodukovat, ostatní doplňují, co pochopili z četby oni.

c) Písemný test, 25 min. Následoval písemný test (test 4. lekce učebnice) zaměřený na gramatiku a slovní zásobu.

d) Zpětná vazba, 5 min. Po odevzdání testu probíhá vždy jeho rozbor a diskuse.

Sedmá hodina  Práce s e-portfoliem; Co už umím

a) Evokace  Hra na kritika, 5 min. Motivací v této hodině byla diskuze, kdy žáci měli porovnat své počáteční hodnocení (na začátku práce s e-protfoliem) a jak se hodnotí nyní. Žáci si tak nacvičili vlastní formulace svého hodnocení. (Pozn. V této složce již žáci pracovali při zavádění e-portfolia, mají vyplněné Sebehodnocení i Slovní hodnocení, a proto mohou porovnávat.)

b) Práce v sekci Co už umím, 20 min. Nejprve si žáci prošli každý svůj test z minulé hodiny, aby si uvědomili své chyby. Učitel by měl zodpovědět případné dotazy nebo vysvětlit jev, ve kterém chybovalo více žáků. Společně jsme pak procházeli nejprve jednotlivé dovednosti (ústní a písemný projev, čtení a poslech s porozuměním). Na základě probraného tématu Moje škola si pak měli žáci upravit hodnocení jednotlivých dovedností (původní záznam u deskriptorů). (Pozn. Při této práci je vhodné využít ilustrativní cvičení z e-portfolia, nemusí mít však souvislost s tématem, proto je vhodné použít cvičení z učebnice či pracovního sešitu.)            

c) Práce se slovním hodnocením, 15 min. Následovala práce v druhé části Co už umím žáci se slovním hodnocením. Zde žáci doplňovali a snažili se formulovat, co už umí, dále plánovat, v čem se ještě chtějí zlepšit a jakým způsobem to udělají.

d) Zpětná vazba, 5 min. Po ukončení práce odeslali žáci své hodnocení ke komentáři vyučujícímu. Dále jsem s žáky komunikovala o sebehodnocení mimo vyučování prostřednictvím e-mailů.

Závěrečná hodina – Strategie učení z Jazykového životopisu (část Jak se učím cizí jazyky)

Žáci si v počáteční fázi práce s EJP vyplnili tuto složku sami, bez podrobné komunikace a konzultací s učitelem. Nyní se na tuto část e-portfolia zaměří podrobněji, jelikož cílem této hodiny je probrat s žáky jednotlivé strategie učení a na konkrétním příkladu  právě zrealizovaného projektu  by si měli uvědomit, co musí v původně vyplněném textu opravit, ubrat či doplnit. Vysvětlí si společně jednotlivé pojmy a úrovně znalostí, což původně žáci (z části také proto, že pracovali samostatně) nezvládli.

a) Evokace, 8 min. Žáci měli říci, kterou dovednost využívali, když pracovali na projektu, a vybrat si jednu, říci, co jim nešlo a jakou strategii použili, aby překážku překonali.    

b) práce se strategiemi učení – diskuse, úpravy, 37 min. Žáci mají za úkol do další práce s portfoliem doplnit návrh své strategie učení a poté s touto složkou se bude ve třídě pracovat.

Využité zdroje a pomůcky:

e-portfolio, PC, učebnice, pracovní sešit Deutsch mit Max 1–4. lekce, časopis Freudschaft – texty o škole, školním prostředí (různá čísla), školní sešit, lepidlo, propiska, tužka

Přílohy:

V příloze jsou ukázky 3 projektů žáků, z nichž první 2 jsou opraveny žáky po komentáři učitelem, třetí ukázka projektu je neopravena.

Reflexe

Celý projekt byl odučen s žáky 7. ročníku s RVJ. Jelikož dotace 2 hodiny týdně je nízká, jsou žáci v hodině nuceni pracovat celých 45 min. naplno, což vyžaduje plnou koncentraci žáků, v běžných třídách bude nutné látku rozdělit do více hodin. Stejné téma bylo vyzkoušeno v 9. ročníku v běžné třídě – v RJ a žáci pracovali o 2 hodiny déle.

Výsledky probraného tématu jsme dříve zaznamenávali do tištěného portfolia a nyní jsme přešli na podobu elektronickou – ovladatelnost PC nebyla problémem, žáci s ním pracují v předmětu informatiky. Jediným problémem v této oblasti bylo, že někteří žáci neměli doposud svůj e-mail a doma na PC nemohou pracovat. Toto jsem řešila vytvořením e-mailu ve škole a umožněním práce na PC ve škole mimo vyučování, vše po dohodě s rodiči a jejich svolení. Nově jsme tedy pracovali pouze se strategiemi. Žáci tuto novou činnost přivítali, myslím, že jim hodně pomohly navržené oblasti učení se. Sami totiž často neumí tak dobře vyjádřit své mínění a zde se mohou soustředit na samotnou podstatu, tzn. na to, zda danou činnost/dovednost ovládají a umějí použít.

Projektor či Smart tabule práci usnadní, ale není podmínkou. Častým problémem na naší škole je také nefunkčnost některých PC a pak nemůže hodina probíhat podle plánu, žáci se musí u PC střádat, a to je velké zdržení, proto jsem měla vždy připravenou i variantu bez počítače.

Žáci se naučili docela obstojně ohodnotit své znalosti, ale bez daných deskriptorů je to nemožné, v mnohém nám pomohla ilustrativní cvičení daného deskriptoru e-portfolia. Žáci sami nedokázali odhadnout svou úroveň pro zařazení do A1 či A2 dle SERR a k tomu nám právě pomáhá e-portfolio.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
1.26 MB
Dokument
Meine Schule – žák 1
docx
185.55 kB
Dokument
Meine Schule– žák 2
docx
1.12 MB
Dokument
Meine Schule – žák 3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Eva Sedláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

e-portfolio, PC, učebnice, pracovní sešit Deutsch mit Max 1.–4. lekce, časopis Freudschaft – texty o školním prostředí (různá čísla), lepidlo