Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak individualizovat výuku pomocí EJP na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Jak individualizovat výuku pomocí EJP na 1. stupni ZŠ

26. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Venclová
Spoluautor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Anotace

Příklad dobré praxe pracuje s rozvojem sebehodnocení u mladších školních žáků a má za cíl ukázat učitelům možný způsob individualizace práce při stanovení vlastních jazykových cílů žákem. Ukazuje, jak je možné do výuky na 1. stupni zapojit e-portfolio s pomocí interaktivní tabule v případě, že ne každý žák ovládá dobře počítač a ne každý žák je v e-portfoliu registrován (a zvládne plně ovládat prostředí svého portfolia).

Cíl

Obecně ve výuce na 1. stupni využívám individualizaci práci žáka a stanovení si vlastních cílů. Prostřednictvím e-portfolia se žáci zamýšlejí nad svojí prací, uvědomují si, co a proč se mají učit, stanovují si svůj cíl a časový horizont jeho splnění, ujasňují si, co již pro splnění svého cíle udělali a co pro to musí ještě udělat.

Se svou třídou pracuji zejména se sekcemi „Co už umím“ pro rozvoj sebehodnocení. V této sekci si upravuji deskriptory (na menší dílčí kroky) e-portfolia dle probírané látky (tematického plánu) a daného cíle, který chce učitel hodnotit tak, aby byl měřitelný a zvládnutelný v krátkém časovém úseku. (Např. namísto deskriptoru „Umím počítat do 100“ žáci pracují s deskriptorem „Umím počítat do 10“ v úseku dvou vyučovacích hodin.) Vychází se z toho, že každý pokrok by měl být zaznamenán a že důležité je umět porovnat vlastí pokroky v jazyce oproti srovnávání svého výkonu s ostatními.

Systematická práce s EJP tak rozvíjí u mých žáků rozličné kompetence (k učení, kompetence komunikativní, sociální, personální i pracovní). Snažíme se, aby žáci co nejpřesněji uměli zhodnotit v dané hodině výsledky z AJ, a proto jsme si upravili deskriptory e-portfolia (nadstavbové, dle SERR) a stanovili měřitelné dosažení krátkodobého měsíčního cíle. Žáci se pak vyjadřují v diskuzi k naplnění těchto cílů ve vztahu k deskriptorům.

Žáci:

 • zvládnou stanovit si vlastní cíle, zhodnotit, co již umí a jaký učinili pokrok v cizím jazyku za období jednoho měsíce,
 • vyjadřují se v diskuzi k naplnění vlastních cílů,
 • postupně se seznamují s elektronickou verzí EJP, do níž se registrují,
 • pracují s e-portfoliem po uzavření jednoho tematického celku.

Kontext školy a regionu:

Základní škola a Mateřská škola Úprkova, Hradec Králové, je menší městská škola rodinného typu, založená v roce 1905 s cca 400 žáky. Výuka probíhá zpravidla ve dvou paralelních třídách v každém ročníku. Počínaje rokem 1993 se škola profiluje v oblasti environmentální výchovy. Je součástí sítě ekologicky orientovaných škol v ČR a členy KEV Praha (Klub ekologické výchovy). Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Úprk do života“. Pro podporu cizích jazyků mají žáci v 1. a 2. ročníku možnost navštěvovat jazykové kroužky. Výuka anglického jazyka dle ŠVP začíná ve 3. ročníku. Od 7. ročníku si žáci mohou zvolit v rámci volitelných předmětů konverzaci v anglickém jazyce, nebo německý jazyk. Tato výuka pak probíhá do 9. třídy.

Kontext výuky:

EJP přes počítač se doposud ve výuce nepoužívalo. Používali jsme ovšem jiná tištěná portfolia z různých školení, např. Využívaní EJP na ZŠ a SŠ (říjen 2006 – květen 2007). Všechny dosavadní práce si žáci ukládali pouze v písemné podobě do Portfolia prací – barevně označených desek, kde si žáci ukládají práce z různých oblastí 1. stupně. Nyní se pokoušíme fotit, skenovat atd. a ukládat do e-portfolia části „Má sbírka“.

Tematická oblast EJP:

Pracuje s částí „Co už umím“ a částí „Sebehodnocení“. Jejím cílem  je zopakovat učivo probrané během jednoho měsíce v rámci jedné vyučovací hodiny.

Časová náročnost:

PDP pokrývá jednu vyučovací hodinu. Práci s e-portfoliem zařazujeme vždy na 15–20 minut po každém uceleném tematickém celku.

