Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čaroděj zeměmoří
Odborný článek

Čaroděj zeměmoří

Anotace

Čaroděj zeměmoří volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si žáci mohou více uvědomit hloubku tohoto problému a zamyslet se nad etikou věci. Při práci s pohádkovým textem z dětské knihy se žáci porovnávají s hlavním hrdinou a mapují tak své možnosti a schopnosti.
Úvod

Aktivita nazvaná Čaroděj zeměmoří je zaměřena na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV). V rámci OSV vede žáky k porozumění a k utváření pozitivního postoje k sobě samým i druhým a napomáhá prevenci sociálně patologických jevů, jako je například šikana. Aktivita přirozeně integruje i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože je založena především na porozumění textu a na společné diskusi žáků. Vede žáky k tomu, aby dokázali vyjádřit své pocity, najít v textu podstatné informace a pojmenovat jeho hlavní myšlenku.

Příspěvek je navržen tak, aby se dal realizovat během jedné vyučovací hodiny, a to buď jako samostatný předmět v rámci OSV, nebo integrací do vzdělávací oblasti Člověk a společnost nebo Člověk a zdraví, se kterou tato průřezová témata úzce souvisí. Vhodný prostor nabízí především vzdělávací obor Výchova k občanství. Je také možné uplatnit ho v rámci širšího projektu na téma mezilidských vztahů, šikany a podobně. Příspěvek volně navazuje na aktivitu Johanna - z pekla do ráje; dá se však využít i samostatně, pokud žáky v jeho úvodu dostatečně seznámíme s problémem šikany.

Vlastní strukturovaný popis činnosti

1. Úvod hodiny

Pokud navazujeme na aktivitu Johanna - z pekla do ráje, tak si nejdříve společně připomeneme obsah filmu Johanna - z pekla do ráje a také myšlenky a závěry, ke kterým jsme dospěli v minulé hodině. V opačném případě s žáky na úvod obecně pohovoříme o tamatice šikany, abychom je na aktivitu připravili.

2. Práce s pracovním listem (35 minut)

Popis činnosti: ČARODĚJ ZEMĚMOŘÍ

Pomůcky: pracovní list pro každého, tužky

Cíle:

 • ujasnit si postoje k problematice šikany;
 • ujasnit si své pocity a situace, kdy mám strach.

Postup:

 • každý žák dostane svůj pracovní list s textem a úkoly; zadáme čas na zpracování;
 • žáky rozdělíme do malých skupin, ve skupinách své práce konzultují a společně doplňují (zejména úkol č. 2 a 3).

Reflexe: Při této aktivitě doporučuji reflektovat práci skupin i jednotlivců průběžně a vždy shrnout závěry k jednotlivým úkolům.

Každý žák má nejprve čas pracovní list vyplnit samostatně, postupně učitel spojuje žáky do skupin, v nichž své práce opět konzultují a doplňují.

3. Shrnutí

Probíhá společně, žáci se vzájemně vyjadřují k tématu, zdůvodňují své postoje.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
46.88 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka M. Pekařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list pro každého