Realizace:

Struktura hodiny – aktivity s doporučeným časovým plánem;

a. Pozdrav a sdělení cíle hodiny (Procvičit barvy a číslovky) – 1 minuta

b. Píseň Hello – 2 minuty

c. Opakování slovíček – hravě, pomůcka – palice (Učitel chodí s nafukovací pískací palicí a říká slovíčka. Ten žák, který slovíčko neví, dostane palicí ránu na hlavu.) – 4 minuty

d. Skupinová práce – skládání (učitelem nakopírovaných a zalaminovaných) českých a anglických slovíček – 6 minut

e. Opakování barev – využití flash cards – 1 minuta

f. Práce na knížce „Colours“ – z papíru formátu A4 si žáci složí přehýbáním knížku formátu A6. Nadepíší si ji Colours. Na každé další stránce nadepíší jednu barvu a pod ni nakreslí obrázek např. ovoce, které tuto barvu má. Například pod barvu red nakreslí jahodu. – 5 minut                

g. Píseň „Colours“ – jednotliví žáci u tabule ukazují barvy dle textu písně. – 2 minuty

h. Práce na interaktivní tabuli – nástroj – kbelík – porozumění textu a doplnění barev a vynechaných slov. 4 minuty

i. Práce ve dvojicích – vybarvují číslice dle zadání. – 3 minuty

j. Opakování jednotlivých frází – formou otázek a odpovědí (např. How old are you?), učitel při tom využívá pomůcky – házecí míč. – 3 minuty

k. Práce s EJP – 14 minut

l. Zpětná vazba a reflexe žáků – 2 minuty

Postup v hodině od písmene k:                                                                                     

Práce s e-portfoliem začíná s jedním žákem, který jde k počítači a s pomocí p. učitelky se zaregistruje do e-portfolia.

Otevře si sekci „Co už umím“ dovednost „Ústní projev“ na úrovni A1 a zhodnotí svou práci / svůj pokrok, může za pomoci učitele. Má za úkol vlaječkou označit deskriptor, který je pro něj nejdůležitější a nejvíc se chce naučit (např. Umět nahlas počítat od 1 do 100). Klikne na Uložit a vrátit se k tabulce. Tam vidí obrázek prasátka, který se přiblížil o nějakou vzdálenost zleva doprava k obrázku brambory (o několik procent).

Ostatní žáci mají pouze tištěnou formu e-portfolia, pracují však souběžně a vybraný deskriptor označí pěknou samolepkou (na místo, kam měla přijít vlaječka). Tím se ohodnotí všichni žáci a další z nich je zaregistrován do e-portfolia. Žáci vloží ofocený list do svých AJ portfolií (barevně označené nadepsané folie) a učitel je vybere. Učitel si později sám provede statistiku a vytvoří závěr o hodnocení žáků (Kdo se nadhodnotil či naopak). Další hodinu si jejich znalosti, na které odpověděli ANO, prověří a popř. prodiskutuje, proč se tak ohodnotili. Po každém opakovacím bloku (barvy, čísla) si žáci doplní do svého jazykového životopisu – Své dosavadní dovednosti.

Na konci vyučovací hodiny učitel rozdá čtvrtky A4 se smajlíky (veselý, smutný, ...). Žáci se postaví k danému obrázku podle toho, jak si myslí, že celou hodinu pracovali. Učitel se náhodně zeptá vždy jednoho ze skupiny, proč se tam postavil.

Využité zdroje a pomůcky:

tištěné pracovní listy elektronického portfolia k procvičení učiva, pastelky, nůžky, lepidlo k tvorbě výstupů (např. jazykové knížky), interaktivní tabule s promítnutím prostředí e-portfolia pro opakování a výklad učiva, fotoaparát k dokumentaci projektů

Reflexe

Doporučuji uzpůsobit vybrané rubriky v části Jazykový životopis, popř. část „Co už umím“, ty zjednodušit a přizpůsobit dle věku a pomalejšímu pokroku u žáků; žáci pak vykazují vyšší motivaci. Také vložit do jednotlivých úrovní více deskriptorů (rozpracování původních, obecnějších), na které žáci budou moci odpovědět ANO nebo TROCHU. Můžeme též pracovat s částí „Mé další dovednosti“ Jazykového životopisu a inspirovat se tak pro tvorbu dílčích deskriptorů, např. Dokáži vyjmenovat barvy, umím alespoň dvě písničky nebo básničky v Aj.

Myslím si, že pro odstranění prvotních nezdarů práce s PC by bylo vhodné, aby všichni žáci prošli základním kurzem ovládání počítače z toho důvodu, aby dokázali pracovat s myší a lépe se orientovali v textu a na PC klávesnici.

Při zavedení emailu žákům jsem použila jméno a příjmení@seznam.cz a všem přiřadila stejné heslo. Kdykoli se tedy mohu podívat, jak pracují s EJP. Až budou všichni žáci zaregistrovaní, napíši jim název stránek EJP na tabuli a oni se doma sami mohou podívat na různé sekce a doplnit si za domácí úkol např. svůj životopis – cestování, údaje o rodině aj. Postupně se naučí současné papírové výstupy zpracovat elektronicky a zařazovat je do sekce „Moje sbírka“. Do této sekce plánuji shromažďovat všechny důležité projekty, testy a jednotlivé výstupy, fotky aj.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Venclová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tištěné pracovní listy z e-portfolia k procvičení učiva, pastelky, nůžky, lepidlo k tvorbě výstupů (např. jazykové knížky), interaktivní tabule s promítnutím prostředí e-portfolia pro opakování a výklad učiva, fotoaparát k dokumentaci projektů